Nowe, wielowymiarowe logo miasta Melbourne. Poznaj cud nad rzeką Yarra.

System identyfikacji wizualnej miasta , który zasługuje na nagrodę nobla.

Co znajdziesz w artykule

  Projekt nowej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Melbourne zmie­nił na zawsze spo­sób myśle­nia o tej for­mie mar­ke­tingu.

  Oryginalna kon­cep­cja i natchnione wyko­na­nie kata­pul­to­wały to mia­sto ze środka pustyni do roli podzi­wia­nego na całym świe­cie lidera auto­pro­mo­cji. Dopiero na tak dosko­na­łym przy­kła­dzie widać rolę świa­do­mego budo­wa­nia swego wizerunku.

  Teraz każde miasto chce być takie, jak Melbourne.

  Wiz­erunek nie stworzy miasta, tak samo, jak firmy. Czy jed­nak można obyć się zupełnie bez wiz­erunku? Sytu­acja w której oferta jest doskon­ała, a nikt tego nie widzi, zdarza się nad wyraz często. Taki właśnie prob­lem miało Mel­bourne, jedno z najbardziej intere­su­ją­cych miast Aus­tralii.

  Stare logo miasta — połącze­nie nazwy, greck­iej kolumny, słońca, i ptasiego pióra, utrzy­manego w jed­no­litej szarości. Trudno powiedzieć, jaki przekaz miał nieść ten znak. Może, na początku lat 90-tych, gdy pow­stawał, było to bardziej czytelne. w XXI wieku ten wiz­erunek musiał się zmienić.

  Czy wiesz, że…
  Mel­bourne było
  dwukrot­nie uznawane
  przez The Econ­o­mist
  za najlep­sze miejsce
  do życia?

  Fakty mówią za siebie. Niedługo po tym, jak przy­wódcy miasta zde­cy­dowali o odnowie­niu wiz­erunku i wyznaczyli to zadanie pro­fesjon­al­is­tom, Mel­bourne i jego nowa marka zwró­ciły na siebie uwagę i uznanie całego świata. Warto przyjrzeć się tak inspirującej historii.

  Nagle, wszyscy zobaczyli Melbourne na nowo.
  Wizerunek miasta, który przyciąga uwagę i inwestycje.

  Za zmi­anę logo odpowiedzial­ność wzięła się znana firma od logo Lan­dor, od 1941 roku kon­sul­tant i twórca wielu wspani­ałych marek. Pracuje on z takimi lid­erami, jak Alca­tel, British Air­ways, Cit­roen, Pepsi i dziesiątki innych.

  Kluczem do zrozu­mienia ich kon­cepcji logo miasta Mel­bourne jest roz­maitość. Wielo­raka, obfita oferta w różnych sfer­ach roz­woju to spec­jal­ność Mel­bourne – miasta, które jest równocześnie lid­erem w nauce, sztukach pięknych, sporcie, zaj­mu­jąc stałe miejsce w eli­cie najbardziej rozwinię­tych metropolii świata.  Autorzy systemu identyfikacji wizualnej i logo miasta Melbourne zasłużyli na Nobla dziedziny projektowania logo.

  Mel­bourne to wiele miast w jed­nym. To właśnie musi­ało stać się widoczne.
  Kon­cepcja opra­cow­ana przez spec­jal­istów z Lan­dor Asso­ciates oparta została na połącze­niu zmi­en­nych i stałych ele­men­tów graficznych. Nowy sym­bol miasta zawsze wyko­rzys­tuje charak­terysty­czny inic­jał „M” oraz pod­pis „City of Mel­bourne”. Wnętrze dużej litery jest jed­nak zawsze inne – i w tym ukryta jest istota tej koncepcji.

  „Pro­jekt «M» stanie się ikoną Mel­bourne.”
  - Robert Doyle, bur­mistrz miasta.

  Każda wielka — rozmi­arem i ambic­jami — marka to coś więcej niż logo. To sys­tem. Doskonale widać to na przykładzie tej iden­ty­fikacji. Tego rodzaju idea nie mogłaby być zaprezen­towana za pomocą jed­nego znaku – jej sens i zasada dzi­ała­nia jest widoczna dopiero, gdy zaprezen­tuje się kom­pletne rozwiązanie. W tym przy­padku będzie to np. prezen­tacja kilkudziesię­ciu wer­sji spójnych znaków graficznych oraz przykłady ich zastosowania.

  Mel­bourne to także najwięk­sze
  skupisko aus­tral­i­jskiej Polonii.

  Jeden znak to tylko mała część całej strate­gii. Składają się na nią wszys­tkie ele­menty, które ogląda docelowy użytkownik: strona www, pub­likacje, deko­racje z okazji świąt bądź imprez różnego rodzaju… Dosłownie każda rzecz, która związana jest z miastem, może stać się narzędziem komu­nikacji i perswazji.

  Melbourne ma być postrzegane tak, jak to zaprojektowano.

  Iden­ty­fikacja miasta z zasady jest skierowana przede wszys­tkim do osób z zewnątrz.
  To oni mają zostać zain­tere­sowani, a później przeko­nani prezen­towaną ofertą. Ci, którzy doskonale znają dane miejsce oraz lubią i często korzys­tają z jego zalet, nie muszą na ogół być przekony­wani na nowo. Wiz­erunek ma opowiedzieć pewną his­torię tym, którzy nie mają możli­wości poz­nać jej samodziel­nie. Dlat­ego właśnie potrze­bują go również dobre pro­dukty.
  Dokładnie tak samo jak w przypadku logo teatru, logo unijnego czy logo firmy sprzątającej.

  Sprawdź też: Najlepsze logo na świecie. Zobacz przykład logo idealnego.

  Przykład­owo, gdy opracu­jesz nowy rodzaj słody­czy, dużo ryzykowałbyś licząc na to, że wypro­muje się sam. Nawet jeśli jest pyszny, na początku nikt nie będzie o tym widział. Również później, jego smak i zalety pozna najwyżej elita kone­serów. Zobacz nowe logo miasta Melbourne.

  Tylko niewielka grupa osób śledzi rynek i stale wypróbowuje nowości. Wszys­t­kich pozostałych do takiej próby trzeba umiejęt­nie zaprosić. Władze Mel­bourne zro­biły to w doskon­ałym stylu. Mając się czym pochwalić, pochwal­iło się skutecznie i przekonująco.

  Chcąc, by Twoja oferta została zauważona, warto dołożyć starań, by robiła wraże­nie dokład­nie tak dobrej, jaka jest. To punkt ide­al­nej równowagi między wiz­erunk­iem a wartoś­cią – gdy ele­mentu pro­mocji nie jest ani za dużo (budowanie pozorów), ani za mało (brak komu­nikacji z odbiorcą).

  Każdy, kto chce być lid­erem, prag­nie też być tak postrze­gany. Zaczyna dzi­ałać wtedy samo­speł­ni­a­jąca się przepowied­nia – sukces tworzy dobrą markę, a dobra marka pomaga przy­cią­gać kole­jne sukcesy. A jak wygląda Twoje zdanie na ten temat? Jeśli posi­adasz ciekawe infor­ma­cje wzbo­ga­ca­jące pier­wotny mate­riał, prosimy podziel się nimi ze światem w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Wydarzenia
  cykliczne
  Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
  Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

  Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę