5 częstych błędów w projektowaniu logo dla nowej firmy.

Logo, obok uda­nej nazwy to pod­sta­wowe narzę­dzie pro­mo­wa­nia firmy. Wszystkim wydaje się, że znają znają zasady pro­jek­to­wa­nia logo. Wszyscy wie­dzą, że powinno być uni­kalne i łatwo zapa­da­jące w pamięci. Jednak jego stwo­rze­nie wcale nie jest takie pro­ste. Zdecydowana więk­szość fir­mo­wych iden­ty­fi­ka­cji, jest nie­sprawna. Dowiedz się dla­czego, i uni­kaj tych błę­dów jak ognia.

Profesjonalny biz­nes powi­nien, też tak wyglą­dać. Świeżo upie­czeni wła­ści­ciele czę­sto inwe­stują mnó­stwo pie­nię­dzy w wypo­sa­że­nie i sprzęt, ale zapo­mi­nają o zadba­niu o nale­żyte logo. Twoje logo wygląda Tanio, pomimo tego, że nie sprze­da­jesz naj­tań­szych pro­duk­tów? Logotypy zapro­jek­to­wane przez Amatorów widać bar­dzo wyraź­nie. Zawsze otrzy­mu­jesz to, za co pła­cisz, dla­tego powi­nie­neś uikać stron, które pro­mują zestawy śmiesz­nie tanich logo. Choć nie dowiesz się tutaj w pełni jak zro­bić dobre logo, to z pew­no­ścią dowiesz się jak nie zro­bić złego.

Dlaczego wiele logo­ty­pów
wygląda jak amatorszczyzna?

 • Właściciel chciał zaosz­czę­dzić pie­nią­dze i sam zapro­jek­to­wał logo.
 • Projekt two­rzy kolega lub krewny, który twier­dzi, że wie coś o projektowaniu.
 • Zatrudnieni są nie­wła­ściwi ludzie (dru­ka­rze zwy­kle nie mają kom­pe­ten­cji w tym zakresie).
 • Skorzystano z usług jed­nej ze stron, ofe­ru­ją­cych usługi w pro­jek­to­wa­niu, gdzie logo two­rzone są zwy­kle przez amatorów.
 • Zadanie zle­cono fir­mie inter­ne­to­wej, która ofe­ruje tanie logo.

Wszystkie te przy­padki są tra­giczne w skut­kach. Jeśli twoje logo wygląda ama­tor­sko, twój inte­res także. Sprawna firma powinna wie­dzieć, gdzie szu­kać, jeśli potrze­buje nowego logo. David Airey przed­sta­wia swoją wła­sną filo­zo­fię na wybór odpo­wied­niego pro­jek­tanta, który spełni twoje oczekiwania.

Zalety pracy z pro­fe­sjo­nalną 
firmą od two­rze­nia logo:

 • Twoje logo będzie uni­kalne i szybko zapa­da­jące w pamięć.
 • Nie napo­tkasz żad­nych pro­ble­mów przy powie­la­niu projektu.
 • Twojego logo będzie bar­dziej trwałe i nie będzie wyma­gało popra­wek po kilku latach.
 • Twoje logo będzie wyglą­dało profesjonalnie.


1. Logo zostało zapro­jek­to­wane w opar­ciu o naj­now­sze trendy.

Trendy i mody przy­cho­dzą i odcho­dzą, zamie­nia­jąc się zwy­kle w banał. Dobrze zapro­jek­to­wane logo powinno być uni­wer­salne i trwałe, można to osią­gnąć poprzez igno­ro­wa­nie aktu­al­nych pro­jek­to­wych sztu­czek i wymy­słów. Największym bana­łem i okle­pa­nym podej­ściem jest pój­ście drogą „kor­po­ra­cyj­nej wygody” - praw­do­po­dob­nie naj­bez­piecz­niej­szego wyj­ścia. Ale pro­jek­tant logo musi stwo­rzyć kre­atywne, uni­kalne pro­jekty logo, zatem kom­pletne igno­ro­wa­nie aktu­al­nych tren­dów jest zde­cy­do­wa­nie dobrym pomysłem.

Skupianie się na aktu­al­nych tren­dach jest jak ozna­ko­wa­nie logo ter­mi­nem ważności.

Bycie na cza­sie z ostat­nimi nowin­kami w branży jest istotne, ale głów­nie w celu unik­nię­cia ich sto­so­wa­nia. Logolounge zawiera na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej świetną kolek­cję, każ­dego roku aktu­ali­zu­jąc aktu­alne trendy w pro­jek­to­wa­niu logo. Aktualne trendy bran­żowe podej­rzysz także w Owocnych, zaglą­da­jąc na strony poświę­cone odpo­wied­nim logo­ty­pom takim jak: logo samo­cho­dowe, logo lego (dla dzieci), logo finanse: (banki, fun­du­sze i kan­tory), logo uczelni, (a także szkoły, biblio­teki lub przed­szkola) oraz logo biura podróży, (hotelu i hostelu).

2. Zawiera obrazy rastrowe

Typową prak­tyką w pro­jek­to­wa­niu logo jest uży­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia do obróbki gra­fiki wek­to­ro­wej, jak np. Adore Illustrator albo Corel Draw. Obraz w gra­fice wek­to­ro­wej opi­sany jest za pomocą mate­ma­tycz­nie zde­fi­nio­wa­nych punk­tów, co gwa­ran­tuje jed­no­li­tość i sta­łość w przy­padku zmiany nośnika i wiel­ko­ści. Alternatywą jest opro­gra­mo­wa­nie do gra­fiki rastro­wej, jak np. Adobe Photoshop. Grafika rastrowa - albo bit­mapa, jak jest popu­lar­nie nazy­wana - składa się z pixeli.

Grafika rastrowa ogra­ni­cza moż­li­wość repro­duk­cji. Grafika wek­to­rowa, ska­luje się do dowo­nie dużych rozmiarów.

Używanie obra­zów rastro­wych w przy­padku logo powo­duje pro­blemy przy repro­duk­cji. Choć Photoshop umoż­li­wia two­rze­nie logo dużej wiel­ko­ści, nigdy nie wia­domo, do jakiej wiel­ko­ści trzeba będzie kie­dyś powięk­szyć dany pro­jekt. Jeśli przy­bli­żysz i powięk­szysz obraz rastrowy zbyt mocno, ujawni pixele, co sprawi, że będzie kom­plet­nie nie­przy­datny. Zachowanie wizu­al­nej kon­sy­sten­cji poprzez upew­nie­nie się, że logo wygląda tak samo w róż­nych roz­mia­rach, jest nie­zwy­kle ważne.

Zalety pro­jek­to­wa­nia gra­fiki w wek­to­rach to:

 • Logo jest ska­lo­walne; można je wie­lo­krot­nie powięk­szać,
  nie zmniej­sza­jąc jego jakości.
 • Może być wekspo­no­wane na nie­ty­po­wych powierzhc­niach.
  (Np: Grawer, czy haft)
 • Ewentualna edy­cja logo jest dużo łatwiejsza.
 • Może być skon­wer­to­wane dużo łatwiej, niż obraz rastrowy.

3. Zawiera cli­party, lub obrazy stoc­kowe (Stock art).

Użycie ogól­no­do­stęp­nych obiek­tów gra­ficz­nych w przy­padku logo, jest skraj­nie nie­bez­pieczne. Pobieranie obra­zów stoc­ko­wych z takich stron jak VectorStock nie jest prze­stęp­stwem, ale może wpa­ko­wać cię w tara­paty, jeśli uży­jesz ich w swoim logo. Błąd ten jest czę­sto popeł­niany przez wła­ści­cieli firm, któ­rzy chcą użyć logo stwo­rzo­nego przez nich samych, lub przez projektantów-amatorów, któ­rzy nie mają poję­cia o pra­wach autorskich.

Logo powinno być uni­kalne i ory­gi­nalne, a umowa licen­cyjna powinna być wyłączna: uży­wa­nie obra­zów stoc­ko­wych łamie oby­dwie zasady. Jeśli uży­wasz takich obra­zów, ist­nieje praw­do­po­do­bień­stwo, że ktoś inny także ich używa, więc twój pro­jekt prze­stał być uni­kalny. Zwykle można bar­dzo łatwo dostrzec takie gra­fiki w logo, ponie­waż czę­sto zawie­rają zna­jome kształty i zarysy.

4. Jest nad­mier­nie skomplikowane

Projekty z dużą ilo­ścią szcze­gó­łów, w przy­padku druku i oglą­da­nia w małych roz­mia­rach, ska­lują się fatal­nie. Najlepszym przy­kła­dem, by wyja­śnić pro­blem minia­tur, są odci­ski pal­ców. Zauważysz szcze­góły swo­jego odci­sku jedy­nie wtedy, kiedy patrzysz na niego z bli­ska. Kiedy odda­lisz wzrok, szcze­góły zani­kają. Ta sama zasada doty­czy logo o dużej ilo­ści szcze­gó­łów.

Drukowane w mniej­szych roz­mia­rach spra­wia, że skom­pli­ko­wany pro­jekt traci szcze­góły, a w naj­lep­szym przy­padku będzie wyglą­dał jak smuga; w naj­gor­szym - jak błąd. Im wię­cej szcze­gó­łów posiada logo, tym wię­cej infor­ma­cji musi prze­two­rzyć oglą­da­jący. Logo powinno szybko zapa­dać w pamięć, a naj­lep­szym spo­so­bem na osią­gnię­cie tego, jest zacho­wa­nie pro­stoty pro­jektu. Spójrz na takie pro­jekty logo jak: Logotypy moto­ry­za­cyjne, logo finan­sowe, logo uczelni i szkoły, czy loga biura podróży i logo hotelu. Każda z marek w tych bran­żach posiada bar­dzo pro­stą sym­bo­likę, która może być repro­du­ko­wana w wielu rozmiarach.

5. Zawiera zbyt dużą liczbę fon­tów, lub złe fonty.

Niewłaściwy dobór fontu może znisz­czyć logo. Jeśli cho­dzi o prace nad logo dla firmy, wybór wła­ści­wego fontu jest jedną z naj­waż­niej­szych decy­zji, jaką może pod­jąć pro­jek­tant. W więk­szo­ści przy­pad­ków, nie­po­wo­dze­nie logo wynika ze złego doboru fontu.

W zna­le­zie­niu odpo­wied­niego fontu dla two­jego pro­jektu cho­dzi wyłącz­nie o odpo­wiedni jego dobór do kon­kret­nego sym­bolu. Nie jest to jed­nak pro­ste. Jeśli są do sie­bie zbyt podobne, sym­bol i font będą ze sobą rywa­li­zo­wały o uwagę; jeśli będą zbyt różne, to oglą­da­jący nie będzie wie­dział, na czym się sku­pić. Kluczem jest zna­le­zie­nie odpo­wied­niej rów­no­wagi. Każdy krój pisma jest inny. Jeśli font, który wybra­łeś, nie oddaje cha­rak­te­ry­styki i oso­bo­wo­ści sym­bolu, to cały komu­ni­kat, jaki miało odda­wać logo, będzie nietrafiony.

Logo jest naj­lep­sze, kiedy zawiera mak­sy­mal­nie dwa fonty.

Używanie zbyt wielu fon­tów jest jak poka­zy­wa­nie komuś całego albumu ze zdję­ciami naraz. Każdy krój pisma jest inny, a oglą­da­jący potrze­buje czasu, żeby upo­rząd­ko­wać sobie wszystko w gło­wie. Widok zbyt wielu rze­czy naraz powo­duje mętlik w głowie.

Używanie mak­sy­mal­nie dwóch fon­tów o róż­nej wadze jest czę­stą prak­tyką. Redukcja ilo­ści fon­tów do tej liczby zde­cy­do­wa­nia popra­wia czy­tel­ność pro­jektu logo i wzmac­nia roz­po­zna­wal­ność marki. To pod­sta­wowa rada w odpo­wie­dzi na pyta­nie jak zapro­jek­to­wać dobre logo.

 Oda do serca, pro­fe­sjo­nal­nego projektnata.

Często bar­dzo łatwo dostrzec można pod­sta­wowe błędy w kon­kret­nym pro­jek­cie - powo­dem jest zwy­kle prze­ro­śnięte ego pro­jek­tanta. Jeśli zna­la­złeś nowy, cie­kawy font, któ­rego nie możesz docze­kać się, by użyć... nie rób tego! Zadaj sobie pyta­nie, czy font ten jest naprawdę odpo­wiedni dla okre­ślo­nej działalności.

Nigdy nie narzu­caj klien­towi swo­jej oso­bo­wo­ści
przy pracy nad kon­kret­nym projektem.

Niektórzy pro­jek­tanci czę­sto popeł­niają błąd, włą­cza­jąc w pracę swój „tra­de­mark”. Choć powi­nie­neś być dumny ze swo­jego dzieła, narzu­ca­nie swo­jej oso­bo­wo­ści w pro­jek­cie logo jest nie­wła­ściwe. Skup się na wyma­ga­niach klienta i trzy­maj się briefu. Powodzenia!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Sekwencje
Chętniej podej­mu­jemy dzia­ła­nia, gdy skom­pli­ko­wane czyn­no­ści roz­bite są na mniej­sze zadania.
Trudno jest ukoń­czyć skom­pli­ko­wane zada­nie, jak na przy­kład „załóż konto ban­kowe”, „uzu­peł­nij swój pro­fil”.

Zamiast tego, roz­bij skom­pli­ko­wane zada­nia na małe, łatwe do ukoń­cze­nia czyn­no­ści. Może to być sekwen­cja kro­ków albo po pro­stu lista rze­czy, które musza być wyko­nane, by posu­nąć się naprzód w systemie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę