Co zawiera ksiega znaku?

Od: Adam Z.
Chcę mieć od początku pro­fe­sjo­nalny znak i zamó­wić go razem z księgą znaku. Ich ceny są bar­dzo różne, odpo­wied­nio do roz­ma­itej zawar­to­ści. Z czego składa się typowy manual, czyli księga iden­ty­fi­ka­cji? I jakie ele­menty zawar­to­ści pole­ca­cie. Co warto w niej zawrzeć w przy­padku małej firmy jubi­ler­skiej z kil­koma pla­ców­kami. Typografię, opis two­rze­nia wizy­tówki a może jesz­cze coś innego?
Odpowiedz na pytanie