Logo uczelni, szkoły, biblioteki, przedszkola.

Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz szkołę, biblio­tekę, szkołę czy uczel­nię, posia­da­nie odpo­wied­niego logo jest istot­nym ele­men­tem two­jego przy­szłego suk­cesu. W Polsce edu­ka­cja zaczyna być potęż­nym biz­ne­sem, gdzie wielu rodzi­ców szuka spo­so­bów, na to, by ich dziecko miało dobry start w życiu. Musisz być tak samo czujny i aktywny we wspie­ra­niu wła­snej firmy; znak gra­ficzny sta­nowi pierw­szy krok.

Wzory logo szkół, uczelni i przed­szkol z całego świata.

Jak zro­bić logo szkoły?

Najczęściej wystę­pu­ją­cym typem logo edu­ka­cyj­nych są znaki gra­ficzne szkół i przed­szkol. Aby szkoły pod­sta­wo­wej odno­siły suk­ces i przy­cią­gały odpo­wiedni rodzaj i odpo­wied­nią liczbę uczniów, muszą być zarzą­dzane jak każde inne przed­się­bior­stwo. Osiągnąć to można za pomocą akcji mar­ke­tin­go­wych i pro­mo­cji marki, infor­mu­jąc poten­cjal­nych klien­tów o war­to­ści szkoły i jej miej­scu na rynku.

Logo edu­ka­cyjne i uni­wer­sy­tec­kie mogą także wpły­nąć w pozy­tywny spo­sób na kadrę i pra­cow­ni­ków, budząc w nich ducha szkoły i poczu­cie misji. Rodzice nato­miast doce­nią, że szkoła, na którą prze­zna­czają ich ciężko zaro­bione pie­nią­dze, jest zarzą­dzana przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych pro­fe­sjo­na­li­stów, co sta­nowi kolejną cenną war­tość, którą może komu­ni­ko­wać logo­typ. Choć sym­bole dosko­nale spraw­dzają się w przy­padku każ­dej szkoły, są szcze­gól­nie przy­datne w przy­padku szkół pry­wat­nych, któ­rych funk­cjo­no­wa­nie zależy od cze­snego i dota­cji.

Zobacz: Przykłady pro­jek­tów stron dla szkół i uniwersytetów.

W zależ­no­ści od cha­rak­teru insty­tu­cji, w logo­ty­pie mogą zostać wyko­rzy­stane roz­ma­ite kolory i style, by przed­sta­wić nazwę insty­tu­cji. Na przy­kład firmy w prze­my­śle tech­no­lo­gicz­nym wyko­rzy­stują zazwy­czaj bar­dzo wyra­zi­ste kolory i gra­fiki przed­sta­wia­jące niszowy zakres dzia­ła­nia firmy, jak widać to na obrazku logo elearning.

Jakie kolory powinno się wyko­rzy­sty­wać w logo?

Jeśli cho­dzi o wzór logo edu­ka­cyj­nego, pro­jek­tant musi wziąć pod uwagę punkt widze­nia stu­den­tów uczęsz­cza­ją­cych do danej insty­tu­cji edu­ka­cyj­nej. Podczas gdy logo przed­szkola czy żłobka może wyko­rzy­sty­wać bar­dzo jasne barwy pod­sta­wowe i nawet „kre­sków­kowe” gra­fiki, logo­typy edu­ka­cyjne szkoły pod­sta­wo­wej i wyż­szej czy uni­wer­sy­tetu powinny wyko­rzy­sty­wać bar­dziej przy­ga­szone, lecz jed­no­cze­śnie zde­cy­do­wane kolory (takie jak bur­gund, gra­nat czy szma­rag­do­wo­zie­lony), a ich gra­fiki powinny odzwier­cie­dlać histo­rię insty­tu­cji, bądź dzie­dzinę nauki, w któ­rej się specjalizuje.

Dobrze zapla­no­wane logo szkoły wyż­szej, logo biblio­teki lub logo eLe­ar­ning powinny zawie­rać pewien rodzaj abs­trak­cyj­nej gra­fiki, który pomoże jej wyróż­nić się spo­śród innych insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych; powinno też wyko­rzy­sty­wać pro­sty krój pisma w nazwie instytucji.

Elastyczny pro­jekt logo szkoły i marek edukacyjnych.

Wzór edu­ka­cyj­nego znaku gra­ficz­nego powi­nien nie tylko urze­kać przed­sta­wi­cieli mło­dego poko­le­nia. Bez względu na to czy będzie to logo biblio­teki czy logo przed­szkola, taki znak musi rów­nież być w sta­nie zaszcze­pić poczu­cie inspi­ra­cji w poten­cjal­nych uczniach.

Wiele marek szkół wyż­szych, eLe­ar­nig i uni­wer­sy­te­tów roz­pro­wa­dza różne rodzaje pro­duk­tów sygno­wa­nych logo uczel­nia­nym, takich jak dłu­go­pisy i ołówki, T-shirty, bluzy, zeszyty i ramki na tablice reje­stra­cyjne. Z tego powodu pro­jek­tant logo musi roz­wa­żyć jak może być wyko­rzy­stane logo uczelni. Musi ist­nieć moż­li­wość ska­lo­wa­nia logo do tak nie­wiel­kich roz­mia­rów, by zmie­ściło się na ołówku, lecz powinno ono także zazna­czać swoją obec­ność umiesz­czone na pod­świe­tlo­nej tablicy przy sta­dio­nie piłki nożnej.

Dlaczego szkoły, uni­wer­sy­tety
a nawet przed­szkola potrze­bują logo?

Niewiele osób się nad tym zasta­na­wia, ale wszyst­kie uni­wer­sy­tety i uczel­nie posia­dają pro­fe­sjo­nalne, atrak­cyjne logo­typy, roz­po­zna­walne przez ich stu­den­tów, absol­wen­tów i resztę spo­łe­czeń­stwa. Oto kilka powo­dów, dla któ­rych szkoły potrze­bują pro­jektu logo, z któ­rego mogłyby być dumne.

Wsparcie spo­łe­czeń­stwa. Duch szkoły (a także przed­szkola) jest istotny, ale każdy kto widział roz­ju­szo­nych, fanów na szkol­nym meczu wie, że wspar­cie spo­łeczne jest tak samo ważne, jak obraz uczelni. Posiadanie logo­go­typu nadaje szkole wize­ru­nek, spra­wia­jąc, że lokalna spo­łecz­ność jest bar­dziej skłonna wspie­rać taką pla­cówkę. Podczas gdy stu­denci i wydziały wciąż się zmie­niają, spo­łe­czeń­stwo potrze­buje nie­zmien­nego wize­runku, z któ­rym mogłoby się iden­ty­fi­ko­wać. Logo uni­wer­sy­tec­kie reali­zuje wła­śnie ten cel.

Estetyczna Lokalizacja. Logo przed­szkola, szkoły pod­sta­wo­wej czy uczelni umiej­sco­wione są w obrę­bie pla­cówki, na bro­szu­rach, ulot­kach, koszul­kach i wszyst­kich gadże­tach sprze­da­wa­nych w skle­piku szkol­nym. Bez atrak­cyj­nego logo trudno wyobra­zić sobie, jak wyglą­dałby dany pro­dukt i dla­czego inni mogliby go kupo­wać. Estetyczne umiej­sco­wie­nie logo spra­wia, że przed­miot wydaje się być bar­dziej atrak­cyjny, w szcze­gól­no­ści dla osób uczęsz­cza­ją­cych do danej szkoły. Ludzie uwiel­biają chwa­lić się nazwą i marką uczelni, w któ­rej się uczą.

Tradycja. Wiele pla­có­wek, od wie­ków posiada te same logo. Tworzy to ducha tra­dy­cji, z któ­rym inne szkoły, czę­sto nawet lep­sze, nie są w sta­nie współ­za­wod­ni­czyć. Nie ozna­cza to, że uni­wer­sy­tety nie mogą zmie­niać swo­ich pro­jek­tów logo. Dobrze zapro­jek­to­wane logo uczelni powinno być jed­nak ponad­cza­sowe i przez lata pod­kre­ślać jej doskonałość.

Jak można zauwa­żyć, logo­typy marek edu­ka­cyj­nych są bar­dzo ważne z wielu powo­dów. Od ducha szkoły do daro­wizn absol­wen­tów – dają ludziom wize­ru­nek, z któ­rym mogą się utoż­sa­miać. Jeśl twoja pla­cówka nie posiada znaku gra­ficz­nego, lub jest ono słabe, może czas już poroz­ma­wiać z pro­jek­tan­tem o korzy­ściach, jakie może przy­nieść szkole posia­da­nie pro­fe­sjo­nal­nego pro­jektu logo.

Podaruj swo­jej insty­tu­cji edu­ka­cyj­nej wize­ru­nek będący syno­ni­mem sukcesu.


Owocni są świetną odpo­wie­dzią na potrzeby logo biblio­teki, uczelni, a nawet przed­szkola. Nasi pro­jek­tanci pomogą ci zbu­do­wać pro­fe­sjo­nalną repu­ta­cję two­jego ośrodka, który przy­cią­gnie poten­cjal­nych uczniów i stu­den­tów i pod­nie­sie pre­stiż całej orga­ni­za­cji edukacyjnej.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt humoru
Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę