Projekt logo

Projekt logo firmy nie służy do pre­zen­to­wa­nia klien­tom pro­duk­tów i usług.
Służy jako narzę­dzie wspo­ma­ga­jące roz­po­zna­wa­nie firmy i mecha­nizm zwięk­sza­nia sprze­daży. W końcu każdy z nas jest gotowy zapła­cić odro­binę wię­cej za pro­dukt wyso­kiej jako­ści pocho­dzący od zna­nej firmy.

Dosadność logo pro­jektu oraz to, jak sku­tecz­nie wyróż­nia się spo­śród innych na rynku czę­sto pomoże usta­lić jak wysoko uda się wspiąć Twojej fir­mie lub jak nisko upad­nie, jeśli logo nie zosta­nie wyko­nane pra­wi­dłowo. Dobre pro­jek­to­wa­nie logo, polega na tym, aby stwo­rzyć sym­bol, który przy­kuwa uwagę, a uka­zu­jąca się w rekla­mach firmy iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna stwo­rzyła toż­sa­mość marki, któ­rej klienci ufają i którą roz­po­znają. No i nie zapła­cić za to zbyt wyso­kiej ceny.

Projekty logo, które zdo­były uzna­nie na całym świecie.

Projekty logo można zna­leźć na każ­dym moż­li­wym mate­riale wyko­rzy­sty­wa­nym w biz­ne­sie. Od wizy­tó­wek, papie­rów fir­mo­wych i prze­sy­łek wycho­dzą­cych na rekla­mach tele­wi­zyj­nych koń­cząc. Można je zna­leźć rów­nież na stro­nach inter­ne­to­wych firmy i w mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych. Dobra eks­po­zy­cja znaku fir­mo­wego to połowa suk­cesu wszyst­kich mate­ria­łów rekla­mu­ją­cych biznes.

Czy pro­jekt logo jest naprawdę tak istotny dla firmy?

Dobre pro­jekty loga to swo­jego rodzaju twarz każ­dego przed­się­bior­stwa.
To część sys­temu zwa­nego iden­ty­fi­ka­cją wizu­alną marki. Spójny zestaw cech, które spra­wiają, że firma jest roz­po­zna­wana przez klien­tów doce­lo­wych. Tworzy się ją poprzez wyko­rzy­sty­wa­nie stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych, włą­cza­jąc w to przede wszyst­kim pro­jekt logo.  Cena jaką zapła­cisz za slo­gan i mate­riały rekla­mowe, ma naprawdę dużo mniej­sze znaczenie.

Klient może roz­po­zna­wać daną markę na różne spo­soby. Często sły­sząc nazwę firmy kon­su­ment może przy­po­mnieć sobie obrazy i dźwięki zwią­zane z tą firmą. Ten rodzaj budo­wa­nia wize­runku marki kreuje lojal­ność klienta spo­wo­do­waną po pro­stu roz­po­zna­wa­niem. Każdy z nas woli robić inte­resy z firmą, która wydaje mu się sta­bilna i dojrzała.

Wskazówki doty­czące pro­jek­to­wa­nia logo i cena.

Rozważ uży­cie for­mal­nych czcio­nek.
Projektując logo należy mieć na uwa­dze fakt, że każda branża jest dziś bar­dzo wyma­ga­jąca; dla­tego też logo­typy rów­nież powinny być for­malne i budzące zaufa­nie. Czcionki Times New Roman i Arial lepiej spraw­dzają się w przy­padku stu­denc­kich ini­cja­tyw, niż poważ­nych ini­cja­tyw biz­ne­so­wych. Dlatego jeżeli myślisz poważ­nie o swoim biz­ne­sie, suge­ru­jemy stwo­rze­nie wła­snej uni­kal­nej typo­gra­fii, któ­rej nikt nie będzie mógł pod­ro­bić uży­wa­jąc podob­nego fontu.

Skup się na kolo­rze i stylu pre­zen­ta­cji swo­jego znaku fir­mo­wego.
Jest wiele rodza­jów stylu, spo­śród któ­rych można wybie­rać, jeśli cho­dzi o pro­jekt logo cena. Żaden kon­kretny styl nie jest zły lub dobry, wszystko zależy od tego, jaki jest wize­ru­nek, który firma chcia­łaby przed­sta­wić, a także od jej pre­fe­ren­cji odno­śnie wzoru. To na co warto należy zwró­cić uwagę to uni­kal­ność. Używanie gra­fik, typu CLIP ART, powo­duje że inwe­stu­jesz w wize­ru­nek, który za chwilę może mieć Twoja kon­ku­ren­cja. Unikalność to pod­stawa, każ­dej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy.

I na koniec uży­waj kolo­rów we wła­ściwy spo­sób.
Należy ogra­ni­czyć uży­cie kolo­rów do mini­mum. Jeśli Twoją grupą odbior­ców nie są naj­młodsi, sta­raj się nie uży­wać wię­cej niż dwóch kolo­rów. Pstrokate znaki są znacz­nie trud­niej­sze w iden­ty­fi­ka­cji. Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci opra­co­wać dosko­nałe logo, po pro­stu daj nam o tym znać. Bezpłatną ofertę, możesz otrzy­mać już za kilka chwil.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Obdarowywanie
Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę