Marki i logo samochodowe:
Warsztat, komis, taxi.

Bez zna­cze­nia, w jakiej dzie­dzi­nie moto­ry­za­cji dzia­łasz, wła­ściwy pro­jekt logo zapewni ci odpo­wied­nią formę reklamy two­jej firmy. Logo samo­cho­dowe sta­nowi inte­gralną część two­ich akcji pro­mo­cyj­nych. Powinno być uwzględ­nione w twoim pla­nie mar­ke­tin­go­wym, ponie­waż ten jeden mały zna­czek będzie oglą­dany przez setki osób.

logo-samochodowe

Logo samochodowe
Peugoeot - producent samochodów

marka-samochodu

Marka samochodu
Chevrolet - rodzinne samochody osobowe

logo-samochodu_0

Logo samochodu
Plichta Dealer Park - Multidiler samochodów osobowych

Wzór dosko­na­łego logo fir­mo­wego musi być przede wszyst­kim mieć zwią­zek z ofe­ro­wa­nym pro­duk­tem lub usługą. Musi go cha­rak­te­ry­zo­wać pewien urok i magne­tyzm, który przy­cią­gnie klien­tów i rzuci na nich swój czar. Projektując logo­typy moto­ry­za­cyjne należy wziąć pod uwagę ich naj­istot­niej­sze cechy charakterystyczne.

Najlepsze wzory marek i pro­jek­tów logo samochodowych.

Logo i marki samochodowe

Jak zro­bić logo dla motoryzacji?

Logo moto­ry­za­cyjne - naj­istot­niej­sze cechy samo­cho­do­wych wzo­rów logo.

Firmy uwa­żają pro­jekt logo za naj­waż­niej­szą broń w pro­mo­wa­niu swo­ich usług. Prawdę mówiąc, cha­rak­ter każ­dego indy­wi­du­al­nego biz­nesu ana­li­zuje się na pod­sta­wie rodzaju uży­wa­nego przez niego logo. Logotypy pokry­wają pełen asor­ty­ment peł­nio­nych funk­cji, od repre­zen­to­wa­nia biz­nesu do two­rze­nia plat­formy inter­ne­to­wej, na któ­rej firma może reali­zo­wać swoje umie­jęt­no­ści mar­ke­tin­gowe. Bez względu czy będzie to logo motoru, taxi, czy warsz­tatu samochodowego.

logo-motor

Logo motor
BTS - Tuning motorów

logo-taxi

Logo taxi
National TAXI - Indyjska taksówka dla cudzoziemców

logo-warsztatu-samochodowego

Logo warsztatu samochodowego
Auto Detailer - warsztat samochodowy mechaniczno tuningowy

Dobrze zapro­jek­to­wany znak fir­mowy może także poma­gać fir­mie w roz­wi­ja­niu bazy klien­tów, pro­duk­tów i usług, które ofe­ruje firma. Projektując logo należy poświę­cić uwagę trzem aspek­tom oferty. Czynnikom które przy­czy­niają się do stwo­rze­nia zarówno wyróż­nia­ją­cego się jak i sil­nie moty­wu­ją­cego znaku to motyw, naj­now­sze trendy i jakość.

Projekt logo samo­cho­do­wego, motoru oraz taxi.

Logo moto­ry­za­cyjne zazwy­czaj zawie­rają pod­sta­wowe czę­ści skła­dowe pojaz­dów. Należą do nich opony, kie­row­nice od rowe­rów, koła samo­cho­dowe i inne roz­ma­ite czę­ści cię­ża­ró­wek i moto­cy­kli Harley Davidson. Marki samo­cho­dowe czę­sto posia­dają także ani­mo­wane znaki gra­ficzne, z posta­ciami z kre­skó­wek a nawet same oży­wione samo­chody. Weżmy na przy­kład wul­ka­ni­za­cję. Chcąc na przy­kład polep­szyć sprze­daż opon i samo­cho­do­wych czę­ści zamien­nych, opona w znaku fir­mo­wym może pre­zen­to­wać roz­ma­ite ani­mo­wane sytu­acje, jak na przy­kład prze­kra­cza­nie linii mety w wyścigu dro­go­wym. Jednak logo myjni samo­cho­do­wej czy ser­wisu samo­cho­do­wego też mogą posia­dać świetne pomy­sły jak poka­zu­jemy poniżej.

logo-myjni-samochodowej

Logo myjni samochodowej
Aqua style - renomowana myjnia ręczna

logo-serwisu-samochodowego

Logo serwisu samochodowego
Gonda - warsztat samochodowy

logo-wulkanizacji-opony-samochodowe

Logo wulkanizacji opony samochodowe
Premio - autoryzowana stacja wulkanizacyjna

Użycie koloru w logo dla mortoryzacyji.

Do naj­pow­szech­niej­szych kolo­rów w logo­ty­pach należą czarny, czer­wony, nie­bie­ski i zie­lony. Nie tylko dodają one do znaku gra­ficz­nego ele­ment pod­eks­cy­to­wa­nia, lecz rów­nież są zazwy­czaj bar­dzo moty­wu­jące i koja­rzone z przy­godą. Na doda­tek dodają spor­to­wego ducha moto­cy­kli­stom i kie­row­com spor­to­wych samo­cho­dów na całym świecie.

Czcionki we wzo­rze logo samochodu.

Znaki gra­ficzne pro­jek­to­wane dla branży samo­cho­do­wej sku­piają się na dowol­nych w stylu, nie­wy­mia­ro­wych czcion­kach. Najpowszechniejsze czcionki uży­wane w pro­jek­tach gra­ficz­nych moto­ry­za­cyj­nych logo­ty­pów to te oparte na kroju Blackletter, takie jak czcionki Celtic i Gothic.

Logotypy w dużym stop­niu przy­czy­nia się do suk­cesu firmy. Nie ważne czy jest to logo By upew­nić się, że tak jest, trzeba poświę­cić wiele uwagi pod­czas pro­jek­to­wa­nia logo­typu. Nie powinno się umiesz­czać zbyt wielu kolo­rów i gra­fik w jed­nym logo, ponie­waż skoń­czy się to nada­niem zna­kowi gra­ficz­nemu ogól­nego taniego i nie­od­po­wied­niego wyglądu. Należy zamó­wić pro­jekt logo u eks­per­tów i czer­pać korzy­ści z ich doświadczenia.

Twoje nowe logo firmy powinno być zamiesz­czone we wszyst­kich mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych two­jej marki.

Internet stał się nie­odzow­nym narzę­dziem prak­tycz­nie każ­dego rodzaju dzia­łal­no­ści. Konieczne jest, by twój logo­typ mógł pra­co­wać dla cie­bie zarówno w sieci, jak i na papie­rze. Chcesz, by logo było obra­zem two­jego przed­się­bior­stwa, aby każdy mógł je ziden­ty­fi­ko­wać na pierw­szy rzut oka. Nieskomplikowana forma two­jego logo powinna udo­wod­nić twoim klien­tom, że twoja firma jest sta­bilna. Przedsiębiorstwa dzia­ła­jące dzi­siaj, pozba­wione swo­jego logo samo­cho­dowe, zwy­kle nie dostają dru­giej szansy, ponie­waż nie poświę­ciły wystar­cza­ją­cej ilo­ści czasu, by stwo­rzyć pro­jekt logo.

Twój logo­typ musi celo­wać w okre­ślo­nego klienta. Bez względu na to czy jest to gra­fika logo w klu­to­wych orga­ni­za­cjach, czy logo dla gastro­ni­mii, pie­karni i cukierniPierwszym kro­kiem jest zro­zu­mie­nie, jak chcesz, by wyglą­dał twój logo­typ. Istnieje sze­reg pomy­słów, które można zasto­so­wać przy two­rze­niu two­jego logo. Każda firma powinna posia­dać uni­kalny znak gra­ficzny. Przyciągnie to ludzi do two­jej firmy. Nudne i nie­ory­gi­nalne obrazki pro­mo­cyjne dziś już nie wystar­czą.

By zbu­do­wać swój biz­nes, musisz wyko­rzy­stać naj­now­sze tech­no­lo­gie. Twoje logo samo­chodu sta­nowi pod­stawę two­jej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Kiedy posia­dasz już swój logo­typ, cała akcja rekla­mowa będzie prost­sza do zor­ga­ni­zo­wa­nia. Użyj jasnych i żywych kolo­rów przy­pro­jek­to­wa­niu two­jego logo. Jeśli posia­dasz slo­gan, musi być on włą­czony w formę logotypu.

Marki samo­cho­dowe, a zwłasz­cza ich logo­typy są czymś wię­cej niż symbolami.

Identyfikacja wizu­alna two­jej firmy musi dotrzeć do nowych klien­tów w naj­prost­szy z moż­li­wych spo­so­bów. Daj im do zapa­mię­ta­nia nie­skom­pli­ko­wany znak gra­ficzny. Kiedy staną przed ważną decy­zją kupna lub naprawy auta, zwrócą się do two­jej firmy. Twoje logo samo­cho­dowe powinno sprze­dać te usługi za ciebie.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłonni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostępne są kon­kretne informacje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, która skut­kuje nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­jące wyzwa­nie – łagodna nie­pew­ność może zwra­cać uwagę (szcze­gól­nie wtedy, gdy ludzie wykształ­cili u sie­bie nawyki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­łają w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celowo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub niepewności?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę