Logo PR, szkolenia, doradztwo, konsulting.

Relacje publiczne i kon­sul­ting to docho­dowy i wyma­ga­jący fach. Wymaga nie­zmier­nego odda­nia, cięż­kiej pracy i kon­cen­tra­cji, dając w zamian ogromny kapi­tał. Logo doradz­twa, szko­leń czy kon­sul­tingu powinno sym­bo­li­zo­wać postę­powe orga­ni­za­cje wybie­ga­jące myślą naprzód, ceniące sobie dokładne infor­ma­cje, wydajną ana­lizę, suk­ces i profesjonalizm.

Profesjonaliści zaj­mu­jący się kon­sul­tin­giem są znani jako kon­sul­tanci.
Są wyszko­leni i wykwa­li­fi­ko­wani w spe­cja­li­stycz­nych obsza­rach pracy wiel­kich firm i kor­po­ra­cji. Można by zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie pod wzglę­dem ogromu pracy i potrzeb, to jeden z naj­cięż­szych zawo­dów na świe­cie. Wśród nich są świet­nie wyszko­leni pro­fe­sjo­na­li­ści, któ­rzy ofe­rują sze­roki zakres usług doradz­two, kon­sul­tingu i Public Relations.

Wzory logo PR oraz firm dorad­czych i konsultingu.

Pięć naj­waż­niej­szych ele­men­tów logo
firmy Public rela­tions i firmy doradczej.

Od firm ofe­ru­ją­cych wyspe­cja­li­zo­wane usługi w dzie­dzi­nie mar­ke­tingu i usług dorad­czych doty­czą­cych opieki zdro­wot­nej aż do usług zwią­za­nych z Internetem i tech­no­lo­gią – świat firm dorad­czych działa według cał­kiem nowego sce­na­riu­sza. Ludzie stają się coraz bar­dziej zależni od uzy­ski­wa­nia porad wyspe­cja­li­zo­wa­nych firm dorad­czych i kon­sul­tan­tów. Praca tych kon­sul­tan­tów polega na poma­ga­niu tym ludziom w zna­le­zie­niu w miarę logicz­nego wyja­śnie­nia tego, jak mają się ich sprawy wokół nich i doj­ściu do koń­co­wych wnio­sków, doty­czą­cych tego, jak postę­po­wać w przy­padku pro­blemu i jak go napra­wić.

Sprawdź też: 10 Najlepszych przy­kła­dów pro­jek­tów stron edu­ka­cyj­nych.

Jest to szcze­gól­nie czę­ste w przy­padku branży tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych. Dlatego zada­niem kon­sul­tan­tów i wszel­kich innych agen­cji dorad­czych jest stwo­rze­nie bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych i god­nych zaufa­nia logo­ty­pów. Podstawowe ele­menty takie jak kolor, styl i roz­miar czcionki oraz efekty 3D mają zna­cze­nie przy podej­mo­wa­niu decy­zji na temat osta­tecz­nego wyglądu logo firmy doradczej.

Kolory i typo­gra­fia w logo doradczym.

Cechą wspólną cha­rak­te­ry­zu­jącą wszyst­kie logo­typy firm dorad­czych jest spo­sób, w jaki firmy te umiesz­czają w nich nazwę firmy – i nie cho­dzi tu o kon­kretny alfa­bet jak to jest w przy­padku firm zaj­mu­ją­cych się tech­no­lo­gią, takich jak IBM czy Microsoft. Jeśli cho­dzi o kolo­ry­stykę, zazwy­czaj można zna­leźć takie kolory jak zie­lony, nie­bie­ski, poma­rań­czowy i czer­wony. Czcionki wyko­rzy­sty­wane w logo firm dorad­czych to czcionki nale­żące do rodziny Arial i Times New Roman.


Niektóre firm dorad­czych używa czcio­nek Monotype Corsiva, by popra­wić styl i ele­gan­cję fir­mo­wych logo­ty­pów. Często zda­rza się, że w logo firm dorad­czych umiesz­czone są uni­ka­towe ele­menty. Dzięki temu firma jest bar­dziej roz­po­zna­wana i kształ­tuje wśród klien­tów poczu­cie kre­atyw­no­ści. Do gra­fik przed­sta­wia­ją­cych takie ele­menty należą myszki kom­pu­te­rowe, syl­wetki budyn­ków na tle nieba, czy nawet latar­nie mor­skie itp.

Kolory logo­ty­pów PR, firm dorad­czych i konsultingowych:

Kolory odgry­wają ważną rolę w suk­ce­sie logo. Nadają cha­rak­teru całemu wize­run­kowi znaku gra­ficz­nego. Jest to naj­bar­dziej klu­czowy ele­ment, który bie­rze się pod uwagę pod­czas two­rze­nia logo, włą­cza­jąc w to logo dla dyplo­mo­wa­nych księ­go­wych. Kolorami zazwy­czaj wyko­rzy­sty­wa­nymi w logo są różne odcie­nie nie­bie­skiego i zie­lo­nego, czarny, biały i brą­zowy. Pomimo, że, jak wspo­mniano wcze­śniej, różne stany w USA i różne kraje mają swoje wła­sne zestawy kolo­ry­styczne, wyżej wymie­nione kolory są naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane, ponie­waż repre­zen­tują finan­sowy aspekt branży księ­go­wo­ści. Inne kolory, takie jak fio­le­towy i żółty są także dodat­kowo wykorzystywane.

Krój pisma, typo­gra­fia i czcionki w logo doradztwa:

Krój pisma to naj­trud­niej­sza część każ­dego znaku fir­mo­wego. Dobrze dopa­so­wana czcionka zaowo­cuje suk­ce­sem logo, pod­czas gdy kiep­ska dopro­wa­dzi do jego porażki. Dlatego też twórcy logo­ty­pów powinni sta­rać się wyko­rzy­stać wła­ściwą i odpo­wied­nią czcionkę, doda­jąc tekst do logo­typu dla wsze­li­kich firm doradz­twa czy Public Relations. Ten ele­ment jest zbyt subiek­tywny, by mógł być pod­dany odgór­nym obostrze­niom kon­sul­tan­tów, jed­nak naj­czę­ściej wyko­rzy­stuje się czcionki TrueType. Należą do nich Microsoft, Adobe, Myriad itp.

Styl logo firm zwią­za­nych z konsultingiem:

Ten ele­ment logo­typu jest zależny od uzna­nia firmy odno­śnie tego, jak chce ona zapro­jek­to­wać swój znak fir­mowy. Co wię­cej, logo­typy takie logo­typy powinny być wyra­zi­ste, “star­ge­to­wane” i przy­szło­ściowe, by mogły zostać zmie­nione, jeśli to konieczne, zgod­nie z tech­no­lo­gicz­nymi i roz­wo­jo­wymi aspek­tami branży.

Projektując logo public rela­tions musimy wiele wziąć pod uwagę. Przede wszyst­kim logo­typ musi odzwier­cie­dlać obraz firmy, a także przy­cią­gać uwagę klien­tów danej branży. Jeżeli fir­mie uda się zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie, dużo bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że uda się jej pozy­skać zaufa­nie klienta lub sfi­na­li­zo­wać bar­dziej korzystną trans­ak­cję. Wspaniałe logo może pomóc fir­mie wyglą­dać bar­dziej wia­ry­god­nie i atrakcyjnie.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rywalizacja
Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę