Logo fundacji, organizacji i stowarzyszeń.

Jako wła­ści­ciel fun­da­cji lub czło­nek zacnego sto­wa­rzy­sze­nia, dobrze zda­jesz sobie sprawę, że zna­le­zie­nie odpo­wied­niego źró­dła finan­sowa, może być nie­zwy­kle przy­tła­cza­ją­cym pro­ce­sem. Ludzie zwy­kle nie mają poję­cia, do kogo się zwró­cić, lub jak wygląda sam pro­ces ubie­ga­nia się o wspar­cie lub dota­cje. To tylko potwier­dza powrzech­nie znaną prawdę, że logo każ­dej orga­ni­za­cji ma duży wpływ na jej odbiorców.

Budowa sil­nej wize­run­kowo marki, w tak kon­ku­ren­cyj­nej branży zapew­nia odbior­com przedew­szyst­kim naj­waż­niej­sze w tej dzia­łal­no­ści poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Sprawia, że jeste­śmy postrze­gani jako wia­ry­godna, doj­rzała insty­tu­cja, któ­rej można zaufać.

Wzory logo fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i organizacji.

Organizacje poza­rzą­dowe od tysięcy lat uży­wają do iden­ty­fi­ka­cji sym­boli, her­bów, flag i ikon. Owocni poma­gają orga­ni­za­cjom, fun­da­jom i sto­wa­rzy­sze­niom w wypro­mo­wa­niu wła­snej marki poprzez two­rze­nie dla nich logo­ty­pów, sym­boli i wszyst­kich innych iden­ty­fi­ka­to­rów, które poma­gają im się wyróż­nić na tle kon­ku­ren­cji. Dzięki solid­nym pod­sta­wom firmy i dobrej jako­ści pro­jek­tom, Owocni są postrze­gani jako lide­rzy Polskiego rynku pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego. Powyższe przy­kłady pre­zen­tują świa­towe stan­dardy i nie zostały zapro­jek­to­wane przez nas. Jeśli chcesz zoba­czyć nasze reali­za­cje, zaj­rzyj do naszego portfolio.

Co powinny zawie­rać logo­typy, któ­rych zada­niem jest zjed­na­nie sobie ludzi?

Logotyp jest wizu­al­nym repre­zen­tan­tem insty­tu­cji na rynku. Jego pro­jekt i wygląd zależy od rodzaju pro­wa­dzo­nych przez nią dzia­łań. Wzory logo róż­nią się w zależ­no­ści od branży. Krótko mówiąc, znak gra­ficzny musi przed­sta­wiać obraz tego, czym dokład­nie zaj­muje się orga­ni­za­cji i do jakiej branży należy. Dobre przed­sta­wie­nie insty­tu­cji za pomocą tylko jed­nej gra­fiki to naprawdę skom­pli­ko­wane zadanie.

Projektując iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną należy wziąć pod uwagę wiele róż­nych czyn­ni­ków.
Rozważyć roz­miar orga­ni­za­cji, jej histo­rię, sko­ja­rzone barwy, maskotki, lako­niczne pseu­do­nimy, loka­li­za­cję oraz kam­pa­nie. Gdy już poznamy te infor­ma­cje, możemy zacząć pro­jek­to­wa­nie, które pasuje do misji jed­nostki i jej oso­bo­wo­ści. Projektowanie spój­nej toż­sa­mo­ści, która nie będzie ode­rwana od rze­czy­wi­sto­ści. Znak roz­po­znaw­czy to zna­czący ele­ment wize­runku. To obraz, który klient będzie pamiętał.

Kolorystyka i styl w logo­ty­pach organizacji.

Kolory w każ­dym logo orga­ni­za­cji są nie­zwy­kle ważne. Możemy na przy­kład zauwa­żyć, kolor nie­bie­ski w wielu insty­tu­cjo­nal­nych logo­ty­pach. Jest tak dla­tego, że nie­bie­ski sym­bo­li­zuje komu­ni­ka­cję i koja­rzy się z przy­ja­zną atmos­ferą wśród ludzi. W logo mogą być wyko­rzy­stane różne odcie­nie tego koloru. Od jasnego cyja­no­wego, sym­bo­li­zu­ją­cego radość po gra­na­towy sym­blo­izu­jący bezpieczeństwo.

Nie mniej­sze zna­cze­nie ma sam wzór i styl. Wielokrotnie można zauwa­żyć, że logo sto­wa­rzy­sze­nia nie spraw­dza się na rynku z powodu jego nie­po­trzeb­nej sty­li­za­cji. Logo musi dokład­nie dopa­so­wy­wać się do motywu firmy. Warto zapa­mię­tać, że zbyt ozdobne logo nigdy nie będzie się spraw­dzać. Wyżej wymie­nione punkty to klu­czowe ele­menty skła­da­jące się na lep­sze i bar­dziej efek­tywne logo, które robi wra­że­nie na rynku.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Metafora
koncepcyjna
Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę