Wdrażanie identyfikacji wizualnej.
Poznaj sprawdzony i kompletny proces.

Pobierz darmowy schemat przebiegu (PDF) dla dużych firm i korporacji.

  • Identyfikacja-wizualna-branding
Co znajdziesz w artykule

  Iden­ty­fikacja wiz­ualna, która przez lata gro­madzi zau­fanie i two­rzy auto­ry­tet, nigdy nie pow­staje przy­pad­kiem.
  To raczej spójna strate­gia, niż zestaw obraz­ków; spo­sób myśle­nia, a nie spo­sób drukowa­nia wiz­ytówek. Aby nowy pro­jekt mógł od początku speł­niać tak ambitne wyma­gania, kole­jne czyn­ności pro­jek­tanta i klienta powinny być staran­nie koor­dynowane. Doskonale służy temu opisy­wany proces.

  Jak wyglą­dają pod­sta­wowe narzę­dzia iden­ty­fi­ka­cji firmy?

  Nieza­leżnie od specy­fiki przed­sięwz­ię­cia, zło­żone pro­jekty pro­wa­dzi się w bar­dzo podobny spo­sób. Gdy chce osią­gnąć się odpowied­nie efekty w odpowied­nim cza­sie, warto mieć przy­go­towany, sprawd­zony i kon­kretny plan. W tym arty­kule otrzy­masz od nas sprawd­zoną receptę na stworze­nie per­fek­cyjnej iden­ty­fi­ka­cji. Od księgi znaku do ostat­niego wzoru fir­mo­wej wizy­tówki.

  Iden­ty­fikacja wizu­alna nie dla każ­dego? Poniższa tre­ści doty­czy firm, które zatrud­ni­ają powy­żej 50 pra­cown­ików, świad­czą usługi w mod­elu fran­czyzy lub sprze­dają pro­dukty w skali więk­szej niż regionalna.

  Czy wiesz, że…
  Wszys­tkie firmy
  z listy 1000
  naj­bar­dziej
  rozpoz­nawanych marek świata posi­adają iden­ty­fikację wizualną.
  Bez wyjątku!

  Procedura, która przy­nosi dokład­nie zapla­no­wane efekty.

  Odd­a­jemy w wasze ręce kon­kretny plan. Posługi­wanie się nim może być trak­towane pomoc­niczo, bądź też jako nien­aruszalny szkie­let całego pro­cesu — sche­mat dzi­ałań, któ­rego przestrze­gać będą wszys­tkie zain­tere­sowane strony.

  Pro­ces two­rze­nia toż­sa­mo­ści wizu­al­nej (iden­ty­fikacji fir­my) jest zło­żony i nie­ła­twy w kon­troli. Co za tym idzie, ilość błę­dów bądź oka­zji do naru­sze­nia pier­wot­nych zało­żeń jest więk­sza, niż można by sobie tego życzyć. Każdy, kto uczest­niczył w śred­nim bądź więk­szym pro­jek­cie kreaty­wnym, nie będzie zdzi­wiony, sły­sząc o cha­osie kom­pe­tencji, trud­nych do wytłu­maczenia przesto­jach, opóźnieni­ach i final­nej nie­spój­no­ści.

  Doty­czy to każ­dej ze stron i nie jest niczym zaskaku­ją­cym uświa­do­mienie sobie rzeczy­wistego sto­pnia zło­żo­no­ści real­i­zowanego zada­nia. Wymaga to orga­ni­za­cji i świado­mości planu, który narzuca ogra­ni­cze­nia na każdą ze stron uczest­niczą­cych w pro­ce­sie. Ale spoko­jnie jest sprawd­zony ratu­nek.

  Pobierz plan tutaj jest dar­mowy!


  Prezen­towany tutaj sche­mat może być bar­dzo pomocny w budowa­niu i mobi­li­zowa­niu kul­tury współ­pracy. Gdy ta zosta­nie osiąg­nięta, prowadze­nie każ­dego pro­jektu oka­zuje się być przed­sięwz­ię­ciem możli­wym w inteligent­nym zarządzaniu.

  Jak wygląda wdro­że­nie iden­ty­fi­ka­cji firmy w praktyce?

  Niestety tworze­nie logo dla wiel­kiej firmy anga­żuje na równi agen­cję i jej klienta.
  Przed­staw­iony tutaj sche­mat uwzględ­nia ich wza­jemne obow­iązki i zada­nia, od początku odpowied­nio ustaw­ia­jąc je wobec sie­bie. Służy temu podział dia­gramu na Dzi­ała­nia Klienta, Dzi­ała­nia Agencji oraz Dzi­ała­nia Zewnętrzne (w dużym stop­niu nie­za­leżne od pozostałych).

  Typowe pro­ce­dury budowa­nia nowej iden­ty­fikacji marki.
  Przed­staw­ione w postaci czytel­nych sche­ma­tów, pomogą w prowadze­niu śred­nich i dużych pro­jek­tów, mogą też być doskon­ałą inspi­ra­cją w małych.

  „Przy­go­towanie kre­acji to tylko część
  skom­p­likowanej ukła­danki, jaką jest uru­chomie­nie
  i final­iza­cja tak zło­żo­nego projektu.”

  Przy­go­towanie kre­acji to tylko część skom­p­likowanej ukła­danki, jaką jest uru­chomie­nie i final­iza­cja tak zło­żo­nego pro­jektu iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy. Jeżeli efekty mają być nieprzy­pad­kowe, rów­nież klient musi poświę­cić swój czas i doło­żyć sta­rań, by dzi­ała­nia pro­jek­tan­tów były ste­ro­wane dokład­nymi ustal­e­ni­ami. Płynna współ­praca i elim­i­nowanie jakichkol­wiek nie­wia­do­mych służą naj­le­piej wszys­tkim zain­tere­sowanym. Nawet, jeśli wymaga to na początku wię­cej uwagi, póź­niej zwraca się stokrotnie.

  Wszys­tkie niewłaś­ciwe drogi dzi­ała­nia powinny być szczel­nie zablo­ko­wane.
  Czas poświę­cony pro­jek­towi przy­nosi wtedy szy­bkie i dopa­sowane do oczeki­wań rezul­taty. O takiej współ­pracy, oraz takich efek­tach marzą prze­cież zarówno pro­jek­tanci, jak i ich klienci.

  Zobacz także: Jak zapro­jek­to­wać logo? Poznaj 7 zło­tych zasad pro­jek­to­wa­nia logo.

  Poznaj 4 etapy budowy iden­ty­fi­ka­cji firmy.

  1. Etap I — Anal­iza i pla­no­wa­nie
   Ten etap obe­j­muje rozpoz­nanie potrzeb, opra­cow­anie strate­gii i dokładny wywiad. Pozwala to na opra­co­wa­nie kom­plet­nego planu, stwo­rze­nie iden­ty­fikacji. Pierwszy etap, nie zaw­iera jesz­cze dzi­ałań kre­atyw­nych. Jego zakoń­cze­nie nastę­puje wraz z akcep­ta­cją planu opra­co­wa­nia wszys­tkich przy­szłych pro­jek­tów graficznych.
  2. Etap II — Pro­jekt nazwy i logo
   Na bazie usta­leń i infor­ma­cji zebra­nych w poprzed­nim eta­pie pow­stają i są badane propozy­cje nazwy nowej marki. Prace nad logo odby­wają się w podob­nym cyklu. Oczy­wiś­cie mogą roz­po­cząć się dopiero, gdy nazwa (i slo­gan, gdy jej towa­rzy­szy), na pewno się nie zmieni. Niekiedy na tym eta­pie korzy­sta się z porad praw­nych i badań na gru­pie doce­lo­wej. Ten etap koń­czy się wybo­rem ostate­cznej wer­sji znaku (nazwa + grafika).
  3. Etap III — Planowanie wdroże­nia i pro­jekt ele­men­tów wiz­erunku
   Ten etap obfi­tuje w szcze­góły: zapla­no­wa­nie całego wiz­ual­nego i mar­ketingowego oto­cze­nia marki. Wypra­cow­any charak­ter logo okre­śla najczęś­ciej wszys­tkie póź­niej­sze pro­jekty. Pow­staje kom­pletna lista mate­ri­ałów; czę­sto dru­kuje i pro­dukuje się ich próbne wer­sje. Następ­nie, wszys­tkie pro­jekty są akcep­towane i przy­go­towywane do pro­dukcji. Po zakończe­niu tego etapu przy­go­towane są już wszys­tkie dzi­ała­nia, które złożą się na zaist­nie­nie nowej marki na rynku.
  4. Etap IV — Wdroże­nie i admin­is­tracja
   To pier­wszy etap, który (w koń­cowej fazie) jest już widoczny na zewnątrz (przez klien­tów i kon­ku­ren­cję). Określany jest spo­sób uru­chomienia marki zarówno na zewnątrz (kon­fer­encja pra­sowa, kam­pa­nia bill­boar­d­owa itp.), jak i wewnątrz przed­siębiorstwa (instruk­cje dla per­son­elu każ­dego szcze­bla, mate­ri­ały PR i reklam­owe itp.).

   Zwieńcze­niem tego etapu i całego pro­cesu jest pub­liczna prezen­tacja marki.
   Identyfikacja firmy to kul­mi­nacja dzi­ałań i ich naj­bar­dziej spek­taku­larny ele­ment. Współpraca (szer­sza bądź obe­j­mu­jąca jedy­nie bie­żącą obsługę) jest na ogół kon­tyn­uowana; z tego względu etap ten może nie mieć wyraź­nego finału, bądź prze­rodzić się w inne projekty.
  „Od klienta zależy to, z jakim mate­ri­ałem
  pro­jekt zosta­nie roz­po­częty. Od pro­jek­tan­tów
  – z jakim zakończony.”

  W pro­jek­towa­niu i wdraża­niu iden­ty­fikacji wizu­al­nej ważne jest nie tylko to, co się robi, ale też, w jakiej kole­jności. Wartość udostęp­nionego sche­matu sięga dużo dalej niż powyż­sze, lin­earne i skró­cone, pod­sumowanie. Wszys­tkie etapy są od sie­bie współ­za­leżne, podob­nie jak — od rozpoczę­cia pro­jektu – zlece­nio­dawca i wykon­awca pro­jektu. Od tego pier­wszego zależy to, z jakim mate­ri­ałem pro­ces zosta­nie roz­po­częty. Od dru­giego — z jakim zakońc­zony. Dla final­nego suk­cesu nie­zbędne jest więc pełne zaan­gażowanie ich obu.

  Przewodnik po naj­bar­dziej ryzy­kow­nej czę­ści pracy.

  Zbyt mało mówi się o tym, co dzieje się dzień po zatwierdze­niu logo.
  Po opra­cow­a­niu, dys­ku­sji i zatwierdze­niu konkret­nych pro­jek­tów wkra­czamy na obszar mało rozpoz­nany, gdzie łatwo o omyłki i brak wyty­cznych. W jaki spo­sób logo i opis fir­mowej kolo­ry­styki zamie­nia się w dzi­ała­jący na pół­kach, uli­cach i w umy­słach klien­tów wizerunek?

  Wdroże­nie wiz­erunku nie ma nic wspól­nego ze spoczę­ciem na lau­rach.
  Dla pro­jek­tan­tów ozna­cza to, oczy­wiś­cie, zakończe­nie pew­nego etapu dzi­ałań, i możli­wość planowa­nia dal­szych. Przed­siębiorstwo, które zamó­wiło i będzie wyko­rzysty­wać odd­ane mu mate­ri­ały, dopiero roz­po­czyna swoją część pracy.

  Pro­jekt wiz­erunku a rzeczy­wisty wiz­erunek to dwie różne rze­czy.
  O mis­tr­zost­wie agen­cji świad­czy to pier­wsze, ale to jakość wdroże­nia jest kluc­zowa dla satys­fakcji klienta. Nie można zanied­bać tego, co nastę­puje po zakończe­niu wszys­t­kich – na ogół ambit­nych i nie­ła­twych – pra­cach kreaty­wnych. Satys­fakcja towa­rzy­sząca kole­jnym prezen­tacjom prób­nych i final­nych wer­sji powinna mieć swoją kon­tynu­ację rów­nież po zderze­niu pro­jektu z rze­czy­wi­sto­ścią.

  Zobacz także: Pozycjonowanie marki pro­duktu na rynku | Kompletny przewodnik.

  Przestrzeganie reguł wyzna­czo­nych
  przez wize­ru­nek, już samo w sobie go współtworzy.

  Nawet doskon­ały i godny nagród pro­jekt iden­ty­fikacji nie pomoże fir­mie, która nie ma deter­mi­nacji do aut­en­ty­cznego kierowa­nia się zasa­dami, które wcze­śniej uznała za godne wdro­że­nia. Dobrymi przy­kła­dami są tutaj logo inter­ne­towe AOL, logo mia­sta Melbourne, czy logo pro­du­centa Kraft Foods.

  Po pro­stu, same reguły nie są warte
  zbyt wiele, gdy się ich nie przestrzega.

  Marki prze­chodzą praw­dziwy test tej deter­mi­nacji wtedy, gdy dba­łość o wiz­erunek przes­taje ozna­czać parę miłych słów na stro­nie www, a zaczyna np. kosz­tować. Utrzy­manie spój­no­ści wiz­ual­nej dużego przed­siębiorstwa wymaga kon­troli i poważ­nego pode­jś­cia nawet do dro­bi­azgów. Dzięki temu możesz mieć pew­ność, że Twoi przed­staw­iciele w każ­dej sytu­acji będą wywie­rać na klien­tach odpowied­nie wraże­nie. Gdy pri­o­ry­tety są płynne i nag­i­nają się do oko­licz­no­ści („kry­zys! W tym roku wszys­tkie wiz­ytówki fir­mowe będą czarno-białe”), lub nie ma ich w ogóle — i będzie to bar­dzo wyraź­nie widać.

  Lista kon­tro­lna imple­men­ta­cji marki to doku­ment, który przy­dać się każ­dej prze­cho­dzą­cej zmiany firmie.

  Pobierz doku­ment i sprawdź, czy w swoim pro­jek­cie uwzględ­niłeś wszys­tko to, co ważne. Lista zmody­fikowana według Twoich potrzeb może być krót­sza bądź posz­er­zona o odpowied­nie ele­menty. Dokładny zakres będzie zale­żał od specy­fiki branży i konkret­nej marki.

  Pełen wykaz odpo­wiada potrze­bom firmy o glob­al­nym zasięgu; w takim wypadku, opra­co­wuje się rów­nież oddzielne

  mate­ri­ały dla dzi­ałów (bran­żo­wych bądź kra­jowych), spięte w całość nadrzęd­nym, kor­po­ra­cyjnym sty­lem. Lista wdroże­niowa może przy­dać się rów­nież na samym początku pracy, gdy doku­men­tuje się dopiero roz­miar przy­szłego zada­nia. Odnosząc się do niej można w łatwy spo­sób okre­ślić, jak obec­nie komu­nikuje się marka. Pozwala to zapla­no­wać ewen­tu­alne zmi­any i na bie­żąco, z wylicze­niem w ręku, nad­zorować następ­stwo prac.

  Dobra iden­ty­fi­ka­cja bazuje na regu­łach okre­śla­ją­cych nie tylko wygląd, ale przede wszyst­kim zacho­wa­nie marki.

  Styl wypo­wie­dzi, atmos­fera budo­wana przez kam­panie reklam­owe, a nawet ton głosu sprzedaw­ców — wszys­tko ma znacze­nie dla obrazu naszej marki, jaki pow­staje w umy­śle klienta. To on jest wła­śnie, ostate­cznie i niepod­ważal­nie, prawdzi­wym wiz­erunk­iem marki. To wła­śnie ten ist­niejący real­nie, a nie pla­no­wany i opisy­wany obraz marki ma kluc­zowe znacze­nie dla jej wyników.

  Przepis na dobrą toż­sa­mość wizu­alną marki jest sche­ma­tyczny. Zbuduj strate­gię, wyz­nacz cele i real­isty­czny plan, zna­jdź odpowied­nich ludzi do odpowied­nich zadań w odpowied­nim cza­sie i… ciesz się rezultatami.

  Jeśli masz cie­kawe doświad­czenia zwią­zane z “wodo­wa­niem marki” pro­simy podziel się nimi w komen­tarzach do obec­nego artykułu.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Obdarowywanie
  Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
  Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

  Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę