Logo medyczne. Przychodnie szpitale Lekarze i kliniki.

Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz wła­sną prak­tykę lekar­ską, przy­chod­nię, albo jaki­kol­wiek inny ośro­dek zdro­wia, potrze­bu­jesz pro­fe­sjo­nal­nie zapro­jek­to­wa­nego logo. Te logo­typy znacz­nie róż­nią się od innych rodza­jów logo pod wzglę­dem doboru koloru, stylu i prze­ka­zy­wa­nych emo­cji. Niezwykle istotne jest, by były zapro­jek­to­wane przez eks­per­tów, były uni­kalne i profesjonalne.

logo-medyczne

Logo medyczne
Navilyst Medical - przychodnia lekarska

logo-kliniki

Logo kliniki
Mayo Clinic - Klinika lekarska

logo-szpitala

Logo szpitala
University Hospital - Szpital uniwersytecki

Logo odgrywa klu­czową rolę w prze­ka­zy­wa­niu światu prze­sła­nia.
Zaprojektowanie wła­ści­wego logo­typu zależy of kilku róż­nych czyn­ni­ków, takich jak to, w jakiej branży dzia­łamy, jakie prze­sła­nie chcemy zako­mu­ni­ko­wać lub to, jak bar­dzo skom­pli­ko­wane logo chcemy posia­dać. Poniżej przed­sta­wi­li­śmy kilka waż­nych ele­men­tów, które przy­czy­niają się do stwo­rze­nia sku­tecz­nego wzoru logo, włą­cza­jąc kolory, sym­bole i wybór czcio­nek. Jadnak na początku warto przyj­rzeć się dosko­na­łym wzo­rom i przy­kła­dom repre­zen­tu­ją­cym całą branżę.

Świa­towe wzory logo szpi­tali i klinik.

Po pierw­sze:
Upewnij się, że pro­jekt jest pro­sty i kreatywny.

Kreatywny i pro­sty wzór z pew­no­ścią zapewni pro­fe­sjo­nalny wygląd sym­bo­lowi opieki zdro­wot­nej. Wyraźne i odpo­wied­nie gra­fiki, sku­pia­jące się na usłu­gach zwią­za­nych ze zdro­wiem będą sym­bo­li­zo­wać tera­pię w opiece zdro­wot­nej i prze­mó­wią do poten­cjal­nych klientów.

logo-lekarskie

Logo lekarskie
EmerMed - Pogotowie ratunkowe

logo-przychodni

Logo przychodni
Edinburgh Clinic - przychodnia lekarska

logo-okulisty

Logo okulisty
Okulik - salon okulistyczny

Profesjonalne uży­cie ele­men­tów pro­jektu może spra­wić, że znak gra­ficzny opieki zdro­wot­nej będzie atrak­cyjny i pomoże w zna­czą­cym repre­zen­to­wa­niu cech firmy zaj­mu­ją­cej się opieką zdro­wotną w całej branży medycznej.

Wybór wła­ści­wych kolo­rów logo medycznego.

Projektując logo opieki zdro­wot­nej, szpia­tala czy kli­niki nie­zbędne jest wyko­rzy­sta­nie wła­ści­wej palety kolo­rów, która potrafi sku­tecz­nie zapre­zen­to­wać cechy zwią­zane ze zdro­wiem. Takie kolory jak szary, nie­bie­ski, biały, czarny, zie­lony, czer­wony, brą­zowy lub beżowy mogą być wyko­rzy­stane do nada­nia pro­fe­sjo­nal­nego wyglądu logo­ty­powi opieki zdro­wot­nej. Można też użyć bar­dziej koją­cej kolo­ry­styki, by zapre­zen­to­wać uzdra­wia­jący cha­rak­ter i tro­skę.
Logo szpi­tala zapew­nia szpi­ta­lowi natych­mia­stowe roz­po­zna­wa­nie, powinno być więc na tyle atrak­cyjne, by przy­cią­gać uwagę. Wybór wła­ści­wej kolo­ry­styki dla znaku fir­mo­wego szpi­tala jest bar­dzo ważny.

Wybór pro­stej i wyraź­nej czcionki
i typo­gra­fii do logo opieki zdrowotnej.

Zdecyduj się na pro­ste i wyraźne kroje czcio­nek do zapisu nazwy firmy zwią­za­nej z opieką zdro­wotną. To sprawi, że wzór logo będzie wytłu­ma­czalny i łatwy do zro­zu­mie­nia przez poten­cjal­nych klien­tów. Należy się także upew­nić, że tekst jest wystar­cza­jąco duży, by ulep­szyć wygląd znaku fir­mo­wego. Proste czcionki umiesz­cza się w logo, by spra­wić, że będzie ono zro­zu­miałe i czy­telne dla wszyst­kich odbiorców.

Co jesz­cze powinny zawie­rać logo przy­chodni i szpitala?

Logo szpi­tala to gra­ficzne przed­sta­wie­nie szpi­tala, które wiele mówi o jego pro­fe­sjo­na­li­zmie i odda­niu. Logo przy­chodni powinno zawie­rać pewne ważne ele­menty, takie jak wła­ściwe emo­cje, wła­ściwy styl i pro­fe­sjo­na­lizm. Poniższe ele­menty pro­jektu spra­wią, że logo szpi­tala będzie się wyróż­niać wśród innych i zaszcze­pią w poten­cjal­nych klien­tach poczu­cie wiarygodności.

logo-gabinetu

Logo gabinetu
Klinika Kurban - Gabinet medyczny

logo-poradni

Logo poradni
Minute clinic - Ekspresowe porady

logo-psychologa

Logo psychologa
APA - Zrzeszenie Psychologów Amerykańskich

Emocje.
Ludzie, któ­rzy maja stycz­ność z twoją firmą, dużo chęt­niej sko­rzy­stają z two­ich usług, jeśli twoje logo wywoła w nich pozy­tywne sko­ja­rze­nia i emo­cje. Przekazanie poczu­cia tro­ski jest ważną czę­ścią logo kli­nicz­nych. Istnieje wiele spo­so­bów na to, by pro­jek­tant logo­ty­pów mógł to osią­gnąć, jak na przy­kład zasto­so­wa­nie okrę­gów lub innych koli­stych kształ­tów. Wiarygodność i wra­że­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu są rów­nie pożą­da­nymi emo­cjami. Mogą być wywo­łane poprzez kształt i kolor. Należy jed­nak zauwa­żyć, że nie­pro­fe­sjo­nalne logo medyczne mogą spra­wić, że klienci uznają cię za ama­tora nie­god­nego ich zaufania.

Styl.
Jaki styl ma twoja firma? Ponieważ logo medyczne, przy­chodni czy szpi­tala są uni­kal­nym odzwier­cie­dle­niem two­jej firmy i repre­zen­to­wa­nych przez nią war­to­ści, powi­nie­neś dokład­nie roz­wa­żyć tę kwe­stię. Jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność o nowo­cze­snym, inno­wa­cyj­nym cha­rak­te­rze, kla­syczne logo nie wystar­czy. Wybrany styl będzie okre­ślał i odzwier­cie­dlał twoją całą firmę, więc doko­nuj roz­waż­nych wybo­rów i trzy­maj się ich.

Profesjonalizm.
Jak zro­bić pro­fe­sjo­nalne logo? Jest to naj­waż­niej­szy aspekt medycz­nych logo. Projektant logo wie, jak zasto­so­wać wszyst­kie powyż­sze suge­stie i połą­czyć je w atrak­cyjny i pro­fe­sjo­nalny pro­jekt, który jest uni­kalny i stwo­rzony tylko dla cie­bie. Opieka zdro­wotna jest coraz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nym ryn­kiem, a wybór odpo­wied­niego logo da two­jemu biz­ne­sowi prze­wagę nad kon­ku­ren­cją. Nie bój się, by zasię­gnąć facho­wej opi­nii i pomocy w tej wysoce wyspe­cja­li­zo­wa­nej kwe­stii, skon­tak­tuj się z pro­jek­tan­tem już dzi­siaj, aby prze­ko­nać się, co eks­pert logo medycz­nych może zro­bić dla two­jej firmy.

Logo to naj­bar­dziej ide­alny ele­ment rekla­mo­wa­nia marki, okre­śla­jący cha­rak­ter i misję firmy. Dlatego ważne, by pro­jek­to­wa­nie logo­typu było odpo­wied­nie, wyróż­nia­jące się i stwo­rzone do prze­ka­zy­wa­nia odbior­com wła­ści­wego prze­sła­nia firmy. Projektowanie logo zdro­wot­nego nie jest wyjąt­kiem; ist­nieje kilka ści­słych zasad, któ­rych należy prze­strze­gać two­rząc zdro­wotne znaki gra­ficzne.

Należy pamię­tać o wyżej wymie­nio­nych ele­men­tach pod­czas pro­jek­to­wa­nia logo­typu szpi­tala.
Pomogą one w stwo­rze­niu atrak­cyj­nego wzoru logo szpi­tala, które w zna­czący spo­sób będzie repre­zen­to­wać jego usługi medyczne w branży opieki zdro­wot­nej. Dobre logo szpi­tala odgrywa nie­zbędną rolę w zapew­nie­niu szpi­ta­lowi lub cen­trum usług medycz­nych nie­za­wod­nej rozpoznawalności.

Kiedy twoja firma posiada już pro­fe­sjo­nalne logo medyczne.

Kolejnym kro­kiem powinno być upew­nie­nie się, że zosta­nie umiesz­czone na wszyst­kim, co wcho­dzi w skład two­jej dzia­łal­no­ści. Logotypy powinny znaj­do­wać się na każ­dej tablicy i w każ­dej pocze­kalni. Każdy kawa­łek papieru w twoim biu­rze, począw­szy od kar­tek na recepty po wizy­tówki, powi­nien mieć nadruk z twoim logo. Lekarze pra­cu­jący u cie­bie mogą nawet nosić kitle z twoim zna­kiem fir­mo­wym umiesz­czo­nym na fron­cie. W ten spo­sób, logo będą lepiej roz­po­zna­walne, ponie­waż będą czę­sto oglą­dane przez pacjen­tów i innych ludzi. W ten spo­sób buduje się świa­do­mość marki.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę