Logo firmy ®

Skuteczny pro­jekt logo nie wymaga pozwo­le­nia na prze­kra­cza­nie gra­nic i barier. Doskonale widać to na przy­kła­dzie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek świata. Najlepszym z moż­li­wych zna­ków fir­mo­wych jest ten, które został zapro­jek­to­wany spe­cjal­nie dla cie­bie. Tożsamość marki i rodzaj pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści to poten­cjal­nie dosko­nała szansa wizu­alna, na zro­bie­nie dobrego wrażenia.

Klienci widzą logo firmy dużo wcze­śniej, niż spo­tkają jej przed­sta­wi­ciela. Nie pozwól, by taka rekla­mowa oka­zja prze­szła ci koło nosa. Po kilku spoj­rze­niach na logo, klient będzie prze­ko­nany, że współ­praca z tobą to dobry inte­res. Jak widać repre­zen­tu­jesz doj­rzały i wia­ry­godny biznes.

Dobre przy­kłady i wzory logo dla firmy.

Rozpoznawalny znak fir­mowy jest jed­nym z naj­bar­dziej opła­cal­nych i sku­tecz­nych narzę­dzi na dzi­siej­szym rynku reklamy. Bez względu na to czy cho­dzi o logo teatrów, opery, muzeów, logo kor­po­ra­cji, ener­ge­tyki, prze­my­słu czy logo małej firmy han­dlo­wej i usłu­go­wej. Odpowiednie wyko­rzy­sta­nie tego narzę­dzia pro­mo­cji może wysu­nąć cię na pro­wa­dza­nie i zosta­wić kon­ku­ren­cję w tyle. Wzór logo firmy mówi twoim klien­tom, co potra­fisz i daje im pew­ność, że dotrzy­mu­jesz swo­ich obiet­nic. Te pro­jekty gra­ficzne pokażą, jak sta­bilna i nie­za­wodna może być twoja firma.

Jak zapro­jek­to­wać dobre logo firmy?


Logo fir­mowe to sym­bol, który zapew­nia toż­sa­mość
. Niezbędną na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym dzi­siej­szym rynku.
Wspaniałym spo­so­bem na wyróż­nie­nie się w zróż­ni­co­wa­nym tłu­mie jest wła­śnie uni­kalny wzór logo. Należy upew­nić się, że Twoje logo jest łatwe w odbio­rze. Jeśli jest zbyt abs­trak­cyjne to staje się trudne do zro­zu­mie­nia. Prostsze jest łatwiej­sze do zapa­mię­ta­nia. Należy także upew­nić się, że posia­damy wer­sję czarno-białą, tak, by logo firmy mogło być wyko­rzy­stane w róż­nych środ­kach przekazu.

Zamawiając two­rze­nie nowego loga dla firmy wyso­kiej jako­ści od roz­ma­itych firm pro­jek­tu­ją­cych, czy to przez Internet czy nie, zawsze należy upew­nić się, że logo chro­nione jest pra­wami autor­skimi, dzięki czemu inne firmy nie będą mogły z niego nie­le­gal­nie korzy­stać. Dobrze jest też zyskać pew­ność, że firma pro­jek­tu­jąca nie sprzeda nam “poży­czo­nego” logo i nie znik­nie jutro z inter­netu. Takie sytu­acje zda­rzają się dość czę­sto i kosz­tują wła­ści­cieli wiele pieniędzy.

Niektóre firmy potrze­bują jedy­nie pro­stego pro­jektu, by dodać nazwie firmy ele­gan­cji, pod­czas gdy innym bar­dziej przy­niosą korzyść nie­zwy­kle szcze­gó­łowe i skom­pli­ko­wane kon­cep­cje. Każda branża ma inne potrzeby, i każda ma na celu prze­ka­za­nie odbior­com innego prze­sła­nia. Na wzór logo­typu skła­dają się roz­ma­ite ele­menty, takie jak kolory, czcionki itp. Konieczne jest, by wszyst­kie te ele­menty paso­wały do prze­sła­nia, jakie usi­łu­jemy prze­ka­zać klien­tom. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci stwo­rzyć, znak z któ­rego będziesz dumny i który łatwo zapad­nie w pamięci klien­tów. Wystarczy, że dasz nam o tym znać. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę