Znacie już historię prawdziwego geniuszu? – „Nazywam się Rand. Paul Rand.”

Geniusz projektowania logotypów z licencją na zadziwianie.

Co znajdziesz w artykule

  Jeśli spróbu­jesz przy­pom­nieć sobie 5 – 10 pop­u­larnych zna­ków fir­mowych, najpraw­dopodob­niej będą tam prace Randa. Leg­en­darny IBM, Cum­mins, West­ing­house, Eng­lish First, Next (Apple) czy Enron to tylko przykład­owe pro­jekty jego autor­stwa. Trzy inne, jedne z naj­sław­niej­szych, zasłu­gują na bliż­sze omówie­nie. To perły w koro­nie niek­wes­t­ionowanego króla designu.

  Poznaliście już najlepszego projektanta logo w historii?

  To on zaprojektował styl grafiki, który dziś zwykliśmy uważać za „zwyczajny”. Spek­taku­larnie uzdol­niony, już we wczes­nej mło­do­ści (która przy­padła na lata 30-​te XX w.) odniósł sze­reg zawo­do­wych suk­ce­sów jako malarz, ilus­tra­tor, gra­fik i projektant logo.

  Pra­cował dla gazet i mag­a­zynów artysty­cznych i świata mody; okazało się jed­nak, że to dopiero początek. Wszys­tkie te osiąg­nię­cia przyćmiła sława, jaką zdobył jako projektant logo dla dziesiątek najwięk­szych świa­towych korporacji.

  Nie staraj się być ory­gi­nalny. Postaraj się być dobrym. Odkryj niezwykłość w zwykłości.

  — Paul Rand

  Projekt na czas i na miejsce – Czyli o stworzeniu logo UPS.

  Zawsze z tar­czą, a na tar­czy… dow­cip pro­jek­tanta. Paul Rand otrzy­mał zlece­nie redesignu wiz­erunku logo firmy transportowej UPS 1961. Wiązało się to ze zmi­anami i gwał­townym roz­wo­jem firmy, stającej się właśnie glob­al­nym gigan­tem logisty­cznym. Wiz­erunek firmy musiał więc pozostać zmieniony, ale rozpoznawalny.

  Logo obmyślane i skonstruowane dla UPS przez Randa było uży­wane na całym świecie przez ponad 40 lat.

  Paul Rand zachował trady­cyjny, towarzyszący fir­mie od początku motyw tar­czy (kojar­zonej też z herbem). Zami­ast her­aldy­cznych orna­men­tów, w her­bie nowego UPS pojaw­iło się obwiązane sznurkiem pudełko. Paul Rand podawał później ten przy­padek jako jeden z przykładów poczu­cia humoru w jego pro­jek­tach.

  Zobacz także: Wspaniała historia logo IBM i przykłady logotypów uzupełniających.

  Niekiedy, jego metafory nie spo­tykały się z uznaniem ( np. za podzi­wiany od dekad plakat-rebus dla IBM został swego czasu odrzu­cony przez kierown­ictwo). W przy­padku United Par­cel Ser­vice było inaczej.

  Słynny znak graficzny stacji telewizyjnej ABC.

  Tak min­i­mal­isty­czna nazwa mogła otrzy­mać tylko jed­nego projektanta logo. Amerykańska sieć zatrud­niła Randa w 1961 roku. Zgod­nie ze swym artysty­cznym credo, z doty­chcza­sowego pro­jektu odjął wszys­tko, co się tylko dało. To, co zostało, było logo doskonałym.

  Aż trudno uwierzyć, ale niezwykle prosty znak mod­ernisty­czny - zapis abc na czarnym kole) był stosowany niemal do dziś. I co na to TVN?

  Obec­nie używa się lekko zmienionej wer­sji, choć ory­gi­nalny design cią­gle stosowany jest np. w druku. Nasz bohater gra tu we włas­nej lidze – taka żywot­ność pro­jektu jest bliska świa­towym reko­r­dom, jest to cecha swoista dla wielu jego propozy­cji (np. Logo IBM, również stosowany niemal przez półwiecze bez zmian).

  Geniusze bywają niezrozumiani. Tak było w tym przypadku.

  Ford, czyli logo­typ porażka. „Niebieski owal” wyglą­dał w swo­jej his­torii roz­maicie, ale nigdy nie przeżył poważniejszej przemi­any. Szansa na przełom pojaw­iła się w 1966r. - pro­jekt gwiazdy designu, jaką był już wów­czas Rand, został jed­nak odrzu­cony. Trady­cyjna pisanka na błęk­it­nym tle została zastą­pi­ona futu­rysty­cznym jak na owe czasy krojem,

  sam zaś owal — niez­nacznie prze­for­mowany. Nie były to zmi­any dra­maty­czne, lecz wystar­cza­jąco poważne, by zbun­tować kon­ser­waty­wny zarząd. Pod­sta­wowa firma znaku Forda pozostała bez zmian od 1912 roku i taką ją oglą­damy do dziś na mil­ionach nowych aut. Rand, jak można przy­puszczać, swo­jej opinii na temat tego logo nie zmienił.

  To Paul Rand zaprojektował styl grafiki,
  który zwykliśmy uważać za „zwyczajny”.

  Sądzisz, że „nazwa firmy na kolorowym kwadra­cie” to nudny, niegodny pro­jek­tanta pomysł? Jest tak tylko dlat­ego, że pewien amerykański wiz­joner postanowił nas kiedyś nauczyć, jak powinno się pra­cować nad iden­ty­fikacją firm. Sprzeciwiwszy się ten­dencjom do nos­tal­gii i trady­cyjnej „przy­tul­ności” staroświec­kich pro­jek­tan­tów, stał się jed­nym z twór­ców, filarów i naj­goręt­szych orę­down­ików tzw. stylu między­nar­o­dowego w typografii (znanym też jako szwajcarski/ang. swiss style).

  Czy wiesz, że…
  Rand był np. wielkim zwolen­nikiem czerni
  i wal­czył o zdję­cie z niej „pogrze­bowego” odium.

  Była to prawdziwa, oczyszcza­jąca rewolucja wiz­ualna: położono nacisk na pros­totę, czytel­ność i oszczęd­ność środ­ków, upowszech­ni­ano czcionki bezsz­ery­fowe (np. Hel­vetica - dziś jeden z najpowszech­niej spo­tykanych fontów); min­i­mal­izm zastąpił radosną twór­c­zość trady­cyjnych pro­jek­tan­tów.

  Sprawdź też: Jacek Utko i projekty, które podwajają nakład gazet.

  Podob­nie jak w nowoczesnej architek­turze, zami­ast rozbu­dowanego detalu i fak­tury, zaczęły liczyć się bardziej zasad­nicze gry prostych, moc­nych form. Nigdy wcześniej nie myślano tak o pro­jek­towa­niu. Grafika użytkowa zmieniła się na zawsze, a Rand już w połowie kari­ery stał się żywym pom­nikiem i wzorcem doskon­ałości rzemiosła i inwencji. Tworzył prawdziwe arcydzieła, bez względu na to czy projektował logo restauracji i kawiarni, czy tworzył logo architektury czy dewelopera.

  Paul Rand i 4 najsłynniejsze zdania. Warte zapamiętania!

  Dziś, wszyscy podążamy ścieżkami wyty­c­zonymi przez Randa.
  Człowieka, który z pro­jek­towa­nia logo uczynił nie tylko sztukę, ale i naukę, z której wartoś­cią do dziś mało kto ma kom­pe­tencje polem­i­zować. Warto więc posłuchać przez chwilę Papy Logo (jak tytułowali Randa Amerykanie):

  • Więk­szości rzeczy nauczysz się patrząc, ale to lek­tura
   przynosi zrozu­mie­nie. Czy­tanie uczyni Cię wolnym.
  • Design to dyskretny ambasador Two­jej marki.
  • Komitety zmieni­ają pro­ces kreaty­wny w sieczkę,
   co w długiej per­spek­ty­wie uszkadza nie tylko sam pro­dukt,
   ale i samą firmę go oferującą.
  • To nie logo sprzedaje, ono iden­ty­fikuje.
   Logo­typ czer­pie swoje znacze­nie z potenc­jału pro­duktu,
   który sym­bol­izuje, a nie odwrotnie.

  Czy Peretz Rosenbaum, zrobiłby równie błyskotliwą karierę?

  Najbardziej tajem­niczym pro­jek­tem Paula Randa był… on sam. Nie każdy wie, że proste, zapamię­ty­walne imię i nazwisko było pseudon­imem — świadomą kreacją pow­stałą na bazie inspiracji nazwiskiem wujka i typowej amerykaniza­cji imienia. Człowiek sławny na całym świecie jako Paul Rand nazy­wał się Peretz Rosen­baum. Już za młodu skró­cił ten zapis do dwóch prostych sylab, a kon­strukcja z 2×4 liter

  dawała mu sze­rokie możli­wości stworzenia oszczęd­nej i har­moni­jnej syg­natury. Nawet w tym przy­padku wymogi stylu i natura grafika brały górę. Roy R. Behrens, pro­fe­sor i prak­tyku­jący pro­jek­tant grafiki zauważył, że „nowa tożsamość Randa była nie­jako jego pier­wszym pro­jek­tem iden­ty­fikacji”. Jak pokazała pełna sukcesów przyszłość, była też równie błyskotliwa, jak wszys­tkie kreacje, które wyszły spod jego ręki.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Estetyka
  Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wane są postrze­gane jako łatwiej­sze w użyciu.
  Atrakcyjne przed­mioty lepiej dzia­łają – a przy­naj­mniej my postrze­gamy je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

  Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyjna dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub strona)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­damy, że są (albo powinny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wana strona czę­sto bar­dziej nadaje się do użytku.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę