Logo ubezpieczenia, leasing, kredyt.

Logotypy ubez­pie­cze­niowe i kre­dy­towe są klu­czo­wym ele­men­tem każ­dej marki ubez­pie­cze­nio­wej. Logotyp wyraża wszystko, czym jest twoja firma, wizu­ali­zu­jąc twój biz­nes. Jest pod­stawą stylu two­jego przed­się­bior­stwa i pozwala twoim klien­tom dowie­dzieć się, czego mogą się spo­dzie­wać po two­jej insty­tu­cji. Każdy rodzaj firmy ubez­pie­cze­nio­wej jest w sta­nie wyko­rzy­stać tę metodę, lecz nie­wielu wie, jak zdo­być pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo, nie wyda­jąc przy tym ogrom­nych kwot pieniędzy.

logo-ubezpieczenia

Logo ubezpieczenia
Ergo Hestia - Usługi ubezpieczeniowe

logo-kredyt

Logo kredyt
UniCredit - Globalna instytucja finansowa

logo-leasing

Logo leasing
EFL - Europejski Fundusz Leasingowy

Na szczę­ście ist­nieje wiele opcji zarówno dla dużych jak i małych firm. Agencje pro­jek­tu­jące logo ubez­pie­cze­niowe takie jak ta, sku­piają się na two­rze­niu takich zna­ków gra­ficz­nych, które są dosto­so­wane do cie­bie i ofe­ro­wane w roz­sąd­nej cenie. Jesteśmy chętni I gotowi, by pomóc two­jej fir­mie osią­gnąć suk­ces, który może dać tylko i wyłącz­nie atrak­cyjny pro­jekt logo.

Wzory i przy­kłady pro­jek­tów logo ubez­pie­cze­nia, kre­dytu i leasingu.

Co spra­wia, że logo zwią­zane z finan­sami jest naprawdę skuteczne?

Zależy to oczy­wi­ście od firmy, lecz ist­nieje kilka czyn­ni­ków wspól­nych wszyst­kim Jak widać w naszym zesta­wie­niu Top 10 logo agen­cji ubez­pie­czeń samo­cho­do­wych, logo­typ taki musi być dosto­so­wany do two­jej branży. Na przy­kład, jeśli spe­cja­li­zu­jesz się w ubez­pie­cze­niach aut, powinno to być oddane w stylu emble­matu samo­cho­do­wego. Jeśli ofe­ru­jesz ubez­pie­cze­nia miesz­kań i domów, naj­bar­dziej odpo­wied­nie mogą być obrazy zwią­zane z wize­run­kiem domu. Istnieje kilka obra­zów zwią­za­nych bez­po­śred­nio z tema­tyką ubez­pie­czeń, jed­nak więk­szość logo sku­pia się na okre­ślo­nej spe­cy­fice ubez­pie­cze­nia. Pozwala to klien­tom spoj­rzeć na twoją przej­rzy­stą ofertę, nie musząc zga­dy­wać, czym dokład­nie się zajmujesz.

Kolejnym podo­bień­stwem pomię­dzy wszyst­kimi logo kre­dytu i leasingu jest kształt.

Ogólnie rzecz bio­rąc, logo ubez­pie­cze­nia zbli­żone są wize­run­kowo do kwa­dratu lub okręgu. Dzieje się tak z powodu wra­że­nia, jakie odno­szą ludzie, patrząc na te kształty. Okręgi są popu­larne, ponie­waż mówią o przy­jaźni i spra­wiają, że ludzie są bar­dziej roz­luź­nieni. Daje to danej fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej sporą prze­wagę, ponie­waż kon­su­menci będą postrze­gali ją jako sprzy­mie­rzeńca. Kwadraty są rów­nie czę­stym wybo­rem, ponie­waż nadają logo bar­dziej tra­dy­cyjny cha­rak­ter. Ludzie, któ­rzy szu­kają uczci­wej, tra­dy­cyj­nej, kon­kret­nej firmy, zostaną przy­cią­gnięci przez podobne logo.

Nie ma ogól­nie przy­ję­tej palety barw i kolo­rów w logo ubezpieczeniowych.

ednak tutaj także panuje kilka tren­dów. Niektóre firmy wybie­rają patrio­tyczną, białą i czer­woną paletę barw, ponie­waż jest kla­syczna, a przy oka­zji wyraża wol­ność i moż­li­wość wyboru. Niebieski jest szcze­gól­nie popu­larny, ponie­waż uspo­kaja i spra­wia, że klienci postrze­gają daną agen­cję jako miej­sce, gdzie ktoś roz­wiąże ich pro­blemy. Czarny i biały także mogą być odpo­wied­nie, jeśli tylko pasują do two­jej dzia­łal­no­ści i rodzaju klien­tów doce­lo­wych. Jednak w rękach pro­fe­sjo­na­li­sty, wiele innych kolo­rów będzie potra­fiło wybić firmę przed tłum.

Czy jesteś gotowy na to, by popro­wa­dzić swoją firmę w przy­szłość? Jeśli tak, być może nad­szedł moment, by zapy­tać pro­jek­tanta logo o atrak­cyjne, pełne eks­pre­sji logo kre­dytu, czy logo leasing, któ­rego potrze­bu­jesz, by osią­gnąć suk­ces. Da to two­jej fir­mie tak bar­dzo pożą­daną przez cie­bie prze­wagę nad konkurencją.

Kredyty i pożyczki sta­no­wią draż­liwy temat w także i w Polsce. Wielu ludzi podejrz­li­wie patrzy na firmy, które mają z tym jaki­kol­wiek zwią­zek. Bez względu na to, czy twoja firma two­rzy logo kre­dy­towe, popra­wia sco­ring kre­dy­towy, lub ofe­ruje inne usługi zwią­zane z kre­dy­tami, ludzie są zwy­kle nie­przy­chyl­nie nasta­wieni do tego typu dzia­łal­no­ści. Istnieją jed­nak spo­soby na to, by odróż­nić się od kon­ku­ren­cji i przed­sta­wić swoją firmę jako lep­szy i pew­niej­szy wybór. Logo, które jest w sta­nie prze­ka­zać te war­to­ści, sta­nowi pierw­szy krok do sukcesu.

Logo są bar­dzo potęż­nym narzę­dziem. Wykorzystują kształty, kolor i obraz by dotrzeć do pod­świa­do­mo­ści poten­cjal­nego klienta. Co waż­niej­sze, są w sta­nie wpły­nąć na odbior­ców kon­kret­nego rodzaju. Jest to szcze­gól­nie przy­datne w przy­padku logo hipo­tecz­nych, gdy firmy nie chcą przy­cią­gnąć wszyst­kich klien­tów, ale klien­tów wywo­dzą­cych się z kon­kret­nej grupy doce­lo­wej. Tak naprawdę, gdy odkry­jesz, że nie masz wystar­cza­ją­cej ilo­ści klien­tów, lub odpo­wied­niej ilo­ści klien­tów doce­lo­wych, ist­nieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że wina leży po stro­nie złego logo.

Czcionki i typo­gra­fia mają ogromne zna­cze­nie w logo kre­dytu, leasingu i ubez­pie­cze­nia. Jednym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych rodza­jów czcionki w tej branży, jest ta, o gru­bym, ści­śnię­tym kroju pisma, który sym­bo­li­zuje siłę i solid­ność. Twój wize­ru­nek nabie­rze domi­nu­ją­cego, onie­śmie­la­ją­cego cha­rak­teru, co może być pozy­tywne jak i nega­tywne, w zależ­no­ści od emo­cji, które chcesz prze­ka­zać. Z dru­giej strony, jeśli sta­rasz się oddać ruch i moż­li­wość wzro­stu two­jego przed­się­bior­stwa, czcionka o fali­stym kształ­cie może być lep­szym pomy­słem. Jeśli nie jesteś pewien, co do tego, co będzie naj­lep­sze dla two­jej marki, poroz­ma­wiaj ze swoim pro­jek­tan­tem logo.

logo-kredyty

Logo kredyty
Kredyt Bank - Kredyty hipoteczne

logo-pozyczka

Logo pożyczka
Provident - Szybkie pożyczki bez poręczycieli

logo-pozyczki

Logo pożyczki
DB Kredyt - Kredyty dla firm

Jeśli twoja firma udzie­la­jąca poży­czek ma uni­kalną nazwę, bogatą histo­rię logo, lub inny ele­ment, może to sta­no­wić dosko­nały doda­tek do two­jego logo­typu. Logo hipo­teczne są naj­bar­dziej efek­tywne, gdy są uni­kalne i łatwo zapa­dają w pamięci. Używanie obra­zów uni­kal­nych dla two­jej firmy uła­twi klien­tom odróż­nie­nie cię od kon­ku­ren­cji i budowę toż­sa­mo­ści marki, w którą wszy­scy uwie­rzą. Jeśli z twoim logo wiąże się jakaś histo­ria, da to twoim klien­tom temat do roz­mowy, ist­nieje więc szansa na wywo­ła­nie na rynku pozy­tyw­nego szumu zwią­za­nego z twoją firmą.

Logo ubez­pie­cze­niowe (a także kre­dy­towe) róż­nią się od sie­bie, spra­wia­jąc, że nie­zwy­kle trudno jest pod­jąć jaką­kol­wiek decy­zję. Dlatego też tak wielką zaletą jest sko­rzy­sta­nie z pomocy doświad­czo­nego pro­jek­tanta logo. Ci pro­fe­sjo­na­li­ści wie­dzą, jak połą­czyć ze sobą prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość w uni­kal­nym pro­jek­cie, który prze­każe klien­tom twoją wia­do­mość, dając two­jej fir­mie sławę, któ­rej potrze­buje i suk­ces, któ­rego pożądasz.

Jeśli pro­wa­dzisz insty­tu­cję zaj­mu­jącą się udzie­la­niem poży­czek na kapi­tał inwe­sty­cyjny i potrze­bu­jesz odpo­wied­niego logo, może oka­zać się to strza­łem w dzie­siątkę. Jeśli zde­cy­du­jesz, że postę­pu­jesz słusz­nie, skon­tak­tuj się z nami już dzi­siaj, by roz­po­cząć pro­ces pro­jek­to­wa­nia logo­typu. Ty i twoja firma otrzy­ma­cie pro­jekt, który zado­woli zarówno two­ich inwe­sto­rów, jak i osoby zain­te­re­so­wane twoją instytucją.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę