Czego uczy nas ranking 100 największych marek świata?

Pomimo zwal­nia­ją­cego tempa glo­bal­nej gospo­darki war­tość 100 naj­lep­szych marek wzro­sła o 2%. Badania uka­zują też pierw­szą na świe­cie markę wartą 100 miliar­dów dola­rów – Google. Marki która wbi­ja­jąc nóż w serce pro­du­cen­tom tele­wi­zyj­nym, osią­gnęła ten wynik bez pomocy nawet jed­nej reklamy telewizyjnej.

Recesja nie ma wyraź­nie nega­tyw­nego wpływu na wszyst­kie marki i kate­go­rie. Jednym z naj­więk­szych pozy­tyw­nych ten­den­cji jest wzrost popu­lar­no­ści dzia­łań podej­mo­wa­nych w domu, które zazwy­czaj byłyby wyko­ny­wane w innym miej­scu. Dla przy­kładu łatwość i wygoda zaku­pów w Internecie, jest siłą napę­dową takich marek jak Amazon (+85%) i eBay (+16%). Podobnie, war­tość marek kawy wzro­sła, gdyż kon­su­menci zde­cy­do­wali się na jej kon­sump­cję w domu, niż w podróży. Nescafe (+23%) i Nespresso (+27%). Podczas, gdy wielu komen­ta­to­rów prze­wi­dy­wało rece­sję jako ostrze­że­nie dla kon­su­men­tów żyją­cych w dłu­gach, Visa zna­la­zła się w ran­kingu po raz pierw­szy na miej­scu 36. Największy wzrost odno­to­wał ze zdzi­wie­niem bank. China Merchants Bank zwięk­szył swoją war­tość o 168% w tym roku.

Marki z towarami o obniżonych cenach również wkroczyły do rankingu oraz sprzedawca detaliczny Aldi pojawił się po raz pierwszy w pierwszej 100 z 49% wzrostem wartości marki.

Marki z towa­rami o obni­żo­nych cenach rów­nież wkro­czyły do ran­kingu. Niemiecki, deta­liczny mar­ket Aldi poja­wił się po raz pierw­szy w pierw­szej 100 z 49% wzro­stem war­to­ści marki.

Jest tro­chę wąt­pli­wo­ści, że wszech­obecny mrok panu­jący na rynku finan­so­wym, wpływa na zwy­czaje zaku­powe kon­su­men­tów. Gdy spa­dek sprze­daży żyw­no­ści eko­lo­gicz­nej jest dobrze udo­ku­men­to­wany, kon­su­menci są usa­tys­fak­cjo­no­wani takimi pro­duk­tami jak fast food, papie­rosy i alko­hol. W związku z tym, McDonald (+34%), Marlboro (+33%) Budweiser (+23%) i Johnnie Walker (+42%) wszy­scy doświad­czyli znacz­nego wzrostu.

McDonald jest marką, którą ludzie spi­sali na straty, jed­nakże zacho­wała swoją war­tość, jed­no­cze­śnie znacz­nie popra­wia­jąc doświad­cze­nie i to jest klu­czem do jej sukcesu.
Peter Walshe, dyrek­tor BrandZ.

Jak zawsze, decy­zje zaku­powe kon­su­men­tów pozo­stają w sprzecz­no­ści, a zain­te­re­so­wa­nie zdro­wiem i dobrym samo­po­czu­ciem także nadal jest sil­nym tren­dem. Na przy­kład, Bud Light wyprze­dził swo­ich wysoko kalo­rycz­nych kon­ku­ren­tów, sta­jąc się marką piwa numer jeden. Podczas gdy McDonald nigdy nie ujaw­nia wyni­ków sprze­daży swo­ich sała­tek, jego cią­gły nacisk na inno­wa­cje menu jest postrze­gane przez wielu, jako klucz do jego ożywienia.

Co ozna­cza wycena marki dla spe­cja­li­stów ds.marketingu?

W trud­nych cza­sach, przed­się­bior­stwa, które inwe­stują w swoje marki mogą w ten spo­sób chro­nić, roz­wi­jać się i pomóc im się roz­wi­jać. Silne marki two­rzą prze­wagę kon­ku­ren­cyjną poprzez zmniej­sze­nie ryzyka gospo­dar­czego, obni­że­nie kosz­tów wej­ścia w nowe kate­go­rie, zwięk­sze­nie rota­cji pra­cow­ni­ków i pomoc w uzy­ska­niu licen­cji w innych kra­jach. Ranking udo­wad­nia, że silne marki w dal­szym ciągu prze­ści­gają słab­sze zarówno pod wzglę­dem udziału w rynku, jak i ceny akcji.

Te 100 marek jest w lep­szej kon­dy­cji niż jakie­kol­wiek inne sek­tory przed­się­bior­stwa - Mówi Peter.

Metodologia i źró­dło danych.

Do celów usta­le­nia ran­kingu BrandZ, Millward Brown Optimor war­to­ściuje marki w trzech etapach.

 1. Po pierw­sze, ustala nie­ma­te­rialne dochody firmy i przy­pi­suje je poszcze­gól­nym mar­kom oraz kra­jom, gdzie pro­wa­dzą dzia­łal­ność, w opar­ciu o publicz­nie dostępne dane finan­sowe z Bloomberg, Datamonitor i wła­snych badań Millward Brown Optimor.
 2. Po dru­gie, okre­śla udział docho­dów nie­ma­te­rial­nych zwią­za­nych tylko z marką, w prze­ci­wień­stwie do innych czyn­ni­ków, takich jak cena. Wykorzystuje bada­nia oparte na danych lojal­no­ści z bazy danych BrandZ.
 3. Ostatecznie, pro­jekty badaw­cze, jakie będą war­tość marki w przy­szło­ści, w opar­ciu o wyceny ryn­kowe, pro­filu ryzyka marki i poten­cjału wzrostu.

BrandZ jest naj­więk­szym na świe­cie bada­niem na temat tego, co ludzie myślą na temat marek, które kupują. Na zle­ce­nie bazy danych WPP z 443 kate­go­riami w 30 kra­jach, obej­mu­ją­cej tysiące marek.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Sekwencje
Chętniej podej­mu­jemy dzia­ła­nia, gdy skom­pli­ko­wane czyn­no­ści roz­bite są na mniej­sze zadania.
Trudno jest ukoń­czyć skom­pli­ko­wane zada­nie, jak na przy­kład „załóż konto ban­kowe”, „uzu­peł­nij swój pro­fil”.

Zamiast tego, roz­bij skom­pli­ko­wane zada­nia na małe, łatwe do ukoń­cze­nia czyn­no­ści. Może to być sekwen­cja kro­ków albo po pro­stu lista rze­czy, które musza być wyko­nane, by posu­nąć się naprzód w systemie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę