10 wzorów papierów firmowych, które ludzie zachowują sobie na pamiątkę.

Zawiera przewodnik po tworzeniu szlachetnych papierów firmowych.

  • Papier-firmowy-wzory
Co znajdziesz w artykule

  Wszys­tkie doj­rzałe firmy posi­adają mar­kowy wzór papieru fir­mowego. Pomaga im to w prezen­towa­niu wiary­god­nego i sta­bil­nego wiz­erunku. Papier fir­mowy używa się w przy­padku więk­szości ofic­jal­nej kore­spon­dencji – do fak­tur, pok­witowań, umów, listów itp. Poz­naj 10 przy­kła­dów wyjąt­ko­wych kre­acji i dowiedz się, jak zro­bić ide­alną pape­te­rię dla swo­jej firmy. To swego rodzaju pod­sta­wowe świa­dec­two dojrza­łości Two­jego biz­nesu, warto więc zro­bić je dobrze.

  Dlaczego warto posia­dać uni­kalną pape­te­rię firmową?

  W momen­cie gdy coraz wię­cej firm poja­wia się na hory­zon­cie, trzeba być uwa­ża­nym za pro­fesjon­al­istę, aby przy­ciągnąć uwagę wartoś­ciowych klien­tów. Dlat­ego niepo­zorny papier fir­mowy odgrywa tak istotną rolę w codzi­en­nej komu­nikacji biz­ne­sowej. Nie tylko jako pod­kład pod wysta­wiane fak­tury czy rachunki, ale także pod pisa­nie ofertdoku­men­tów i whi­te­pa­pers.  

  Dobry wzór papieru fir­mowego to pod­sta­wowe oręże w budowa­niu toż­sa­mo­ści marki. Im lep­szy jest wzór pape­te­rii, tym więk­sze szanse na przy­ciąg­nię­cie uwagi.


  Czy wiesz, że…
  W Owocnych pro­jek­tu­jemy logo­typy oraz śliczne wzory papie­rów fir­mo­wych?

  Dowiedz się wię­cej.

  Papier fir­mowy. Wzory, które podzi­wia świat.
  Jak powi­nien wyglą­dać? Jak go zaprojektować?

  Fir­mowa papete­ria musi jed­nocześnie mieć siłę prze­bi­cia, musi być moty­wu­jąca i zaprasza­jący, a także przy­no­sić korzy­ści dla inte­resu. Ist­nieje tak wiele róż­nych przy­kła­dów pape­te­rii, że cza­sem może być ciężko wybrać taką, która będzie ide­al­nie paso­wać do danej sytuacji.

  Pro­fesjon­alny wzór papieru lis­towego powi­nien
  być skromny. Tak, aby wiado­mość na stro­nie
  była zawsze w cen­trum uwagi.

  Projekt papieru fir­mowego zawsze powi­nien zaw­ierać nazwę firmy, jej adres, numer tele­fonu, adres strony inter­ne­towej, numer faksu oraz adres e-mail. Już dziś możesz zacząć kre­ować iden­ty­fikację wiz­ualną swo­jej marki za pomocą cze­goś tak pro­stego i niedro­giego jak wzór papieru firmowego.

  Pro­jek­towanie ide­al­nej pape­te­rii warto zacząć od zada­nia sobie 3 pytań:

  ● Jaki jest charak­ter mojej firmy?
  ● Jaki wiz­erunek chcę prezen­tować?
  ● Jaki jest mój rynek doce­lowy i jaki pro­jekt naj­bar­dziej by do niego prze­mó­wił?

  Myśląc nad powyż­szymi pyta­ni­ami możesz już być w sta­nie częś­ciowo zwiz­ual­i­zować swoją ide­alną papeterię.

  Na końcu tego arty­kułu, zna­jdziesz listę 4 błę­dów, któ­rych każda firma powinna uni­kać pro­jek­tu­jąc ide­alną pape­te­rię fir­mową. Ps: Świetne wzory papieru fir­mo­wego, znaj­dziesz też na stro­nach tanieulotki.pl

  10 naj­lep­szych przy­kła­dów pro­jek­tów papie­rów fir­mo­wych, które ludzie zacho­wują na pamiątkę i chwalą się znajomym.

  1-papier-firmowy-kawa
  10-identyfikacja-wizualna-truth
  2-papier-listowy
  3-listownik
  4-papier-biurowy
  5-papeteria-firmowa-sklep
  6-papeteria-biurowa-hotel
  7-papiery-firmowe-wzory
  8-papiery-firmowe-przyklady
  9-papiery-firmowe-wizytowki-musica

   

  Jak stwo­rzyć i zapro­jek­to­wać dobry papier fir­mowy?
  Poznaj 4 wiel­kie błędy. I nie daj się zła­pać na żad­nym z nich.

  Pro­jek­towanie pape­te­rii nie jest czymś, co może zro­bić każdy. Wymaga to przede wszys­tkim doświad­czenia. Odpowied­niego wyczu­cia pro­jek­tów gra­ficz­nych, doskon­ałej jako­ści wyko­na­nia i wpraw­nego oka jeśli cho­dzi o kolory i obrazy. Wiele firm ofer­uje pro­jekty pape­te­rii za nie­wielką cenę. Koniecznie należy się jed­nak upew­nić, że

  za niską ceną oferty nie kryje się niskiej jako­ści lub tan­detny pro­jekt pape­te­rii. Postanow­iliśmy opi­sać 4 pod­sta­wowe błędy, któ­rych należy się wys­trze­gać. Powielanie ich może zna­cząco zaszko­dzić repu­ta­cji firmy. Poz­naj zasady, pro­jek­towa­nia papieru fir­mowego, który wygrywa z kon­ku­ren­cją. A potem sprawdź także zasady pro­jek­to­wa­nia logo.

  Błąd 1: Zatłoczona pape­te­ria firmowa

  Wybier­a­jąc wzór pape­te­rii fir­mowej, należy upew­nić się, że wszys­tko nie jest stłoc­zone w jed­nym miej­scu na górze pape­te­rii. Oczy­wiś­cie jest wiele rze­czy i waż­nych infor­ma­cji, które chcemy tam umieś­cić. Jed­nak w dzi­siej­szych cza­sach, gdy kon­takt możemy naw­iązać na wiele róż­nych spo­so­bów, papete­ria ze wszys­tkimi danymi kon­tak­towymi może być zatłoc­zona i brzy­dka. Należy więc wszys­tko zapla­no­wać i wcze­śnie pod­jąć decy­zje odno­śnie tego, co koniecz­nie musi zna­leźć się w gór­nej czę­ści papeterii.

  Dla przy­kładu: Czy naprawdę potrze­bu­jemy dwóch róż­nych adre­sów e-mail, kilku nume­rów tele­fonu, adresu i innych tego rodzaju śmieci nagro­mad­zonych przy logo we wzo­rze pape­te­rii? Należy zas­tanowić się, czy nie możemy pom­inąć czę­ści z tych rze­czy, a jeśli nie, można spró­bo­wać umieś­cić je w dol­nej czę­ści strony, w stopce. Im wię­cej otwar­tej prze­strzeni zna­j­duje się na stro­nie, tym bar­dziej pro­fesjon­al­nie wygląda papeteria.

  Błąd 2: Nadużywanie koloru w pape­te­rii firmowej

  Z pewnoś­cią każdy może przyz­nać,
  że uwiel­bia róż­no­rod­ność (i mno­gość) kolo­rów.
  Pracu­jąc jed­nak nad kolo­ry­styką pape­te­rii, należy uży­wać kolo­rów z umi­arem, albo wcale. Papete­ria będzie kopi­owana, kse­ro­wana i wysy­łana fak­sem; doku­menty pow­stałe w ten spo­sób są zawsze czarno-białe. Dlat­ego, jeśli w pape­te­rii jest uży­tych wiele kolo­rów i umieszc­zone są wspani­ałe, cie­nio­wane obszary, pod koniec będzie ona wyglą­dać brzydko.

  Po tym, jak papete­ria zosta­nie prze­fak­sowana i skse­ro­wana będzie wyglą­dać jak czarna plama atra­mentu. Wtedy może lep­iej, by była uży­wana w bada­ni­ach psy­cho­log­icznych, a nie jako papete­ria. Często suge­ruję, by pracu­jąc nad pomy­słami na pape­te­rię kilkukrot­nie skse­ro­wać i prze­fak­sować każdy pro­jekt, znę­ca­jąc się tro­chę nad pape­te­rią, zanim zade­cy­du­jemy, że to wła­śnie ostate­czny wygląd. Robiąc to, możemy zoba­czyć taką pape­te­rię, jaką będą widzieć inni.

  Błąd 3: Zbyt szcze­gó­łowa papeteria

  Stworze­nie pape­te­rii z wie­loma wspani­ałymi szcze­gó­łami rów­nież nie będzie się dobrze spraw­dzać. Będzie ona prze­chodz­iła te same zabiegi, co powy­żej, a nie chcemy prze­cież, by wyśmie­nita gra­fika wyglą­dała póź­niej jak tat­uaż sta­rego mary­narza, zbyt roz­ciąg­nięta i roz­myta od inten­sy­wnego użytkowa­nia. Piękne szcze­góły zgu­bią się i wszys­tko będzie nie­ostre. Ponownie należy spró­bo­wać samemu prze­pro­wa­dzić wyżej wymie­nione zabiegi i prze­ko­nać się, czy wciąż podoba nam się efekt koń­cowy.

  Sprawdź także: Podobno logo Pepsi wygląda jak gru­bas. Sprawdź!

  Błąd 4: Papeteria narcystyczna

  Potrze­bu­jesz pape­te­rii, która prezen­tuje firmę, a nie tylko Ciebie. Wszyscy widzieli te błysz­czące wiz­ytówki i piękne pape­te­rie, dru­ko­wane w peł­nym kolo­rze, które wyko­rzys­tuje wielu pośred­ników han­dlu nieru­chomoś­ci­ami – wyglą­dają wspa­niale. Jed­nakże są one czę­sto nieco prze­sad­zone i tro­chę zbyt krzyk­liwe, jeśli nie nale­żymy do branży pośred­nictwa han­dlu nieru­chomoś­ci­ami. W innym przy­padku taki wzór będzie bar­dzo prze­sad­zony i będzie sug­erował, że jeste­śmy zbyt zain­tere­sowani wła­sną osobą.

  Bez względu na to, co planu­jemy zro­bić z naszą pape­te­rią czy w jakiej branży pracu­jemy, nie ma sensu krę­cić się w miej­scu i tra­cić czas na tworze­nie pape­te­rii, która póź­niej będzie roz­cza­ro­wa­niem. Zami­ast tego, należy poświę­cić tro­chę czasu na prze­myśle­nia doty­czące firmy i jej misji. Następ­nie należy spró­bo­wać zapro­jek­tować pape­te­rię, która będzie przekazy­wała te uczu­cia. Chcemy, by papete­ria funk­cjo­no­wała jak pier­wsze wraże­nie, dlat­ego ważne, by robiła to właściwie.

  Wszystko zaczyna się od pierw­szego kroku.

  Dziedz­ina pro­jek­towa­nia stan­dardów komu­nikacji jest ogromna. Jesteśmy świa­domi tego, że z pewnoś­cią nie wycz­er­pal­iśmy tego tem­atu. Jeśli masz wie­dzę, która poz­woli roz­wi­nąć treść o nowe infor­ma­cje pro­simy podziel się nią w komen­tarzach na dole tej strony. Serdecznie dzię­ku­jemy!

  Sprawdź także: 30 naj­lep­szych przy­kła­dów wizy­tó­wek fir­mo­wych.

  Prezen­towane powy­żej prace służą jako ide­alne przy­kłady nowoczes­nych świa­towych stan­dardów i nie są naszego autor­stwa. Jeśli chci­ałbyś zoba­czyć nasze real­iza­cje zaj­rzyj do owoc­nego port­fo­lio. A może chcesz otrzy­mać pełną ofertę? Nic prost­szego napisz do nas uży­wa­jąc tego for­mu­la­rza, lub zadz­woń tel. 660 970 980. Jeśli Twoja papete­ria nie zmie­niła się prze­ciągu ostat­nich 15 lat lub wię­cej, być może przy­szedł czas na jej uaktualnienie.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagu­jemy pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­jące i wesołe uciechy.
  Jak można stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabaw­nego fil­miku lub kom­ple­ment.

  Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­alny upo­mi­nek lub śmieszny obra­zek scho­wany gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagadki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzystne i nie­za­po­mniane wrażenie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę