Logo online, na stronę internetową i web 2.0

Posiadanie dobrego logo jest abso­lutną koniecz­no­ścią,
jeśli zamie­rzasz zało­żyć docho­dową firmę dzia­ła­jącą w sieci.

W tym arty­kule, przy­glą­damy się świa­to­wym tren­dom w pro­ojek­to­wa­niu logo­ty­pów web 2.0

logo-sklepu-internetowego

Logo sklepu internetowego.
Amazon, największy sklep świata. 

logo-biznesu-internetowego

Logo biznesu internetowego.
Skype - dostawca usług. 

logo-strony-internetowej

Logo strony internetowej.
Onet - Portal internetowy. 

Logo online sta­nowi obraz two­jej dzia­łal­no­ści. Pokazuje umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści two­jej firmy. Oddaje twoje war­to­ści, wizje i cele, przed­sta­wia­jąc je w naj­bar­dziej korzyst­nym świe­tle. Twój logo­typ inter­ne­towy będzie uni­kalny i stwo­rzony tylko dla cie­bie. Kreatywność i uwaga poświę­cone two­jemu pro­jek­towi będą ode­brane jako śmiały krok w dobrym kie­runku na polu komu­ni­ka­cji z Two­imi klien­tami doce­lo­wymi. Wiele firm roz­bu­do­wuje się, doda­jąc oddziały zaj­mu­jące się dzia­łal­no­ścią w Inter­ne­cie. Logo do pro­jektu strony inter­ne­to­wej poka­zuje, która z firm dosko­nale pora­dziła sobie z wyzwa­niami dzi­siej­szego rynku.

Świetne przy­kłady logo online i na strony internetowe.

Jak zapro­jek­to­wać logo online na stronę internetową?

Pomijając wszyst­kie eks­cy­tu­jące zmiany tech­no­lo­giczne, wydaje się, że wiek elek­tro­niki dopiero się zaczyna. Jeśli jaka­kol­wiek firma chce prze­kro­czyć próg 21 wieku, będzie potrze­bo­wać dobrego znaku gra­ficz­nego. Nadążanie za kon­ku­ren­cją nie jest w modzie. Biznes, nie­stety, rzą­dzi się swo­imi pra­wami. Jak zro­bić logo online na stronę inter­ne­tową? Powinieneś roz­wa­żyć wszystko, co pozwoli two­jej fir­mie prze­ści­gnąć kon­ku­ren­cję. Identyfikacja wizu­alna online, funk­cjo­nuje pod wie­loma posta­ciami. Logo online, to sklep inter­ne­towy, strona inter­ne­towa, aukcje i wszystko to co wiąże się z tra­dy­cyj­nym biz­ne­sem. Trudno zatem dać jed­no­znaczną odpo­wiedź. Ale z pew­no­ścią ist­nieją pewne wska­zówki o któ­rych piszemy poni­żej tego akapitu.

logo-aukcji-internetowej

Logo aukcji internetowej
eBay - Konkurencja Allegro 

logo-sklepu-online

Logo sklepu online
Agito - sklep z elektroniką 

logo-web-2-0

Logo WEB 2.0
Facebook 0 Portal społecznościowy 

Jest także prawdą, że w dzi­siej­szym świe­cie sza­lo­nego kon­sump­cjo­ni­zmu nie tylko wiel­kie marki posia­dają swoje strony inter­ne­towe. Wiele osób fizycz­nych posiada strony, które mogłyby być repre­zen­to­wane przez ich wła­sne logo strony inter­ne­to­wej. Byłoby to cie­ka­wym zja­wi­skiem, z uwagi na ewen­tu­alną per­so­na­li­za­cję podob­nych zna­ków graficznych.

Czcionki dla inter­ne­to­wego znaku graficznego.

Internet jest kamie­niem milo­wym roz­woju i postępu.
Dlatego też czcionki użyte w znaku gra­ficz­nym powinny być postę­powe i nowo­cze­sne. Należy uni­kać nie­doj­rza­łych kro­jów czcio­nek, takich jak Comic Sans. Logo inter­ne­towe powinno wyko­rzy­sty­wać współ­cze­sne czcionki. Dla logo­typu inter­ne­to­wego wska­zane są zarówno sze­ry­fowe jak i bez szeryfów.

Kolorystyka marek internetowych.

Zanim zapro­jek­tu­jemy inter­ne­towy znak fir­mowy, naszym obo­wiąz­kiem
jest spraw­dze­nie, w jakich środ­kach prze­kazu będzie on wyko­rzy­sty­wany.

Ponieważ logo online jest naj­czę­ściej uży­wane w sieci, ważny jest wybór takich kolo­rów, które zapew­nią przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność w każ­dym medium. Podczas gdy jaskrawe kolory wyglą­dają dobrze w druku, mogą przy­spa­rzać pro­ble­mów z widocz­no­ścią na ekra­nie. Wyraziste kolory, takie jak nie­bie­ski, zie­lony i czarny są odpo­wied­nie dla logo internetowego.

Symbole w logo na stronę internetową.

Symbole wyko­rzy­sty­wane w logo na stronę inter­ne­to­wą­nie koniecz­nie muszą być zwią­zane z akce­so­riami kom­pu­te­ro­wymi czy urzą­dze­niami takimi jak myszka, urzą­dze­nia bez­prze­wo­dowe czy kable. Można wyko­rzy­stać także sym­bole okre­śla­jące praw­dziwe cele usług inter­ne­to­wych, takie jak pręd­kość, nie­za­wod­ność i stała łącz­ność. Grafiki sym­bo­li­zu­jące łącz­ność i nie­za­wod­ność poma­gają oddać wize­ru­nek poświę­ce­nia firmy w dostar­cza­niu usług inter­ne­to­wych naj­wyż­szej jako­ści. To nie nowość. Usłyszysz to w każ­dej fir­mie świad­czą­cej usługi two­rze­nia stron inter­ne­to­wych.

Podsumowanie:

Gdy coraz wię­cej przed­się­biorstw prze­nosi się do inter­netu, kon­su­menci zaczęli poszu­ki­wać w sieci przed­mio­tów codzien­nego użytku, pro­mo­cji i oka­zji. Stosując naj­now­sze tech­no­lo­gie w połą­cze­niu z logo inter­ne­to­wym, poka­żesz klien­tom, że nie boisz się glo­bal­nego rynku i współ­za­wod­nic­twa. Jeśli zro­bisz to w spo­sób efek­tywny, zauwa­żysz na swo­jej stro­nie wyraźny tego dowód. Odpowiednie umiej­sco­wie­nie two­jego logo strony inter­ne­to­wej jest ważną czę­ścią tego planu. Czcionka, kolory, ikony, etc – to wszystko warto uło­żyć wła­ści­wie. Elastyczność dzia­łal­no­ści jest kolej­nym pozy­tyw­nym aspek­tem sto­so­wa­nia inter­ne­to­wego logo.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę