Znak logo ®

Głównym celem każ­dego biz­nesu jest suk­ces finan­sowy. Dobrej jako­ści znak fir­mowy łatwo zapada w pamięć i pomaga w osią­gnię­ciu tego suk­cesu. Właściciele naj­więk­szych świa­to­wych marek dobrze wie­dzą, że logo­typy sta­no­wią naj­więk­szą war­tość ich firm. A ich pro­dukty były by prak­tycz­nie bez­war­to­ściowe bez swo­ich logo­ty­pów. (A przy­naj­mniej musiały by być o ¾ tańsze).

Dobre logo fir­mowe powinno uła­twiać bły­ska­wiczną roz­po­zna­wal­ność. Symbolizować  jakość, war­tość i auten­tycz­ność w umy­śle każ­dego klienta. Bez względu na to czy są to loga firm moto­ry­za­cyj­nych, firm medycz­nych czy logo dzia­łal­no­ści finan­so­wej  zwią­za­nej z ban­kamidzia­łal­no­ścią dewe­lo­per­ską a nawet remon­tową. Logo jest krę­go­słu­pem firmy, warto więc wydać pie­nią­dze, by zatrud­nić pro­fe­sjo­na­li­stów do jego zapro­jek­to­wa­nia. Logotyp zapro­jek­to­wany przez odpo­wied­nich ludzi może zmak­sy­ma­li­zo­wać suk­ces firmy i dać jej realną prze­wagę nad konkurencją.

Znak logo w naj­lep­szych świa­to­wych przykładach.

PKO, MC Donalds, Audi, WWF, Coca Cola, Nike, BASF, Shell, SONY, NIVEA i twoje ulu­bione, CPN, Alior Bank.

Znak logo w biz­ne­sie to ważna część iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy. Jako pierw­sze wra­że­nie, jakie klienci otrzy­mują na temat firmy, logo­typ powi­nien być dobrze zapro­jek­to­wany i odzwier­cie­dlać wysoki stan­dard jako­ści usług danej firmy. Najlepiej, by wzór logo­typu był zapro­jek­to­wany przez pro­fe­sjo­nal­nego pro­jek­tanta, co zapewni odpo­wied­nio uni­ka­tową symbolikę.

Gdzie naj­le­piej zapro­jek­to­wać wspa­niały znak fir­mowy dla nowego biznesu?

Firmy zaj­mu­jące się pro­jek­to­wa­niem logo­ty­pów za pośred­nic­twem Internetu potra­fią zapew­nić dobrej jako­ści znaki gra­ficzne, które naj­le­piej odpo­wia­dają sty­lowi i wize­run­kowi firmy. Firmy te nie tylko pra­cują nad roz­wo­jem jed­nych z naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych, lecz także ofe­rują opcję wyboru spo­śród logo­ty­pów dobrej jako­ści, dzięki czemu wspól­nie z wła­ści­cie­lem wybie­rają osta­tecz­nie ten, który naj­bar­dziej odpo­wiada biz­ne­so­wemu wize­run­kowi danej firmy.

Ważne, by przed doko­na­niem jakich­kol­wiek płat­no­ści obej­rzeć port­fo­lio firmy, spraw­dzić jej rze­tel­ność i pro­fe­sjo­na­lizm. Musimy wie­dzieć, czy nasze nowe logo firmy będzie dobrej jako­ści i, przede wszyst­kim, czy są uni­ka­towe. Jeśli to w ogóle moż­liwe dobrze jest skon­tak­to­wać się z fir­mami, któ­rym wybrana przez nas firma wyko­nała już znak logo, by uzy­skać infor­ma­cje na temat pro­fe­sjo­na­li­zmu, pro­ble­mów, z któ­rymi się spo­tkali i jako­ści wyko­na­nia ich zna­ków firmowych.

Charakterystyczne cechy wspa­nia­łych zna­ków graficznych:

Wyjątkowe
Niektóre z naj­bar­dziej popu­lar­nych logo­ty­pów na świe­cie zawie­rają uni­ka­towe, dopa­so­wane kroje pisma.

Elastyczne
Znak gra­ficzny powi­nien wyglą­dać ide­al­nie na wszyst­kich mate­ria­łach. Rozmiar gra­fik i tek­stu umiesz­czo­nych w takim logo jest dopa­so­wy­wany do wizy­tó­wek, wydru­ków pra­so­wych, fak­tur, reklam na bil­l­bo­ar­dach, odzieży, kub­ków i pape­te­rii. Większość zna­ków fir­mo­wych jest uważ­nie dosto­so­wana, tak, by ich kroje pisma i gra­fiki wyglą­dały per­fek­cyj­nie nie­za­leż­nie od roz­miaru czy mate­riału. Zobacz wzory i przy­kłady logo firm, które wyglą­dają świet­nie.

Proste
Prostota to klu­czowy aspekt w two­rze­niu wspa­nia­łego znaku logo. Ludzie czę­sto myślą, że pomy­słowe logo składa się z nie­sa­mo­wi­tych gra­fik i krzy­kli­wego tek­stu. Właściwie jest na odwrót. Logotypy głów­nych marek takich jak Coca Cola, Nike, AT&T czy Apple są pro­ste, ale roz­po­zna­wane na całym świe­cie. Żadne z nich nie ma żad­nych skom­pli­ko­wa­nych gra­fik czy demon­stra­cyj­nych tekstów.

Inspiracja
Wspaniały znak logo musi skła­niać klien­tów do ocze­ki­wa­nia wspa­nia­łego pro­duktu i prze­ka­zy­wać prze­sła­nie poprzez wzbu­dza­nie emo­cji. Wspaniały znak fir­mowy jest nie­zbędne w pre­zen­to­wa­niu wize­runku, cha­rak­teru i celu firmy.

Samodzielne pro­jek­to­wa­nie znaku firmowego.

Jeśli mamy zdol­no­ści kre­atywne i wie­dzę na temat tego, jak pro­jek­tuje się znaki fir­mowe, możemy spró­bo­wać samo­dziel­nie stwo­rzyć znak gra­ficzny dla naszej firmy. Ważne, by uni­kać uży­wa­nia clip artów przy pro­jek­to­wa­niu logo­ty­pów. Clip arty są sze­roko dostępne i mogą ode­brać logo­ty­powi jego uni­ka­to­wość. Ponieważ są tak powszechne ist­nieje duża szansa, że inna firma używa tego samego obrazka, a ich dzia­łal­ność będzie mylona z naszą, co będzie skut­ko­wało poten­cjal­nymi stra­tami w inte­re­sach. Z przy­jem­no­ścią zło­żymy Ci bez­płatną ofertę na zapro­jek­to­wa­nie uni­kal­nego logo­typu dla Twojej firmy. Sprawdź dokład­nie naszą ofertę, klik­nij tutaj.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Jack Welch
CEO - General Electrics.
Genialny lider ogłoszony
managerem stulecia.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przypadkowe
nagrody
Losowe wyna­gro­dze­nia są sil­nymi moty­wa­to­rami. Rzadkie i nie­prze­wi­dy­walne, nie koli­dują z wewnętrzną motywacją.
Co możemy roz­da­wać w loso­wych odstę­pach czasu, żeby wspie­rać pozy­tywne zacho­wa­nia albo po pro­stu nagra­dzać kogoś za zalo­go­wa­nie się?

Nagrodami mogą być pochwały, wir­tu­alne dobra, punkty, które można na coś wymie­nić itd. – jed­nak nie mogą być przy­zna­wane w prze­wi­dy­walny sposób.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę