Rebranding Polskich logotypów w 2012 roku, z przymróżeniem oczu znanych specjalistów.

Zobacz jak zmieniły się loga wielkich firm i poznaj subiektywne opinie ludzi z branży.

  • rebranding-logotypow
Co znajdziesz w artykule

  Jak zacho­wają się kon­su­menci, gdy zapy­tamy ich co sądzą o zmia­nie logo ich ulu­bio­nej marki? Bez zasta­no­wie­nia, wydają swoją opi­nię na pod­sta­wie tego co widzą. Ludziom z branży wyda­nie takiego wer­dyktu przy­cho­dzi bar­dzo trudno. Nam jed­nak udało się nakło­nić ich do tego eks­pe­ry­mentu. Jesteś cie­kawy co z Tego wyszło? Usiądź wygod­nie i sprawdź kto zgar­nął laury, a kto zgar­nął baty!

  Eksperymentalna meto­do­lo­gia, pro­sta jak dobry znak...

  Poprosiliśmy przy­ja­ciół i cenio­nych ludzi z branży pro­jek­to­wa­nia logo o to, aby w ramach eks­pe­ry­mentu zacho­wali się jak kon­su­menci. Aby porzu­cili pry­zmat celów i zało­żeń biz­ne­so­wych pły­ną­cych z briefu, zmru­żyli oczy i jed­nym spoj­rze­niem oce­nili wła­sne uczu­cia odno­śnie zmian logo, które mie­li­śmy przy­jem­ność oglą­dać na Polskim rynku w 2012 roku. Zgodzili się, pod warun­kiem, że wyraź­nie napi­szemy, że to tylko eks­pe­ry­ment i tak nie powinno się tego ani zesta­wiać, ani robić, co też niniej­szym czynimy!

  Popłynęliśmy pod prąd i wzie­li­śmy temat “na oko”.
  Choć to subiek­tywne i być może nie­spra­wie­dliwe,
  to potrak­to­wa­li­śmy wła­sne uczu­cia cał­kiem serio.
  Artur Baza. Owocni.pl

  Zdajemy sobie sprawę, że to zesta­wie­nie może być nie­spra­wie­dliwe, zwłasz­cza dla pro­jek­tan­tów. Sami znamy posie­dze­nia rad zarzą­dów w któ­rych osta­tecz­nie liczy się zda­nie tego, kto naj­gło­śniej krzy­czy, a nie tego, kto naj­wię­cej wie. To nie jest ocena kom­pe­ten­cji pro­jek­tan­tów, a raczej nie­tu­zin­kowy spo­sób spoj­rze­nia na rynek przez pro­fe­sjo­na­li­stów w spo­sób w jaki robią to kon­su­menci. O opis zmian popro­si­li­śmy czło­wieka, który zdaje się być naj­bar­dziej skru­pu­lat­nym komen­ta­to­rem zmian iden­ty­fi­ka­cji w Polsce...

  Głosu roz­sądku udziela Łukasz Dziubala z Rebrandblog.

  Miniony rok obfi­to­wał w liczne zmiany w iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej pol­skich jak i zagra­nicz­nych firm. Wiele z nich można uwa­żać za udane, lecz zda­rzały się też te kom­plet­nie nie­tra­fione lub nie­po­trzebne.

  To co udało mi się zaob­ser­wo­wać, to skłon­ność do uprasz­cza­nia zna­ków. Autorzy coraz czę­ściej decy­dują się na mini­ma­li­styczny styl. Choć wciąż zda­rzają się pro­jekty nie­tra­fione, to cie­szy mnie zwięk­sza­jący się poziom wyedu­ko­wa­nia zle­ce­nio­daw­ców. Poniżej przed­sta­wiam krót­kie pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych zmian logo, jakie miały miej­sce w roku 2012.

  Wydaje mi się,
  że klienci
  wresz­cie
  zro­zu­mieli, że
  dobre logo,
  to znak prosty.

  Miejsce 1: Logo cera­miki Paradyż. Doskonałość roku!

  Rebranding firmy Paradyż, spo­wo­do­wany był próbą zmiany postrze­ga­nia ich pro­duk­tów. Agencja Brand Nature Access doszła do wnio­sku, że słowo Paradyż ma bar­dzo duży poten­cjał markowy.

  Nowe logo przy sta­rym wygląda jak Maybach przy Trabancie. Logo buduje wize­ru­nek marki pre­sti­żo­wej, prze­my­śla­nej i z cha­rak­te­rem. - No i ta kropka nad Ż...

  Sebastian Kostrubała - Love logo

  Może być ono koja­rzone z luk­su­sem oraz klasą. Tak powstał nowy logo­typ firmy, w któ­rym zasto­so­wano ele­gancki krój pisma. Dla pod­kre­śle­nia eli­tar­nego stylu marki, nad literą ''z'' umiej­sco­wiono cztery gwiazdki, koja­rzące się rów­nież z wytwa­rza­nym przez przed­się­bior­stwo produktem.

  Miejsce 2: Logo YES. Tak, to zmiana dobrego na lepsze.

  Yes posta­no­wił pod­su­mo­wać 30 lat swo­jej dzia­łal­no­ści, pre­zen­ta­cją nowego logo­typu. Pierwsze co rzuca się w oczy to odej­ście od zie­lo­nej kolo­ry­styki na rzecz czarno-białych barw.

  Za pro­stotę
  i czy­tel­ność!


  Andrzej-Ludwik Włoszczyński.
  ALW.PL

  Znak składa się z sub­tel­nych, kla­sycz­nych liter, które w stu pro­cen­tach oddają cha­rak­ter firmy jubi­ler­skiej. Nowy logo­typ jest bar­dziej kobiecy oraz w porów­na­niu do poprzed­nika mniej sztywny oraz bar­dziej przy­ja­zny. Uważam, że jest to pozy­tywna zmiana.

  Miejsce 3: Nowe logo grupy Luxmed. Ewolucja.

  Lider na pol­skim rynku pry­wat­nych usług medycz­nych Luxmed, rów­nież zde­cy­do­wał się na zmianę swo­jego logo. Typografia stała się mniej obszerna, zmniej­szono pogru­bie­nie oraz zaokrą­glono liter­nic­two, co spra­wia, że nowy logo­typ stał się bar­dziej nowoczesny.

  Choć to jesz­cze nie rewo­lu­cja, to zde­cy­do­wana ewo­lu­cja.

  Artur Baza - Owocni.pl

  Postanowiono rów­nież, dodać sygnet, w któ­rym dwa wywi­nięte ele­menty two­rzą plusa, jed­no­znacz­nie koja­rzą­cego się z usłu­gami medycz­nymi. W sygne­cie zasto­so­wano tzn. motyw „potato chip”. Kolorystyka nawią­zuje do poprzed­niego znaku. Bardzo dobra próba uno­wo­cze­śnie­nia logo.

  Miejsce 4: Nowe logo PZU.

  Według mnie nowe logo PZU jest naj­waż­niej­szym rebran­din­go­wym wyda­rze­niem tego roku. Nowy znak firmy ubez­pie­cze­nio­wej do tej pory wzbu­dza skrajne emo­cje. Niektórym się podoba, lecz zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści nie przy­padł on do gustu.

  Najważniejsze, że firma pre­zen­tuje się teraz nowo­cze­śnie, solid­nie i pew­nie. A prze­cież
  o to cho­dziło!

  Małgorzata Wójciak - Logotypy Cafe.

  Malkontenci zarzu­cają brak odwo­ła­nia do tra­dy­cji firmy, ja nato­miast uwa­żam, że jest to zaleta tego znaku. Poprzednie logo pamięta czasy komu­ni­zmu, które nie­wielu oso­bom koja­rzą się z czymś pozy­tyw­nych.

  Zamiast nawią­za­nia do tra­dy­cji zde­cy­do­wano się na nowo­cze­sność. Bezszeryfowy krój pisma oraz roz­świe­tlona, two­rząca efekt trój­wy­mia­ro­wo­ści obręcz mak­sy­mal­nie upro­ściła znak ubez­pie­czy­ciela. Jestem na tak.

  Miejsce 5: Zmiana loga Śnieżka.

  Śnieżka cał­ko­wi­cie prze­bu­do­wała archi­tek­turę swo­jej marki. Nowe logo niczym nie przy­po­mina swo­jego poprzed­nika. I dobrze. Zastosowanie nowo­cze­snego i bar­dzo wyra­zi­stego kroju pisma oraz pozby­cie się fatal­nie wyglą­da­ją­cego gra­dientu pozy­tyw­nie wpły­nęło na wize­ru­nek marki.

  Mam sła­bość do logo­ty­pów stąd też moja wysoka ocena, acz­kol­wiek gdy­bym był dizaj­ner­skim tali­bem to mógł­bym docze­pić się do paru szcze­gó­łów...

  Sebastian Kostrubała - Love logo

  Logo zostało zamknięte w pro­sto­kąt, wewnątrz któ­rego umiesz­czono kolo­rowe kostki, mające nawią­zy­wać do pro­filu przed­się­bior­stwa. Zmiana była potrzebna i choć nie jest to rewo­lu­cyjne logo, to na pewno można o nim powie­dzieć, że jest solidne i o wiele lep­sze od poprzednika.

  Miejsce 6: Logo Biedronka.

  Biedronka swoim desi­gnem nigdy nie powa­lała i nic nie zmie­niło się po liftingu logo. Oczywiście jest o wiele lepiej, ale to wciąż za mało aby mówić o dobrej iden­ty­fi­ka­cji wizualnej.


  Sebastian Kostrubała - Love logo

  Postać bie­dronki została nieco uno­wo­cze­śniona, przede wszyst­kim pozbyto się fatal­nie wyglą­da­ją­cego gra­dientu. Zmiana widoczna jest rów­nież na twa­rzy postaci, która stała się bar­dziej cha­rak­te­ry­styczna.

  Nie obe­szło się jed­nak bez kon­tro­wer­sji. Według wielu, widać duże podo­bień­stwo do boha­tera bajek Disneya- Mickey Mouse.

  Miejsce 7: Logo Lewiatan.

  W przy­padku nowego logo orga­ni­za­cji Lewiatan, zupeł­nie nie rozu­miem tej zmiany. Znak nie jest ani bar­dziej nowo­cze­sny, ani cie­kaw­szy. Bezsensowna trans­for­ma­cja, w któ­rej otrzy­mu­jemy zimne, monu­men­talne logo, z mało widoczną w pomniej­sze­niu typografią.

  Było kiep­sko w sygne­cie, teraz kiep­sko w logo­ty­pie.

  Andrzej-Ludwik Włoszczyński.
  ALW.PL

  Lewiatan nudę tłu­ma­czy eks­perc­kim pro­fi­lem dzia­łal­no­ści firmy oraz nawią­za­niem do przed­wo­jen­nej tra­dy­cji, kiedy to Lewiatan, był naj­sil­niej­szą orga­ni­za­cją przed­się­bior­ców w Polsce. Mimo wszystko, nie tra­fia ono do mnie. Jest sucho i mało przyjaźnie.

  Miejsce 8: Logo Gellwe.

  Gellwe staje się bar­dziej przy­ja­zne. Tak w skró­cie można opi­sać zmianę wizu­alną firmy spo­żyw­czej. Logo zacho­wuje kształt elipsy, nato­miast zmie­nia się kolo­ry­styka oraz typo­gra­fia. Zastosowano cie­plej­sze odcie­nie koloru niebieskiego.

  To jest jedna z tych zmian, która wygląda jakby ktoś kazał komuś zro­bić coś, lecz nie wspo­mi­niał co i po co. Więc wyszło coś cokol­wiek. Ku rado­ści kogo­kol­wiek. Brzmi bez sensu? I o to cho­dzi! Właśnie tego nie lubię!

  Artur Baza - Owocni.pl

  Dopracowane, nowo­cze­sne liter­nic­two oraz wyraźne gra­fiki, nadają temu zna­kowi cha­rak­teru. Całość dopeł­nia hasło poni­żej logo, napi­sane odręcz­nym fontem- „Właśnie to lubię”.

  Miejsce 9: Logo Warta.

  Rebranding Warty to przy­kład nie uda­nej zmiany logo­typu. Projektanci nie mieli jed­nak zbyt dużego pola do manewru, albo­wiem Warta wyku­piona przez grupę Talanax, musiała dosto­so­wać znak do iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej nowego właściciela.

  Warta z kwa­dra­tową kropką na końcu? Czemu nie. Może chcieli pod­kre­ślić, że firma jest tego warta i kropka. Litera T jest jed­nak nie do prze­łknię­cia – nie dla nas Polaków piszą­cych od pod­sta­wówki w zeszy­cie tak literę „Ł”. Dla nas jest to po pro­stu WARŁA.
  Małgorzata Wójciak - Logotypy Cafe.

  Najbardziej kry­ty­ko­wa­nym ele­men­tem w nowym znaku jest nie­ty­powa litera „t”, którą w nie­po­radny spo­sób zrów­nano z innymi lite­rami. Nie jest to kry­tyka bez­pod­stawna, albo­wiem w Polsce tak przed­sta­wiony znak alfa­be­tyczny, koja­rzy się z odręcz­nie napi­saną literą ''ł''. Autorzy chcieli w jak naj­prost­szy spo­sób prze­ło­żyć zagra­niczny logo­typ na pol­ski i nie wyszło im to na dobre.

  Miejsce 10: Logo CD Projekt.

  Wielką prze­mianę mogli­śmy obser­wo­wać u naj­więk­szego wydawcy i dys­try­bu­tora gier kom­pu­te­ro­wych w Polsce. Rebranding objął w tym wypadku nie tylko zmianę logo, lecz także samej nazwy.

  Było lepiej niż jest, bajery w sygne­cie cał­ko­wi­cie zbędne i na doda­tek kło­po­tliwe w egze­ku­cji

  Andrzej-Ludwik Włoszczyński.
  ALW.PL

  Uważam, że nowy znak cdp.pl jest mocno prze­sa­dzony oraz prze­kom­bi­no­wany. W zamknię­tym w koło, wypeł­nio­nym radial­nym gra­dien­tem sygne­cie, znaj­dziemy literę „c” two­rzącą coś na kształt tęczówki oka. Taką sty­li­za­cję, możemy rów­nież sko­ja­rzyć z ekra­nem łado­wa­nia gry. Problem poja­wia się przy pomniej­sze­niu logo. Sygnet zlewa się w całość, przez co nie­zwy­kle trudno jest dostrzec jego zawar­tość.

  Komentarz Artur Baza: Nawet jeśli ten tekst jest eks­pe­ry­men­talny. To tylu ludzi w moim odczu­ciu, nie może mylić się jed­no­gło­śnie. To logo to po pro­stu błąd w dzia­ła­niu firmy. A szkoda, bo to naprawdę świetna marka. Zespół war­to­ścio­wych ludzi, któ­rym oso­bi­ście kibi­cuję. Czekamy na następny pro­jekt CD-Projekcie.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę