Logo stomatologiczne i ortodontyczne

Logo repre­zen­tuje firmę i ofe­ro­wane przez nią usługi.
Jest to odbi­cie lub sym­bol, który zapew­nia fir­mie osobną toż­sa­mość na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku sto­ma­to­lo­gicz­nym i orto­don­tycz­nym. To wła­śnie wzór dobrze roz­po­zna­wal­nego logo sto­ma­to­lo­gicz­nego i orto­don­tycz­nego jest wspa­nia­łym spo­so­bem na wyróż­nie­nie się w zróż­ni­co­wa­nym tłumie.

Zdrowie to jeden z naj­waż­niej­szych aspek­tów ludz­kiego życia.
Dlatego logo gabi­netu sto­ma­tlo­gicz­nego lub orto­don­tycz­nego powinno sym­bo­li­zo­wać uzdra­wia­jącą naturę firmy, któ­rej celem jest praca na rzecz lecze­nia i tera­pii. Podczas gdy styl logo jest bli­sko zwią­zany ze zdro­wiem, uży­cie kolo­rów, gra­fik i czcio­nek rów­nież decy­duje o koń­co­wym suk­ce­sie logo zdro­wot­nego. Poniżej znaj­dują się przy­kłady świet­nych reali­za­cji, a także instruk­cja, która pomoże Ci stwo­rzyć logo doskonałe.

Poznaj świetne wzory logo stomatologicznego.

Pamiętaj o zasa­dach. Czyli jak zro­bić dobre logo sto­ma­to­lo­giczne lub ortodontyczne?

Opiekę sto­ma­to­lo­giczną zapew­niają wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści wszel­kiej maści. Konsultanci medyczni, pro­fe­sjo­nalny per­so­nel pie­lę­gniar­ski, leka­rze sto­ma­to­lo­dzy far­ma­ceuci itp., dla­tego, przed zapro­jek­to­wa­niem odpo­wied­niego logo należy roz­wa­żyć kilka klu­czo­wych czyn­ni­ków sym­bo­li­zu­ją­cych lecz­ni­czy cha­rak­ter firmy.

Podstawowe ele­menty wzoru logo gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych.
Ortodonci lub sto­ma­to­lo­dzy spe­cja­li­ści pro­wa­dzą zazwy­czaj pry­watne prak­tyki w kli­ni­kach, dla­tego też potrze­bują uni­ka­to­wej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, by zapre­zen­to­wać swoje pro­fe­sjo­nalne usługi i zabiegi w branży sto­ma­to­lo­gicz­nej. Poniżej opi­su­jemy pod­sta­wowe cechy logo sto­ma­to­lo­gicz­nego. Takie jak wła­ściwa kolo­ry­styka i sym­bo­lika. A także krój pisma i czcionki.

1. Umieszczenie tek­stu i innych czcio­nek w logo stomatologicznym.

Wykorzystanie pro­fe­sjo­nal­nych kro­jów pisma w logo orto­don­cji to praw­dziwy fun­da­ment uda­nych zna­ków. Wybór wła­ści­wej czcionki jest ważny, ponie­waż nadaje ona wia­ry­godny wygląd zna­kowi gra­ficz­nemu orto­don­cji. Pomimo, iż umiesz­cze­nie tek­stu w takiego typu zna­kach fir­mo­wych nie jest konieczne, leka­rze sto­ma­to­lo­dzy zwy­kle zamiesz­czają w logo den­ty­stycz­nym nazwę firmy czy wła­sne nazwi­sko. By dodać logo­ty­powi pro­fe­sjo­na­li­zmu typo­wego dla prak­tyki lekar­skiej można użyć takich czcio­nek jak Times New Roman czy Corsiva. Ponadczasowe, kla­syczne logo doda wia­ry­god­no­ści każ­dej profesji.

Logo sto­ma­to­log. Odpowiednie gra­fiki i symbole.

Lekarze sto­ma­to­lo­dzy czę­sto pro­jek­tują swoje logo­typy den­ty­styczne, uważ­nie zwra­ca­jąc uwagę na ilu­stra­cje i szcze­góły. Bąbelki z piany czy szczo­teczka z pastą do zębów na wło­siu przy ustach peł­nych bia­łych zębów two­rzą wspa­niały obraz i od razu infor­mują każ­dego prze­chod­nia, że w pobliżu znaj­duje się gabi­net dentystyczny.

Kreatywność w two­rze­niu zna­ków gra­ficz­nych jest nie­ogra­ni­czona i wiele wię­cej opcji jest wciąż dostęp­nych. Animowane obrazki, przed­sta­wia­jące przy­jaź­nie wyglą­da­jące zęby wyko­nu­jące codzienne czyn­no­ści mogą być wyko­rzy­stane jako ilu­stra­cje mające na celu wywo­ła­nie poczu­cia szczę­ścia, rado­ści i bez­pie­czeń­stwa w małych pacjen­tach gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych. Dzieci w prze­dziale wie­ko­wym od dwóch do pię­ciu lat zazwy­czaj pła­czą, gdy przy­cho­dzą do swo­jego den­ty­sty na regu­larne bada­nia zębów i jamy ust­nej. Jakiekolwiek ani­mo­wane twa­rze nale­żące do zębów w logo den­ty­stycz­nym spra­wią, że poczują się bar­dziej kom­for­towo i będą bar­dziej zre­lak­so­wane. Dlatego też ilu­stra­cja w logo sto­ma­to­log to ważna cecha, którą należy uwzględ­nić przy pro­jek­to­wa­niu znaku graficznego.

3. Kolory koja­rzone z logo dentystycznym.

To sto­no­wane, przy­jemne kolory, które spra­wiają, że czło­wiek czuje się zre­lak­so­wany. Najbardziej domi­nu­ją­cymi kolo­rami w logo den­ty­stycz­nym są biały, różowy i czer­wony, bazu­jące na kolo­rach ludz­kich ust. Kolory wywo­łują wspo­mnie­nia, dla­tego też kolory z okre­ślo­nymi odnie­sie­niami są zazwy­czaj naj­lep­sze. Zielony to rów­nież ważny kolor, ponie­waż ciem­no­zie­lony czy nawet nie­bie­ski czę­sto wpro­wa­dza pro­fe­sjo­na­lizm w znaku firmowym.

Najlepsza kolo­ry­styka logo orto­don­tycz­nego. Ponieważ zabiegi orto­don­tyczne mogą być bole­sne w logo orto­don­cji wyko­rzy­stuje się głów­nie sto­no­wane kolory, by stwo­rzyć wra­że­nie kom­fortu i ulg,. W znaku gra­ficz­nym orto­don­cji czę­sto uży­wane są takie kolory jak różowy, biały, żółty, różne odcie­nie nie­bie­skiego i zielonego.

Co jesz­cze warto wie­dzieć, two­rząc logo, które wygrywa z konkurencją?

To wła­śnie nie­które ważne cechy, które mogą sku­tecz­nie przy­czy­nić się do stwo­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nego wzoru logo orto­don­tycz­nego. Może ono słu­żyć jako cenne narzę­dzie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej dla leka­rzy sto­ma­to­lo­gów i zapew­nić im godną zaufa­nia pozy­cję w branży den­ty­stycz­nej. Ortodontyczny znak fir­mowy może w zna­czący spo­sób zbu­do­wać silną więź pomię­dzy spe­cja­li­stami sto­ma­to­lo­gii i ich pacjentami.

Branża den­ty­styczna, to dzie­dzina medy­cyny, któ­rej pacjenci czę­sto się boją, nie­mniej jed­nak jest ona bar­dzo ważna. Podczas gdy ist­nieje tak wiele pry­wat­nych gabi­ne­tów, bar­dzo istotne jest, by być kon­ku­ren­cyj­nym. Jednym z dobrych spo­so­bów, by to zre­ali­zo­wać jest nie­sa­mo­wite logo, które uwy­pu­kla branżę, będąc jed­no­cze­śnie zapra­sza­ją­cym i ele­ganc­kim oraz poka­zu­jąc klien­tom, że mogą powie­rzyć swoje zęby kon­kret­nemu lekarzowi.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Niespodzianka
W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dzany jest przez nowe i nie­ocze­ki­wane odkrycia.
Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzianki?

„Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmiana od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z prośbą o potwier­dze­nie danych lub zmiana obrazka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwagę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne strony lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leżne od Twojej strony.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę