Zmiana logo firmy i znaku towarowego – Czy warto to robić?

Od: Hubert
Zauważyłem, że duże firmy i kor­po­ra­cje bar­dzo czę­sto zmie­niają swoje znaki fir­mowe i logo­typy? Zastanawiam się w jakim celu. Czy to nie są cza­sem pie­nią­dze wyrzu­cone w błoto? Sam pro­wa­dzę firmę han­dlową od 15 lat, moje logo może nie jest “naj­no­wo­cze­śniej­sze”, ale boję się go zmie­niać, bo klienci zdą­rzyli się do niego przy­wyk­nąć. Proszę o szczerą odpowiedź.
Odpowiedz na pytanie