Logo finansowe
Od banku, przez fundusz, po kantor.

Jednym z naj­lep­szych spo­so­bów na pro­mo­cję two­jej firmy finan­so­wej jest posłu­że­nie się logo­ty­pem. Porywające, przy­ku­wa­jące uwagę logo banku daje kon­su­men­tom wra­że­nie bez­pie­czeń­stwa i sta­bil­no­ści – cech, które są tak cenione w branży finansowej.

logo-banku

Logo banku
Alior Bank - Nowy bank w Polsce

logo-funduszu

Logo funduszu
ING - Fundusz emerytalny

logo-kantoru

Logo kantoru
Cinkciarz.pl -  Kantor internetowy

Niestety ta gałąź rynku od zawsze boryka się z pro­ble­mem braku zaufa­nia. Logo finan­sowe ma za zada­nie roz­wią­zać ten pro­blem. Wpadający w oko znak gra­ficzny da twoim klien­tom pew­ność, że jesteś jedyną firmą, z którą chcą robić inte­resy. Twój znak gra­ficzny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szym obra­zem two­jego przed­się­bior­stwa, który zoba­czą twoi klienci. Imponujący logo­typ, będące nie­ustan­nie w zasięgu wzroku, utwier­dzi klien­tów, że sta­rasz się im pomóc, ofe­ru­jąc naj­lep­sze usługi na rynku.

Międzynarodowe wzory logo banku, kan­toru i lombardu.

 

 

Każdy emble­mat, obraz lub sym­bol repre­zen­tu­jący firmę lub pro­dukt jest uwa­żany jako jej logo. Logotypy są pro­jek­to­wane tak, by były natych­miast iden­ty­fi­ko­wane z pro­duk­tem czy firmą. Znaki fir­mowe mogą być wyko­rzy­sty­wane w druku, np. w bro­szu­rach rekla­mo­wych, na papie­rze fir­mo­wym czy innych ofi­cjal­nych ele­men­tach pape­te­rii danego pro­duktu czy firmy. Dzięki takim sym­bo­lom firmy i pro­dukty są łatwo roz­po­zna­wane. Logo to naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób na wyróż­nie­nie się spo­śród innych firm z branży. I to nie ważne, czy cho­dzi o logo kan­toru, czy logo lombardu.

logo-bankowe

Logo bankowe
mBank - Pierwszy bank internetowy

logo-finanse

Logo finanse
Deloitte. - Doradztwo podatkowe

logo-lombard

Logo lombard
Lombard - Szybkie pożyczki pod zastaw

Wpływowe orga­ni­za­cje finan­sowe już w prze­szło­ści zastrze­gły sobie takie emble­maty. Jednak obec­nie, gdy świat zmie­nił się gwał­tow­nie, więk­szość firm finan­so­wych posiada wła­sne logo finan­sowe. Niektóre firmy finan­sowe zain­we­sto­wały wiel­kie ilo­ści pie­nię­dzy w swoje znaki fir­mowe, ponie­waż w pełni zdają sobie sprawę z tego, że jest to klu­czowy spo­sób na zbu­do­wa­nie uni­ka­to­wej toż­sa­mo­ści marki.

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo banku, fun­du­szu czy insty­tu­cji finansowej?

Dobre logo banku wyróż­nia go na tle firm, które nie zagosz­czą w tej branży zbyt długo. Ci, któ­rzy nie poświę­cają odpo­wied­niej ilo­ści czasu i środ­ków na stwo­rze­nie dobrego logo, spra­wiają wra­że­nie, że nie chcą poświę­cić odpo­wied­niej ilo­ści czasu i środ­ków na zapew­nie­nie naj­lep­szej jako­ści usług. Klienci ocze­kują naj­bar­dziej atrak­cyj­nej oferty i szu­kają firmy, która to zaoferuje.

Logo finan­sowe jest dokład­nie tym, czego potrze­bu­jesz, by poka­zać wyjąt­ko­wość two­jej oferty, a także twoją wia­ry­god­ność. Wielu ludzi dzia­ła­ją­cych na dzi­siej­szym rynku nie wie, czego tak naprawdę potrze­bują. Inteligentny klient będzie szu­kał eks­klu­zyw­nego logo­typu firmy ofe­ru­ją­cej usługi finan­sowe. Logo insty­tu­cji powie­dzą mu, czy są warte jego pieniędzy.

Jeśli chcesz być pierw­szą firmą, o któ­rej pomy­śli taki klient, musisz zde­cy­do­wać się na logo finan­sowe, które naj­le­piej okre­śli to, kim jesteś, co potra­fisz i jak dobrze potra­fisz to zro­bić. W tak śmiałe obwiesz­cze­nie nikt by nie uwie­rzył, gdyby nie zasto­so­wa­nie ener­gicz­nego, peł­nego życia logo. Wielu klien­tów pole­gało nie­gdyś na rekla­mie „z ust to ust”. Być może nie­któ­rzy posłu­ży­liby się tego typu pocztą pan­to­flową, by zna­leźć odpo­wied­nią firmę finan­sową, fun­dusz a nawet kan­tor czy lombard.

Kolory logo­ty­pów w mar­kach finan­so­wych i bankowych.

Wybierając kolory dla logo finan­so­wego należy zawsze pró­bo­wać wybrać uni­wer­salne kolory, pro­fe­sjo­nal­nie uży­wane przez nie­które dru­kar­nie. Zauważono, że te kolory mają silny wpływ na oglą­da­ją­cych. Czerwony jest zazwy­czaj uży­wany do przy­cią­ga­nia uwagi, a nie­bie­ski, z powodu swych koją­cych wła­ści­wo­ści repre­zen­tuje kom­fort. Takie kolory jak czarny, ciemny i srebrny są rów­nież wyko­rzy­sty­wane w two­rze­niu pro­fe­sjo­nal­nych logotypów.

Style logo ban­ko­wego i funduszu.

Istnieje kilka róż­nych sty­lów nowego logo banku, fun­du­szu inwe­sty­cyj­nego, lom­bardu czy kan­toru, czę­sto pro­jek­to­wa­nego i wyko­rzy­sty­wa­nego, by polep­szyć sytu­ację firmy finan­so­wej. Jednym z bar­dzo dobrych spo­so­bów jest umiesz­cze­nie nazwy firmy poni­żej znaku gra­ficz­nego. Istnieją także cał­ko­wi­cie sym­bo­liczne znaki fir­mowe, wyko­rzy­stu­jące różne geo­me­tryczne kształty. Zawsze należy pró­bo­wać zna­leźć rów­no­wagę pomię­dzy slo­ga­nami i symbolami.

Czcionki i slo­gany logo­ty­pów finansowych.

Jeśli logo finan­sowe wymaga doda­nia slo­ganu, należy zawsze pamię­tać o zacho­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wego stan­dardu i jako­ści słów. Slogan powi­nien być pre­cy­zyjny i powi­nien także prze­ka­zy­wać kom­pletne infor­ma­cje doty­czące firmy czy pro­duktu. Odpowiednie, widoczne i czy­telne kroje pisma są zawsze wyma­gane do stwo­rze­nia sku­tecz­nego slo­ganu.
Logo zawsze powinno być łatwe do zapa­mię­ta­nia i wywie­rać dłu­go­trwałe wra­że­nie na oglą­da­ją­cych. Nie należy uży­wać sym­boli, któ­rych nie da się wyko­rzy­stać w róż­nych roz­mia­rach. Tworzenie logo finan­so­wego to trudne zada­nie; by stwo­rzyć sku­teczne logo zawsze należy sta­rać się wypró­bo­wy­wać uni­ka­towe slo­gany i emblematy.

Każdy emble­mat, obraz lub sym­bol repre­zen­tu­jący firmę lub pro­dukt jest uwa­żany jako jej logo. Logotypy są pro­jek­to­wane tak, by były natych­miast iden­ty­fi­ko­wane z pro­duk­tem czy firmą. Znaki fir­mowe mogą być wyko­rzy­sty­wane w druku, np. w bro­szu­rach rekla­mo­wych, na papie­rze fir­mo­wym czy innych ofi­cjal­nych ele­men­tach pape­te­rii danego pro­duktu czy firmy. Dzięki takim sym­bo­lom firmy i pro­dukty są łatwo roz­po­zna­wane. Porządny pro­jekt logo w świe­cie finan­sów, to naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób na wyróż­nie­nie się spo­śród innych firm z branży. Wpływowe orga­ni­za­cje już w prze­szło­ści zastrze­gły sobie takie emble­maty. Jednak obec­nie, gdy świat zmie­nił się gwał­tow­nie, więk­szość firm finan­so­wych posiada wła­sne logo finan­sowe. Niektóre firmy finan­sowe zain­we­sto­wały wiel­kie ilo­ści pie­nię­dzy w swoje znaki fir­mowe, ponie­waż w pełni zdają sobie sprawę z tego, że jest to klu­czowy spo­sób na zbu­do­wa­nie uni­ka­to­wej toż­sa­mo­ści marki.

Buduj dobrą markę od samego początku. Zdobądź logo finan­sowe, któ­rego szukałeś!

Dzisiejszy świat jest zupeł­nie inny. Klienci szu­ka­jący firmy finan­so­wej z całą pew­no­ścią zro­bią to poprzez inter­net. Otwiera on moż­li­wo­ści nie tylko na twoje mia­sto, ale na cały świat. Aby być kon­ku­ren­cyj­nym na podob­nym pozio­mie, musisz być gotowy na prze­pro­wa­dze­nie szcze­rej kam­pa­nii rekla­mo­wej. Taka kam­pa­nia zaczyna się od dekla­ra­cji tego, kim jesteś. Proste słowa i zda­nia już nie wystar­czą. Logo wypełni miej­sce wszyst­kich słów i gra­fik, byś mógł zająć miej­sce obok naj­mniej­szych i naj­więk­szych firm świata. Weź za przy­kład oso­bi­ste doświad­cze­nia. Co znaj­du­jesz za każ­dym razem, gdy szu­kasz cze­goś w inter­ne­cie? Zauważysz, że ponad 80% wszyst­kich firm zaj­mu­ją­cych się finan­sami ma zin­dy­wi­du­ali­zo­wane logo.

Jedną z zalet posia­da­nia takiego zróż­ni­co­wa­nego i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego logo jest to, że możesz użyć go na swo­ich wizy­tów­kach i bro­szu­rach. Daje to moż­li­wość reklamy za każ­dym razem, gdy ktoś je zauważy. Wszystkie twoje doku­menty będą miały nadru­ko­wany znak fir­mowy – nie­drogą formę reklamy. Buzz mar­ke­ting (mar­ke­ting szep­tany) to wciąż wspa­niałe roz­wią­za­nie dla każ­dej firmy. Twoi klienci będą mogli z łatwo­ścią zapa­mię­tać twoją nazwę. Logo finan­sowe będzie dosko­na­łym narzę­dziem, które utkwi ludziom w gło­wach na długo.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę