10 unikalnych, odręcznych logo sygnatur. Kaligrafia, która nadaje identyfikacji prestiżu.

Zestaw logotypów zawierający godny zaufania, osobisty charakter.

Co znajdziesz w artykule

  Odręczny pod­pis właś­ci­ciela speł­niał kie­dyś wszys­tkie zada­nia dobrej marki. Również i dziś zas­tosowanie kali­gra­fii w pro­jek­towa­niu logo może być prze­pi­sem na suk­ces. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci kali­gra­ficz­nej syg­natury i dowiedz się, jak tego nie zep­suć, gdy zaj­miesz się własnym.

  Czy charakter pisma może świadczyć o charakterze biznesu?

  Odręczny pod­pis właś­ci­ciela speł­niał kiedyś wszys­tkie zada­nia dobrej marki. Również i dziś zas­tosowanie kaligrafii
  w pro­jek­towa­niu logo może być przepisem na sukces.


  Odręczny pod­pis przy­pom­ina o ludzi­ach ukry­tych za marką, buduje kli­mat bezpośred­niości i szczerości; to wartości szczegól­nie cenione w epoce wirtu­al­ności. Pro­jek­towanie z wyko­rzys­taniem kaligrafii (czy odręcznego pisma) wymaga szczegól­nego podejścia.

  Czy wiesz, że…
  „W 1876 syn Karola
  Wedla, Emil Albert
  Fry­deryk, otrzy­mał
  firmę w prezen­cie
  ślub­nym.”
  - Zobacz to logo w treści.

  Najlepsze sygnatury wśród ręcznie “napisanych” logo.

  Trudno wyma­gać, by odręczne pismo speł­ni­ało wyma­gania pro­jek­towa­nia iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Pomimo, a może dzięki tej specy­fice szy­bko można wyróżnić lid­erów tego rodzaju myśle­nia o znaku fir­mowym. Wyjątkowy ładunek emocji i charak­teru to ich wspólna zaleta. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci czys­tej sygnatury.

  Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe.
  Trzej bracia zdecydowali się na tę nazwę z uwagi na jej zalety: zwięzłość, prostotę zapisu i zapamiętywalność.” Tak powstał logotyp Pepe Jeans

  Pomimo, a może dzięki tej specyfice szybko można wyróżnić liderów tego rodzaju myślenia o znaku firmowym. Wyjątkowy ładunek emocji i charakteru to ich wspólna zaleta. Poznaj 12 spektakularnych logotypów w postaci kaligraficznej sygnatury i dowiedz się, jak tego nie zepsuć, gdy zajmiesz się własnym.

  Logo: Paul Smith

  Już od 1976 sir Paul Smith, ceniony pro­jek­tant mody, czaruje swych klien­tów ele­gancją i nieskazitelną jakoś­cią w stylu najlep­szych kraw­ców z londyńskiej Sav­ile Row. Znakiem rozpoz­naw­czym jego kreacji jest, a jakże, dyskretny pod­pis, mis­tr­zowsko łączący swo­bodę kreski z czytel­noś­cią. Każdy, kto próbował się samodziel­nie ład­nie” pod­pisać, wie, w czym tkwi rzecz.

  Co ciekawsze, znak uży­wany przez firmę nie jest oso­bistym pod­pisem sir Paula. Fajną syg­naturę zapro­jek­towała jego przy­jaciółka, nie­jaka Zena. Aut­en­ty­czny pod­pis nie speł­niał w tym wypadku wyma­gań Mis­trza; rozsąd­nie więc sko­rzys­tał z pomocy specjalisty.

  Logotyp: Harrods

  Równie ele­gancki i równie ang­iel­ski jest znak Har­rodsa. Luk­su­sowy dom towarowy już od 1834 r. pomaga znaleźć Wszys­tko Wszys­tkim i Zawsze (jak mówi fir­mowa dewiza).

  Z taką metryką marka zdążyła oczy­wiś­cie wyko­rzys­tać dziesiątki wari­antów logo, często uży­wanych równocześnie w różnych dzi­ałach. W 1967 Minale Tat­ters­field zunifikował chao­ty­czny wiz­erunek i zapro­ponował znak w wer­sji bliskiej obec­nej. W 1986 przeszła ona delikatny restyling, dos­tosowu­jący zapis do wymogów współczesności.

  Znak firmowy: Davidoff

  Gdy Zino David­off w 1930 r. rozpoczął budowę swego cygarowego imperium, pod­pisanie się na swoim pro­duk­cie nazwiskiem było czymś całkowicie nat­u­ral­nym.

  Odziedz­ic­zone razem ze sklepem rodz­iców logo zdobyło sobie szy­bko wielki prestiż i poważanie (to właśnie Zino przy­wiózł do Europy słynne cygara kubańskie).

  Znak graficzny: s.Oliver

  Małe „s” w tym znaku nie jest błęd­nym zapisem inic­jału; to po prostu skrót od sir. Nazwa Sir Oliver została zmieniona na krót­szą wer­sję w 1978, po niemal dekadzie dzi­ałal­ności. Ta niemiecka sieć dużych sklepów odzieżowych prze­chodz­iła wiele przeo­brażeń, obe­j­mu­jące również rezy­gnację z pier­wot­nej nazwy.

  Od końca lat 90-tych rozpoczęła się ekspan­sja ory­gi­nal­nej marki oraz posz­erze­nie oferty m.in. o dział per­fum i liczne pod­marki (dziecięcą, kobiecą itp.).

  Logo: Disney

  Aku­rat w artysty­czne umiejęt­ności Wal­tera Eliasa Dis­neya nie ma powodu wąt­pić. Genialny projektant i ani­ma­tor, który jak mało kto wpłynął na ksz­tałt świa­towego show busi­nessu, zapewne z przy­jem­noś­cią uży­czył swo­jego pod­pisu jako ele­mentu iden­ty­fiku­jącego jego stu­dio graficzne.

  Oczy­wiś­cie jest to wer­sja styl­i­zowana; obec­nie marka używa też bardzo wielu logo­typów pomoc­niczych, służą­cych odd­ziel­nym gałęziom mul­ti­me­di­al­nego imperium The Walt Dis­ney Company.

  Sygnatura: Olive

  Nieco inną drogą poszedł amerykański pro­du­cent sprzętu audio.

  Inspiracja ręcznym pis­mem nie oznacza tu hołdu złożonego właś­ci­cielowi, lecz ma budować kli­mat ele­ganck­iego min­i­mal­izmu, kon­tyn­uowanego w styl­istyce samego sprzętu. «Eko­log­iczna» nazwa i kolorystyka współ­gra z dow­cip­nym hasłem reklamowym — „ocal dźwięk”.

  Sygnatura: Virgin

  Tę wyjątkową markę można spotkać niemal w każdej branży. Po odniesie­niu nie­zlic­zonych sukcesów wyruszyła nawet na pod­bój kos­mosu, tym razem pod nazwą Vir­gin Galac­tic.

  Dynam­iczny, wędru­jący w górę napis emanuje równie wielkim optymizmem, jak sam Richard Bran­son, charyz­maty­czny założy­ciel Vir­gin i wszys­t­kich jej niezliczonych.

  Identyfikacja: Pepe Jeans

  Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe. Trzej bra­cia (In­dus Nitin oraz urodzeni w Kenii Arun i Milan Shah), otwier­a­jąc sklep w Lon­dynie, zde­cy­dowali się na tę nazwę z uwagi na jej oczy­wiste zalety: zwięzłość, pros­totę zapisu i zapamię­ty­wal­ność.

  Lata 80-te były okre­sem najwięk­szej pros­per­ity marki; w jej rekla­mach śpiewały gwiazdy z list prze­bo­jów , zaś przed­siębior­cze rodzeństwo liczyło zyski. Obecne, «ręczne» logo Pepe Jeans wal­czy o klien­tów od 1992 r., sam zaś  wizerunek firmy znalazł się w rękach inwest­orów hiszpańskich.

  Znak firmowy: General Electric

  Jak można opisać w kilku zda­ni­ach logo warte prawie 50 mil­iardów dolarów? Oczy­wiś­cie nie da się tego zro­bić.

  Można nato­mi­ast napomknąć, że Gen­eral Elec­tric Com­pany roz­porządza czwartą pod wzglę­dem rozpoz­nawal­ności marką na Ziemi, i wyko­rzys­tuje jeden z najbardziej imponu­ją­cych sys­temów iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Od opra­cow­anej na własny użytek typografii (font GE Inspira autorstwa Michaela Abbinka) po niezwykle przekonu­jące tek­sty — wszys­tko, co doty­czy tego gigan­ty­cznego przed­siębiorstwa. To logo, które symbolizuje kredyt, leasing i ubezpieczenia. Dla innych znane będzie jako logo transportowe i spedycji. A dla jeszcze innych logo farmaceutyczne a nawet apteki.

  Fajna sygnatura firmy: Kellogg’s

  Bez niespodzianek — oto pod­pis Willa Kei­tha Kel­logg we włas­nej oso­bie. Zbu­dowane na bazie szkicu z 1906, przez całe epoki prze­chodz­iło jedynie kos­me­ty­czne zmi­any: usunię­cie inic­jałów (W.K.) i pogru­bi­e­nie liter mające poprawić ich czytel­ność.

  Również obec­nie bez prob­lemu można połączyć znaleźć oczy­wiste pokrewieństwo z początku XXXXI wieku.

  Znak graficzny: Wedel

  Choć Szanowny Pan Wedel przed­staw­iał się zna­jomym raczej jako Karol, w marce hand­lowej wyko­rzys­tał drugie ze swych imion. Najsłyn­niejszy pol­ski (choć tak naprawdę pochodzący z Niemiec) cukiernik swój pier­wszy sklep otworzył w 1851 r., na ul. Miodowej 12 w Warsza­wie.

  Ożeni­wszy się z córką innego znanego cukiernika, Karoliną Wiśniowską, dał początek rodowi spec­jal­istów od najws­panial­szych pol­s­kich słody­czy. W 1876 syn Karola Wedla, Emil Albert Fry­deryk, otrzy­mał firmę w prezen­cie ślub­nym. W 1999 prawa do marki wykupiło ang­iel­skie Cad­bury, dziewięć lat później prze­jęte z kolei przez drugi kon­cern spoży­w­czy świata, patrz Logo Kraft Foods Inc.

  Logotyp: Knorr

  Również pochodze­nie dobrego logo Knorr jest łatwe od odcyfrowa­nia — pomimo wielu prz­eróbek i retuszy ener­gia ręcznego pod­pisu Carla Hein­richa Knorra nie straciła nic ze swego impetu.

  sięga roku 1838, 1838, w którym to Carl Hein­rich wraz z synami zaczął suszyć i przetwarzać cyko­rię sprzedawaną później pro­du­cen­tom kawy. W 1873 świat zobaczył pier­wsze pakowane zupy (składały się z mąki, sus­zonych warzyw i grzy­bów). Już od 1932 marka Knorr obecna była w Polsce, zaś w 2000 roku prawa do jej wyko­rzysty­wa­nia prze­jął Unilever.

  Logo: Ford

  Jeden z niewielu przykładów kaligrafii w logo moto­ryza­cji (zapewne w tej branży atmos­fera tech­nicznej powagi i doskon­ałości liczy się bardziej niż oso­bisty charak­ter ręcznego pisma). Pomimo «odręcznego» wyglądu, na stylu liter­nictwa zaważyła nie ręka Henry’ego Forda, lecz zasoby i gust Harolda Willsa, ongiś zaj­mu­jącego się pro­jek­towaniem wiz­ytówek. Nieco przy­pad­kowy dobór okazał się trwały — od 1912 roku znak prze­chodzi jedynie bardzo drobne mody­fikacje, doty­czące głównie pro­por­cji owalu i sposobu nałoże­nia kolorów na detale.

  Tak Cię widzą, jak napisane jest Twoje logo.

  Podob­nie jak znaczna część przed­siębior­ców poszukuje nazwy w jakiś sposób związanej z ich osobą (najczęst­szą inspiracją jest nazwisko), pier­wszym pomysłem na logo będzie zapisanie ich inic­jałów — z wyko­rzys­taniem tech­nik kom­put­erowych bądź ręcznego pisma.

  Zobacz także: 30 najlepszych przykładów wizytówek firmowych.

  Ten drugi wari­ant wydaje się szyb­szy, ale wbrew pozorom jest bardziej wyrafi­nowany i trud­niejszy do dopra­cow­a­nia. Jak wynika z powyższego wyliczenia, kaligraficzny zapis może pojawić się niemal w każdej branży i potrafi spełnić wyma­gania staw­iane najlepszym.

  Poznaj również: Wspaniała historia logo IBM i przykłady logotypów uzupełniających

  Tym, co kom­p­likuje zagad­nienia uży­cia odręcznego pisma w kre­owa­niu wiz­erunku, jest wymóg per­fekcji. Choć logo jest stwor­zone “od ręki”, musi być potem pod­dane staran­nej i pra­cochłon­nej obróbce przez studio graficzne, by mogło być wyko­rzys­tane jako w pełni funkcjon­alny znak. Paradok­sal­nie, to właśnie wraże­nie braku wysiłku pochłania tutaj najwięcej pracy.

  Sprawdź też: 10 najlepszych przykładów projektów papierów firmowych.

  To połącze­nie spon­tan­iczności i dopra­cow­a­nia detali jest kluczem przy tworze­niu każdego znaku wyko­rzys­tu­jącego ręczne pismo. Jeśli masz ciekawe doświad­czenia w tym obszarze, będziemy Ci wdz­ięczni za rozwinię­cie tego tem­atu w dyskusji na końcu tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Obdarowywanie
  Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
  Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

  Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę