5 częstych błędów w projektowaniu logo dla nowej firmy.

Logo, obok uda­nej nazwy to pod­sta­wowe narzę­dzie pro­mo­wa­nia firmy. Wszystkim wydaje się, że znają znają zasady pro­jek­to­wa­nia logo. Wszyscy wie­dzą, że powinno być uni­kalne i łatwo zapa­da­jące w pamięci. Jednak jego stwo­rze­nie wcale nie jest takie pro­ste. Zdecydowana więk­szość fir­mo­wych iden­ty­fi­ka­cji, jest nie­sprawna. Dowiedz się dla­czego, i uni­kaj tych błę­dów jak ognia.

Profesjonalny biz­nes powi­nien, też tak wyglą­dać. Świeżo upie­czeni wła­ści­ciele czę­sto inwe­stują mnó­stwo pie­nię­dzy w wypo­sa­że­nie i sprzęt, ale zapo­mi­nają o zadba­niu o nale­żyte logo. Twoje logo wygląda Tanio, pomimo tego, że nie sprze­da­jesz naj­tań­szych pro­duk­tów? Logotypy zapro­jek­to­wane przez Amatorów widać bar­dzo wyraź­nie. Zawsze otrzy­mu­jesz to, za co pła­cisz, dla­tego powi­nie­neś uikać stron, które pro­mują zestawy śmiesz­nie tanich logo. Choć nie dowiesz się tutaj w pełni jak zro­bić dobre logo, to z pew­no­ścią dowiesz się jak nie zro­bić złego.

Dlaczego wiele logo­ty­pów
wygląda jak amatorszczyzna?

 • Właściciel chciał zaosz­czę­dzić pie­nią­dze i sam zapro­jek­to­wał logo.
 • Projekt two­rzy kolega lub krewny, który twier­dzi, że wie coś o projektowaniu.
 • Zatrudnieni są nie­wła­ściwi ludzie (dru­ka­rze zwy­kle nie mają kom­pe­ten­cji w tym zakresie).
 • Skorzystano z usług jed­nej ze stron, ofe­ru­ją­cych usługi w pro­jek­to­wa­niu, gdzie logo two­rzone są zwy­kle przez amatorów.
 • Zadanie zle­cono fir­mie inter­ne­to­wej, która ofe­ruje tanie logo.

Wszystkie te przy­padki są tra­giczne w skut­kach. Jeśli twoje logo wygląda ama­tor­sko, twój inte­res także. Sprawna firma powinna wie­dzieć, gdzie szu­kać, jeśli potrze­buje nowego logo. David Airey przed­sta­wia swoją wła­sną filo­zo­fię na wybór odpo­wied­niego pro­jek­tanta, który spełni twoje oczekiwania.

Zalety pracy z pro­fe­sjo­nalną 
firmą od two­rze­nia logo:

 • Twoje logo będzie uni­kalne i szybko zapa­da­jące w pamięć.
 • Nie napo­tkasz żad­nych pro­ble­mów przy powie­la­niu projektu.
 • Twojego logo będzie bar­dziej trwałe i nie będzie wyma­gało popra­wek po kilku latach.
 • Twoje logo będzie wyglą­dało profesjonalnie.


1. Logo zostało zapro­jek­to­wane w opar­ciu o naj­now­sze trendy.

Trendy i mody przy­cho­dzą i odcho­dzą, zamie­nia­jąc się zwy­kle w banał. Dobrze zapro­jek­to­wane logo powinno być uni­wer­salne i trwałe, można to osią­gnąć poprzez igno­ro­wa­nie aktu­al­nych pro­jek­to­wych sztu­czek i wymy­słów. Największym bana­łem i okle­pa­nym podej­ściem jest pój­ście drogą „kor­po­ra­cyj­nej wygody” - praw­do­po­dob­nie naj­bez­piecz­niej­szego wyj­ścia. Ale pro­jek­tant logo musi stwo­rzyć kre­atywne, uni­kalne pro­jekty logo, zatem kom­pletne igno­ro­wa­nie aktu­al­nych tren­dów jest zde­cy­do­wa­nie dobrym pomysłem.

Skupianie się na aktu­al­nych tren­dach jest jak ozna­ko­wa­nie logo ter­mi­nem ważności.

Bycie na cza­sie z ostat­nimi nowin­kami w branży jest istotne, ale głów­nie w celu unik­nię­cia ich sto­so­wa­nia. Logolounge zawiera na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej świetną kolek­cję, każ­dego roku aktu­ali­zu­jąc aktu­alne trendy w pro­jek­to­wa­niu logo. Aktualne trendy bran­żowe podej­rzysz także w Owocnych, zaglą­da­jąc na strony poświę­cone odpo­wied­nim logo­ty­pom takim jak: logo samo­cho­dowe, logo lego (dla dzieci), logo finanse: (banki, fun­du­sze i kan­tory), logo uczelni, (a także szkoły, biblio­teki lub przed­szkola) oraz logo biura podróży, (hotelu i hostelu).

2. Zawiera obrazy rastrowe

Typową prak­tyką w pro­jek­to­wa­niu logo jest uży­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia do obróbki gra­fiki wek­to­ro­wej, jak np. Adore Illustrator albo Corel Draw. Obraz w gra­fice wek­to­ro­wej opi­sany jest za pomocą mate­ma­tycz­nie zde­fi­nio­wa­nych punk­tów, co gwa­ran­tuje jed­no­li­tość i sta­łość w przy­padku zmiany nośnika i wiel­ko­ści. Alternatywą jest opro­gra­mo­wa­nie do gra­fiki rastro­wej, jak np. Adobe Photoshop. Grafika rastrowa - albo bit­mapa, jak jest popu­lar­nie nazy­wana - składa się z pixeli.

Grafika rastrowa ogra­ni­cza moż­li­wość repro­duk­cji. Grafika wek­to­rowa, ska­luje się do dowo­nie dużych rozmiarów.

Używanie obra­zów rastro­wych w przy­padku logo powo­duje pro­blemy przy repro­duk­cji. Choć Photoshop umoż­li­wia two­rze­nie logo dużej wiel­ko­ści, nigdy nie wia­domo, do jakiej wiel­ko­ści trzeba będzie kie­dyś powięk­szyć dany pro­jekt. Jeśli przy­bli­żysz i powięk­szysz obraz rastrowy zbyt mocno, ujawni pixele, co sprawi, że będzie kom­plet­nie nie­przy­datny. Zachowanie wizu­al­nej kon­sy­sten­cji poprzez upew­nie­nie się, że logo wygląda tak samo w róż­nych roz­mia­rach, jest nie­zwy­kle ważne.

Zalety pro­jek­to­wa­nia gra­fiki w wek­to­rach to:

 • Logo jest ska­lo­walne; można je wie­lo­krot­nie powięk­szać,
  nie zmniej­sza­jąc jego jakości.
 • Może być wekspo­no­wane na nie­ty­po­wych powierzhc­niach.
  (Np: Grawer, czy haft)
 • Ewentualna edy­cja logo jest dużo łatwiejsza.
 • Może być skon­wer­to­wane dużo łatwiej, niż obraz rastrowy.

3. Zawiera cli­party, lub obrazy stoc­kowe (Stock art).

Użycie ogól­no­do­stęp­nych obiek­tów gra­ficz­nych w przy­padku logo, jest skraj­nie nie­bez­pieczne. Pobieranie obra­zów stoc­ko­wych z takich stron jak VectorStock nie jest prze­stęp­stwem, ale może wpa­ko­wać cię w tara­paty, jeśli uży­jesz ich w swoim logo. Błąd ten jest czę­sto popeł­niany przez wła­ści­cieli firm, któ­rzy chcą użyć logo stwo­rzo­nego przez nich samych, lub przez projektantów-amatorów, któ­rzy nie mają poję­cia o pra­wach autorskich.

Logo powinno być uni­kalne i ory­gi­nalne, a umowa licen­cyjna powinna być wyłączna: uży­wa­nie obra­zów stoc­ko­wych łamie oby­dwie zasady. Jeśli uży­wasz takich obra­zów, ist­nieje praw­do­po­do­bień­stwo, że ktoś inny także ich używa, więc twój pro­jekt prze­stał być uni­kalny. Zwykle można bar­dzo łatwo dostrzec takie gra­fiki w logo, ponie­waż czę­sto zawie­rają zna­jome kształty i zarysy.

4. Jest nad­mier­nie skomplikowane

Projekty z dużą ilo­ścią szcze­gó­łów, w przy­padku druku i oglą­da­nia w małych roz­mia­rach, ska­lują się fatal­nie. Najlepszym przy­kła­dem, by wyja­śnić pro­blem minia­tur, są odci­ski pal­ców. Zauważysz szcze­góły swo­jego odci­sku jedy­nie wtedy, kiedy patrzysz na niego z bli­ska. Kiedy odda­lisz wzrok, szcze­góły zani­kają. Ta sama zasada doty­czy logo o dużej ilo­ści szcze­gó­łów.

Drukowane w mniej­szych roz­mia­rach spra­wia, że skom­pli­ko­wany pro­jekt traci szcze­góły, a w naj­lep­szym przy­padku będzie wyglą­dał jak smuga; w naj­gor­szym - jak błąd. Im wię­cej szcze­gó­łów posiada logo, tym wię­cej infor­ma­cji musi prze­two­rzyć oglą­da­jący. Logo powinno szybko zapa­dać w pamięć, a naj­lep­szym spo­so­bem na osią­gnię­cie tego, jest zacho­wa­nie pro­stoty pro­jektu. Spójrz na takie pro­jekty logo jak: Logotypy moto­ry­za­cyjne, logo finan­sowe, logo uczelni i szkoły, czy loga biura podróży i logo hotelu. Każda z marek w tych bran­żach posiada bar­dzo pro­stą sym­bo­likę, która może być repro­du­ko­wana w wielu rozmiarach.

5. Zawiera zbyt dużą liczbę fon­tów, lub złe fonty.

Niewłaściwy dobór fontu może znisz­czyć logo. Jeśli cho­dzi o prace nad logo dla firmy, wybór wła­ści­wego fontu jest jedną z naj­waż­niej­szych decy­zji, jaką może pod­jąć pro­jek­tant. W więk­szo­ści przy­pad­ków, nie­po­wo­dze­nie logo wynika ze złego doboru fontu.

W zna­le­zie­niu odpo­wied­niego fontu dla two­jego pro­jektu cho­dzi wyłącz­nie o odpo­wiedni jego dobór do kon­kret­nego sym­bolu. Nie jest to jed­nak pro­ste. Jeśli są do sie­bie zbyt podobne, sym­bol i font będą ze sobą rywa­li­zo­wały o uwagę; jeśli będą zbyt różne, to oglą­da­jący nie będzie wie­dział, na czym się sku­pić. Kluczem jest zna­le­zie­nie odpo­wied­niej rów­no­wagi. Każdy krój pisma jest inny. Jeśli font, który wybra­łeś, nie oddaje cha­rak­te­ry­styki i oso­bo­wo­ści sym­bolu, to cały komu­ni­kat, jaki miało odda­wać logo, będzie nietrafiony.

Logo jest naj­lep­sze, kiedy zawiera mak­sy­mal­nie dwa fonty.

Używanie zbyt wielu fon­tów jest jak poka­zy­wa­nie komuś całego albumu ze zdję­ciami naraz. Każdy krój pisma jest inny, a oglą­da­jący potrze­buje czasu, żeby upo­rząd­ko­wać sobie wszystko w gło­wie. Widok zbyt wielu rze­czy naraz powo­duje mętlik w głowie.

Używanie mak­sy­mal­nie dwóch fon­tów o róż­nej wadze jest czę­stą prak­tyką. Redukcja ilo­ści fon­tów do tej liczby zde­cy­do­wa­nia popra­wia czy­tel­ność pro­jektu logo i wzmac­nia roz­po­zna­wal­ność marki. To pod­sta­wowa rada w odpo­wie­dzi na pyta­nie jak zapro­jek­to­wać dobre logo.

 Oda do serca, pro­fe­sjo­nal­nego projektnata.

Często bar­dzo łatwo dostrzec można pod­sta­wowe błędy w kon­kret­nym pro­jek­cie - powo­dem jest zwy­kle prze­ro­śnięte ego pro­jek­tanta. Jeśli zna­la­złeś nowy, cie­kawy font, któ­rego nie możesz docze­kać się, by użyć... nie rób tego! Zadaj sobie pyta­nie, czy font ten jest naprawdę odpo­wiedni dla okre­ślo­nej działalności.

Nigdy nie narzu­caj klien­towi swo­jej oso­bo­wo­ści
przy pracy nad kon­kret­nym projektem.

Niektórzy pro­jek­tanci czę­sto popeł­niają błąd, włą­cza­jąc w pracę swój „tra­de­mark”. Choć powi­nie­neś być dumny ze swo­jego dzieła, narzu­ca­nie swo­jej oso­bo­wo­ści w pro­jek­cie logo jest nie­wła­ściwe. Skup się na wyma­ga­niach klienta i trzy­maj się briefu. Powodzenia!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ciekawość
Ludzie zachę­ceni nie­wielką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcieli dowie­dzieć się więcej!
Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­łyby to być infor­ma­cje?

Wyjaw tylko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­nego kroku. Możesz także wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­nego – ludzie zostaną na tyle długo, by dowie­dzieć się, co się dzieje. To tak, jak intry­gują nas zagadki.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę