Logo miasta, dzielnicy, gminy, powiatu.

Logotypy peł­nią ważną funk­cję w rekla­mie. Nie ina­czej jest w przy­padku sku­tecz­nej pro­mo­cji mia­sta, dziel­nicy, gminy czy powiatu. Udana inwe­sty­cja w logo­typ poka­zuje, że zarządcy myślą per­spek­ty­wi­stycz­nie. Dzięki temu klienci biz­ne­sowi, inwe­sto­rzy czy zwy­kli tury­ści zostaną przy­cią­gnięci przez takie miej­sca dużo łatwiej. (I co ważne przy znacz­nie mniej­szych nakła­dach finansowych).

Zarządzanie i koor­dy­na­cja prac zwią­za­nych z regio­nem ozna­cza dzia­ła­nie w nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cym się świe­cie. Miejscu prze­sy­co­nym aspek­tami wizu­al­nymi. Istnieje jed­nak kilka rze­czy, które każdy lider jest w sta­nie zro­bić, by dać spo­łe­czeń­stwu nie­zbędną prze­wagę nad kon­ku­ren­cją. Jednak wielu z nich zadaje sobie pyta­nie: jak opra­co­wać takie logo mia­sta, czy logo dziel­nicy, które będzie dla nas ide­alne? Na szczę­ście można to osią­gnąć, prze­strze­ga­jąc kilku łatwych zasad.

Dobre przy­kłady logo miast, dziel­nic, gmin i powiatów.

Najlepsze znaki i sym­bole na świe­cie skła­dają się z pro­stego tek­stu i nie­skom­pli­ko­wa­nej gra­fiki. Zarządcom i oso­bom decy­zyj­nym czę­sto wydaje się, że ozda­bia­jąc swoje logo dużą ilo­ścią gra­fik i kolo­rów zyskają silną reak­cję ze strony klien­tów. Tymczasem jest dokład­nie odwrot­nie. Większość logo­ty­pów, które osią­gnęły suk­ces, zawiera bar­dzo pro­sty znak lub sym­bol połą­czony z czy­tel­nym tekstem.

Powyższe logo­typy zawie­rają wyjąt­kowe gra­fiki, tek­stury, kolory i tek­sty, które dopa­so­wują się do prak­tycz­nie każ­dego rodzaju mate­riału pro­mo­cyj­nego. Jedno z naj­bar­dziej genial­nych logo­ty­pów mia­sta przed­sta­wiamy w arty­kule o logo Melbeourne.

Pomysł na ide­alne logo mia­sta, dziel­nicy i gminy.

Mając wystar­cza­jące fun­du­sze, należy zain­we­sto­wać w zle­ce­nie stwo­rze­nia logo przez pro­fe­sjo­nalną firmę. Unikatowy logo­typ może wyra­zić cele i umie­jęt­no­ści danej firmy. Rynek jest pełen pro­jek­tan­tów zna­ków gra­ficz­nych, jed­nak tylko nie­wielu potrafi stwo­rzyć logo­typ, który polep­szy zdol­no­ści mar­ke­tin­gowe mia­sta czy całego regionu. Projektant logo powi­nien dobrze znać miej­sce, dla któ­rego two­rzy logo­typ, ponie­waż zyska dzięki temu wgląd potrzebny do stwo­rze­nia odpo­wied­niego logo gminy. Unikatowy znak zapew­nia suk­ces w każ­dym środku przekazu.

Jak owocni pra­cują nad logo­ty­pami opr­co­wy­wa­nymi na potrzeby regionów?

Ludzie łatwiej zapa­mię­tują obrazy niż nazwy czy słowa. Dobry znak fir­mowy jest łatwy do zapa­mię­ta­nia, jeśli spra­wia, że odbiorcy są zain­te­re­so­wani danymi cechami oferty. Logo mia­sta, logo dziel­nicy, czy logo gminy to naj­prost­szy i naj­ła­twiej­szy spo­sób przed­sta­wie­nia pozy­tyw­nego wize­runku; spra­wia ono, że obec­ność danego regionu jest odczu­walna i dostrze­gana. Każde mia­sto, region czy powiat musi zde­cy­do­wać, jaki wize­ru­nek nakre­ślić swoim klien­tom. Logotypy rekla­mują różne cechy w zależ­no­ści od rodzaju odbior­ców. To co przy­ciąga uwagę i zain­te­re­so­wa­nie tury­stów nie zawsze odpo­wiada biznesowi.

Korzystanie z usług Owocnych może wyda­wać się nie­kon­wen­cjo­nalne, ponie­waż korzy­ści ofe­ro­wane przez naszych klien­tów nie sta­no­wią dla nas prio­ry­tetu przy pracy nad logo. To samej insty­tu­cji przy­pi­sy­wana jest marka. Dany region może dzi­siaj pro­mo­wać okre­ślony rodzaj usług, ale jutro może ofe­ro­wać coś zupeł­nie innego. Dlatego w cen­trum zawsze sta­wiamy ide­al­nie wyeks­po­no­wane nazew­nic­two. Jeśli chcesz, aby­śmy zło­żyli Ci bez­płatną ofertę zapro­jek­to­wa­nia logo, po pro­stu daj nam o tym znać.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłonni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostępne są kon­kretne informacje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, która skut­kuje nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­jące wyzwa­nie – łagodna nie­pew­ność może zwra­cać uwagę (szcze­gól­nie wtedy, gdy ludzie wykształ­cili u sie­bie nawyki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­łają w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celowo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub niepewności?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę