Przejrzysty wizerunek B+L. Logo lidera rynku optycznego stało się dobrze widoczne.

Bausch+Lomb doczekał się w końcu wyraźnej identyfikacji wizualnej.

Co znajdziesz w artykule

  Gdy spo­jrzeć teraz na apteczną półkę, odświe­żone opakowa­nia Bausch+Lomb wyróż­ni­ają się już z kilku­nastu metrów. Już tylko dla tej korzy­ści warto było je zmie­nić.

  Nowa iden­ty­fikacja wiz­ualna tej wio­dą­cej firmy medy­cznej to przy­kład tego, jak prze­myślane pode­jś­cie do mar­ketingu i ryn­ko­wego pozy­cjonowa­nia może aut­en­ty­cznie wspie­rać sprze­daż i zaan­gażowanie każ­dego pra­cown­ika firmy.

  Wizerunek globalnej marki powinien być uniwersalny.

  Gdy panowie John Jacob Bausch i Henry Lomb zakładali przed­siębiorstwo, intere­sowała ich wyłącznie per­fekcja.

  To właśnie ta firma założyła w 1937 słynną markę oku­larów Ray-Ban (obec­nie poza port­fo­lio B&L). Wynalazła również oprawki z tworzywa sztucznego (Vul­can­ite ®), które odniosły ogromny sukces pod­czas II Wojny Światowej. Pier­wszy aparat Kodaka wyko­rzysty­wał właśnie soczewki Bausch&Lomb. To ich urządzenia dostar­czyły pier­wsze satelitarne obrazy Księżyca.

  Czy wiesz, że…
  Firma Bausch+Lomb
  stworzyła także markę “Ray Ban”
  - najsłyn­niejszych
  oku­larów na świecie.

  Dlaczego zmienia się dobrą identyfikację wizualną?

  Nowa identyfikacja wizualna Bausch & Lomb. Gdzie słowo nowy wiz­erunek firmy, wcale nie oznacza, że poprzedni był w jakiś sposób niedoskon­ały. W takich wypadkach, mogą wys­tąpić dwie zasad­nicze przyczyny:

  zmienia się sama firma (jej model biz­ne­sowy, klienci czy ceny) lub
  zmienia się rzeczy­wis­tość, która ją otacza (sta­jąc się bardziej konkuren­cyjna i złożona).

  Oby­dwa te aspekty w różnym stop­niu mogą wymuszać prze­myśle­nie tego, jak marka postrze­gana jest na intere­su­ją­cym ją rynku. Całkowicie pro­fesjon­alny mar­ket­ing nie pomoże, jeśli nie jest stale dos­tosowywany do powyższych zmi­en­nych. Nie ma czegoś takiego, jak dobry wiz­erunek „na zawsze”.

  Zmi­ana wiz­erunku na tę skalę
  wymaga ewolucji całej firmy.

  Spec­jal­ista tech­nologii okulisty­cznych i medy­cyny oka
  zaczął wyglą­dać jak lider, którym jest już od dawna.

  Jak na stan­dardy iden­ty­fikacji, zmi­ana nastąpiła bardzo szy­bko — pod kierown­ictwem Rona Zarrelli (ex Gen­eral Motors) i Denisa Rineya z Future Brand zre­dukowano ogromne port­fo­lio marek do ok. dwudzi­estu kluc­zowych..

  Chodzi o skupi­e­nie” — to hasło można odnieść zarówno do logo,
  jak i przyjętego mod­elu biznesowego.

  Poprzedni wiz­erunek opra­cow­any został przez agencję Future­Brand.
  (autorów m.in. nowego logo UPS).

  Zbu­dowany on był na moty­wie „promienia”, inspirowanym światłem prze­chodzą­cym przez soczewkę. Ten sym­bol miał kłaść nacisk na kon­cen­trację wobec nowych pri­o­ry­tetów i naw­iązy­wać do głównego przed­miotu zain­tere­sowa­nia firmy.

  Oczy­wiś­cie, poprzed­nie opakowa­nia nie miały żad­nego błędu – gdyby tak było, nigdy nie pojaw­iłyby się prze­cież na półkach. Istotą redesignu nie jest naprawa, a zaprezen­towanie pełnego potenc­jału marki. Zgod­nie z zasadą, że lep­sze zawsze było wro­giem dobrego.

  Bausch+Lomb po redesignie są już nową firmą.

  Co spowodowało, że już w sty­czniu 2010 zobaczyliśmy kole­jne pode­jś­cie do nowego wiz­erunku? Mówiąc ogól­nie, życie — po prob­lemach z 2006 roku, kiedy firma borykała się z oskarże­ni­ami o choroby wywołane jed­nym z jej flagowych pro­duk­tów (preparat Re-Nu), B&L został prze­jęty przez pry­wat­nych inwest­orów z War­burg Pin­cus. Na stanowisku CEO Zarrellę zastąpił Ger­ald Ostrov, prze­wodzący wcześniej oftal­mo­log­icznemu dzi­ałowi John­son& Johnson’s. Wiz­ualny komu­nikat od nowego lid­era wyglą­dał tak:

  Wal­cząc o odzyskanie zau­fa­nia klien­tów, zaan­gażowano spec­jal­istów od mar­ketingu najwyższej klasy. Często również pochodzą­cych z John­son& Johnson’s (zadzi­ałały tu zapewne kon­takty nowego szefa). Ze zlece­niem prze­bu­dowa­nia wiz­erunku udano się do agencji Pen­ta­gram (autorów iden­ty­fikacji m.in. Citibank, słyn­nego muzeum MOMA, Grant Thorn­ton i dziesiątek innych lid­erów w swoich branżach).

  Zmi­ana wiz­erunku na tę skalę wymaga ewolucji całej firmy.
  Od prezesa wal­czącego o nowe rynki po szere­gowych hand­low­ców pil­nu­ją­cych, by ich pro­dukty były należy­cie wyek­sponowane – z dobrą iden­ty­fikacją, wszys­tkie ich zada­nia mogą być wykony­wane łatwiej i z lep­szym efek­tem. To nie tylko wymi­ana opakowań, lecz reor­ga­ni­za­cja całego sposobu bycia na rynku. Spec­jal­iści tej klasy, jak np. Paula Scher (pracu­jąca wła­śnie nad CitiBankiem) nie są wyna­j­mowani po pro­stu do zmi­any logo. Bausch&Lomb musiał być wymyślony na nowo. Dopiero wtedy, gdy zaim­ple­men­towany jest nowy sposób myśle­nia, konkretne pro­jekty graficzne czy mar­ketingowe stają się zewnętrznym odzwier­ciedle­niem nowej strategii.

  Co bardzo rzadkie, zmieniona została nawet nazwa firmy.

  Amper­sand („&”) został zastą­pi­ony przez sym­bol plusa.
  Oprócz połączenia nazwisk założy­cieli dostar­cza­jący też sko­jarze­nie z medy­cyną i ogól­nie przy­jazny, „zaprasza­jący” charak­ter. Dla więk­szej elasty­czności zapro­ponowano też inic­jał
  — znak B+L, przy­datny w biz­ne­sowych zas­tosowa­ni­ach (klienci detal­iczni znają markę pod pełną nazwy; biznes prefer­uje zwięzły skrót).

  W zaprezen­towanych mate­ri­ałach widz­imy m.in. wer­sję opra­cow­aną na rynek chiński.
  Typografia pow­stała na bazie kroju Nobel; unikalny font zwany jest teraz Nobel BL i uży­wany jest jako stały ele­ment komu­nikacji. Wybrana kolorystyka i przenikanie barw wynikają z sze­rok­iego spek­trum sko­jarzeń medy­cyny, odnowy biologicznej i relaksu. To nie przypadek. Dobrze to widać na przykładach logo stomatologii a także kolorystyce tych związanych z relaksem jak logo fitness, logo spa czy inne logo kosmetyczne

  Możemy to rozu­mieć jako sko­jarze­nie ze wzrok­iem w ogóle, jak i naturą soczewek i płynów (będą­cych w cen­trum zain­tere­sowa­nia marki). Ta prze­jrzys­tość, przenikanie się obszarów (które widz­imy w znaku) może też być syg­nałem nowej kul­tury dzi­ała­nia i uzdrowienia marki. Kon­tek­stem, który na pewno miał znacze­nie, była też ekolo­gia, obecna już przez odniesie­nie do wody, czys­tości i typowo medy­cznych (ale i „nat­u­ral­nych”) tonów zie­leni i błękitu.

  ReNu® — Spójnie odświeżono także sztandarowe produkty.

  Nazwa firmy podzielona została na połowy znakiem inspirowanym kro­plą wody.
  Czytelna typografia w dużej skali od razu wyróż­nia się na półce i dobrze współ­gra z ideą prze­jrzys­tości. Wspiera ją w tym uży­cie sug­esty­wnych fotografii, w tym wypadku powierzchni wody nie­jako opły­wa­jącej opakowanie. Zami­ast doty­chcza­sowej aluzji, mamy tu niezwykle czytelne przed­staw­ie­nie, doskonale dopa­sowane do całości marki.

  Prezen­tacji nowej iden­ty­fikacji… właś­ci­wie nie było. Nowy wiz­erunek wdrożony został wraz z uru­chomie­niem strony www i pojaw­ie­niem się nowych opakowań. Żad­nych fan­far, tysięcy bill­boardów, banki­etów. Mike McDougall z B&L tłu­maczy, że wolą widzieć zmi­anę iden­ty­fikacji nie jako narzędzie zmi­any, tylko ich efekt. Nie jako wydarze­nie, lecz ilus­trację wydarzeń, które odmieni­ają firmę i czynią ją lepszą.

  Ten przykład doskonale obrazuje, że nawet najbardziej podzi­wiane marki (które, wydawało by się, „sprzedają się same”, prze­chodzą nieusta­jący pro­ces przemian, dos­tosowu­ją­cych ich rynkowy obraz do stale fluk­tu­u­jącej rzeczy­wis­tości. Będąc rozpoz­nawane na bez mała całej planecie, dalej skłonne są one do inwest­owa­nia setek mil­ionów w zmi­any tak zasad­nicze, jak nowe logo, opakowa­nia i całe kam­panie mar­ketingowe.

  Gdyby takie dzi­ała­nia nie były opła­calne, nigdy byśmy ich nie zobaczyli.

  Jak rysuje się przyszłość lidera rynku optycznego?

  Dziś, ta jedna z najs­tarszych dzi­ała­ją­cych nieprz­er­wanie firm zatrud­nia kilka­naś­cie tysięcy ludzi w dziesiątkach kra­jów, kon­tynu­u­jąc ambicje założy­cieli. Obroty lic­zone są w mld dolarów. Dużo? Moim skrom­nym zdaniem będzie więcej, gdyż wysiłek zaan­gażowany w tak dopra­cow­any rebrand­ing nie może się nie opłacić. A co Ty sądzisz o tych zmi­anach. Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią, zapraszam Cię do komen­tarzy na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Efekt
  pierwszeństwa
  Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
  Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

  Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę