Logo biura podróży, hotel, hostel.

Zaprojektowanie fascy­nu­ją­cego i efek­tyw­nego logo dla ludzi w podróży i tury­styki łączy się z rze­tel­nym zro­zu­mie­niem potrzeb i pra­gnień klien­tów. Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz biuro podróży, hotel, hostel czy egzo­tyczny ośro­dek waka­cyjny, zanim spo­tkasz się ze swoim twór­czym i przy­ja­ciel­skim pro­jek­tan­tem logo, musisz poznać wszyst­kie (mate­rialne i emo­cjo­nalne) korzy­ści, jakie twoja firma zapew­nia konsumentom.

Świetne wzory logo hoteli, hosteli i biur podróży.

Poniżej znaj­dziesz kilka pod­sta­wo­wych ele­men­tów, które powinny zostać zawarte w pro­jek­cie logo skie­ro­wa­nego do ludzi w podróży lub tury­stów. Posiadanie porząd­nego planu przy two­rze­niu pro­jektu logo biura podróży, logo hotelu czy logo hostelu bar­dzo pomoże two­jej fir­mie w uzy­ska­niu efek­tyw­nego wzoru.

Jak zapro­jek­to­wać logo hotelu,
ośrodka lub logo biura podróży?

Logo to śro­dek, dzięki któ­remu firma jest roz­po­zna­wana w świe­cie biz­nesu lub łatwa metoda przed­sta­wie­nia na rynku sym­bolu, dzięki któ­remu firma sta­nie się zapa­mię­tana. Jeśli biuro ofe­ruje wycieczki do miast o pięk­nej, buj­nej roślin­no­ści w pro­jek­cie logo powinny zna­leźć się drzewa itp. Tak samo jeśli miej­sce podróży sły­nie z moż­li­wo­ści żeglo­wa­nia, w logo cam­pingu czy motelu mogą się zna­leźć obrazy żagló­wek itd. Tu wyobraź­nia pro­jek­tan­tów może być nieograniczona.

Przed stwo­rze­niem logo podróż­ni­czego należy roz­wa­żyć to, jakich czcio­nek i kolo­rów powi­nie­neś użyć, czy lep­sze będą sym­bole czy znaki. Obrazy i sym­bole zawarte w pro­jek­cie logo powinny być dopa­so­wane do natury two­jej branży.

Kolorystyka w logo zwią­za­nych z podróżowaniem.

Ważną czę­ścią two­rze­nia kre­atyw­nego pro­jektu logo podróż­ni­czego jest odna­le­zie­nie odpo­wied­nich kolo­rów. Niektóre odcie­nie wywo­łują silne sko­ja­rze­nia lub przy­wo­dzą na myśl pewne ste­reo­typy. Jeśli pro­wa­dzisz biuro podróży orga­ni­zu­jące wycieczki w tro­pi­kalne miej­sca, takie jak Bali (Indonezja) czy Cancun (Meksyk), sam zauwa­żysz, że tego typu logo podróż­ni­cze pra­wie zawsze mają kolor zie­lony lub nie­bie­ski. Jeśli myślisz o logo dla ośrodka wypo­czyn­ko­wego, agro­tu­ry­styki lub pen­sjo­natu, możesz odwo­łać się do kolo­rów, które pod­kre­ślą wyjąt­kowy cha­rak­ter tych miejsc.

Z dru­giej strony, brązy naj­czę­ściej łączone są z pusty­niami, a biele z zim­nymi rejo­nami geo­gra­ficz­nymi. Łatwo zauwa­żyć, że nie­mal wszyst­kie kolory wyko­rzy­sty­wane są zgod­nie z naturą miej­sca, jakim zaj­muje się firma. Choć zda­rzają się fan­ta­styczne wyjątki od tej reguły.

Typografia i czcionki logo­ty­pów turystycznych.

Jeśli cho­dzi o wybór czcionki, naj­bar­dziej odpo­wied­nia dla two­jego logo hotelu, hostelu czy  logo biura podróży podróż­ni­czego będzie ta, która jest naj­le­piej dopa­so­wana do rodzaju pro­duk­tów, jakie sprze­da­jesz, lub usług, jakie świad­czysz. Styl pisma Roman czy kla­syczny Old-English będą odpo­wied­nie, jeśli pro­mu­jesz for­malne miej­sca i loka­cje podróży. Jeśli jest to loka­li­za­cja prze­zna­czona dla całych rodzin, możesz poba­wić się wie­loma kolo­rami przy uży­ciu zwy­kłego stylu czcionki. Tak jak w poniż­szych przy­kła­dach logo cam­pingu, biura tury­stycz­nego, zajazdu czy schroniska.

Logo Firm Organizujących Wycieczki róż­nią się mię­dzy sobą tak jak róż­nią się rodzaje świad­czo­nych przez nie usług. Ich zada­niem jest odzwier­cie­dla­nie kon­kret­nej branży, któ­rej logo repre­zen­tują. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci opra­co­wać logo z któ­rego będziesz dumny.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przemawianie
do zmysłów
Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę