Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Którą firmę wybrać do zaprojektowania strony internetowej?

Chcę stwo­rzyć witrynę sieci tak­só­wek z uni­kal­nymi cechami (m.in. zamó­wie­nie online). Jak zna­leźć dobrego pro­jek­tanta takiej strony ?

2
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Zmiana logo firmy i znaku towarowego – Czy warto to robić?

Zauważyłem, że duże firmy i kor­po­ra­cje bar­dzo czę­sto zmie­niają swoje znaki fir­mowe i logo­typy? Zastanawiam się w jakim celu. Czy to nie są...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Rebranding - przebudowa marki
Kliknij aby kontynuować

Identyfikacja dźwiękowa firmy. Czy istnieje coś takiego?

Słyszałem o iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, ale ostat­nio także o iden­ty­fi­ka­cji dźwię­ko­wej. Czy może­cie przy­bli­żyć to poję­cie. O ile się oczy­wi­ście na tym znacie.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Co to jest Tone of Voice w idnetyfikacji korporacyjnej?

Oglądając film o iden­ty­fi­ka­cjach kor­po­ra­cyj­nych wiel­kich marek, natra­fi­łem na zagad­nie­nie "Tone of Voice". Lecz zupeł­nie nie wiem co to jest i nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Co to jest logo dźwiękowe firmy?

Słyszałem, że nie­które firmy posia­dają logo dźwię­kowe. Czy ist­nieje coś takiego? Jeśli tak to jak to działa i czemu to służy....

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować

Kiedy warto odświeżyć znak firmowy?

Mamy z mężem małą hur­tow­nię owo­ców i warzyw. Z jed­nej strony, to marka już nie­mal 20-letnia, roz­po­zna­walna przez klien­tów. Z dru­giej, logo wygląda ama­tor­sko...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Czy logo jest naprawdę ważne?

Znam wiele firm, które dobrze zara­biają, mają 20-30 lat i nigdy nie miały jakie­goś wize­runku. Może więc dro­gie logo lepiej zosta­wić...

3
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Którą firmę wybrać do projektu identyfikacji wizualnej?

Chcę stwo­rzyć markę, która od razu będzie dzia­łać na dwóch ryn­kach - w Polsce i w Irlandii. Chcę zna­leźć wia­ry­god­nego kon­tra­henta; jak...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w kategorii Marka
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrego projektanta do zaprojektowania logo?

Startuję ze skle­pem z odzieżą “vin­tage”; chcę mieć markę nie­od­sta­jącą od tych za gra­nicą. Chcę aby całość zapro­jek­to­wana była w typowo wło­skim...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii Marka
Kliknij aby kontynuować

Gdzie znaleźć dobrą firmy do projektowania logo?

Chciałbym zbu­do­wać firmę zaj­mu­jącą się mar­ke­tin­giem spor­to­wym; nie jest to bar­dzo popu­larny temat. Trudno zna­leźć w inter­ne­cie pro­fe­sjo­nalne inspi­ra­cje. Boję się,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje projekt logo?

Jakiej róż­nicy mogę się spo­dzie­wać pomię­dzy tanim a dro­gim pro­jek­tem? W końcu to tylko zna­czek. Czy warto więc zapła­cić wię­cej i co się...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie identyfikacji wizualnej?

Reprezentuję grupę osób, która będzie pro­wa­dzić dzia­łal­ność pod wspólną marką w kilku naj­więk­szych mia­stach Polski. Z uwagi na odle­głość i brak wyraź­nego cen­trum...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Co zawiera ksiega znaku?

Chcę mieć od początku pro­fe­sjo­nalny znak i zamó­wić go razem z księgą znaku. Ich ceny są bar­dzo różne, odpo­wied­nio do roz­ma­itej zawar­to­ści....

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Co to jest identyfikacja wizualna?

Chcę zamó­wić logo i z kilku firm otrzy­muję ofertę „iden­ty­fi­ka­cji”. Chciałbym porów­nać ich ceny z innymi i nie­bar­dzo wiem jak. Logo, księga znaku,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Identyfikacja wizualna
Kliknij aby kontynuować

Jaka jest cena zaprojektowania dobrego logo dla firmy?

Ubiegam się o dota­cję i chcia­ła­bym wpi­sać budżet na logo, który ani jej całej nie pochło­nie, ani też nie ska­rze mnie na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie logo dla firmy?

W Internecie można zna­leźć wszystko - od 10 zł do 10 tysięcy, i każdy mówi, że jest pro­fe­sjo­nalny. Jaki jest zatem...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Gdzie zaprojektować dobre logo dla firmy?

Działam w branży zoo­lo­gicz­nej (egzo­tyczne ryby, akwa­ria mor­skie) — niby nor­malny pro­dukt, ale wcale nie tak łatwo zna­leźć w tej branży ładne...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Jak zaprojektować dobre logo?

Czym cha­rak­te­ry­zuje się dobry znak? Czy w ogóle ist­nieją jakieś zasady two­rze­nia logo? Zakładam gospo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne wraz z zajaz­dem, chcia­ła­bym stwo­rzyć dla...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować

Niektóre firmy mają kilkanascie znaków firmowych.
Czy to dobre rozwiązanie?

Widać to np. na stro­nie Adidasa. Chciałbym zało­żyć markę odzie­żową, i roz­wa­żam sto­so­wa­nie róż­nych zna­ków dla kolej­nych dzia­łów, np. hip-hop, casual,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strategia i zarządzanie marką
Kliknij aby kontynuować

Czy dobrze jest stworzyć sam symbol w logo,
bez podpisu z nazwą firmy?

Mam tu na myśli roz­wią­za­nie bez uży­cia czcionki, takie jak Apple lub Nike. Chcę wpro­wa­dzić na rynek markę odży­wek dla...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logofirmowe
Kliknij aby kontynuować

Jak powinno wyglądać dobre logo dla apteki?

Aptek jest mnó­stwo, i chciał­bym mieć takie logo, które pozwoli mi się wyróż­nić na pierw­szy rzut oka. Z dru­giej strony, boję się...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Logo, znak, symbol
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę