Tworzenie logo firmy.

Tworzenie logo firmy jest jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej biz­nesu. By zwięk­szyć napływ inte­re­sów poprzez przy­cią­gnię­cie uwagi klien­tów, logo musi być dobrze zapro­jek­to­wane i przy­cią­ga­jące wzrok. Wielu wła­ści­cieli firm nie doce­nia wagi logo biz­ne­so­wego i nie zama­wia porząd­nego pro­jektu dla swo­jej firmy.

Należy pamię­tać, że wszyst­kie mię­dzy­na­ro­dowe firmy mają swoje znaki fir­mowe, które klienci roz­po­znają na pierw­szy rzut oka. Sam ten fakt poka­zuje jak ważne jest posia­da­nie wła­snego wzoru logo fir­mo­wego. Jak więc w prak­tyce wygląda pro­fe­sjo­nalny pro­ces pro­jek­to­wa­nia logo dla firmy? Poniżej zdra­dzamy kilka taj­ni­ków naszej kuchni.

Jak wyglą­dają naj­lep­sze wzory logo firm na świecie?

ABC samo­dziel­nego two­rze­nia logo dla firmy.

Najlepsze wzory i przy­kłady logo dla firm, zdają się opo­wia­dać tę samą histo­rię.  Kreatywność w two­rze­niu zna­ków gra­ficz­nych jest nie­ogra­ni­czona, a wiele ide­al­nych opcji jest wciąż dostęp­nych. Tworząc i pro­jek­tu­jąc logo musimy wziąć pod uwagę wiele czyn­ni­ków mają­cych wpływ na suk­ces. Przede wszyst­kim logo­typ musi odzwier­cie­dlać cha­rak­ter firmy, a także przy­cią­gać uwagę klien­tów danej branży. Wykonanie logo, to wcale nie jest łatwe zadanie.

Jeżeli fir­mie uda się zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie, dużo bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że uda się jej pozy­skać zaufa­nie klienta lub sfi­na­li­zo­wać bar­dziej korzystną trans­ak­cję. Wspaniałe loga dla firm mogą pomóc firmą wyglą­dać bar­dziej wia­ry­god­nie i atrak­cyj­nie. By firma mogła prze­ło­mowo zaak­cen­to­wać swoją obec­ność na rynku, musi mieć znak gra­ficzny, który będzie ory­gi­nalny i zapa­da­jący w pamięć.

Bez względu na to czy jest to logo dla firmy dzie­cię­cej, logo warsz­tatu, marki samo­cho­do­wej czy logo piz­ze­rii, cukierni. Kreatywne znaki fir­mowe pomogą w okre­śle­niu cha­rak­teru danego biznesu.

Co należy uwględ­nić w każ­dym pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia? Czyli o rekla­mo­wej kolo­ry­styce, wzo­rach i czcion­kach.


Zawsze suge­ru­jemy klien­tom, że pod­czas two­rze­nia dobrego logo dla firmy warto sku­pić się na jede­nym kon­kret­nym i bar­dzo mocny kolo­rze.
Pozostałe kolory powinny być raczej uzu­peł­nie­niem. Pomaga to w łatwym roz­po­zna­wa­niu marki i szyb­kiej iden­ty­fi­ka­cji. Czcionki użyte w logo firmy są w więk­szo­ści dość wyszu­kane i bar­dzo eks­cy­tu­jące. Jak już wspo­mniano wcze­śniej, muszą się one dobrze kom­po­no­wać z cha­rak­te­rem branży, którą repre­zen­tują. Dozwolone jest tu pra­wie wszystko. Wskazane jest stwo­rze­nie wła­snej uni­kal­nej i nie­pod­ra­bial­nej typo­gra­fii. Raczej kiep­skim pomy­słem jest uży­wa­nie stan­dar­do­wego zestawu, któ­rego kon­ku­ren­cja może użyć już jutro, aby się do nas upodobnić.

Jeśli inte­re­suje Cię wyko­na­nie logo przez pro­fe­sjo­nalną firmę, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą. Możesz obej­rzeć ją, kli­ka­jąc tutaj - jest bez­płata. Z przy­jem­no­ścią zaj­miemy się opra­co­wa­niem logo, z któ­rego będziesz dumny.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony
wybór
Jesteśmy bar­dziej skłonni do doko­na­nia wyboru, gdy mamy mniej możliwości.
Jak wiele wybo­rów znaj­duje się na każ­dej stro­nie? Czy można zmniej­szyć ich liczbę?

Rozważ także kolej­ność punk­tów decy­zyj­nych, które napo­ty­kają ludzie – czy można upro­ścić ścieżkę decy­zyjną, pre­zen­tu­jąc naj­pierw naj­pil­niej­sze wybory?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę