X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

Logo moda
& fashion

Trendy logotypów firm odzieżowych w 2020 r.


Za chwilę dowiesz się jak zaprojektować logo, które nigdy nie wyjdzie
z mody! Zobaczysz fascynujące wzory i przykłady. Ale najpierw zapytaj
nas o niezobowiązującą ofertę stworzenia logo dla Twojej marki.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

na zaprojektowanie logo w branży modowej

Mało jest w biznesie dziedzin, które są tak wrażliwe na estetykę
jak ta. Dlatego też w tym przypadku dobre logo pomoże Ci
rozwinąć firmę dużo, dużo szybciej.

Klienci chętnie zostawiają kilkakrotnie więcej pieniędzy markom w które
wierzą. W niedalekiej przyszłości logo stanie się najcenniejszym zasobem
firmy. Będzie miało bezpośredni wpływ na wartość postrzeganą przez
klientów. To dlatego współcześnie tworzone marki są tak piękne...

Świa­towe wzory i przy­kłady sym­boli z pod znaku “fashion”.

Przejdź na start

Czytasz drugą część naszego
najlepszego poradnika, który stał
się hitem wśród przedsiębiorców.

Jeśli chcesz opracować logo, które zawstydzi
całą Twoją konkurencję, to koniecznie
zacznij lekturę właśnie od niego.

Przejdź do artykułu
Jak stworzyć logo firmy?

Logo “Iglarki” to znak dla małej , domowej manufaktury. Dwóch dziewczyn,
które w domowym zaciszu szyją naprawdę piekne rzeczy. Z założenia miało
być uroczo i bez rozmachu czy planów na międzynarodową ekspansję. Dziś
prawie 10 lat po jego zaprojektowaniu nie zmienilisbyśmy w nim niczego.

Z grubsza wszyscy jesteśmy tacy sami.
Twoi klienci lubią dokładnie takie same
marki jak Ty: Odważne, eleganckie,
dopieszczone w szczególe.

Jeśli akurat jesteś w trakcie poszukiwania inspiracji dla logo odzieżowego, to
poniżej znajdziesz najbardziej aktualne projekty startujących marek z całego
świata.

Marka modowa może być krzykliwa. Logo nie powinno.

Logo twojej marki powinno wyglądać równie dobrze jak ubrania czy akcesoria,
które oferujesz w swoim sklepie. Innymi słowy, za pomocą estetyki musi
komunikować poczucie stylu i smaku już na pierwszy rzut oka.

Logo w świecie fashion rządzi się odrębnymi prawami. Sekret drzemie często w samej typografii.

Naturalnie, wszy­scy sły­sze­li­śmy o logo Nike, Polo, czy Ralph Lauren, których
­znaki gra­ficzne były zarzą­dzane niczym pry­watne impe­ria. W każ­dym z
powyż­szych przy­kła­dów widać zupełnie inną filozofię projektową. Którą z
nich pre­fe­ru­jesz? Który z tych przy­kła­dów zainspiruje twoją firmę, lub two­ją
wła­sną linię ubrań?

A może zało­żysz agen­cję mode­lek, która będzie potrze­bo­wać uni­kal­nego
logo­typu? A co z cha­rak­te­ry­stycz­nym pod­pi­sem na two­ich ubra­niach i
innych akce­so­riach, wypusz­cza­nych na rynek z logo skle­pów deta­licz­nych?

Logo firmy odzieżowej powinno być spójne z duchem marki.

Typografia - to najważniejsza część znaku w branży. Ponad połowa firm
używa logo opartego wyłącznie o unikalną typografię. Litery odzwierciedlają
przestrzeń ludzkiego głosu i emocji. Za pomocą dość subtelnych zmian
możesz wpływać na, ton, rytm, akcent czy tempo. Jednym wspólnym wątkiem
dla wszystkich marek jest jest konieczność zapewnienia czytelności.
Szczególnie na małych metkach i etykietach.

Symbol - Jeśli zdecydujesz się na dodanie symbolu, upewnij się, że ma on
sens, jeśli chodzi o rodzaj i styl oferowanej przez Ciebie odzieży. Symbol
może być słodki, ale jeśli sprzedajesz wyłącznie męskie garnitury, może to
nie mieć sensu. Jak w przypadku każdego elementu logo, Twój symbol
powinien uzupełniać wszystkie inne elementy logo, a jednocześnie być na
tyle skalowalny, aby pasował do najmniejszej metki ubrania.

Układ graficzny - Najlepsze znaki graficzne są wszechstronne. Wyglądają
tak samo dobrze wyszyte na metce odzieżowej, jak na firmowej stronie internetowej
Jeśli chcesz osiągnąć elastyczność, która pozwoli Ci łatwo migrować
między dwoma światami. Fizycznym i cyfrowym. To zachowaj możliwe
prosty układ znaku graficznego.

Kolor - Identyfikacje wizualne w branży odzieżowe obejmują całe spektrum.
Wybierz jeden lub dwa kolory, które odzwierciedlają pożądany przez
Ciebie styl. Ale najlepiej zrobisz jeśli zachowasz je w sposób klasycznie,
modnie minimalny. Czyli z czarno-białym logo. Kolor pozostawiając innym
elementom wizerunku firmy.

Logo marki modowej powinno podkreślać jej naturę.

Z biznesowego punktu widze­nia, posia­da­nie naprawdę dobrego
logo odzie­żo­wego jest dziś koniecz­no­ścią.
Wszystkie sym­bole graficzne
powstają naj­pierw na papie­rze, ale koń­czą na ubra­niach, akce­so­riach i
każ­dym innym pro­duk­cie, który wytwo­rzysz. Logotyp taki służy jako twój
repre­zen­tant, mówiąc wszyst­kim, któ­rzy doko­nują zakupu okre­ślo­nego produktu,
­ że został on stwo­rzony przez cie­bie. Korzyści są trzy.

Po pierw­sze: Wszyscy dokład­nie wie­dzą, kto jest pro­jek­tan­tem i komu
przy­pi­sy­wać należy powsta­nie pro­duktu (i ewen­tu­alne korzy­ści z tego płynące,
np. pieniądze).

Po drugie: Istnieje mniej­sze ryzyko, że ktoś wykrad­nie twoje pro­jekty i
pro­dukty, ponie­waż wszystko jest ozna­czone przez praw­nie obo­wią­zu­jące
logo – pozwoli to na ogra­ni­cze­nie szpie­go­stwa ze strony konkurencji.

Po trzecie: Wszyscy wie­dzą, gdzie zaku­pić dany pro­dukt (sprawi to także,
że możesz zapo­cząt­ko­wać nową modę, a nawet praw­dziwą manię na punkcie
two­ich produktów).

Identyfikacja wizualna współczesnej marki modowej.

Modne logo odzie­żowe to podstawowy spo­sób pro­mo­cji two­ich pro­duk­tów.
W każdej marce istnieje sze­reg potrzeb uży­cia odzie­żo­wego logo­typu.
Możesz zain­te­re­so­wać się stwo­rze­niem uni­kal­nej linii odzieży.

Jeśli twój biz­nes plan zakłada zało­że­nie agen­cji mode­lek, logo
odzie­żowe może być do cie­bie dowol­nie dosto­so­wy­wane.
Jak już
wspo­mniane zostało w pierw­szym para­gra­fie, jest to tylko jeden ze spo­sobów
uży­cia znaku odzie­żo­wego. Zdanie sobie sprawy, co chce się osią­gnąć dzięki
swo­jej dzia­łal­no­ści i dzięki swo­jej kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej, jest pierw­szym
kro­kiem do efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia pro­jektu logo odzieżowego.

Oto przykład znaku graficznego dziecięcej marki odzieżowej skrojonej na miarę.

Dlaczego posia­da­nie roz­po­zna­wal­nej
marki jest aż tak ważne?

Mając na uwa­dze tempo kon­sump­cjo­ni­zmu dzi­siej­szego świata,
cała seria ubrań może dziś tra­fić z wybiegu dla mode­lek do
sklepu w Nowym Yorku w rekor­do­wo krótkim cza­sie.

Często jesz­cze zanim modelki skoń­czą prze­bie­rać się w swój codzienny strój.
Natomiast kobiety w Szanghaju tra­tują się w pogoni za pod­rób­kami tych
samych ciu­chów. Logo modowe i odzie­żowe są jedną z form ochrony przed
powsta­niem podob­nych podróbek.

Jeśli pro­jek­tant zabez­pie­czył swoje linie ubrań odpo­wied­nim logo, ist­nieje
mniej­sza szansa na to, że ktoś ukrad­nie jego pomysł. Wiele sty­lo­wych
zna­ków gra­ficz­nych modo­wych, lub logo jubi­ler­skich, są umiesz­czane w naj­bar­dziej
widocz­nym miej­scu pro­duktu. Inne ubra­nia, jak T-shirty, są bez­pośred­nio
­pro­du­ko­wane z nadru­ko­wa­nymi sym­bo­lami.

Istnieje wiele spo­so­bów na to, by ozna­czyć twój pro­dukt odpo­wied­nim logoty­pem,
z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci opra­co­wać wła­sny. Skontaktuj się z
nami. Kliknij guzik poniżej i zamów ofertę dla siebie.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

na zaprojektowanie logo w branży modowej

Artur Baza

Autor:

Artur
Baza

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie