Logo małej firmy handlowej i usługowej.

Małe firmy zaj­mu­jące się usłu­gami lub sprze­dażą deta­liczną są wszę­dzie i cza­sami maja pro­blemy z roz­po­zna­wal­no­ścią na rynku. Istotnym aspek­tem bycia roz­po­zna­wa­nym w swo­jej spo­łecz­no­ści, jest stwo­rze­nie porząd­nego pro­jektu logo. Jest tak wiele przed­się­biorstw zaj­mu­ją­cych się sprze­dażą deta­liczną zarówno w dużych, jak i w małych mia­stach, że kon­su­menci prze­stali już nawet zauwa­żać nowo otwarte sklepy. Dlatego bar­dzo ważne jest, aby twój pro­jekt logo przy­cią­gał uwagę odbiorców.

Nie trzeba chyba wspo­mi­nać o tym, jak wiele firm na zawsze zamyka swój biz­nes, gdyż nikt nawet nie dał im szansy roz­woju. Nie mieli szansy, aby prze­ko­nać kon­su­men­tów, że są naprawdę dobrze roku­ją­cymi skle­pami. Bardzo czę­sto dzieje się tak dla­tego, że oni sami nie poświę­cili wystar­cza­ją­cej ilo­ści uwagi na pro­mo­cję. Jedyne, co zro­bili, to otwo­rzyli drzwi, wywie­sili tablice i pozwo­lili, aby wszy­scy po pro­stu prze­cho­dzili obok. Jest dużo rze­czy, które może zro­bić mała firma zaj­mu­jąca się usłu­gami i sprze­dażą deta­liczną, aby unik­nąć podob­nej sytu­acji. Dobre logo firmy sprzą­ta­ją­cej, sklepu rowe­ro­wego czy naprawy rowe­rów może w tym przy­padku zdzia­łać cuda.

Jeszcze przed otwar­ciem drzwi lokalu zacząć należy od dzia­łal­no­ści rekla­mo­wej, a także od zapro­jek­to­wa­nia dobrego logo, prze­ma­wia­ją­cego do kon­su­men­tów. Spraw, aby otwar­cie stało się wiel­kim i waż­nym wyda­rze­niem, a twój nowy biz­nes stał się miej­scem, które dostar­cza kon­su­men­tom wielu rodza­jów dosko­na­łych pro­duk­tów. Umieść logo swo­jej firmy na wszyst­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych, a także na stro­nie inter­ne­to­wej. Ludzie będą czę­sto na nie wpa­dać i zaczną roz­po­zna­wać twoją firmę na długo przed otwar­ciem lokalu. Bez względu na to czy jest to logo rowe­rowe, czy logo firmy sprzątającej.

Następnie możesz przy­go­to­wać wiel­kie, impo­nu­jące otwar­cie. Zaproś przed­sta­wi­cieli lokal­nego radia i tele­wi­zji, i stwórz z tego rze­czy­wi­ście wyda­rze­nie na wielką skalę. Umieść logo swo­jej firmy sprze­daży deta­licz­nej we wszyst­kich moż­li­wych miej­scach i upew­nij się, że wspo­mną o nim w radio i pokażą je w tele­wi­zji. Daj z sie­bie wszystko: poroz­wie­szaj balony, znaki i banery. Rozdawaj drobne gadżety pro­mo­cyjne, które będą miały na sobie logo two­jej firmy – wszystko, aby spo­łe­czeń­stwo dowie­działo się, że ist­nie­jesz. Takim dzia­ła­niem zyskasz uwagę konsumentów.

Najlepsze, co możesz zro­bić tuż po wiel­kim otwar­ciu, jest kon­ty­nu­acja dzia­łal­no­ści rekla­mo­wej. Istnieje wiele małych firm, które ze względu na brak dosta­tecz­nej reklamy, zostały szybko zapo­mniane przez spo­łe­czeń­stwo. Budując biz­nes i plan mar­ke­tin­gowy na dłuż­szy okres czasu, należy poświę­cać odpo­wied­nią ilość środ­ków finan­so­wych na reklamę. Jeśli chcesz odnieść suk­ces, musisz przy­cią­gnąć do sie­bie ludzi.

Doskonałe wzory i przy­kłady logo dla małych firm. Handlowych i usługowych.

Symbolika, kolo­ry­styka i czcionki. Jak zapro­jek­to­wać logo dla firmy detalicznej?

Branża han­dlu deta­licz­nego to, ogól­nie rzecz bio­rąc, sklepy. W tym biz­ne­sie, wła­ści­ciel kupuje dużą ilość towaru od hur­tow­nika i z zyskiem sprze­daje towary klien­tom. Zwykle odbywa się to w skle­pach, które sprze­dają towar w okre­ślo­nym regio­nie. Sklepy ist­nie­jące na rynku zaopa­trują klien­tów zagra­nicą. Ten rodzaj biz­nesu jed­nak wciąż musi mieć repre­zen­tu­jący go sym­bol, dla­tego też pro­jek­tuje się dla nich znaki gra­ficzne. Dla tych logo­ty­pów nie ist­nieją spe­cjalne czy zastrze­żone cechy. Wszystko zależy od wła­ści­ciela sklepu, może on mieć takie logo, jakie sobie zaży­czy. Jedyną rze­czą, którą należy roz­wa­żyć jest to, by nie były zbyt duże. Niektóre cechy, które należy wziąć pod uwagę znaj­dują się poniżej:

Czcionki i dobór słów są dla bar­dzo ważne dla firm zaj­mu­ją­cych się sprze­dażą deta­liczną.
Jest tak, ponie­waż więk­szość skle­pów ma w logo swoją nazwę. Głównie dla­tego nazwa musi być uwy­pu­klo­nym ele­men­tem logo. Czcionki są zazwy­czaj wyraźne, tak, by nazwę było łatwo odczytać.

Kolory w tego typu logo­ty­pach nie są bar­dzo ważne.
Pomimo, że zazwy­czaj kolory w logo są ważne, nie jest tak w przy­padku logo sprze­daży deta­licz­nej. Przedsiębiorcy w han­dlu deta­licz­nym sta­rają się jed­nak, by kolory paso­wały do sprze­da­wa­nych przez nich towa­rów. Właściciel sklepu spo­żyw­czego na przy­kład może mieć logo w kolo­rze brą­zo­wym, zie­lo­nym lub jakim­kol­wiek koja­rzą­cym się z jedze­niem. Jednak, jak wspo­mniano wcze­śniej, wszystko zależy od właściciela.

Styl ma zna­cze­nie; znak gra­ficzny sprze­daży deta­licz­nej powi­nien być tak małe, jak to tylko moż­liwe. Ponieważ zawiera on głów­nie nazwę, powi­nien być na tyle sty­lo­wey by ludzie nie mieli pro­ble­mów z odczy­ta­niem nazwy. Nawet, jeśli ktoś tylko rzuci na niego okiem, musi być w sta­nie zro­zu­mieć nazwę. W skró­cie od logo rowe­ro­wego po logo firmy sprzą­ta­ją­cej, żadne nie może być „przedobrzone”.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt humoru
Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę