Logo komputerowe.
programy, IT
oraz informatyka.

Programowanie jest potęż­nym i szybko roz­wi­ja­ją­cym się ryn­kiem. Coraz wię­cej ludzi zaczyna wyko­rzy­sty­wać kom­pu­tery, by uła­twić sobie życie. Branża roz­wi­nęła się na tyle, by zaspo­koić te potrzeby, pozwala też na wiele wię­cej. Efektem tego jest nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyjny rynek, na tyle duży, że szansa na suk­ces jest cał­kiem spora. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany pro­wa­dze­niem firmy zaj­mu­ją­cej się pro­gra­mo­wa­niem, lub two­rzysz bar­dzo dobre opro­gra­mo­wa­nie to pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo jest tym ele­men­tem, który powi­nien być wzięty pod uwagę jako pierwszy.

Co spra­wia jed­nak, że jedne logo odnosi suk­ces, a inne po pro­stu nie spraw­dza się? Trudno jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie bez ana­lizy czyn­ni­ków, które wpły­wają na ten stan rze­czy. Oto kilka sche­ma­tów i cen­nych porad, które można zasto­so­wać przy pro­jek­to­wa­niu logo IT i programowania.

Świa­towe wzory logo infor­ma­tycz­nego. IT oraz oprogramowanie.

Jak zapro­jek­to­wać wspa­niałe logo IT?

Koliste kształty. Przyglądając się suk­ce­sowi stron Web 2.0, a także zesta­wie­niu Top 10 logo opro­gra­mo­wa­nia i sprzętu, widać, że koli­ste kształty domi­nują w świe­cie logo­ty­pów pro­gra­mo­wa­nia. Dlaczego są tak popu­larne? Ponieważ koja­rzą się z życz­li­wo­ścią i przy­jaź­nią. Kształt ten mówi nam, że dany pro­gram jest cie­kawy i łatwy w obsłu­dze. Ludzie, któ­rzy nie radzą sobie zbyt dobrze z nowymi tech­no­lo­giami – czyli miliony osób w samych Stanach Zjednoczonych – będą bar­dziej skłonni dać szansę takiemu pro­duk­towi, jeśli będzie koja­rzył się z pozy­tyw­nymi emocjami.

Obrazy fal. Obrazy fal i innych ele­men­tów nawią­zu­ją­cych do ruchu są popu­lar­nym wybo­rem w logo pro­gra­mo­wa­nia, ponie­waż uka­zuję pozy­tywną zmianę i ruch. Świat pro­gra­mo­wa­nia wciąż się zmie­nia i wiele osób poszu­kuje firmy, która zdoła coś w nim zmie­nić. Dodanie pofa­lo­wa­nych linii i kształ­tów spra­wia wra­że­nie, że firma jest wciąż kilka kro­ków przed kon­ku­ren­cją. Jest to ważny czyn­nik, ponie­waż branża ta cechuje się tym, że pro­dukty bar­dzo szybko tracą swą inno­wa­cyj­ność, cza­sami nawet w kilka tygo­dni. Musisz także pamię­tać, że nie­fra­so­bliwa i nie­prze­my­ślana zmiana logo może skoń­czyć się kry­zy­sem toż­sa­mo­ści przedsiębiorstwa.

Kształty kwa­dratu i sze­ścianu. Nie są to tylko kształty wielu kom­pu­te­rów, są także sym­bo­lem bez­po­śred­nio­ści. Może sta­no­wić to zachę­ca­jącą war­tość dla tych, któ­rzy poszu­kują pro­gra­mów „bez zbęd­nych dodat­ków”, robią­cych to, co powinny. Logo infor­ma­tyka, które używa tych kształ­tów oddaje rze­czową i prak­tyczną naturę samej firmy.

Jasne kolory. Przeglądając kolejne logo pro­gra­mo­wa­nia, nie­trudno jest zauwa­żyć sze­roki zakres kolo­rów uży­wany w pro­jek­tach. Jest tak w więk­szo­ści z nich i tylko poje­dyn­cze przy­padki logo­ty­pów zdają się łamać ten sche­mat. Sprawia to, że obraz jest nie tylko zabawny i kolo­rowy, lecz także nowo­cze­sny. Logo infor­ma­tyka nie uży­wają krzy­kli­wych kolo­rów tylko i wyłącz­nie w przy­padku samego znaku gra­ficz­nego, lecz są one wyko­rzy­stane dla pożytku całej marki. Porozmawiaj ze swoim pro­jek­tan­tem o tym, które kolory naj­le­piej paso­wa­łyby do stylu two­jego przedsiębiorstwa.

Co warto wie­dzieć o logo­ty­pach IT?

Choć ist­nieje tylko kilka spo­so­bów na to, by wyko­rzy­stać wszyst­kie te ele­menty z powo­dze­niem, pra­wie każda odno­sząca suk­cesy firma pro­gra­mu­jąca posiada logo, które kie­ruje się przy­naj­mniej dwoma z nich. Jasne kolory i pro­ste kształty zdają się defi­nio­wać całą branże, ale nie myśl, że ozna­cza to wyłącz­nie bez­barwne i nie­ory­gi­nalne pro­jekty. Bez względu na to, czy potrze­bu­jesz logo infor­ma­tyczne, mul­ti­me­dialne czy kon­sul­tingu IT.

Profesjonalny pro­jek­tant logo jest w sta­nie stwo­rzyć obraz, który będzie wyłącz­nie twój, nawet jeśli zawiera tylko pod­sta­wowe ele­menty. Skontaktuj się z pro­jek­tan­tem już dziś, by dowie­dzieć się, jakie logo jest naj­lep­sze dla two­jej firmy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłonni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostępne są kon­kretne informacje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, która skut­kuje nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­jące wyzwa­nie – łagodna nie­pew­ność może zwra­cać uwagę (szcze­gól­nie wtedy, gdy ludzie wykształ­cili u sie­bie nawyki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­łają w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celowo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub niepewności?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę