Logo restauracji i kawiarni.

Twój pro­jekt logo odzwier­cie­dla toż­sa­mość two­jej restau­ra­cji,
zadbaj więc, żeby efekt sta­no­wił kwin­te­sen­cję pro­fe­sjo­na­li­zmu.

Poznaj inspi­ru­jące wzory fan­ta­stycz­nych zna­ków gaficz­nych w trzech kate­go­riach.

logo-fastfood

Logo fastfood.
KFC - sieć szybkiej obsługi. 

logo-restauracji

Logo restauracji.
Catana - restauracja nadmorska.

logo-kawiarni

Logo kawiarni.
The scottish - ekskluzywna
kawiarnia w galerii narodowej
w Szkocji.

logo-pizzeri

Logo Pizzeri.
Sieć pizza Hut

logo-mcdonalds

Logo Mc'Donalds
Sieć franczyzowych restauracji

logo-kawy

Logo kawy
Coffe park

Restauracje i kawiar­nie są głów­nie oce­niane poprzez swoje logo­typy.
Odnosi się to szcze­gól­nie do sieci restau­ra­cyj­nych i skle­pów dzia­ła­ją­cych na licen­cji fran­czy­zo­wej. Ludzie odwie­dza­jący twoje mia­sto zapa­mię­tają twoje logo i zatrzy­mają się u cie­bie, ponie­waż znak gra­ficzny wyda im się zna­jomy. Twoje logo restau­ra­cyjne jest klu­czem do pozy­ska­nia lojal­no­ści klien­tów. Chcesz, by zapa­mię­tali, kim jesteś.

Wzory logo wiel­kich marek restau­ra­cji i kawiarni.

Kolory zwią­zane z mar­kami jedzenia.

Ogólnie rzecz bio­rąc, są kolory, które w pamięci łączymy z jakimś rodza­jem jedze­nia.
Na przy­kład logo McDonald’s uka­zuje „M” w kolo­rze żół­tym. Co to ozna­cza? Jest to zwią­zane ze sma­żo­nym jedze­niem, które zazwy­czaj jest ser­wo­wane przez firmę.

Podobnie jest z logo piz­zeri “Pizza Hut”, uka­zuje ono dach chatki w kolo­rze czer­wo­nym; kolor ten koja­rzy się z kolo­rem ket­chupu, uży­wa­nego do pizzy. Oczywiście, jeśli cho­dzi o restau­ra­cje, pierw­szym sko­ja­rze­niem, które przy­cho­dzi na myśl jest jedze­nie. Ogólnie rzecz bio­rąc w logo­ty­pach restau­ra­cji można zna­leźć obrazy sym­bo­li­zu­jące jedze­nie; jeśli ono nie wystę­puje, znaj­duje się w nim nazwa posiłku. Jeden z tych ele­men­tów wystę­puje w każ­dym logo.

Czcionki i typo­gra­fia zwią­zane ze smakiem.

Czcionki i typo­gra­fia zasto­so­wana w tego rodzaju logo­ty­pach są nad wyraz ważne.
Powinny być uwy­pu­klone, albo, odzwier­cie­dlać cha­rak­ter pro­duktu. Dlatego w typo­gra­fii wymie­nio­nym wyżej logo McDonald’s znaj­duje się duże, wyraźne „M”, jed­nak jest ono w kolo­rze, repre­zen­tu­ją­cym ciepłe-smażone jedzenie.

Posiadanie odpo­wied­niego logo firmy jest bar­dzo ważne.

Wszystkie te cechy łączą się w ide­alne logo. Innym powo­dem prze­trwa­nia tych logo­ty­pów na rynku jest fakt, że są one odpo­wied­nie, jeśli cho­dzi o branżę świad­czo­nych przez firmę usług. Logo musi mówić to, co powie­działby spe­cja­li­sta od mar­ke­tingu pro­mu­jący firmę.

Sprawdź też: Kawiarnie, cukier­nie i pie­kar­nie - Przykłady dobrych stron. 

Znak gra­ficzny, które wygląda ama­tor­sko i nie­za­chę­ca­jąco, odstra­szy klienta, zanim jesz­cze spró­buje two­ich potraw. Czy wszedł­byś do restau­ra­cji z tan­det­nie stwo­rzoną nazwą firmy? Logotypy restau­ra­cji i kawiarni sta­no­wią klu­czowy ele­ment jej toż­sa­mo­ści, tuż obok dosko­na­łej obsługi i jako­ści ser­wo­wa­nych dań

Projektowanie logo restau­ra­cji i kawiarni
może być cie­ka­wym doświadczeniem.

Twoje logo odzwier­cie­dla toż­sa­mość two­jej restau­ra­cji,
zadbaj więc, żeby efekt sta­no­wił kwin­te­sen­cję pro­fe­sjo­na­li­zmu.

Istnieje wiele rodza­jów kuchni i restau­ra­cji - wło­skie, indyj­skie, taj­skie, hisz­pań­skie czy fran­cu­skie. Jeśli na przy­kład, pro­wa­dzisz restau­ra­cję mek­sy­kań­ską, możesz wybrać jeden z wielu sty­lów. Rustykalny krój pisma z som­brero, pinatą, lub innym ele­men­tem kul­tury mek­sy­kań­skiej może odpo­wia­dać sty­lowi two­jej restau­ra­cji. Jeśli ofe­ru­jesz pro­dukty kuchni azja­tyc­kiej, pomyśl nad zasto­so­wa­niem azja­tyc­kiej czcionki, uwzględ­nia­jąc obraz cia­steczka szczę­ścia, pałe­czek czy sushi. Pole do popisu jest nieograniczone.

 

Profesjonalna firma pro­jek­tu­jąca logo będzie
w sta­nie prze­kształ­cić twoje pomy­sły w uni­kalny i pro­fe­sjo­nalny pro­jekt.

Będzie on wyróż­niać się na tle kon­ku­ren­cji i przy­cią­gnie tłumy klien­tów.
Twoje logo restau­ra­cji jest ide­al­nym ele­men­tem, który możesz umie­ścić na pojaz­dach
do cate­ringu, uni­for­mach lub każ­dym innym miej­scu, które się do tego nadaje.
Z odpo­wied­nim logo baru, będziesz w sta­nie zbu­do­wać odpo­wied­nią renomę swo­jej marce.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Sekwencje
Chętniej podej­mu­jemy dzia­ła­nia, gdy skom­pli­ko­wane czyn­no­ści roz­bite są na mniej­sze zadania.
Trudno jest ukoń­czyć skom­pli­ko­wane zada­nie, jak na przy­kład „załóż konto ban­kowe”, „uzu­peł­nij swój pro­fil”.

Zamiast tego, roz­bij skom­pli­ko­wane zada­nia na małe, łatwe do ukoń­cze­nia czyn­no­ści. Może to być sekwen­cja kro­ków albo po pro­stu lista rze­czy, które musza być wyko­nane, by posu­nąć się naprzód w systemie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę