Logo lego, czyli logo dla dzieci.

Firmy, które zaj­mują się akce­so­riami, pro­duk­tami, zaopa­trze­niem i usłu­gami zwią­za­nymi z dziećmi i nie­mow­lę­tami rów­nież potrze­bują wykre­owa­nia toż­sa­mość marki, by wypro­mo­wać biz­nes w tej trud­nej branży.

logo-dla-dzieci

Logo dla dzieci.
Duplo - Marki Lego

logo-dla-modziezy

Logo dla młodzieży. 
Lego - producent zabawek

logo-opieki-nad-dziecmi

Logo opieki nad dziećmi.
Baby’s hut - Opieka nad dziećmi

 

logo-bajkowe

Logo bajkowe.
Toy Story Mania.

Tworząc fir­mowe logo dla dzieci i mło­dzieży powinno się wziąć pod uwagę kilka waż­nych rze­czy, aby ten znak gra­ficzny stał się uni­ka­towy i atrak­cyjny. Poniżej znaj­duje się kilka waż­nych cech wzoru logo­typu dla dzieci i mło­dzieży. Firma lego robi to w dosko­nały sposób.

Wzory i przy­kłady logo­ty­pów skie­ro­wa­nych do dzieci.

Jak zro­bić logo dla dzieci?

Jesteśmy czę­sto pytani jak zro­bić dobre logo, dzie­cięce. Na przy­kład takie jak logo lego, czy logo disney­land. Na rynku znaj­dują się setki pro­duk­tów posia­da­ją­cych znak gra­ficzny skie­ro­wany do naj­młod­szych. Logo sklepu z odzieżą dzie­cięcą, sklep z zabaw­kami, placu zabaw czy opieki nad dziećmi. Zarówno firma, jak i iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna mogą jed­nak ponieść porażkę, jeśli logo się nie wyróż­nia. Jedynym spo­so­bem, by stać się roz­po­zna­wal­nym na rynku jest stwo­rze­nie uni­ka­to­wego znaku fir­mo­wego. Czynniki, które spra­wiają, że logo wyróż­nia się na rynku są następujące:

- przed­sta­wie­nie celu firmy,

- przed­sta­wie­nie jako­ści firmy i jej natury,

- czy­tel­ność,

- mżli­wość dopa­so­wa­nia do róż­nych rodza­jów mate­riału

- dobry, łatwy do zro­zu­mie­nia projekt

Projekt logo w artak­cyj­nej dzie­cię­cej kolorystyce.

Projektując znaki dla nie­mow­ląt i dzieci należy wyko­rzy­sty­wać żywe, przy­cią­ga­jące wzrok kolory, takie jak poma­rań­czowy, żółty, czer­wony, nie­bie­ski, fio­le­towy, różowy i zie­lony, które pomogą przy­cią­gnąć klien­tów. Używając dobrze dobra­nych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych z pew­no­ścią uda się spra­wić, że cały pro­jekt logo dla nie­mow­ląt będzie wyglą­dał ład­nie i atrakcyjnie.

logo-sklepu-z-odzieza-dziecieca

Logo sklepu z odzieżą dziecięcą.
Reserved Kids - Nowe logo

logo-sklepu-z-zabawkami

Logo sklepu z zabawkami.
ToysRus - sprzedawca zabawek.

logo-placu-zabaw

Logo placu zabaw.
Hula Kula Plac Zabaw logo

Chwytliwe gra­fiki w mar­kach dla dzieci.

Branding wiel­kich marek dzie­cię­cych i ich gra­fiki rekla­mowe to kolejny zna­czący czyn­nik, który ma wielki wpływ na znaki gra­ficzne dla malu­chów i nie­mow­ląt. Ekscytujące i chwy­tliwe obrazki, takie jak posta­cie z kre­skó­wek, kwiaty czy postaci zwie­rząt mogą przy­cią­gać naj­młod­szych do danej marki.

Czcionki skie­ro­wane do dzieci.

Krój pisma jest rów­nież uwa­żany za obo­wiąz­kowy ele­ment wzoru nowego logo dla malu­chów. Wykorzystując czcionki skie­ro­wane do dzieci, które są pro­ste i duże nie­wąt­pli­wie uda się przy­cią­gnąć uwagę dzieci.

Powyższe czyn­niki zde­cy­do­wa­nie powinny być roz­wa­żone pod­czas two­rze­nia logo­typu dla nie­mow­ląt, tak, by gra­fika była bar­dziej cza­ru­jąca. Wykorzystując odpo­wied­nie obrazki i jasne kolory, można stwo­rzyć sku­teczny wzór logo biz­ne­so­wego i z powo­dze­niem pro­mo­wać pro­dukty i zaopa­trze­nie skie­ro­wane do najmłodszych.

Logo to naj­bar­dziej lukra­tywny ele­ment budo­wa­nia marki.

Tworzy toż­sa­mość marki i przed­sta­wia stan­dard danego biz­nesu doce­lo­wym odbior­com.
W erze mar­ke­tingu inter­ne­to­wego, nie­mal każda firma potrze­buje toż­sa­mo­ści marki, by roz­wi­jać swój biz­nes, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o logo uczelni, szkoły, przed­szkola czy żłobka. Nowy znak gra­ficzny może w zna­czący spo­sób sym­bo­li­zo­wać usługi zwią­zane z dziećmi i spra­wić, że firma będzie wyróż­niała się wśród konkurencji.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony czas
Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczestnictwa.
Powszechnie wyko­rzy­sty­wany w zachę­ca­niu do zakupu ogra­ni­czony czas trwa­nia może być także wyko­rzy­stany do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

Ustal ogra­ni­czony czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagrody tylko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, które zni­kają, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­jęte w okre­ślo­nym czasie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę