Kiedy warto odświeżyć znak firmowy?

Od: Magda i Tomasz
Mamy z mężem małą hur­tow­nię owo­ców i warzyw. Z jed­nej strony, to marka już nie­mal 20-letnia, roz­po­zna­walna przez klien­tów. Z dru­giej, logo wygląda ama­tor­sko i brzydko, a kon­ku­ren­cja jest coraz bar­dziej aktywna. Stałych nabyw­ców już od dawna nam nie przy­bywa. Nie wiem, czy ryzy­ko­wać zmianę wize­runku w dość trud­nym dla firmy momen­cie, ale może wła­śnie wtedy to się powinno robić?
Odpowiedz na pytanie