7 złotych zasad projektowania logotypów. Poznaj proces tworzenia logo doskonałego.

Poznaj reguły i zasady, które sprawiają, że symbole firm wyglądają imponująco.

  • Zasady-projektowania-logo
Co znajdziesz w artykule

  Dobrze zro­zum, kto będzie patrzył na Twoje logo, zanim zaczniesz nad nim pra­cować – i uświa­dom sobie, że nie stwo­rzysz logo per­fek­cyjnego. Obiek­ty­wnie rzecz bio­rąc, takie znaki nie ist­nieją. Jasne, że musisz zasko­czyć klien­tów wiz­erunk­iem – pro­jek­tanci jed­nak zbyt czę­sto sta­rają się ich prze­sko­czyć. Uzyskują tym samym fatalne rezul­taty. Zanim włą­czysz kom­puter, popra­cuj więc nad pomy­słami z papie­rem, ołów­kiem … oraz głową.

  Jak zapro­jek­to­wać logo? ABC uda­nego projektowania.

  Pon­ad­cza­sowe logo­typy są bar­dzo pro­ste i zaw­ier­ają małą liczbę kolo­rów. Paradok­sal­nie stworze­nie takiego znaku wymaga ogrom­nej wie­dzy i doświad­czenia, oraz zabiera zde­cy­dowanie wię­cej czasu niż opra­cow­anie logo­typu, który jest efek­cia­rski i zupeł­nie nie efek­ty­wny.

  Świetne logo­typy, mogą z łat­woś­cią zara­biać świetne pie­nią­dze. Pod­czas gdy słabe logo­typy, są z reguły źró­dłem kosz­tów. Dowiedz się jak stwo­rzyć logo, które zapad­nie w pamięć lub po pro­stu oddaj to w ręce dobrych specjalistów.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych pro­jek­tu­jemy logo dla małych firm z gwa­ran­cją satys­fak­cji - bez limi­tów popra­wek i pro­po­zy­cji.

  Kliknij i zobacz przy­kłady.

  Co odróż­nia legen­darne logo­typy od tych przeciętnych?

  Jak zapro­jek­to­wać logo marzeń? Oto 3 pod­sta­wowe cechy, które odróż­ni­a-ją leg­en­darne logo­typy od tych zupeł­nie prze­cięt­nych. Pros­tota, zapamię­ty­wal­ność i ponadczasowość.

  a) Pros­tota
  Prosty pro­jekt czyni logo łatwo rozpoz­nawal­nym, wszech­stron­nym
  i nieza­pom­ni­anym. Dobre logo przed­stawia coś wyjąt­ko­wego lecz nieprzesadzonego.

  b) Rozpoz­nawal­ność
  Po pros­to­cie kole­jną zasadą jest zapamię­ty­wal­ność. Taki efekt daje pro­sty ale i sto­sowny projekt.

  c) Pon­ad­cza­sowość
  Logo efek­ty­wne to logo pon­ad­cza­sowe. Aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy logo nadal będzie się spraw­dzać za 10, 20, 50 lat, potrzeba wyjąt­ko­wego geniu­szu i pro­jek­towego doświadczenia.

  Poznaj 7 mądrych zasad pro­jek­to­wa­nia logo, które sta­no­wią fun­da­menty naj­cen­niej­szych marek na świecie.

  1. Nie uży­waj wię­cej niż trzech kolo­rów.
   Nie ist­nieją liczne wartoś­ciowe przy­kłady łamiące tą zasadę.
   Nie twórz wyjątku od reguły — to się po pro­stu nie opłaca,
   i może się nie udać. Unikaj rażąco jaskra­wych, ale
   i ponu­rych barw. A naj­le­piej dobrze poznaj zna­cze­nie kolo­rów.
  2. Nie uży­waj wię­cej niż dwóch kro­jów pisma (Typografii).
   Uży­waj ostrych linii fon­tów dla dynam­icznych firm, i mięk­kich
   – dla tych o łagod­niejszym charak­terze. Pro­du­cent ręka­wic
   bok­ser­s­kich nie­ko­niecz­nie powi­nien pod­pisy­wać się zna­kiem
   podob­nym w stylu do tego uży­wanego przez przed­szkole
   albo oceanarium.
  3. Pozby­waj się wszys­tkiego, co nie jest abso­lut­nie konieczne.
   Ide­al­nej kre­acji logo nie okre­śla to, że nie można już nic dodać.
   Ide­alny pro­jekt logo cechuje to, że nie można już nic ująć.
  4. Logo powinno zawsze wyglą­dać dobrze:
   małe, duże, w czerni i w bieli (pozytyw/negatyw).

   Upewnij się, że logo jest rozpoz­nawalne po odwróce­niu kolo­rów.
   Upewnij się, że logo jest rozpoz­nawalne po zmniejsze­niu
   rozmi­arów. Nie tylko starsi ludzie mają prob­lemy ze wzrok­iem i nie
   i nie zawsze logo będzie oglą­dane z bli­ska — nie zapom­i­naj o tym!
  5. Logo musi być zapamię­ty­walne.
   Dobry znak powi­nien być łatwy do opisa­nia przez tele­fon.
   Coś, co łatwo zapada w pamięć nie musi być bar­dzo skom­p­likowane.
   Emanuj pewnoś­cią i śmi­ałoś­cią, zami­ast prezen­tować sła­bość
   i sza­rzy­znę. Gdy masz taki wybór, zawsze przed­kładaj
   prak­ty­czność nad oryginalność.
  6. Nie słu­chaj destruk­cyjnych opi­nii
   (dzieci, rodziny lub zna­jomych).

   Wysłuchuj wyłącz­nie ludzi, któ­rzy znają i rozu­mieją Twoich klien­tów tak dobrze, jak Ty – oraz tych, któ­rzy wie­dzą, jakie cechy posi­adają dobre logo­typy. Tworzenie logo powinno mieć zwią­zek z wartoś­ci­ami, które reprezen­tuje Twój biz­nes, a nie podą­żać za tren­dami z Car­toon Net­work™ (czy samopoczu­ciem osób z Twego otoczenia).
  7. Nie łącz ele­men­tów pop­u­larnych
   zna­ków, nazy­wa­jąc to ory­gi­nalną pracą.

   Takie rze­czy widać jak na dłoni. Nie tylko wyglą­dają śmiesz­nie,
   ale mogą także dopro­wa­dzić do sądu. Pod żad­nym pozo­rem nie
   uży­waj goto­wych gra­fik (clip-arty). Unikaj podąża­nia za tren­dem
   – sta­raj się stwo­rzyć znak ponadczasowy.

  Oczy­wiś­cie, zlekce­waż jakąkol­wiek z powyż­szych zasad two­rze­nia logo, jeśli masz być niezad­owolony z pracy. Na świe­cie można zna­leźć udane logo­typy, które łamią jedną lub wię­cej z przed­staw­ionych reguł. Istnieje wiele szkół mówią­cych o tym jak zro­bić logo. Są to jed­nak przy­padki szcze­gólne: wyjąt­kowo odważne, ale i wyjąt­kowo dobre – i wyjąt­kowo wyceniane.

  3 pod­sta­wowe błędy ama­tor­skiego pro­jek­to­wa­nia logo.

  Napisal­iśmy już wiele słów na temat wad i błę­dów w pro­jek­tach logo — klik­nij.
  Wychodz­imy jed­nak z założe­nia, że dobrej wie­dzy na temat efek­ty­wnego pro­jek­towa­nia nigdy za wiele. Jeśli aku­rat zle­casz fir­mie tworze­nie swo­jego nowego wiz­erunku, warto abyś zwró­cił rów­nież uwagę na poniż­szą listę. Powinna zaosz­czę­dzić Ci sporo pieniędzy.

  1. Uży­wanie obra­zów z ras­trem.
   Pro­jekt logo powi­nien być wyko­nany w pro­gramie do wek­torowej obróbki gra­fiki (jak Adobe Ilus­tra­tor). Daje to możli­wość łatwej zmi­any skali ostate­cznego pro­jektu i przys­tosowa­nia jej do róż­nych mediów. Matem­aty­cznie wylic­zone punk­ciki, które two­rzą gra­fikę wek­torową, zapew­ni­ają wiz­ualną spój­ność we wszys­t­kich medi­ach i rozmi­arach. Rozmiar obrazu ras­trowego (składa­jącego się z pik­seli tak, jak w Pho­to­shopie) nie może być pow­ięk­szony do dowol­nej skali bez utraty jako­ści. Oznacza to, że logo w więk­szej skali, lub w przy­padku chęci jego wygrawerowa­nia czy wyhaftowa­nia, będzie bezużyteczne.
  2. Rozpoczy­nanie od mono­gramu.
   Najczęst­szym błę­dem projektanta-amatora jest próba stwo­rze­nia mono­gramu z inic­jałów nazwy firmy (np. nazwa „Sprzęty u Janka” dałaby logo składa­jące się z S i J). Z początku może się to wyda­wać spry­t­nym roz­wią­za­niem. Jed­nak trudno zbu­dować wiary­god­ność marki czy prze­ka­zać zamier­zoną infor­ma­cję przy pomocy samych inic­jałów nazwy firmy. Można oczy­wiś­cie spraw­dzić ten szlak, ale nie warto nim podą­żać za daleko jeśli nie pro­wa­dzi do ory­gi­nal­nego, kreaty­wnego i zapamię­ty­wal­nego rozwiąza­nia, które odzwier­ciedla cele firmy.

   Nie sta­raj się rów­nież skra­cać nazwy firmy do rozmi­arów akro­n­imu, jeśli marka jest zbyt świeża albo nie osią­gnęła jesz­cze swo­ich celów. Nazwy KFC, IBM,  czy logo AOL nie od razu były akro­n­i­mami – stały się nimi po wielu lat­ach gło­śnej i nie­zwy­kle dro­giej ekspozycji.
  3. Kradzieże, zapoży­cza­nia i nie­oczysz­cza­nie final­nych pli­ków.
   Wspom­i­nanie o takich pro­ced­er­ach jest smutne, nie mniej jed­nak kra­dzież pomy­słów jest dziś na porządku dzi­en­nym. Wielu pro­jek­tan­tom do nazwa­nia cud­zego pomy­słu włas­nym, wystar­czy wprowadze­nie drob­nych mody­fikacji, jak odbi­cie lus­trzane czy zmi­a­na liter. Takie postę­po­wa­nie jest nie tylko nieety­czne i niele­galne ale i zwycza­jnie nie­roz­sądne – prę­dzej czy póź­niej prawda wyj­dzie na jaw i oprócz pro­cesów będzie Cię kosz­tować tyle, ile zbu­dowanie całej marki od nowa. Te przy­padki zda­rzają się rów­nież w pro­jek­tach księgi znaku.

   Pliki z logo, które otrzy­mu­jesz od pro­jek­tan­tów, powinny być także bez skaz tech­nicznych. Punkty węzłowe powinny być ogranic­zone do mini­mum, krzywe powinny być tak gład­kie, jak to tylko moż­liwe i nie powinny na sie­bie nacho­dzić. Ksz­tałty powinny być połąc­zone a jeśli logo jest sym­e­tryczne, to syme­tria powinna być ide­alna. Plik dostar­c­zony do klienta powi­nien być jak naj­bar­dziej kom­pak­towy. Wyobraź sobie, że chcesz pow­ięk­szyć logo, żeby umieś­cić je na cię­ża­rówce. Taka skala zde­maskuje wszys­tkie ewen­tu­alne błędy wyko­na­nia. Tworzenie logo, to nie żarty!

  A jak wyglą­dają Twoje doświad­cze­nia w projektowaniu?

  Mamy nadzieję, że powyż­sze wska­zówki okażą się pomocna dla wszys­t­kich.
  Początku­ją­cych pro­jek­tan­tów i wyma­ga­ją­cych właś­ci­cieli. Oczy­wiś­cie zda­jemy sobie sprawę, że to, co napisal­iśmy nie wyczer­puje tem­atu ide­al­nego pro­jek­towa­nia. Dlat­ego też, jeśli posi­adasz cie­kawe doświad­cze­nie w tym tema­cie, pro­simy podziel się nim w komen­tarzach do tego artykułu.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Przemawianie
  do zmysłów
  Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
  Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

  Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę