Logo fitness, siłowni i suplementów.

Siłownie i kluby fit­ness stają się z dnia na dzień coraz bar­dziej popu­larne, szcze­gól­nie wśród ludzi dba­ją­cych o swoją dietę i wagę. Tak jak w każ­dym innym biz­ne­sie, w branży siłowni i klu­bów fit­ness ist­nieje duża kon­ku­ren­cja; dla­tego też każdy klub fit­ness i siłow­nia musi z zasady wyróż­niać się wśród konkurencji.

Logo siłowni jest uwa­żane za jeden z naj­lep­szych spo­so­bów reklamy tego biz­nesu.
Znak fir­mowy siłowni może w pro­fe­sjo­nalny spo­sób odno­sić się do usług zwią­za­nych ze zdro­wiem i spraw­no­ścią fizyczną, zachę­ca­jąc swych odbior­ców do ćwi­czeń fizycz­nych i kształ­to­wa­nia sylwetki.

Poznaj świetne wzory logo fit­ness i siłowni.

Cechy logo­ty­pów zwią­za­nych z ciwiczeniami.

Wzór logo klubu fit­ness lub logo siłowni jest jedną z dosko­na­łych moż­li­wo­ści, by przed­sta­wić gru­pie doce­lo­wej prze­sła­nie firmy i przy­cią­gnąć klien­tów. Logo będzie zde­cy­do­wa­nie pro­mo­wało usługi zapew­nia­jąc wize­ru­nek firmy god­nej zaufa­nia i sil­nie osa­dzo­nej na rynku. Poniżej znaj­duje się kilka waż­nych ele­men­tów wszyst­kich logo. Od kul­tu­rystki i aero­biku, przez suple­menty na dobrej syl­wetce kończąc.

Grafika i sym­bole w logo­ty­pach siłowni i fitness.

Ostatecznym celem logo­typu fit­ness jest repre­zen­to­wa­nie zdro­wia, siły i spraw­no­ści fizycz­nej. Dlatego też, nie­zwy­kle ważne jest prze­ka­za­nie misji i cha­rak­teru firmy poprzez wła­ściwą gra­fikę. Najbardziej powszechne obrazy w logo­ty­pach klu­bów fit­ness to ludz­kie ciało, kul­tu­ry­ści i szczu­płe syl­wetki. Umieszczenie wła­ści­wego obrazka w logo fit­ness klubu może w zna­czący spo­sób przed­sta­wić oglą­da­ją­cym prze­sła­nie zdro­wia i spraw­no­ści fizycz­nej. Warto zasta­no­wić się nad takim sym­bo­lemi w zna­kach gra­ficz­nych, który wła­ści­wie odzwier­cie­dli naturę całej firmy.

Kolorystyka w logo fit­ness i siłowni.

Wybór kolo­rów do logo siłowni to nie aż takie trudne zada­nie. Kolory rów­nież odgry­wają istotną rolę w przy­cią­ga­niu klien­tów do inte­resu poprzez wielki psy­cho­lo­giczny wpływ na umy­sły ludzi. Dobrym wybo­rem, jeśli cho­dzi o kolo­ry­stykę logo klu­bów fit­ness są ener­ge­tyczne i jasne palety kolo­rów. W logo­ty­pach klu­bów fit­ness zazwy­czaj wyko­rzy­stuje się takie kolory jak czer­wony, zie­lony, nie­bie­ski, poma­rań­czowy lub brą­zowy, by dodać ener­gii i przy­cią­gnąć grupę docelową.

Czcionki i typo­gra­fia w logo­ty­pach
zwią­za­nych z ćwi­cze­niami fizycznymi.

Wybór czcionki do logo siłowni to kolejny ele­ment iden­ty­fi­ka­cji, która sprawi, że będzie ono bar­dziej sku­teczne. Wybór wła­ści­wego rodzaju czcionki jest także ważny przy prze­ka­zy­wa­niu odpo­wied­niego prze­sła­nia. Proste i wyraźne wzory czcio­nek spra­wią, że logo będzie czy­telne i wszech­stronne.
Należy wybrać wyraźne i sty­lowe kroje czcio­nek by dum­nie repre­zen­to­wały nazwę siłowni lub jej slo­gan. To sprawi, że znak fir­mowy będzie zro­zu­miały dla odbior­ców i pomoże prze­ka­zać prze­sła­nie logo­typu siłowni.

Powyżej zostały wymie­nione naj­waż­niej­sze ele­menty, które spra­wiają, że logo­typy są bar­dziej pro­fe­sjo­nalne i prze­ko­ny­wu­jące. Wzór logo siłowni z pew­no­ścią jest zna­kiem iden­ty­fi­ka­cyj­nym, który wiele mówi o cen­trum fit­ness. By repre­zen­to­wać te usługi oraz pro­gramy tre­nin­gowe nie­mal każda firma zaj­mu­jąca się fit­nes­sem potrze­buje uni­ka­to­wej iden­ty­fi­ka­cji wizualnej.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przypadkowe
nagrody
Losowe wyna­gro­dze­nia są sil­nymi moty­wa­to­rami. Rzadkie i nie­prze­wi­dy­walne, nie koli­dują z wewnętrzną motywacją.
Co możemy roz­da­wać w loso­wych odstę­pach czasu, żeby wspie­rać pozy­tywne zacho­wa­nia albo po pro­stu nagra­dzać kogoś za zalo­go­wa­nie się?

Nagrodami mogą być pochwały, wir­tu­alne dobra, punkty, które można na coś wymie­nić itd. – jed­nak nie mogą być przy­zna­wane w prze­wi­dy­walny sposób.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę