Logo agencji nieruchomości

Dobre logo odgrywa naj­bar­dziej pomocną rolę w two­rze­niu sku­tecz­nej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej marki. Szczególnie w branży pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami, logo naprawdę ema­nuje pozy­cją firmy.

logo-agencji-nieruchomosci

Logo agencji nieruchomości.

logo-posrednictwa-nieruchomosciami

Logo pośrednictwa 
handlu nieruchomościami.

logo-biura-nieruchomosci

Logo biura nieruchomości.

Logo agen­cji nie­ru­cho­mo­ści nie­ru­cho­mo­ściami powinno okre­ślać war­to­ści firmy. Istnieje kilka zasad i reguł, które mogą w łatwy spo­sób zapew­nić, że znak fir­mowy pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami będzie zarówno ude­rza­jące i zapa­mię­ty­wane przez oglądających.

Wzory i przy­kłady logo­ty­pów agen­cji nieruchomości.

Jak zro­bić pro­jekty logo pośred­nic­twa nieruchomościami?

Wiadomo, że pro­ste logo­typy pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami rekla­mują firmy znacz­nie lepiej niż te sty­lowe. Kluczowy jest fakt, że pro­ste znaki fir­mowe pośred­ni­ków han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami są łatwo roz­po­zna­wane przez klien­tów. Warto więc wie­dzieć jak zro­bić je dobrze.

Identyfikacja-nieruchomosci

Logo to repre­zen­ta­cja każ­dego biz­nesu. Ich kolory, wzory, czcionki i dobór słów repre­zen­tują zarówno motyw jak i nazwę firmy na rynku. Konieczne jest, by wszyst­kie te czyn­niki były zawarte w logo nie­ru­cho­mo­ści, by mogły sta­no­wić istotę marki. Dlatego też logo firmy musi być bar­dzo uważ­nie zapro­jek­to­wane, ponie­waż będzie repre­zen­to­wało naszą firmę na wszyst­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych, ulot­kach, pla­ka­tach, wizy­tów­kach, rkla­mach i samochodach.

Kolory logo­ty­pach pośred­nic­twa i han­dlu nieruchomościami

Kolory zna­ków gra­ficz­nych to pod­sta­wowe czyn­niki w pro­mo­cji branży pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami. Zawsze należy wysłu­chi­wać suge­stii pro­fe­sjo­na­li­stów na temat wyboru kolo­rów w logo. W logo­ty­pach pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami czę­sto wyko­rzy­sty­wane są takie kolory jak czer­wony, nie­bie­ski i indygo.

Kolory logo w mar­kach pośred­nic­twa nieruchomościami.

Kolory logo­ty­pów to pod­sta­wowe czyn­niki w pro­mo­cji marki w branży pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami. Zawsze należy wysłu­chi­wać suge­stii pro­fe­sjo­na­li­stów na temat wyboru kolo­rów w logo. W zna­kach gra­ficz­nych pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami czę­sto wyko­rzy­sty­wane są takie kolory jak czer­wony, nie­bie­ski i indygo.

Wzorowe wizy­tówki - Obrazy i sybole w nieruchomościach.

Obraz lub emble­mat wyko­rzy­sty­wany w logo­ty­pie pośred­nic­twa han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami może sym­bo­li­zo­wać kon­struk­cje, budynki czy cegły, itp. Takie obrazy mogą w pro­sty spo­sób wytłu­ma­czyć klien­tom motto firmy nawet na pro­jek­cie wizytówki.

Jeśli cho­dzi o logo biura nie­ru­cho­mo­ści, jest kilka rze­czy, które łatwo w nich zauwa­żyć. Ponieważ cha­rak­ter tej branży wiąże się z wła­sno­ścią, logo­typy muszą wyra­żać to samo; można zauwa­żyć, że te znaki gra­ficzne są bar­dzo for­malne i techniczne.

Choć prze­pro­wadzka do nowego domu może być nie­zwy­kle satys­fak­cjo­nu­jąca, może być także przy­czyną praw­dzi­wego bólu głowy. Co za tym idzie, rynek nie­ru­cho­mo­ści musi infor­mo­wać swo­ich poten­cjal­nych i real­nych klien­tów o dostęp­nych usłu­gach. Spersonalizowane i impo­nu­jące logo nie­ru­cho­mo­ści może być jed­nym z naj­lep­szych narzę­dzi w rekla­mo­wa­niu two­ich usług zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ściami, naj­mem i prze­pro­wadzką. Odpowiedni pro­jekt logo pozwoli ci dotrzeć do szer­szego kręgu odbior­ców, co sprawi, że do twych drzwi zapuka wię­cej klien­tów i najem­ców niż dotąd. Bez względu na to, czy twoja firma zaj­muje się usłu­gami zwią­zany z zarzą­dza­niem nie­ru­cho­mo­ściami, naj­mem, stro­nami inter­ne­to­wymi, lub zatrud­nia dewe­lo­pe­rów, nasi pro­jek­tanci logo, arty­ści i pro­gra­mi­ści stwo­rzą efek­tywne logo nieruchomości

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Autorytet
Chcemy podą­żać za lide­rami i korzystać
z rad uzna­nych autorytetów
Do pew­nego stop­nia wszy­scy szu­kamy porad i wska­zó­wek. Jak twoja strona kie­ruje ludźmi?

Czy to doświad­cze­nie dodaje im pew­no­ści sie­bie? Czy w apli­ka­cji ist­nieją opcje, które mogą być zro­bione na pozio­mie pro­jektu w imie­niu użyt­kow­ni­ków? Czy w nie­pew­nej lub nowej prze­strzeni znaj­duje się for­malny auto­ry­tet (lub marka), która ma doda­wać ludziom pew­no­ści siebie?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę