Podobno logo Pepsi wygląda jak grubas. Matematyczny błąd w obliczaniu uczuć?

Czy zapłaciłbyś milion dolarów za coś takiego? Pepsi uważa, że warto.

Co znajdziesz w artykule

  Pepsi nie chce być już Coca-​Colą.
  Ich rywal­iza­cja trwa już od ponad wieku. Zarówno Pepsi, jak i Coca-​Cola zarzą­dzają swo­imi mar­kami po mis­tr­zowsku, ale zupeł­nie ina­czej. W 2008 Pepsi zmie­niło logo po raz 11 w swej his­torii; jak zawsze, nie bez odzewu i komen­tarzy. Poz­naj his­torię rebran­dingu, który nie każ­demu się podoba — i być może tak wła­śnie był zaplanowany.

  Co można zyskać, wydając na zmianę logo setki milionów dolarów? Miliardy dolarów, o ile zrobi się to skutecznie.

  Pepsi pojawia się na rynku już w 1898 roku pod nazwą „Brad’s Drink”; od 1903 sprzedawany był pod nazwą Pepsi-Cola (od pep­syny, którą zaw­ier­ała), w 1961 skró­coną. Pepsi szy­bko wypro­mowała się ceną, dwukrot­nie niższą od Coli, co było szczegól­nie korzystne w lat­ach Wielkiego Kryzysu (od 1929 r.).

  Pier­wsza dekada nowego tysią­cle­cia nie była dla Pepsi najszczęśli­wsza. Spadek sprzedaży przy­pom­niał menedżerom marki, że być może nad­szedł czas na zmiany.

  Czy wiesz, że…
  Coca-Cola otrzymy­wała
  propozy­cje zakupu Pepsi
  (trzykrot­nie między 1922
  a 1933)? Za każdym
  razem odmaw­iała...

  Zobacz his­torię logo Pepsi w pigułce. Obe­jrzyj krótki film o fir­mie posi­ada­jącej ponad stulet­nią tradycję.

  Zmi­ana wiz­erunku Pepsi w 2008 roku była jed­nym z najbardziej dysku­towanych rebrand­ingów ostat­nich lat. Jak zmienia się tak powszech­nie rozpoz­nawaną markę? Zobacz jak wyglądała historia logo pepsi.

  Historia logo Pepsi. Jak wyglądała 11 zmiana?

  Marka, która chce prze­maw­iać swoją młodoś­cią, musi młod­nieć cały czas. Świa­towa sieć entuz­jastów — ale i szy­der­ców — przedefin­iowała poję­cie rozgłosu i sukcesu nowej marki.
  To właśnie zagroz­iło nowemu wiz­erunk­owi Pepsi.

  Zobacz video

  Przy glob­al­nej skali dzi­ała­nia zmi­ana jed­nego szczegółu opakowań czy brandingu kosz­tuje for­tunę. Zarządzanie takimi dzi­ała­ni­ami wymaga wiedzy oraz zespołów spec­jal­istów. Zaj­mują się więc tym najwięksi, ale czy najlepsi? Ocenę pozostaw­iamy Wam.

  Czy nowe logo Pepsi to grubas świecący białym brzuchem?
  Rada nadzorcza nie była zadowolona z takich skojarzeń...

  Mil­iony dolarów, później dziesiątki mil­ionów, a następ­nie setki.
  Budżet rósł, a nowe logo zdoby­wało kole­jne wielkie i małe miasta. Ogromne reklamy dum­nie prezen­towały nowy znak sko­jar­zony z prostymi, inten­sy­wnymi hasłami. Fora pro­jek­tan­tów i znaw­ców rynku huczały od dyskusji; taki rebrand­ing zdarza się raz na dekadę, a jego efekty widzi niemal każdy.

  Pośród tego zgiełku i dyskusji, ktoś nagle narysował pępek, aż całość wyglądała jak logo dla dzieci. Pępek zna­j­dował się w samym cen­trum nowego logo i uzu­pełniony został całą syl­wetką. Pełne zuch­wałości — przy­na­jm­niej w opinii pro­jek­tan­tów — logo zmieniło się w otyłego chłopca z tru­dem pros­tu­jącego się pod ciężarem wyp­iętego brzucha. Po chwili ciszy i zaskoczenia wybuchł śmiech, który prze­toczył się przez cały Inter­net i poza nim. Autorem par­o­dii nowego logo Pepsi jest amerykański twórca grafiki i artysta Lawrence Yang.

  W jed­nej chwili wysiłki jed­nej z najwięk­szych agencji reklam­owych, oraz jej klienta, zostały wzięte w nawias.

  Puszka w ręku nie pozostawia wąt­pli­wości, kto jest winien tym kilo­gramom.
  W jed­nej chwili, wysiłki jed­nej z najwięk­szych agencji reklam­owej, oraz jej klienta, akty­wnej na całym świecie kor­po­racji, zostały wzięte w naw­ias. Co postanowiły?

  Nie miały wiele szans na obronę wiz­erunku – przykłady podob­nych wydarzeń pokazują, że z inter­nau­tami nie warto wszczy­nać sporów. Ani Pepsi, ani Arnell Group nie zro­biły więc zbyt wiele, licząc na skuteczność i siłę przekony­wa­nia zaplanowanej wcześniej kampanii.

  Oliwy do ognia krytyki i fali ataków dolał ten dokument.

  Wielkie por­tale branżowe, niemal jed­nocześnie okrzyknęły go totalną bzdurą.
  Brzmi, jakby nowe logo Pepsi miało być kamie­niem milowym ludz­kich osiąg­nięć – cen­trum wszechświata i kodem do wszys­t­kich tajemnic.

  Prezen­tacja nowego logo przy­go­towana przez Arnell Group ustawia swój nowy pro­jekt w szeregu najwięk­szych dzieł ludzkości oraz wywodzi ją od pradawnych praw umysłu i natury. Mil­iony lat his­torii, teo­ria Ein­steina, złoty podział, Da Vinci, yin-yang, struk­tura planet i Kos­mos w całości – to wszys­tko to jedynie części skład­owe idei, która przyjęła obraz dwukolorowej kulki.

  Świat reklamy zatrząsł się – ze śmiechu. Doku­ment stał się kom­pro­mi­tacją, pom­nikiem patosu i reklam­owego bełkotu – prze­strogą dla wszys­t­kich biz­nesów i agencji planety.


  Pobierz PDF tutaj.

  Zdaje się, że przeczekanie okazało się rozsądną tak­tyką.
  Jak widać, smak napoju potrafił przezwyciężyć nieprzy­chylny komen­tarz, nawet ten najbardziej kreaty­wny. Jak nowy wiz­erunek zostanie przyjęty przez kon­sumen­tów,
  i jak odbije się to na sprzedaży w dłuższym dys­tan­sie? Zobaczymy.

  To już 11 zmiana logo Pepsi; znak Coca-Coli nie zmienił się przez ten czas ani razu. Która strategia jest lepsza?

  Dwie potężne marki, wal­czące od dziesiątków lat o lojal­ność tych samych klien­tów — Pepsi i Coca-Cola to poucza­jące przykłady, jak różnie można budować rep­utację, oraz przekony­wać nowe grupy odbiorców.

  Pepsi to marka-kameleon. Od chwili założe­nia przeszła wiele przeo­brażeń, od naślad­own­ictwa swego rywala przez poszuki­wanie włas­nej drogi, często bardzo udane. Pod­sta­wowe kolory marki i motyw koła pozostaje niezmi­enny od dziesiątek lat — sposób wiz­ual­iza­cji tego schematu jest jed­nak stale aktu­al­i­zowany. Niemal co dekadę Pepsi wygląda zupełnie inaczej, budu­jąc wiz­erunek innowa­cyjnego lidera.

  Gdy Coca-Cola chwali się znakiem sprzed 100 lat, Pepsi jest wyborem tych, którzy wolą przyszłość od przeszłości. Tak przy­na­jm­niej chcieliby to widzieć spec­jal­iści od reklamy; agencja BBDO, jeden z najważniejszych mar­ketingu Pepsi, ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next” (w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

  Zobacz video

  Gdy Coca-Cola chwali się znakiem sprzed 100 lat, Pepsi jest wyborem tych, którzy wolą przyszłość od przeszłości. Tak przy­na­jm­niej chcieliby to widzieć spec­jal­iści od reklamy; agencja BBDO, jeden z najważniejszych mar­ketingu Pepsi, ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next” (w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

  Każdemu wydaje się, że bez trudu rozróż­nia te smaki.
  Gdy uczest­nicy badań widzą, co piją częś­ciej się­gają
  po Colę. Gdy oce­ni­ają wyłącznie smak
  wybier­ają Pepsi.

  To idea, a nie kolorowy znaczek, jest prawdzi­wym nowym komu­nikatem Pepsi. W końcu taki znak nie może być podobny do logo biura podróży, hotelu czy logo agencji nieruchomości.
  Odbiorcy widzą, że ich nowoczesny napój jest nowoczesny znów, ale na inny sposób – a to może być osiąg­nięte tylko poprzez ciągłą zmi­anę. Oczy­wiś­cie, by rywal­i­zować z takim pode­jś­ciem, nie warto próbować dokład­nie tej samej tak­tyki. Pytanie o właś­ciwą strate­gię jest więc niewłaś­ci­wie postaw­ione – zarówno pode­jś­cie Pepsi, jak i Coca-Coli wykazuje odpowied­nie zalety, ale jest tak właśnie dlat­ego, że są tak odmi­enne. Ich strate­gie są tak przekonu­jące również dlat­ego, że są tak doskonale skon­trastowane. W tym sen­sie, konku­ru­jące marki zależą od siebie nawza­jem. Każda z nich zaj­muje nieco inne miejsce na rynku – po części wymyślone przez nie same. Dzi­ała­jąc wedle spójnych zasad, kon­sek­went­nie real­i­zowanych przez dziesię­ci­ole­cia, można osiągnąć doskon­ałe efekty, nieza­leżnie od szczegółowych rozwiązań.

  A jak wygląda Twoja opinia na tej iden­ty­fikacji, opisowego doku­mentu i reakcji kry­tyki? Będzie nam niezmiernie miło, jeśli podzielisz się swoimi prze­myśle­ni­ami lub rozwiniesz powyższy mate­riał w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę