Logo parku, architektury, dewelopera i osiedla.

Działając w nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nej branży z wie­loma fir­mami archi­tek­to­nicz­nymi i dewe­lo­per­skimi wal­czą­cymi o tego samego klienta, nie­zwy­kle istotne jest, byś odróż­niał się od innych przed­się­bior­ców. W połą­cze­niu z kil­koma dobrymi pomy­słami mar­ke­tin­go­wymi i pro­mo­cyj­nymi, możesz zostać zauwa­żo­nym na rynku i dodat­kowo na tym zarobić.

Projektując logo zwią­zane z budo­wa­niem lub pro­jek­to­wa­niem, dużo waż­niej­sze jest uchwy­ce­nie abs­trak­cyj­nej formy w prze­strzeni lub obiektu, niż bycie dosłow­nym. Zwykle logo takie two­rzą orga­ni­za­cje, które chcą wyko­rzy­stać w spo­sób bez­po­średni i pośredni zna­cze­nie i uni­kal­ność danego obiektu.

Logo archi­tek­tury i dewe­lo­perki. Zobacz dosko­nałe wzory logo­typy w branży pro­jek­to­wa­nia i budowania.

Jak zapro­jek­to­wać doj­rzałe logo w tak trud­nej branży?

Używanie line art (rysunku kre­sko­wego) jest naj­lep­szym spo­so­bem na zapro­jek­to­wa­nie logo cha­rak­te­ry­stycz­nego obiektu. Na przy­kład w zamiesz­czo­nej tu gale­rii zoba­czysz logo parku, które powstały w tej tech­nice, two­rząc zna­jome i natych­miast roz­po­zna­walne zarysy zna­nych obiektów.

Istnieje wiele spo­sób na to, by twoje logo oka­zało się skuteczne.

Przede wszyst­kim, okre­ślone miej­sce lub obiekt muszą być w jakiś spo­sób powią­zane z twoją firmą albo two­imi pro­duk­tami, bez względu na to, czy jest to mia­sto, w któ­rym pra­cu­jesz, albo obiekt sym­bo­li­zu­jący jedną z war­to­ści wyzna­wa­nych przez twoją firmę. Należy też pamię­tać, że logo cha­rak­te­ry­stycz­nych obiek­tów są naj­bar­dziej atrak­cyjne wtedy , gdy są przed­sta­wione raczej w for­mie abs­trak­cyj­nej, niż skraj­nie dosłow­nej. Dotyczy to zarówno logo osie­dla, loftu oraz wszel­kich kon­struk­cji budowlanych.

Logo musi być także uni­kalne i wyjąt­kowe, aby twoja firma odróż­niała się od innych, dzia­ła­ją­cych w tej samej branży. Choć kon­ku­ro­wa­nie ze zna­nym sym­bo­lem i obra­zem może oka­zać się spo­rym wyzwa­niem, kiedy powie­rzone w ręce pro­fe­sjo­nal­nego pro­jek­tanta, jest to zada­nie z całą pew­no­ścią moż­liwe do zrealizowania.

Jednym ze spo­sób na osią­gnię­cie uni­kal­nego efektu jest posłu­że­nie się “line artem”.

Liniatura, czyli rysu­nek kre­skowy to jedna z naszych spe­cjal­no­ści! Kiedy już przyj­rzysz się przy­kła­dom zamiesz­czo­nym w gale­rii tej strony, zdasz sobie sprawę, że spe­cja­li­zu­jemy się w two­rze­niu wizu­al­nie abs­trak­cyj­nych i zara­zem uni­kal­nych zna­ków fir­mo­wych. Nie ma tu żad­nych stan­dar­do­wych obiek­tów clip art; wszyst­kie obrazy są wyjąt­kowe, w każ­dym tego słowa zna­cze­niu i stwo­rzone spe­cjal­nie dla jed­nej firmy. Bez względu na to, czy chcesz poka­zać lokalną dumę i patrio­tyzm, albo przy­wo­łać sko­ja­rze­nia z odle­głym miej­scem, nasi pro­jek­tanci będą w sta­nie stwo­rzyć logo, na któ­rym ci zależy.

Kolor jest kolej­nym istot­nym ele­men­tem logo archi­tek­to­nicz­nego. Badania poka­zały, że różne kolory budzą w klien­tach odmienne emo­cje. Zawsze należy o tym pamię­tać. Twój pro­jek­tant logo będzie wie­dział, jak dobrać kolory, by przy­kuć uwagę ludzi, wzbu­dzić ich zain­te­re­so­wa­nie i wywo­łać odpo­wied­nie pierw­sze wra­że­nie, które da two­jej fir­mie naj­lep­szą z moż­li­wych szansę na sukces.

Kształt two­ich logo może odda­wać pomy­sły i emo­cje. Choć wielu ludzi uważa, że logo takie uza­leż­nione są od kształtu obiektu lub miej­sca, który zawie­rają, to w isto­cie mogą być lekko zaokrą­glone, albo mieć bar­dziej regu­larne kształty, by wywo­łać taki efekt, na któ­rym ci zależy.

Jeśli szu­kasz logo cha­rak­te­ry­stycz­nych obiek­tów i miejsc, możesz zakoń­czyć swoje poszu­ki­wa­nia w tym miej­scu. Mamy doświad­cze­nie w pracy nad tym uni­kal­nym gatun­kiem znaku gra­ficz­nego. Unikalne, pro­fe­sjo­nalne logo stwo­rzone spe­cjal­nie dla two­jej firmy, jest jed­nym z naj­lep­szych pre­zen­tów, jaki możesz poda­ro­wać samemu sobie. Daj swo­jemu biz­ne­sowi szansę na suk­ces, na którą zasłu­guje, kon­tak­tu­jąc się z jed­nym z naszych pro­jek­tan­tów w spra­wie odpo­wied­niego logo.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Niespodzianka
W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dzany jest przez nowe i nie­ocze­ki­wane odkrycia.
Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzianki?

„Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmiana od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z prośbą o potwier­dze­nie danych lub zmiana obrazka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwagę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne strony lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leżne od Twojej strony.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę