10 unikalnych, odręcznych logo sygnatur. Kaligrafia, która nadaje identyfikacji prestiżu.

Zestaw logotypów zawierający godny zaufania, osobisty charakter.

  • Sygnatura-Logo
Co znajdziesz w artykule

  Odręczny pod­pis właś­ci­ciela speł­niał kie­dyś wszys­tkie zada­nia dobrej marki. Również i dziś zas­tosowanie kali­gra­fii w pro­jek­towa­niu logo może być prze­pi­sem na suk­ces. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci kali­gra­ficz­nej syg­natury i dowiedz się, jak tego nie zep­suć, gdy zaj­miesz się własnym.

  Czy cha­rak­ter pisma może świad­czyć o cha­rak­te­rze biznesu?

  Odręczny pod­pis właś­ci­ciela speł­niał kie­dyś wszys­tkie zada­nia dobrej marki. Również i dziś zas­tosowanie kali­gra­fii
  w pro­jek­towa­niu logo może być prze­pi­sem na suk­ces.


  Odręczny pod­pis przy­pom­ina o ludzi­ach ukry­tych za marką, buduje kli­mat bezpośred­niości i szcze­ro­ści; to war­to­ści szczegól­nie cenione w epoce wirtu­al­ności. Pro­jek­towanie z wyko­rzys­taniem kali­gra­fii (czy odręcz­nego pisma) wymaga szczegól­nego podejścia.

  Czy wiesz, że…
  „W 1876 syn Karola
  Wedla, Emil Albert
  Fry­deryk, otrzy­mał
  firmę w prezen­cie
  ślub­nym.”
  - Zobacz to logo w treści.

  Najlepsze sygna­tury wśród ręcz­nie “napi­sa­nych” logo.

  Trudno wyma­gać, by odręczne pismo speł­ni­ało wyma­gania pro­jek­towa­nia iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Pomimo, a może dzięki tej specy­fice szy­bko można wyróż­nić lid­erów tego rodzaju myśle­nia o znaku fir­mowym. Wyjątkowy ładu­nek emo­cji i charak­teru to ich wspólna zaleta. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci czys­tej sygnatury.

  Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe.
  Trzej bra­cia zde­cy­do­wali się na tę nazwę z uwagi na jej zalety: zwię­złość, pro­stotę zapisu i zapa­mię­ty­wal­ność.” Tak powstał logo­typ Pepe Jeans

  Pomimo, a może dzięki tej spe­cy­fice szybko można wyróż­nić lide­rów tego rodzaju myśle­nia o znaku fir­mo­wym. Wyjątkowy ładu­nek emo­cji i cha­rak­teru to ich wspólna zaleta. Poznaj 12 spek­ta­ku­lar­nych logo­ty­pów w postaci kali­gra­ficz­nej sygna­tury i dowiedz się, jak tego nie zepsuć, gdy zaj­miesz się własnym.

  Logo: Paul Smith

  Już od 1976 sir Paul Smith, ceniony pro­jek­tant mody, cza­ruje swych klien­tów ele­gancją i nie­ska­zi­telną jakoś­cią w stylu najlep­szych kraw­ców z lon­dyń­skiej Sav­ile Row. Znakiem rozpoz­naw­czym jego kre­acji jest, a jakże, dys­kretny pod­pis, mis­tr­zowsko łączący swo­bodę kre­ski z czytel­noś­cią. Każdy, kto pró­bo­wał się samodziel­nie ład­nie” pod­pisać, wie, w czym tkwi rzecz.

  Co cie­kaw­sze, znak uży­wany przez firmę nie jest oso­bistym pod­pisem sir Paula. Fajną syg­naturę zapro­jek­towała jego przy­jaciółka, nie­jaka Zena. Aut­en­ty­czny pod­pis nie speł­niał w tym wypadku wyma­gań Mis­trza; rozsąd­nie więc sko­rzys­tał z pomocy specjalisty.

  Logotyp: Harrods

  Równie ele­gancki i rów­nie ang­iel­ski jest znak Har­rodsa. Luk­su­sowy dom towa­rowy już od 1834 r. pomaga zna­leźć Wszys­tko Wszys­tkim i Zawsze (jak mówi fir­mowa dewiza).

  Z taką metryką marka zdą­żyła oczy­wiś­cie wyko­rzys­tać dzie­siątki wari­antów logo, czę­sto uży­wanych rów­no­cze­śnie w róż­nych dzi­ałach. W 1967 Minale Tat­ters­field zuni­fi­ko­wał chao­ty­czny wiz­erunek i zapro­ponował znak w wer­sji bli­skiej obec­nej. W 1986 prze­szła ona deli­katny resty­ling, dos­tosowu­jący zapis do wymo­gów współczesności.

  Znak fir­mowy: Davidoff

  Gdy Zino David­off w 1930 r. roz­po­czął budowę swego cyga­ro­wego impe­rium, pod­pisanie się na swoim pro­duk­cie nazwi­skiem było czymś cał­ko­wi­cie nat­u­ral­nym.

  Odziedz­ic­zone razem ze skle­pem rodz­iców logo zdo­było sobie szy­bko wielki pre­stiż i powa­ża­nie (to wła­śnie Zino przy­wiózł do Europy słynne cygara kubańskie).

  Znak gra­ficzny: s.Oliver

  Małe „s” w tym znaku nie jest błęd­nym zapi­sem inic­jału; to po pro­stu skrót od sir. Nazwa Sir Oliver została zmie­niona na krót­szą wer­sję w 1978, po nie­mal deka­dzie dzi­ałal­ności. Ta nie­miecka sieć dużych skle­pów odzie­żo­wych prze­chodz­iła wiele przeo­brażeń, obe­j­mu­jące rów­nież rezy­gnację z pier­wot­nej nazwy.

  Od końca lat 90-tych roz­po­częła się ekspan­sja ory­gi­nal­nej marki oraz posz­erze­nie oferty m.in. o dział per­fum i liczne pod­marki (dzie­cięcą, kobiecą itp.).

  Logo: Disney

  Aku­rat w artysty­czne umiejęt­ności Wal­tera Eliasa Dis­neya nie ma powodu wąt­pić. Genialny pro­jek­tant i ani­ma­tor, który jak mało kto wpły­nął na ksz­tałt świa­towego show busi­nessu, zapewne z przy­jem­noś­cią uży­czył swo­jego pod­pisu jako ele­mentu iden­ty­fiku­jącego jego stu­dio gra­ficzne.

  Oczy­wiś­cie jest to wer­sja styl­i­zowana; obec­nie marka używa też bar­dzo wielu logo­typów pomoc­niczych, służą­cych odd­ziel­nym gałę­ziom mul­ti­me­di­al­nego impe­rium The Walt Dis­ney Company.

  Sygnatura: Olive

  Nieco inną drogą poszedł ame­ry­kań­ski pro­du­cent sprzętu audio.

  Inspiracja ręcz­nym pis­mem nie ozna­cza tu hołdu zło­żo­nego właś­ci­cielowi, lecz ma budo­wać kli­mat ele­ganck­iego min­i­mal­izmu, kon­tyn­uowanego w styl­istyce samego sprzętu. «Eko­log­iczna» nazwa i kolo­ry­styka współ­gra z dow­cip­nym hasłem rekla­mo­wym — „ocal dźwięk”.

  Sygnatura: Virgin

  Tę wyjąt­kową markę można spo­tkać nie­mal w każ­dej branży. Po odniesie­niu nie­zlic­zonych suk­ce­sów wyru­szyła nawet na pod­bój kos­mosu, tym razem pod nazwą Vir­gin Galac­tic.

  Dynam­iczny, wędru­jący w górę napis ema­nuje rów­nie wiel­kim opty­mi­zmem, jak sam Richard Bran­son, charyz­maty­czny założy­ciel Vir­gin i wszys­t­kich jej niezliczonych.

  Identyfikacja: Pepe Jeans

  Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe. Trzej bra­cia (In­dus Nitin oraz uro­dzeni w Kenii Arun i Milan Shah), otwier­a­jąc sklep w Lon­dynie, zde­cy­dowali się na tę nazwę z uwagi na jej oczy­wiste zalety: zwię­złość, pros­totę zapisu i zapamię­ty­wal­ność.

  Lata 80-te były okre­sem najwięk­szej pros­per­ity marki; w jej rekla­mach śpie­wały gwiazdy z list prze­bo­jów , zaś przed­siębior­cze rodzeń­stwo liczyło zyski. Obecne, «ręczne» logo Pepe Jeans wal­czy o klien­tów od 1992 r., sam zaś  wize­ru­nek firmy zna­lazł się w rękach inwest­orów hiszpańskich.

  Znak fir­mowy: General Electric

  Jak można opi­sać w kilku zda­ni­ach logo warte pra­wie 50 mil­iardów dola­rów? Oczy­wiś­cie nie da się tego zro­bić.

  Można nato­mi­ast napo­mknąć, że Gen­eral Elec­tric Com­pany roz­porządza czwartą pod wzglę­dem rozpoz­nawal­ności marką na Ziemi, i wyko­rzys­tuje jeden z naj­bar­dziej imponu­ją­cych sys­temów iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Od opra­cow­anej na wła­sny uży­tek typo­gra­fii (font GE Inspira autor­stwa Michaela Abbinka) po nie­zwy­kle przekonu­jące tek­sty — wszys­tko, co doty­czy tego gigan­ty­cznego przed­siębiorstwa. To logo, które sym­bo­li­zuje kre­dyt, leasing i ubez­pie­cze­nia. Dla innych znane będzie jako logo trans­por­towe i spe­dy­cji. A dla jesz­cze innych logo far­ma­ceu­tyczne a nawet apteki.

  Fajna sygna­tura firmy: Kellogg’s

  Bez nie­spo­dzia­nek — oto pod­pis Willa Kei­tha Kel­logg we włas­nej oso­bie. Zbu­dowane na bazie szkicu z 1906, przez całe epoki prze­chodz­iło jedy­nie kos­me­ty­czne zmi­any: usunię­cie inic­jałów (W.K.) i pogru­bi­e­nie liter mające popra­wić ich czytel­ność.

  Również obec­nie bez prob­lemu można połą­czyć zna­leźć oczy­wiste pokre­wień­stwo z początku XXXXI wieku.

  Znak gra­ficzny: Wedel

  Choć Szanowny Pan Wedel przed­staw­iał się zna­jomym raczej jako Karol, w marce hand­lowej wyko­rzys­tał dru­gie ze swych imion. Najsłyn­niejszy pol­ski (choć tak naprawdę pocho­dzący z Niemiec) cukier­nik swój pier­wszy sklep otwo­rzył w 1851 r., na ul. Miodowej 12 w Warsza­wie.

  Ożeni­wszy się z córką innego zna­nego cukier­nika, Karoliną Wiśniowską, dał począ­tek rodowi spec­jal­istów od najws­panial­szych pol­s­kich słody­czy. W 1876 syn Karola Wedla, Emil Albert Fry­deryk, otrzy­mał firmę w prezen­cie ślub­nym. W 1999 prawa do marki wyku­piło ang­iel­skie Cad­bury, dzie­więć lat póź­niej prze­jęte z kolei przez drugi kon­cern spoży­w­czy świata, patrz Logo Kraft Foods Inc.

  Logotyp: Knorr

  Również pochodze­nie dobrego logo Knorr jest łatwe od odcyfrowa­nia — pomimo wielu prz­eróbek i retu­szy ener­gia ręcz­nego pod­pisu Carla Hein­richa Knorra nie stra­ciła nic ze swego impetu.

  sięga roku 1838, 1838, w któ­rym to Carl Hein­rich wraz z synami zaczął suszyć i prze­twa­rzać cyko­rię sprze­da­waną póź­niej pro­du­cen­tom kawy. W 1873 świat zoba­czył pier­wsze pako­wane zupy (skła­dały się z mąki, sus­zonych warzyw i grzy­bów). Już od 1932 marka Knorr obecna była w Polsce, zaś w 2000 roku prawa do jej wyko­rzysty­wa­nia prze­jął Unilever.

  Logo: Ford

  Jeden z nie­wielu przy­kła­dów kali­gra­fii w logo moto­ryza­cji (zapewne w tej branży atmos­fera tech­nicznej powagi i doskon­ałości liczy się bar­dziej niż oso­bisty charak­ter ręcz­nego pisma). Pomimo «odręcz­nego» wyglądu, na stylu liter­nictwa zawa­żyła nie ręka Henry’ego Forda, lecz zasoby i gust Harolda Willsa, ongiś zaj­mu­jącego się pro­jek­towaniem wiz­ytówek. Nieco przy­pad­kowy dobór oka­zał się trwały — od 1912 roku znak prze­chodzi jedy­nie bar­dzo drobne mody­fikacje, doty­czące głów­nie pro­por­cji owalu i spo­sobu nałoże­nia kolo­rów na detale.

  Tak Cię widzą, jak napi­sane jest Twoje logo.

  Podob­nie jak znaczna część przed­siębior­ców poszu­kuje nazwy w jakiś spo­sób zwią­za­nej z ich osobą (najczęst­szą inspi­ra­cją jest nazwi­sko), pier­wszym pomy­słem na logo będzie zapi­sa­nie ich inic­jałów — z wyko­rzys­taniem tech­nik kom­put­erowych bądź ręcz­nego pisma.

  Zobacz także: 30 naj­lep­szych przy­kła­dów wizy­tó­wek fir­mo­wych.

  Ten drugi wari­ant wydaje się szyb­szy, ale wbrew pozo­rom jest bar­dziej wyrafi­nowany i trud­niejszy do dopra­cow­a­nia. Jak wynika z powyż­szego wyli­cze­nia, kali­gra­ficzny zapis może poja­wić się nie­mal w każ­dej branży i potrafi speł­nić wyma­gania staw­iane naj­lep­szym.

  Poznaj rów­nież: Wspaniała histo­ria logo IBM i przy­kłady logo­ty­pów uzu­peł­nia­ją­cych

  Tym, co kom­p­likuje zagad­nienia uży­cia odręcz­nego pisma w kre­owa­niu wiz­erunku, jest wymóg per­fekcji. Choć logo jest stwor­zone “od ręki”, musi być potem pod­dane staran­nej i pra­cochłon­nej obróbce przez stu­dio gra­ficzne, by mogło być wyko­rzys­tane jako w pełni funkcjon­alny znak. Paradok­sal­nie, to wła­śnie wraże­nie braku wysiłku pochła­nia tutaj naj­wię­cej pracy.

  Sprawdź też: 10 naj­lep­szych przy­kła­dów pro­jek­tów papie­rów fir­mo­wych.

  To połącze­nie spon­tan­iczności i dopra­cow­a­nia detali jest klu­czem przy tworze­niu każ­dego znaku wyko­rzys­tu­jącego ręczne pismo. Jeśli masz cie­kawe doświad­czenia w tym obsza­rze, będziemy Ci wdz­ięczni za rozwinię­cie tego tem­atu w dys­ku­sji na końcu tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Grupowanie
  Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
  Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

  Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę