Dokąd jadą logotypy motoryzacyjne?
Logo Audi, Volksvagen, Peugeot i Citroen.

Poznaj przykłady trendu, który kompletnie zdominował branżę motoryzacyjną.

  • Marki-samochodowe-logo
Co znajdziesz w artykule

  Znaki fir­mowe pro­du­cen­tów samo­chodów należą do najin­ten­sy­wniej pro­mowanych. Dziesiątki pro­du­cen­tów wal­czą o naszą uwagę nie tylko tech­nologią czy ceną, ale i emoc­jami. Próbują wzbu­dzić swoim wiz­erunk­iem zau­fanie, sza­cunek, a cza­sem nawet pasję. Do tego potrze­bują dosko­nale zapro­jek­towanych logo, które podą­żają za klien­tami. Zobacz, jak rozwi­jają swoje znaki lid­erzy glob­al­nego rynku.

  Nowe logo Audi – prze­waga dzięki szcze­gó­łom.
  Tak popra­wia się tylko dosko­nałe logotypy.

  Odnosząc suk­cesy i pomimo zdo­by­tej rep­utacji, w 2009 nie­miecki pro­du­cent przed­stawia nowy wiz­erunek, logo i typo­gra­fię.

  Marki, np. taka jak Audi, zawsze zna­j­duje się w cen­trum uwagi. W swo­jej branży jest sza­no­wana za sku­teczną rywal­iza­cję z potęż­nymi kon­ku­ren­tami (BMW i Mer­cedes), nowa­torstwo tech­niczne czy suk­cesy spor­towe. Zasługuje na pochwały rów­nież z punktu widze­nia mar­ketingu – to wspani­ały przy­kład, jak ciężką pracą i kon­sek­wencją można pod­nieść na wyżyny nawet bar­dzo zapom­ni­aną markę. Poznaj nowe loga w świe­cie motoryzacji.

  Czy wiesz, że…
  Nowe logo Audi
  i uno­wo­cze­śniony znak Volk­swa­gena zapro­jek­towała ta sama firma?

  Dlaczego i w jaki spo­sób Audi popra­wia dosko­nałe logo?

  Bardziej odpowied­nia forma tego pyta­nia brzmia­łaby: jak długo marka powinna trwać przy nie zmie­nio­nej for­mie znaku? Swoje logo­typy zmieni­ają naj­więksi, kieru­jąc się roz­maitymi przy­czy­nami – od chęci utrzy­ma­nia nowoczes­nego charak­teru po man­i­fes­tację siły i ener­gii. Również w przy­padku Audi czyn­niki te grały na pewno odpowied­nią rolę. Więcej napisal­iśmy o tym w arty­kule o redesig­nie logo.

  Co zmie­niono? Jak czę­sto się zda­rza przy delikat­nych mody­fikac­jach – wszys­tko.
  Choć dla zwy­kłego prze­chod­nia zna­czek na aucie będzie wyda­wał się “taki sam”,
  inny jest teraz każdy ele­ment: od koloru, przez kom­pozy­cję, liter­nictwo i grafikę.

  Tylko ilość pierś­cieni, sym­bol­izu­ją­cych założy­cieli firmy, się nie zmieniła:

  • połąc­zone koła są wytłoc­zone w inny spo­sób
   oraz zyskały na met­al­icznym połysku
  • logo­typ jest teraz wyrów­nany
   do lewej (zami­ast wyśrodkowania)
  • nazwa jest zapi­sana innym, lże­jszym kro­jem
   pisma, a sam napis zmniej­szył się
   pro­por­cjon­al­nie o nie­mal połowę

  Dodawanie prze­strzeni i met­al­icznego bla­sku wydaje się być obow­iązkowym tren­dem w logo motoryzacyjnych.

  Nowe logo Audi wyraź­nie mówi o zmi­anie, jaką chce chwa­lić się stulet­nia marka.
  Jest świeże i nowo­cze­sne, i na pewno będzie wyglą­dać dosko­nale na każ­dym mod­elu firmy. Zaś za następne sto lat – znów przyj­dzie czas na obow­iązkowy rede­sign, nawet jeśli Audi pokona już wów­czas wszys­t­kich konkuren­tów (wtedy będą to już zapewne małe statki kosmiczne).

  Logo Citroën – kre­atyw­nie i futu­ry­stycz­nie od ponad 90 lat.

  Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewo­lu­cję.
  Słynny znak gra­ficzny marki Cit­roen zwany potocz­nie “che­vron”, zyskał zupeł­nie nową formę:
  bar­dziej zaokrą­gloną, wypu­kłą i imi­tu­jącą powierzch­nię wypo­le­ro­wa­nego met­alu. Kolorystyka pozo­stała podobna, ale jest ina­czej roz­ło­żona — z gra­fiki prze­szła na typo­gra­fię. Same litery są znacz­nie bar­dziej futu­rysty­czne, wyróż­ni­a­jąc się np. połąc­zonymi krop­kami nad ë (mało kto wie, że mają one wła­sną gra­maty­czną nazwę – to die­reza). Za wprowadze­nie fran­cuskiego logo w nowe stule­cie odpo­wiada agen­cja Lan­dor, współpracu­jąca i współt­worząca od dekad z naj­doskon­al­sze świa­towe marki.

  Dodawanie prze­strzeni i met­al­icznego bla­sku wydaje się być obow­iązkowym tren­dem w logo­ty­pach moto­ryza­cyjnych. Oprócz oczy­wis­tej gra­ficz­nej innowa­cyjności, aku­rat w tym przy­padku takie mody­fikacje mają dodat­kowy sens – znak gra­ficzny jest wów­czas bar­dziej podobny do tego “prawdzi­wego”, umieszc­zonego na masce.

  Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewolucję.

  Zmi­any w logo Cit­roëna, ale i innych pro­du­cen­tów wyni­kają też po czę­ści z innej, jesz­cze prost­szej przy­czyny. Są po pro­stu moż­liwe. Dawne ogra­ni­cze­nia tech­nologi druku wyz­naczały restryk­cyjne reguły budowy logo – miało ono mieć małą ilość kolo­rów (lub nawet tylko jeden), jed­no­lite wypełnie­nie zami­ast prze­jść tonal­nych i możli­wie pro­stą formę — cieni czy wytłoczeń.

  Zobacz video

  Dziś te ogra­ni­cze­nia mogą być śmi­ało lekce­ważone; tech­nolo­gie 3D, Inter­net oraz nowe opcje druku spraw­iają, że odw­zorować można nie­mal każdą gra­ficzną ideę.
  Dzięki temu możemy oglą­dać znaki wyglą­da­jące jak wyko­nane z met­alu, o peł­nej uni­kal­nych szcze­gó­łów typo­gra­fii i żywej kolo­ry­styce. Taki jest nowy sym­bol Cit­roëna, i więk­szość porównu­ją­cych zgo­dzi się chyba, że zmi­ana wypa­dła imponująco.

  Nowe logo Peugeot – ewo­lu­cja i emo­cje.
  Firmowy lew stra­cił język, ale zyskał wiele w zamian.

  Logo Peu­geot – to lew. Niewiele pro­du­cen­tów aut może pochwa­lić się tak czytel­nym i moc­nym sym­bolem; w świe­cie mniej lub bar­dziej abstrak­cyjnych zna­ków, gwiazd, rom­bów i okrę­gów, znak tej firmy wyróż­nia się niczym aut­en­ty­czny król. To logo nie do pomyle­nia z żad­nym innym.

  Mody­fikacja znaku, który odniósł już tyle suk­ce­sów, to praw­dziwe wyzwa­nie. Inaczej niż przy wielu bar­dziej ogól­nych sym­bo­l­ach, tu każdy może od razu rozpoz­nać nawet drobne róż­nice rysunku. Tylko spec­jal­iści zori­en­tują się, że np. Audi zmie­niło wytłocze­nie swo­ich okrę­gów; gdy Peu­geot zacznie ryso­wać swój emble­mat w nowym stylu, nie umknie to niczy­jej uwadze.

  Czy wiesz, że…
  Peu­geot to najs­tarsza marka moto­ryza­cyjna świata. Jej początki się­gają XVIII wieku, gdy rodz­ina Peu­geotów zajęła się drob­nym prze­mysłem; oczy­wiś­cie, nie od początku pro­dukowali samochody.

  Zgod­nie z obow­iązu­ją­cym tren­dem, znak zyskał swoją wer­sję 3D oraz met­al­iczną powierzch­nię. Cała syl­wetka jest wyrzeź­biona znacz­nie agresy­wniej, w czym bar­dzo pomaga sug­es­tia trze­ciego wymi­aru. Najbardziej oczy­wistą róż­nicą w sto­sunku do poprzed­niego lwa jest scho­wa­nie języka; jako detal zbyt drobny i wynika­jący raczej z daw­nej her­aldyki niż decy­zji pro­jek­tanta, zakłó­całby on silne wraże­nie, jakie daje cała bryła zwierzęcia.

  W nowym liter­nictwie widać dale­kie podo­bień­stwo do Cit­roëna – bezsz­ery­fowe, o delikat­nych krągłoś­ci­ach, bez wąt­pi­enia jest nowo­cze­sne i nie­ba­nalne.

  Podob­nie w poprzed­nim przy­padku, kolo­rowy jest tylko napis pod zna­kiem. Wiz­ualne pokre­wień­stwo nie jest przy­pad­kiem – obaj pro­du­cenci są częś­cią kon­cernu (PSA).

  Zobacz video

  Zadanie odmło­dze­nia lwa wyz­nac­zone zostało zespo­łowi BETC Design, mogą­cemu pochwa­lić się pra­cami dla takich marek jak Alstom, Air France czy Car­refour.
  Ide­alny pod­wykon­awca dla fran­cuskiego giganta motoryzacyjnego.

  W walce o klienta lwa wspiera nowe hasło reklam­owe – „motion & emo­tion”.
  W styl­istyce znaku widać zarówno wię­cej ruchu, jak i emo­cji; obiet­nica wydaje się być dotrzy­mana. Wiel­bi­ciele trady­cji nie powinni być jed­nak zaw­iedzeni – rów­nież w obec­nym znaku każdy roz­po­zna dziedz­ictwo, któ­remu począ­tek w 1810 r. dała ambitna rodz­ina Peu­geotów. To przy­kład rebran­dingu, który potrafi prze­ko­nać wszys­tkie pokolenia.

  Das Logo. Zmiany w znaku Volkswagena
  – stra­te­gia pro­sta i nie­za­wodna jak słynny Garbus.

  To było logo, które musi­ało się zmie­nić. Nazis­towskie dziedz­ictwo kła­dło się cie­niem na wszys­tkim, co doty­czyło his­torii tej marki, obmy­śla­nej prze­cież przez samego Adolfa Hitlera w 1930 roku. Pier­wotny znak zmie­niał się póź­niej parokrot­nie, tra­cąc kono­tacje his­to­ryczne. Dziś, jest to po pro­stu typo­gra­fia umieszc­zona w okręgu – a zara­zem jedno z naj­bar­dziej rozpoz­nawal­nych zna­ków świata.

  Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprze­dzić swój czas, lecz aby nieza­leżnie od jego upływu marka pozo­sta­wała zawsze jed­nakowo nowoczesna.

  O ile pier­wszą zmi­anę wymu­siła his­to­ria, ta wyko­nana w 2000 roku przez agen­cję MetaDe­sign należy do odmi­en­nego typu – retu­szu tak delikat­nego, jak to tylko moż­liwe, a jed­nocześnie zauważal­nego dla każ­dego, kto zetknie się z odświe­żo­nym brandem.

  Aby uży­wany bez więk­szych zmian przez ponad 50 lat znak nie stra­cił swego charak­teru, a na powrót mógł stać się nowo­cze­sny, wyko­nano deli­katny wari­ant prac:
  • dodano kolor tła, pozostaw­ia­jąc jed­nak białe litery
  • zarówno tło, jak i litery są teraz delikat­nie wypu­kłe
  • ele­menty znaku zyskały deli­katne obrysy i cienie

  Pro­jekt rede­si­gnu logo Volk­swa­gena dzieli od pozo­sta­łych boha­te­rów arty­kułu nie­mal dzie­sięć lat. O sku­tecz­no­ści pro­jek­tan­tów może świad­czyć fakt, że właś­ci­wie w ogóle tego nie widać. Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprze­dzić swój czas, lecz by nieza­leżnie od jego upływu marka pozo­sta­wała zawsze jed­nakowo nowo­cze­sna. Powyższa opo­wieść zde­cy­dowanie nie wycz­er­puje tem­atu. Jeśli dys­ponu­jesz więc cie­ka­wymi, wzbo­ga­ca­ją­cymi pier­wotny mate­riał infor­ma­c­jami, pro­simy podziel się nimi w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Osiągnięcia
  Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
  Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

  W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę