Logo lego, czyli logo dla dzieci.

Firmy, które zaj­mują się akce­so­riami, pro­duk­tami, zaopa­trze­niem i usłu­gami zwią­za­nymi z dziećmi i nie­mow­lę­tami rów­nież potrze­bują wykre­owa­nia toż­sa­mość marki, by wypro­mo­wać biz­nes w tej trud­nej branży.

logo-dla-dzieci

Logo dla dzieci.
Duplo - Marki Lego

logo-dla-modziezy

Logo dla młodzieży. 
Lego - producent zabawek

logo-opieki-nad-dziecmi

Logo opieki nad dziećmi.
Baby’s hut - Opieka nad dziećmi

 

logo-bajkowe

Logo bajkowe.
Toy Story Mania.

Tworząc fir­mowe logo dla dzieci i mło­dzieży powinno się wziąć pod uwagę kilka waż­nych rze­czy, aby ten znak gra­ficzny stał się uni­ka­towy i atrak­cyjny. Poniżej znaj­duje się kilka waż­nych cech wzoru logo­typu dla dzieci i mło­dzieży. Firma lego robi to w dosko­nały sposób.

Wzory i przy­kłady logo­ty­pów skie­ro­wa­nych do dzieci.

Jak zro­bić logo dla dzieci?

Jesteśmy czę­sto pytani jak zro­bić dobre logo, dzie­cięce. Na przy­kład takie jak logo lego, czy logo disney­land. Na rynku znaj­dują się setki pro­duk­tów posia­da­ją­cych znak gra­ficzny skie­ro­wany do naj­młod­szych. Logo sklepu z odzieżą dzie­cięcą, sklep z zabaw­kami, placu zabaw czy opieki nad dziećmi. Zarówno firma, jak i iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna mogą jed­nak ponieść porażkę, jeśli logo się nie wyróż­nia. Jedynym spo­so­bem, by stać się roz­po­zna­wal­nym na rynku jest stwo­rze­nie uni­ka­to­wego znaku fir­mo­wego. Czynniki, które spra­wiają, że logo wyróż­nia się na rynku są następujące:

- przed­sta­wie­nie celu firmy,

- przed­sta­wie­nie jako­ści firmy i jej natury,

- czy­tel­ność,

- mżli­wość dopa­so­wa­nia do róż­nych rodza­jów mate­riału

- dobry, łatwy do zro­zu­mie­nia projekt

Projekt logo w artak­cyj­nej dzie­cię­cej kolorystyce.

Projektując znaki dla nie­mow­ląt i dzieci należy wyko­rzy­sty­wać żywe, przy­cią­ga­jące wzrok kolory, takie jak poma­rań­czowy, żółty, czer­wony, nie­bie­ski, fio­le­towy, różowy i zie­lony, które pomogą przy­cią­gnąć klien­tów. Używając dobrze dobra­nych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych z pew­no­ścią uda się spra­wić, że cały pro­jekt logo dla nie­mow­ląt będzie wyglą­dał ład­nie i atrakcyjnie.

logo-sklepu-z-odzieza-dziecieca

Logo sklepu z odzieżą dziecięcą.
Reserved Kids - Nowe logo

logo-sklepu-z-zabawkami

Logo sklepu z zabawkami.
ToysRus - sprzedawca zabawek.

logo-placu-zabaw

Logo placu zabaw.
Hula Kula Plac Zabaw logo

Chwytliwe gra­fiki w mar­kach dla dzieci.

Branding wiel­kich marek dzie­cię­cych i ich gra­fiki rekla­mowe to kolejny zna­czący czyn­nik, który ma wielki wpływ na znaki gra­ficzne dla malu­chów i nie­mow­ląt. Ekscytujące i chwy­tliwe obrazki, takie jak posta­cie z kre­skó­wek, kwiaty czy postaci zwie­rząt mogą przy­cią­gać naj­młod­szych do danej marki.

Czcionki skie­ro­wane do dzieci.

Krój pisma jest rów­nież uwa­żany za obo­wiąz­kowy ele­ment wzoru nowego logo dla malu­chów. Wykorzystując czcionki skie­ro­wane do dzieci, które są pro­ste i duże nie­wąt­pli­wie uda się przy­cią­gnąć uwagę dzieci.

Powyższe czyn­niki zde­cy­do­wa­nie powinny być roz­wa­żone pod­czas two­rze­nia logo­typu dla nie­mow­ląt, tak, by gra­fika była bar­dziej cza­ru­jąca. Wykorzystując odpo­wied­nie obrazki i jasne kolory, można stwo­rzyć sku­teczny wzór logo biz­ne­so­wego i z powo­dze­niem pro­mo­wać pro­dukty i zaopa­trze­nie skie­ro­wane do najmłodszych.

Logo to naj­bar­dziej lukra­tywny ele­ment budo­wa­nia marki.

Tworzy toż­sa­mość marki i przed­sta­wia stan­dard danego biz­nesu doce­lo­wym odbior­com.
W erze mar­ke­tingu inter­ne­to­wego, nie­mal każda firma potrze­buje toż­sa­mo­ści marki, by roz­wi­jać swój biz­nes, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o logo uczelni, szkoły, przed­szkola czy żłobka. Nowy znak gra­ficzny może w zna­czący spo­sób sym­bo­li­zo­wać usługi zwią­zane z dziećmi i spra­wić, że firma będzie wyróż­niała się wśród konkurencji.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rywalizacja
Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę