10 wzorów papierów firmowych, które ludzie zachowują sobie na pamiątkę.

Zawiera przewodnik po tworzeniu szlachetnych papierów firmowych.

Co znajdziesz w artykule

  Wszys­tkie doj­rzałe firmy posi­adają mar­kowy wzór papieru fir­mowego. Pomaga im to w prezen­towa­niu wiary­god­nego i sta­bil­nego wiz­erunku. Papier fir­mowy używa się w przy­padku więk­szości ofic­jal­nej kore­spon­dencji – do fak­tur, pok­witowań, umów, listów itp. Poz­naj 10 przy­kła­dów wyjąt­ko­wych kre­acji i dowiedz się, jak zro­bić ide­alną pape­te­rię dla swo­jej firmy. To swego rodzaju pod­sta­wowe świa­dec­two dojrza­łości Two­jego biz­nesu, warto więc zro­bić je dobrze.

  Dlaczego warto posiadać unikalną papeterię firmową?

  W momen­cie gdy coraz więcej firm pojawia się na hory­zon­cie, trzeba być uważanym za pro­fesjon­al­istę, aby przy­ciągnąć uwagę wartoś­ciowych klien­tów. Dlat­ego niepo­zorny papier fir­mowy odgrywa tak istotną rolę w codzi­en­nej komu­nikacji biz­ne­sowej. Nie tylko jako podkład pod wystawiane faktury czy rachunki, ale także pod pisanie ofertdokumentów i whitepapers.  

  Dobry wzór papieru fir­mowego to pod­sta­wowe oręże w budowa­niu tożsamości marki. Im lep­szy jest wzór papeterii, tym więk­sze szanse na przy­ciąg­nię­cie uwagi.


  Czy wiesz, że…
  W Owocnych projektujemy logotypy oraz śliczne wzory papierów firmowych?

  Dowiedz się więcej.

  Papier firmowy. Wzory, które podziwia świat.
  Jak powinien wyglądać? Jak go zaprojektować?

  Fir­mowa papete­ria musi jed­nocześnie mieć siłę prze­bi­cia, musi być moty­wu­jąca i zaprasza­jący, a także przynosić korzyści dla interesu. Ist­nieje tak wiele różnych przykładów papeterii, że cza­sem może być ciężko wybrać taką, która będzie ide­al­nie pasować do danej sytuacji.

  Pro­fesjon­alny wzór papieru lis­towego powinien
  być skromny. Tak, aby wiado­mość na stronie
  była zawsze w cen­trum uwagi.

  Projekt papieru fir­mowego zawsze powinien zaw­ierać nazwę firmy, jej adres, numer tele­fonu, adres strony inter­ne­towej, numer faksu oraz adres e-mail. Już dziś możesz zacząć kre­ować iden­ty­fikację wiz­ualną swo­jej marki za pomocą czegoś tak prostego i niedro­giego jak wzór papieru firmowego.

  Pro­jek­towanie ide­al­nej papeterii warto zacząć od zada­nia sobie 3 pytań:

  ● Jaki jest charak­ter mojej firmy?
  ● Jaki wiz­erunek chcę prezen­tować?
  ● Jaki jest mój rynek docelowy i jaki pro­jekt najbardziej by do niego przemówił?

  Myśląc nad powyższymi pyta­ni­ami możesz już być w stanie częś­ciowo zwiz­ual­i­zować swoją ide­alną papeterię.

  Na końcu tego artykułu, zna­jdziesz listę 4 błędów, których każda firma powinna unikać pro­jek­tu­jąc ide­alną papeterię fir­mową. Ps: Świetne wzory papieru firmowego, znajdziesz też na stronach tanieulotki.pl

  10 najlepszych przykładów projektów papierów firmowych, które ludzie zachowują na pamiątkę i chwalą się znajomym.

  1-papier-firmowy-kawa
  10-identyfikacja-wizualna-truth
  2-papier-listowy
  3-listownik
  4-papier-biurowy
  5-papeteria-firmowa-sklep
  6-papeteria-biurowa-hotel
  7-papiery-firmowe-wzory
  8-papiery-firmowe-przyklady
  9-papiery-firmowe-wizytowki-musica

   

  Jak stworzyć i zaprojektować dobry papier firmowy?
  Poznaj 4 wielkie błędy. I nie daj się złapać na żadnym z nich.

  Pro­jek­towanie papeterii nie jest czymś, co może zro­bić każdy. Wymaga to przede wszys­tkim doświad­czenia. Odpowied­niego wyczu­cia pro­jek­tów graficznych, doskon­ałej jakości wyko­na­nia i wprawnego oka jeśli chodzi o kolory i obrazy. Wiele firm ofer­uje pro­jekty papeterii za niewielką cenę. Koniecznie należy się jed­nak upewnić, że

  za niską ceną oferty nie kryje się niskiej jakości lub tandetny pro­jekt papeterii. Postanow­iliśmy opi­sać 4 pod­sta­wowe błędy, któ­rych należy się wys­trze­gać. Powielanie ich może znacząco zaszkodzić reputacji firmy. Poz­naj zasady, pro­jek­towa­nia papieru fir­mowego, który wygrywa z konkurencją. A potem sprawdź także zasady projektowania logo.

  Błąd 1: Zatłoczona papeteria firmowa

  Wybier­a­jąc wzór papeterii fir­mowej, należy upewnić się, że wszys­tko nie jest stłoc­zone w jed­nym miejscu na górze papeterii. Oczy­wiś­cie jest wiele rzeczy i ważnych infor­ma­cji, które chcemy tam umieś­cić. Jed­nak w dzisiejszych cza­sach, gdy kon­takt możemy naw­iązać na wiele różnych sposobów, papete­ria ze wszys­tkimi danymi kon­tak­towymi może być zatłoc­zona i brzy­dka. Należy więc wszys­tko zaplanować i wcześnie pod­jąć decyzje odnośnie tego, co koniecznie musi znaleźć się w górnej części papeterii.

  Dla przykładu: Czy naprawdę potrze­bu­jemy dwóch różnych adresów e-mail, kilku numerów tele­fonu, adresu i innych tego rodzaju śmieci nagro­mad­zonych przy logo we wzorze papeterii? Należy zas­tanowić się, czy nie możemy pom­inąć części z tych rzeczy, a jeśli nie, można spróbować umieś­cić je w dol­nej części strony, w stopce. Im więcej otwartej przestrzeni zna­j­duje się na stronie, tym bardziej pro­fesjon­al­nie wygląda papeteria.

  Błąd 2: Nadużywanie koloru w papeterii firmowej

  Z pewnoś­cią każdy może przyz­nać,
  że uwiel­bia różnorodność (i mnogość) kolorów.
  Pracu­jąc jed­nak nad kolorystyką papeterii, należy uży­wać kolorów z umi­arem, albo wcale. Papete­ria będzie kopi­owana, kserowana i wysyłana fak­sem; doku­menty pow­stałe w ten sposób są zawsze czarno-białe. Dlat­ego, jeśli w papeterii jest uży­tych wiele kolorów i umieszc­zone są wspani­ałe, cieniowane obszary, pod koniec będzie ona wyglą­dać brzydko.

  Po tym, jak papete­ria zostanie prze­fak­sowana i skserowana będzie wyglą­dać jak czarna plama atra­mentu. Wtedy może lep­iej, by była uży­wana w bada­ni­ach psy­cho­log­icznych, a nie jako papete­ria. Często sugeruję, by pracu­jąc nad pomysłami na papeterię kilkukrot­nie skserować i prze­fak­sować każdy pro­jekt, znę­ca­jąc się trochę nad papeterią, zanim zade­cy­du­jemy, że to właśnie ostate­czny wygląd. Robiąc to, możemy zobaczyć taką papeterię, jaką będą widzieć inni.

  Błąd 3: Zbyt szczegółowa papeteria

  Stworze­nie papeterii z wieloma wspani­ałymi szczegółami również nie będzie się dobrze sprawdzać. Będzie ona prze­chodz­iła te same zabiegi, co powyżej, a nie chcemy prze­cież, by wyśmienita grafika wyglą­dała później jak tat­uaż starego mary­narza, zbyt roz­ciąg­nięta i rozmyta od inten­sy­wnego użytkowa­nia. Piękne szczegóły zgu­bią się i wszys­tko będzie nieostre. Ponownie należy spróbować samemu przeprowadzić wyżej wymienione zabiegi i przekonać się, czy wciąż podoba nam się efekt końcowy.

  Sprawdź także: Podobno logo Pepsi wygląda jak grubas. Sprawdź!

  Błąd 4: Papeteria narcystyczna

  Potrze­bu­jesz papeterii, która prezen­tuje firmę, a nie tylko Ciebie. Wszyscy widzieli te błyszczące wiz­ytówki i piękne papeterie, drukowane w pełnym kolorze, które wyko­rzys­tuje wielu pośred­ników handlu nieru­chomoś­ci­ami – wyglą­dają wspaniale. Jed­nakże są one często nieco prze­sad­zone i trochę zbyt krzyk­liwe, jeśli nie należymy do branży pośred­nictwa handlu nieru­chomoś­ci­ami. W innym przypadku taki wzór będzie bardzo prze­sad­zony i będzie sug­erował, że jesteśmy zbyt zain­tere­sowani własną osobą.

  Bez względu na to, co planu­jemy zro­bić z naszą papeterią czy w jakiej branży pracu­jemy, nie ma sensu krę­cić się w miejscu i tracić czas na tworze­nie papeterii, która później będzie rozczarowaniem. Zami­ast tego, należy poświę­cić trochę czasu na prze­myśle­nia doty­czące firmy i jej misji. Następ­nie należy spróbować zapro­jek­tować papeterię, która będzie przekazy­wała te uczu­cia. Chcemy, by papete­ria funkcjonowała jak pier­wsze wraże­nie, dlat­ego ważne, by robiła to właściwie.

  Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.

  Dziedz­ina pro­jek­towa­nia stan­dardów komu­nikacji jest ogromna. Jesteśmy świadomi tego, że z pewnoś­cią nie wycz­er­pal­iśmy tego tem­atu. Jeśli masz wiedzę, która poz­woli rozwinąć treść o nowe infor­ma­cje prosimy podziel się nią w komen­tarzach na dole tej strony. Serdecznie dziękujemy!

  Sprawdź także: 30 najlepszych przykładów wizytówek firmowych.

  Prezen­towane powyżej prace służą jako ide­alne przykłady nowoczes­nych świa­towych stan­dardów i nie są naszego autorstwa. Jeśli chci­ałbyś zobaczyć nasze real­iza­cje zajrzyj do owoc­nego portfolio. A może chcesz otrzy­mać pełną ofertę? Nic prostszego napisz do nas uży­wa­jąc tego for­mu­la­rza, lub zadz­woń tel. 660 970 980. Jeśli Twoja papete­ria nie zmieniła się prze­ciągu ostat­nich 15 lat lub więcej, być może przyszedł czas na jej uaktualnienie.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Wydarzenia
  cykliczne
  Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
  Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

  Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę