30 wzorów wizytówek firmowych, którymi klienci chwalą się znajomym.

Darmowy poradnik, jak zaprojektować efektywne wizytówki dla firmy.

Co znajdziesz w artykule

  Wiz­ytówki to abso­lut­nie pod­sta­wowa arty­le­ria mar­ketingowego arse­nału każ­dej firmy. Jed­nak nie­wiele firm zdaje sobie sprawę, że te małe karty, potra­fią osią­gać wiel­kie rezul­taty. Poz­naj staran­nie wybraną kolek­cję fir­mówek, które budzą podziw, sza­cunek i zau­fanie. Obe­jrzyj najlep­sze świa­towe przy­kłady, a potem stwórz wła­sne dzięki naszym prak­ty­cznym i czytel­nym wskazówkom.

  Wzory i przykłady najkreatywniejszych wizytówek świata!

  Pewnie znasz bardzo dobrze ten moment, kiedy kończy się spotkanie biz­ne­sowe. Wiesz o tym, że podanie potenc­jal­nemu klien­towi robiącej wraże­nie wiz­ytówki jest jak celny strzał w dziesiątkę. Który często zamienia go w klienta rzeczy­wis­tego i płacącego

  Nie mar­nuj więc czasu na trafi­anie w dziewiątkę — wyko­rzys­taj w pełni tę jedną, jedyną możli­wość która pojawia się przy pier­wszym kon­tak­cie z nowym klien­tem.

  Poz­naj dziesięć mis­tr­zows­kich wiz­ytówek fir­mowych w trzech różnych kategoriach.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych projektujemy logotypy oraz śliczne wzory firmowych wizytówek?

  Dowiedz się więcej.

  Top 10 w kategorii: Open.
  Wzory wizytówek firmowych, które wygrywają uwagę.

  [nggallery id=16 template=slidersbig]

  Top 10 w kategorii: Osobiste
  Spektakularne wzory wizytówek biznesowych małych firm.

  [nggallery id=17 template=slidersbig]

  Top 10 w kategorii: Drukowane.
  Przykłady wizytówek, wykonanych zwykłą techniką.

  [nggallery id=18 template=slidersbig]

  Jak zaprojektować rewelacyjne wizytówki firmowe?
  6 kroków, które pomogą Ci stworzyć dzieło sztuki.

   Aby stworzyć prawdzi­wie szla­chetną kartę biz­ne­sową czy fir­mówkę, warto poświę­cić czas na przeczy­tanie poniższej treści. Dowiesz się, jak uniknąć wpadki i być dum­nym za każdym razem, kiedy dajesz wiz­ytówkę klien­towi nawet jeśli to wizytówki budowlane.

  Czy ist­nieje droga na skróty? Pewnie! Jesteśmy eksper­tami od wiz­erunku. Daj nam o sobie znać napisz do nas, lub zadz­woń tel. 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią pomożemy Ci stworzyć identyfikację firmy i doskonały wzór wizytówek opisany w księdze identyfikacji wizualnej.

  Gotowy do rozpoczęcia pracy na własną rękę z nowym projektem?
  Oto sześć kroków, które pomogą Ci stworzyć wizytówki, wzory. Życzymy owoc­nej lektury.
  Ps: Doskonały tekst o tym jak zaprojektować wizytówkę, znajdziesz też na Brandshop.

  Krok 1: Wybieramy rozmiar i kształt.

  Dziś, jako Europe­jczycy pełną gębą uży­wamy stan­dar­d­owo for­matu 85×55 mm, który jest odpowied­nikiem karty kredy­towej. A co za tym idzie wizytówka pasuje wszędzie tam, gdzie ona. Na przykład do portfelowej przegródki.

  Ze stan­dar­d­owego rozmi­aru wypływa kilka korzyści.
  Podstawa to fakt, że z powodu swo­jej powszech­ności jest on zazwyczaj tańszy. Inną dużą zaletą jest to, że wiz­ytówki są rozpoz­nawane naty­ch­mi­ast i mieszczą się w stan­dar­d­owym etui.

  Szczegól­nie pop­u­larne jest wykrawanie.
  Niek­tórzy wybier­ają trady­cyjny pros­tokąt z zaokrą­glonymi kątami lub jakimś ksz­tałtem wycię­tym w wiz­ytówce. Inni decy­dują się na całkowicie dos­tosowany ksz­tałt, często odzwier­cied­la­jący logo lub też motyw czy maskotkę firmy. Należy tylko pamię­tać, że zbyt skom­p­likowane wzory będą się praw­dopodob­nie zag­i­nać, lub niszczyć w inny sposób, przez co wiz­ytówka nie będzie speł­niać zamier­zonego celu.

  Kole­jna możli­wość to wiz­ytówki składane.
  Można zde­cy­dować się na wiz­ytówkę składaną wzdłuż jej długiej lub krótkiej krawędzi. Najlep­sza opcja zależy w zasadzie od przez­naczenia składanej części i od ori­en­tacji samej wiz­ytówki. Wiz­ytówkę pio­nową można złożyć wzdłuż krót­szej krawędzi, a wiz­ytówkę poziomą – wzdłuż dłuższej. Jed­nak znowu wszys­tko zależy od ogól­nego wzoru wizytówki. Rozwiązanie, które sprawdza się świetnie, jako wizytówki budowlane wzory.

  Krok 2: Materiały i efekty.

  Stan­dar­d­owe wiz­ytówki powinny być
  drukowane na papier­ach o gramaturze powyżej 350g.

  (300 to abso­lutne min­i­mum). Gdy otrzy­mu­jesz tanią wiz­ytówkę która “giba się” i zała­muje pod włas­nym ciężarem, to masz wraże­nie że ta firma musi być po prostu niepoważna.

  Ważna jest także tek­stura papieru. Należy zde­cy­dować, czy chcemy, by papier był gładki czy szorstki, matowy czy błyszczący, czy też może jakikol­wiek pomiędzy. Drukarz może udostęp­nić nam próbki i pokazać dostępne wzory. Możemy też odwiedzić sklepy z mate­ri­ałami biurowymi i zobaczyć, co mają do zaoferowania.

  Weź pod uwagę sposób uszla­chet­nienia.
  Pod­czas gdy wiele wiz­ytówek nie jest w żaden sposób powlekana, my możemy wybrać powlekanie wodoo­d­porne lub lakierem UV. Każda z tych opcji sprawi, że wiz­ytówki będą bardziej wytrzy­małe, jed­nakże zwięk­szy również koszt ich wykonania.

  Być może reprezen­tu­jesz biznes, który może sobie poz­wolić na spec­jalne mate­ri­ały?
  Pod­czas gdy więk­szość wiz­ytówek jest drukowana na papierze, coraz więcej spec­jal­nych wiz­ytówek drukuje się na innych mate­ri­ałach. Najpop­u­larniejsze zdają się być drukowane na plas­tiku lub drewnie, ale zdarzają się także przy­padki wiz­ytówek met­alowych. Plas­tikowe wiz­ytówki dostępne są w wer­sji przezroczys­tej, matowej i oszro­nionej. Są one także dostępne w różnych kolorach i jed­nocześnie nie są znacząco droższe od dobrej jakości wiz­ytówek papierowych. Nawet drew­ni­ane wiz­ytówki potaniały.

  • Ozdoby

   W zależności od dostępnego budżetu możemy umieścić na wizytówce
   praktycznie każdy rodzaj elementów ozdobnych.

   By znaleźć pomysły dotyczące łatwo dostępnych ozdób warto odwiedzić okolicznego dostawcę materiałów do scrapbookingu. Jeśli chcemy włożyć trochę wysiłku w stworzenie
   wizytówek, możemy zaopatrzyć się w takim właśnie sklepie. Możemy też zapytać w drukarni, jaki rodzaj ozdób mogą nam zaoferować (mogą się one różnić w zależności od drukarni).
  • Tłoczenie

   Papier jest tłoczony poprzez działanie wysokiej temperatury i siły nacisku w celu stworzenia wypukłego obszaru na kawałku papieru lub brystolu.

   Tłoczenie wykonuje się zazwyczaj bez nakładania tuszu na wypukłe
   elementy. Na wizytówkach wytłacza się zazwyczaj logo, monogram lub inne grafiki.

  Krok 3: Sposoby i techniki drukowania wizytówek.

  Różne sposoby drukowanie ofer­ują zróżni­cow­aną jakość, wygląd i koszt.
  Najpop­u­larniejszą tech­niką wydruku do celów komer­cyjnych jest off­set, jed­nak jeżeli nie druku­jemy bardzo dużej ilości wiz­ytówek, cena takiego wydruku może być zbyt wysoka ze względu na opłatę początkową.

  Zobacz też: Zmiana logo w praktyce. Kiedy warto odświeżyć znak firmowy?  

  Tech­nika druku cyfrowego jest praw­dopodob­nie najpop­u­larniejszym sposobem wydruku wiz­ytówek. Niek­tóre drukarnie cyfrowe korzys­tają z drukarek atra­men­towych, pod­czas gdy więk­szość pozostałych korzysta z drukarek laserowych. Druk cyfrowy jest zazwyczaj najbardziej opła­calny w przy­padku mniejszych ilości wydruków ze względu na niższe koszty początkowe. Oprócz pop­u­larnych metod wydruku ist­nieje jeszcze kilka innych możliwości.

  Druk wypukły to wspani­ały wybór, jeśli chodzi o wygląd z wyższej półki.
  Ponieważ do papieru dociskana jest matryca z wypukłymi lit­erami, dlatego też każda lit­era czy grafika jest w efek­cie wypukła. Fajna sygnatura, jaką widzisz w logo na wizytówkach powstaje właśnie w ten sposób. Ta tech­nika najlepiej sprawdza się w przy­padku wiz­ytówek jedno– lub dwukolorowych, ponieważ każdy kolor musi być drukowany osobno. Więk­szość drukarni zaj­mu­ją­cych się drukiem wypukłym jest niewielka, często wyko­rzys­tują też anty­czne płyty dociskowe. Koszt przy­pada­jący na jedną wiz­ytówkę jest wysoki, szczegól­nie w przy­padku mniejszych ilości wydruków, jed­nak efekt koń­cowy wygląda ory­gi­nal­nie, jak robione ne zamówienie najlepsze logo na świecie.

  Grawerowane wiz­ytówki to również jedna z możli­wości.
  Grawerowanie można najczęś­ciej spotkać na zaproszeni­ach ślub­nych i innych tego typu papete­ri­ach, jed­nak jest to również opcja dla papieru fir­mowego. Grawerowanie polega na wyko­rzys­ta­niu matryc grawerowanych met­alowym ryl­cem lub traw­ionych za pomocą kwasu. Matryce są pokry­wane atra­mentem, który wypeł­nia wytraw­ione lub wygrawerowane rowki. Drukowanie przeprowadza się na wilgo­t­nym papierze z uży­ciem dużej siły nacisku, by wchłonął on cały tusz z matryc. W rezulta­cie otrzy­muje się mocno nasy­cony tuszem, niekiedy wypukły efekt. Cza­sem wyko­rzys­tuje się także ter­mod­ruk, by osiągnąć efekt podobny do grawerowa­nia niższym kosztem.

  Wiz­ytówki drukowane samodziel­nie to abso­lut­nie najniższa półka w skali.
  Jeśli kiedykol­wiek byliś­cie w sklepie z papeterią lub mate­ri­ałami biurowymi, praw­dopodob­nie widzieliś­cie uprzed­nio ponaci­nane arkusze wiz­ytówek, które można zakupić, by wydrukować własne wiz­ytówki na swo­jej drukarce atra­men­towej lub laserowej. Jeśli wiz­ytówka jest bardzo prosta, najlepiej czarno-biała, a nasz budżet znikomy, samodzielne drukowanie wiz­ytówek jest do zaak­cep­towa­nia. Jed­nak zami­ast kupować uprzed­nio ponaci­nane arkusze wiz­ytówek (które będą miały z każdej strony wiele mówiące pozostałości po per­foracji) dobrze jest kupić dobrej jakości brys­tol i nóż do papieru. Użyj wzornika, by odrysować wiz­ytówki, a następ­nie wyt­nij je samodziel­nie, by wye­lim­i­nować ślady po perforacji.

  Sprawdź też:  Jak wybrać odpowiednią firmę do zaprojektowania dobrego logo?

  Krok 4: Kolorystyka i styl wizytówek.

  Jeśli nie masz pewności jakich kolorów użyć, sprawdź
  nasz artykuł na temat zasad uży­wa­nia kolorów w reklamie.
  Wiedząc, jakie są dostępne możli­wości stworzenia wiz­ytówek, czas fak­ty­cznie zabrać się za ich pro­jek­towanie. Należy wziąć pod uwagę styl aktu­al­nych mate­ri­ałów mar­ketingowych, włącznie ze stroną inter­ne­tową, jak również wiz­erunek, jaki chcemy zaprezen­tować potenc­jal­nym klientom.

  Wybór kolorów ma ogromny wpływ na tech­nikę
  wydruku, jak również na koszt wydruku jed­nej wiz­ytówki.
  Stan­dar­d­owa tech­nika druku w czterech kolorach jest wyko­rzysty­wana zarówno w druku off­se­towym jak i cyfrowym. Decy­du­jąc się na wiz­ytówkę jed­nokolorową w takim wydruku możemy niekiedy zaoszczędzić trochę pieniędzy, jed­nak zazwyczaj nie ma to żad­nego wpływu na koszt pro­jektu (szczegól­nie w druku cyfrowym). Z drugiej strony wzór jedno– lub dwukolorowy może być bardziej opła­calny w przy­padku druku wypukłego lub grawerowa­nia, ponieważ matryca do wydruku musi być odd­ziel­nie wyko­nana dla każdego koloru.

  Jeśli styl strony inter­ne­towej firmy jest min­i­mal­isty­czny,
  należy trzy­mać się min­i­mal­isty­cznych wiz­ytówek.
  Trzeba zwró­cić szczególną uwagę na krój czcionki i kolory, a mniej uwagi poświę­cić grafikom i ozdob­nikom. W pro­jek­cie min­i­mal­isty­cznym można rozważyć wyko­rzys­tanie droższych tech­nik wydruku, takich jak druk wypukły czy grawerowanie, szczegól­nie, jeśli wyko­rzys­tu­jemy tylko jeden lub dwa kolory.

  Z kolei, gdy styl firmy jest bardziej artysty­czny lub ekstrawa­gancki, wiz­ytówka powinna to odzwier­cied­lać. Warto zde­cy­dować się na wydruk w czterech kolorach i wyko­rzys­tać nasz oso­bisty zmysł este­ty­czny. Przy pro­jek­towa­niu wiz­ytówki trzeba być równie kreaty­wnym, jak przy pro­jek­towa­niu strony internetowej.

  Warto poekspery­men­tować z kilkoma różnymi sty­lami i wzo­rami wiz­ytówek, a następ­nie osza­cować, ile będzie kosz­tował różnej jakości wydruk każdego z nich.
  Cena wiz­ytówek może się bardzo wahać, od zaled­wie kilku cen­tów za sztukę (lub mniej) do ponad dolara lub więcej, dostępny budżet będzie miał równie wielki wpływ na efekt koń­cowy jak każdy inny czynnik.

  Krok 5: Informacje warte zamieszczenia.

  Należy pamię­tać, że pod­sta­wowym celem wiz­ytówki jest dostęp potenc­jal­nych i obec­nych klien­tów do danych kon­tak­towych firmy. Infor­ma­cje umieszc­zone na wiz­ytówce są istotne, jeśli chodzi o jej skuteczność.

  Część pro­jek­tan­tów i biz­nes­menów ma jed­nak ten­dencję do umieszczenia
  na wiz­ytówce wszel­kich możli­wych infor­ma­cji, o jakich są w stanie pomyśleć.
  Z powodu ich niewiel­kich rozmi­arów, wiz­ytówki są doskon­ałym przykła­dem na to, że „mniej” równa się „więcej”.

  To, co postanow­imy umieś­cić na wiz­ytówce w dużej mierze zależy od jej wzoru i od tego, jak najczęś­ciej kon­tak­tują się z nami klienci. W najprost­szych wer­s­jach, wiz­ytówka może zaw­ierać jedynie adres strony inter­ne­towej. To może zadzi­ałać, jeśli nazwa domeny to jed­nocześnie nazwisko właś­ci­ciela lub nazwa firmy, jed­nak w prze­ci­wnym wypadku ta metoda może być bardzo myląca.

  Niezbęd­nym min­i­mum dla więk­szości wiz­ytówek jest umieszcze­nie nazwy firmy lub nazwiska właś­ci­ciela; tego, czym się zaj­mu­jemy oraz pod­sta­wowych danych kon­tak­towych (numer tele­fonu, e-mail i adres strony inter­ne­towej). Możemy też rozważyć umieszcze­nie innych infor­ma­cji, takich, jak:

  • Adres pocz­towy
  • Nazwa użytkown­ika na ser­wisie Twit­ter
  • Pro­fesjon­alne cer­ty­fikaty lub członkostwa
  • Slo­gan lub hasło reklam­owe firmy

  Można również zde­cy­dować się na umieszcze­nie logo firmy, grafiki w tle lub jakiejś innej uzu­peł­ni­a­jącej grafiki. Z drugiej strony, możemy postanowić, że chcemy mieć na wiz­ytówce tylko tekst (najlepiej na kolorowym papierze). Dobrze jest spo­jrzeć na inne mate­ri­ały mar­ketingowe i stronę inter­ne­tową i naślad­ować ich wygląd jeśli chodzi o grafiki.

  Krok 6: Przygotowanie plików do druku.

  Dla każdego, kto w przeszłości zaj­mował się głównie
  pro­jek­towaniem stron inter­ne­towych, para­me­try druku mogą brzmieć trochę obco.
  Są rzeczy, które są istotne w pliku przez­nac­zonym do wydruku, a w pliku cyfrowym będące nieis­totne lub nieco zafałs­zowane. Jed­nak jeśli spróbu­jemy je wykonać w czymś, co będzie drukowane, w efek­cie otrzy­mamy kiep­ską wiz­ytówkę, wyglą­da­jącą znacznie mniej pro­fesjon­al­nie niż się spodziewaliśmy.

  DPI to jeden z najważniejszych ele­men­tów, o których należy pamię­tać, pro­jek­tu­jąc wiz­ytówkę do wydruku. Wizytówki powinny mieć rozdzielczość wynoszącą co najm­niej 300dpi dla każdego umieszczonego na niej obrazka. Czcionki powinny być osad­zone w pliku, a nie przekon­wer­towane na grafiki, by miały wyraźniejsze brzegi. Należy także wziąć pod uwagę spad drukarski, jeśli kolor lub grafika dochodzi do krawędzi wiz­ytówki. Spad może być droższy, jed­nak zależy to od konkret­nej drukarni.

  Każda drukar­nia ma swoje własne pref­er­encje co do specy­fikacji pliku. Należy je sprawdzić przed zakończe­niem fazy pro­jek­towej, by upewnić się, że pracu­jemy wedle ich wyty­cznych. Niek­tóre drukarnie mogą wyma­gać ory­gi­nal­nych plików z pro­jek­tem graficznym, pod­czas gdy inne wyma­gają plików PDF wyko­nanych według konkret­nych wyty­cznych. Inni mogą również akcep­tować pliki EPS lub TIFF, jed­nak w tych wypad­kach dobrze jest użyć plików w nawet wyższej rozdziel­czości (600 lub nawet 1200dpi), ponieważ czcionki nie będą wtedy osad­zone w pliku.

  Każdy dobry projekt zaczyna się od dobrego zrozumienia.

  Jeśli masz ochotę zobaczyć nasze prace w obszarze wiz­ytówek skocz do port­fo­lio. Jeśli chcesz otrzy­mać niezobow­iązu­jącą ofertę naszego stu­dio, po prostu napisz do nas za pomocą tego for­mu­la­rza — kliknij, lub zadz­woń tel. 660 970 980.

  Oczy­wiś­cie temat pro­jek­towa­nia wiz­ytówek jest bardzo obszerny. Zda­jemy sobie sprawę, że nasz punkt widzenia może być subiek­ty­wny. Jeśli masz uwagi, które pomogą rozwinąć ten temat lub pomocne wskazówki prosimy podziel się nimi w komentarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Rozpoznanie ponad
  przypominanie
  Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
  Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

  Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę