Logo sklepu, piekarnia, woda, cukiernia.

Supermarkety, inter­net i ulice pękają w szwach od ilo­ści logo­ty­pów zwią­za­nych z gastro­no­mią. Jednak nie­które firmy zaj­mu­jące się tym seg­men­tem rynku zdają się pro­spe­ro­wać
o wiele lepiej od innych. W tym arty­kule sta­ramy się odpo­wie­dzieć dla­czego.

logo-delikatesow

Logo delikatesów.
Alma - market spożywczy

logo-dietetyka

Logo dietetyka.
No body is perfect.

logo-lokalu-gastronomicznego

Logo lokalu gastronomicznego.
Slasa starter - Kuchnia meksykańska

Nikt nie kocha jedze­nia i picia tak jak Polacy.
Choć trudno powie­dzieć, co sta­nowi zna­ko­mity prze­pis na suk­ces, to logo wydaje się jego istot­nym skład­ni­kiem. Logo piz­zeri, die­te­tyka, mar­ketu, cukierni, pie­karni czy napo­jów mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­so­bów, by sku­sić klienta do zaku­pie­nia pro­duktu lub sko­rzy­sta­nia z usług, a także wytwo­rze­nia szumu na rynku. Spójny pro­jekt strony inter­ne­to­wej, powi­nien wzmoc­nić "głodne" emocje.

Dobre wzory pro­jek­tów logo skle­pów i gastronomii.

Jak wyróż­nić się marką pośród konkurencji?


Istnieje wiele rodza­jów firm zaj­mu­ją­cych się gastro­no­mią i nie­mal taka sama ilość logo przy­pi­sa­nych tej branży. Ludzie są zwy­kle przy­tło­czeni zbyt wie­loma opcjami wyboru, twoje logo musi sta­no­wić zatem szansę „nie do prze­ga­pie­nia”, by poka­zać im, czym się wyróż­niasz, jak można zaob­ser­wo­wać w naszym zesta­wie­niu logo­ty­pów gastro­no­micz­nych.

Zobacz także: Przykłady dobrych stron: kawiar­nie, cukier­nie i pie­kar­nie.

Jeśli zaj­mu­jesz okre­śloną niszę na rynku, lub sprze­da­jesz trudno dostępny pro­dukt, może sta­no­wić to inte­re­su­jący pomysł na logo. Jak zatem zapro­jek­to­wać zro­bić logo restau­ra­cji pie­karni a nawet wody mine­ral­nej? Jeśli spe­cja­li­zu­jesz się w daniach naro­do­wych lub regio­nal­nych, bran­ding i logo gastro­no­miczne także mogą być do tego dosto­so­wane. Sprawia to, że klien­tom łatwiej jest zro­zu­mieć, dla­czego powinni wybrać wła­śnie ciebie.

logo-cukierni

Logo Cukierni
Cukiernia Sowa 

logo-piekarni

Logo Piekarni
Piekarnia Piskorek 

logo-zdrowej-zywnosci

Logo zdrowej żywności
Organica - ogranic food 

Jeśli twoja firma lub restau­ra­cja ofe­rują więk­szy zakres pro­duk­tów, będziesz potrze­bo­wał pro­jektu gra­ficz­nego innego rodzaju logo. Na szczę­ście ist­nieje wiele spo­so­bów na zapro­jek­to­wa­nie logo gastro­no­micz­nych. Jednym z nich jest wybór stylu opar­tego na loka­li­za­cji two­jej firmy. Jeśli posia­dasz zabawny styl retro, może to być prze­kształ­cone w nostal­giczne logo odwo­łu­jące się do lep­szych czasów.

logo-napoju

Logo napoju
Red Bull - Napój energetyczny 

logo-wody-mineralnej

Logo wody mineralnej
Źródło Żywiec Zdrój 

logo-slodyczy

Logo słodyczy
Raffaello konfeteria 

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo piz­zeri sklepu, cukierni, pie­karni czy zdro­wej żyw­no­ści? Jeśli chcesz wpły­nąć na bar­dziej wysu­bli­mo­wa­nego odbiorcę, ele­ganc­kie logo gastro­no­miczne mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­sób, by oddać jakość two­ich usług i twoje doświad­cze­nie, jak widać w naszym zesta­wie­niu. Bez względu na to, jak masz styl, nie­zwy­kle ważne jest, byś powie­dział o tym swo­jemu pro­jek­tan­towi logo­ty­pów, by mógł stwo­rzyć odpo­wied­nio zapro­jek­to­wany logo­typ tylko dla ciebie.

logo-sklepu-spozywczego

Logo sklepu spożywczego
Whole foods market. 

logo-herbaciarni

Logo herbaciarni
Tea shop 

logo-mleczarni

Logo mleczarni
Organic milk 

 Czego warto użyć w logo sklepu, pie­karni czy cukierni? Czyli o czcion­kach, typo­gra­fii i kolorach.

Zarówno czcionki i paleta barw uży­wana przez twoją firmę i jej uni­kalny styl mogą być oddane w pro­fe­sjo­nalny i atrak­cyjny spo­sób, który będzie dobrze odbie­rany przez two­ich klien­tów docelowych.

Wszyscy sły­sze­li­śmy, że „zie­leń jest nową czer­nią”, więc jeśli twoje przed­się­bior­stwo jest przy­ja­zne śro­do­wi­sku, z całą pew­no­ścią należy to uwzględ­nić w twoim logo sklepu. Można to osią­gnąć za pomocą kolo­rów ziemi, jak brązy, zie­le­nie i inne barwy. Inne obrazy, które można uznać za pro śro­do­wi­skowe to glo­bus, pro­mień słońca, kra­jo­brazy, a nawet pro­ste, koli­ste kształty. Mając na uwa­dze tak wielu ludzi kupu­ją­cych zdrową żyw­ność, powi­nie­neś z dumą przed­sta­wiać ten aspekt two­jej działalności.

Rynek gastro­no­miczny jest nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyjny, każ­dego dnia powstają i zni­kają kolejne firmy. Na szczę­ście dla odpo­wied­nio zarzą­dza­nej firmy nie powinno to nastrę­czyć zbyt wielu trudności.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę