Podobno logo Pepsi wygląda jak grubas. Matematyczny błąd w obliczaniu uczuć?

Czy zapłaciłbyś milion dolarów za coś takiego? Pepsi uważa, że warto.

  • Pepsi-Logo-Grubas6
Co znajdziesz w artykule

  Pepsi nie chce być już Coca-​Colą.
  Ich rywal­iza­cja trwa już od ponad wieku. Zarówno Pepsi, jak i Coca-​Cola zarzą­dzają swo­imi mar­kami po mis­tr­zowsku, ale zupeł­nie ina­czej. W 2008 Pepsi zmie­niło logo po raz 11 w swej his­torii; jak zawsze, nie bez odzewu i komen­tarzy. Poz­naj his­torię rebran­dingu, który nie każ­demu się podoba — i być może tak wła­śnie był zaplanowany.

  Co można zyskać, wyda­jąc na zmianę logo setki milio­nów dola­rów? Miliardy dola­rów, o ile zrobi się to skutecznie.

  Pepsi poja­wia się na rynku już w 1898 roku pod nazwą „Brad’s Drink”; od 1903 sprze­da­wany był pod nazwą Pepsi-Cola (od pep­syny, którą zaw­ier­ała), w 1961 skró­coną. Pepsi szy­bko wypro­mowała się ceną, dwukrot­nie niż­szą od Coli, co było szczegól­nie korzystne w lat­ach Wielkiego Kryzysu (od 1929 r.).

  Pier­wsza dekada nowego tysią­cle­cia nie była dla Pepsi najszczęśli­wsza. Spadek sprze­daży przy­pom­niał mene­dże­rom marki, że być może nad­szedł czas na zmiany.

  Czy wiesz, że…
  Coca-Cola otrzymy­wała
  propozy­cje zakupu Pepsi
  (trzykrot­nie mię­dzy 1922
  1933)? Za każ­dym
  razem odmaw­iała...

  Zobacz his­torię logo Pepsi w pigułce. Obe­jrzyj krótki film o fir­mie posi­ada­jącej ponad stulet­nią tradycję.

  Zmi­ana wiz­erunku Pepsi w 2008 roku była jed­nym z naj­bar­dziej dysku­towanych rebrand­ingów ostat­nich lat. Jak zmie­nia się tak powszech­nie rozpoz­nawaną markę? Zobacz jak wyglą­dała histo­ria logo pepsi.

  Historia logo Pepsi. Jak wyglą­dała 11 zmiana?

  Marka, która chce prze­maw­iać swoją młodoś­cią, musi młod­nieć cały czas. Świa­towa sieć entuz­jastów — ale i szy­der­ców — przedefin­iowała poję­cie roz­głosu i suk­cesu nowej marki.
  To wła­śnie zagroz­iło nowemu wiz­erunk­owi Pepsi.

  Zobacz video

  Przy glob­al­nej skali dzi­ała­nia zmi­ana jed­nego szcze­gółu opa­ko­wań czy bran­dingu kosz­tuje for­tunę. Zarządzanie takimi dzi­ała­ni­ami wymaga wie­dzy oraz zespo­łów spec­jal­istów. Zaj­mują się więc tym naj­więksi, ale czy naj­lepsi? Ocenę pozostaw­iamy Wam.

  Czy nowe logo Pepsi to gru­bas świe­cący bia­łym brzu­chem?
  Rada nad­zor­cza nie była zado­wo­lona z takich skojarzeń...

  Mil­iony dola­rów, póź­niej dzie­siątki mil­ionów, a następ­nie setki.
  Budżet rósł, a nowe logo zdoby­wało kole­jne wiel­kie i małe mia­sta. Ogromne reklamy dum­nie prezen­towały nowy znak sko­jar­zony z pro­stymi, inten­sy­wnymi hasłami. Fora pro­jek­tan­tów i znaw­ców rynku huczały od dys­ku­sji; taki rebrand­ing zda­rza się raz na dekadę, a jego efekty widzi nie­mal każdy.

  Pośród tego zgiełku i dys­ku­sji, ktoś nagle nary­so­wał pępek, aż całość wyglą­dała jak logo dla dzieci. Pępek zna­j­dował się w samym cen­trum nowego logo i uzu­pełniony został całą syl­wetką. Pełne zuch­wałości — przy­na­jm­niej w opi­nii pro­jek­tan­tów — logo zmie­niło się w oty­łego chłopca z tru­dem pros­tu­jącego się pod cię­ża­rem wyp­iętego brzu­cha. Po chwili ciszy i zasko­cze­nia wybuchł śmiech, który prze­toczył się przez cały Inter­net i poza nim. Autorem par­o­dii nowego logo Pepsi jest ame­ry­kań­ski twórca gra­fiki i arty­sta Lawrence Yang.

  W jed­nej chwili wysiłki jed­nej z najwięk­szych agen­cji reklam­owych, oraz jej klienta, zostały wzięte w nawias.

  Puszka w ręku nie pozo­sta­wia wąt­pli­wości, kto jest winien tym kilo­gramom.
  W jed­nej chwili, wysiłki jed­nej z najwięk­szych agen­cji reklam­owej, oraz jej klienta, akty­wnej na całym świe­cie kor­po­racji, zostały wzięte w naw­ias. Co postanowiły?

  Nie miały wiele szans na obronę wiz­erunku – przy­kłady podob­nych wyda­rzeń poka­zują, że z inter­nau­tami nie warto wszczy­nać spo­rów. Ani Pepsi, ani Arnell Group nie zro­biły więc zbyt wiele, licząc na sku­tecz­ność i siłę przekony­wa­nia zapla­no­wa­nej wcze­śniej kampanii.

  Oliwy do ognia kry­tyki i fali ata­ków dolał ten dokument.

  Wielkie por­tale bran­żowe, nie­mal jed­nocześnie okrzyk­nęły go totalną bzdurą.
  Brzmi, jakby nowe logo Pepsi miało być kamie­niem milo­wym ludz­kich osiąg­nięć – cen­trum wszech­świata i kodem do wszys­t­kich tajemnic.

  Prezen­tacja nowego logo przy­go­towana przez Arnell Group usta­wia swój nowy pro­jekt w sze­regu najwięk­szych dzieł ludz­ko­ści oraz wywo­dzi ją od pra­daw­nych praw umy­słu i natury. Mil­iony lat his­torii, teo­ria Ein­steina, złoty podział, Da Vinci, yin-yang, struk­tura pla­net i Kos­mos w cało­ści – to wszys­tko to jedy­nie czę­ści skład­owe idei, która przy­jęła obraz dwu­ko­lo­ro­wej kulki.

  Świat reklamy zatrząsł się – ze śmie­chu. Doku­ment stał się kom­pro­mi­tacją, pom­nikiem patosu i reklam­owego beł­kotu – prze­strogą dla wszys­t­kich biz­nesów i agen­cji planety.


  Pobierz PDF tutaj.

  Zdaje się, że prze­cze­ka­nie oka­zało się roz­sądną tak­tyką.
  Jak widać, smak napoju potra­fił prze­zwy­cię­żyć nieprzy­chylny komen­tarz, nawet ten naj­bar­dziej kreaty­wny. Jak nowy wiz­erunek zosta­nie przy­jęty przez kon­sumen­tów,
  i jak odbije się to na sprze­daży w dłuż­szym dys­tan­sie? Zobaczymy.

  To już 11 zmiana logo Pepsi; znak Coca-Coli nie zmie­nił się przez ten czas ani razu. Która stra­te­gia jest lepsza?

  Dwie potężne marki, wal­czące od dzie­siąt­ków lat o lojal­ność tych samych klien­tów — Pepsi i Coca-Cola to poucza­jące przy­kłady, jak róż­nie można budo­wać rep­utację, oraz przekony­wać nowe grupy odbiorców.

  Pepsi to marka-kameleon. Od chwili założe­nia prze­szła wiele przeo­brażeń, od naślad­own­ictwa swego rywala przez poszuki­wanie włas­nej drogi, czę­sto bar­dzo udane. Pod­sta­wowe kolory marki i motyw koła pozo­staje niezmi­enny od dzie­sią­tek lat — spo­sób wiz­ual­iza­cji tego sche­matu jest jed­nak stale aktu­al­i­zowany. Niemal co dekadę Pepsi wygląda zupeł­nie ina­czej, budu­jąc wiz­erunek innowa­cyjnego lidera.

  Gdy Coca-Cola chwali się zna­kiem sprzed 100 lat, Pepsi jest wybo­rem tych, któ­rzy wolą przy­szłość od prze­szło­ści. Tak przy­na­jm­niej chcie­liby to widzieć spec­jal­iści od reklamy; agen­cja BBDO, jeden z naj­waż­niej­szych mar­ketingu Pepsi, ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next” (w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

  Zobacz video

  Gdy Coca-Cola chwali się zna­kiem sprzed 100 lat, Pepsi jest wybo­rem tych, któ­rzy wolą przy­szłość od prze­szło­ści. Tak przy­na­jm­niej chcie­liby to widzieć spec­jal­iści od reklamy; agen­cja BBDO, jeden z naj­waż­niej­szych mar­ketingu Pepsi, ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next” (w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

  Każdemu wydaje się, że bez trudu rozróż­nia te smaki.
  Gdy uczest­nicy badań widzą, co piją częś­ciej się­gają
  po Colę. Gdy oce­ni­ają wyłącz­nie smak
  wybier­ają Pepsi.

  To idea, a nie kolo­rowy zna­czek, jest prawdzi­wym nowym komu­nikatem Pepsi. W końcu taki znak nie może być podobny do logo biura podróży, hotelu czy logo agen­cji nie­ru­cho­mo­ści.
  Odbiorcy widzą, że ich nowo­cze­sny napój jest nowo­cze­sny znów, ale na inny spo­sób – a to może być osiąg­nięte tylko poprzez cią­głą zmi­anę. Oczy­wiś­cie, by rywal­i­zować z takim pode­jś­ciem, nie warto pró­bo­wać dokład­nie tej samej tak­tyki. Pytanie o właś­ciwą strate­gię jest więc niewłaś­ci­wie postaw­ione – zarówno pode­jś­cie Pepsi, jak i Coca-Coli wyka­zuje odpowied­nie zalety, ale jest tak wła­śnie dlat­ego, że są tak odmi­enne. Ich strate­gie są tak przekonu­jące rów­nież dlat­ego, że są tak dosko­nale skon­trastowane. W tym sen­sie, konku­ru­jące marki zależą od sie­bie nawza­jem. Każda z nich zaj­muje nieco inne miej­sce na rynku – po czę­ści wymy­ślone przez nie same. Dzi­ała­jąc wedle spój­nych zasad, kon­sek­went­nie real­i­zowanych przez dziesię­ci­ole­cia, można osią­gnąć doskon­ałe efekty, nieza­leżnie od szcze­gó­ło­wych rozwiązań.

  A jak wygląda Twoja opi­nia na tej iden­ty­fikacji, opi­so­wego doku­mentu i reak­cji kry­tyki? Będzie nam nie­zmier­nie miło, jeśli podzie­lisz się swo­imi prze­myśle­ni­ami lub roz­wi­niesz powyż­szy mate­riał w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Ograniczony dostęp
  W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
  W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

  Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę