Logo budowlane firmy remontowej i projektowej.

Twoje logo firmy budow­la­nej sta­nowi nie­zwy­kle cenne narzę­dzie pro­mo­cji, poma­ga­jąc Ci osią­gnąć suk­ces na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku budow­la­nym. Działalność w tej branży wiąże się z wysoką kon­ku­ren­cyj­no­ścią na rynku. Wie­le innych fir­m budow­la­nych wal­czy o te same zle­ce­nia, dla­tego też naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem jest wyróż­nie­nie wła­śnie Two­jego przed­się­bior­stwa na tle innych i sku­pie­nie Two­ich wysił­ków na budo­wie toż­sa­mo­ści i iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej marki. Można to osią­gnąć za pomocą sil­nie oddzia­ły­wu­ją­cych logo­ty­pów budowlanych

Przykłady logo­ty­pów firm budow­la­nych i remontowych

logo-firmy-budowlanej

Logo firmy budowlanej
Semeko - Developer mieszkań

logo-firmy-projektowej

Logo firmy projektowej
Architecture - Firma architektoniczna

logo-firmy-remontowej

Logo firmy remontowej
Rowe renovations - usługi budowlano-remontowe

Zwykle w takiej sytu­acji jedy­nym wyj­ściem jest stwo­rze­nie logo­typu, który jest wyjąt­kowy i uni­kalny. W połą­cze­niu z innymi cie­ka­wymi akcjami pro­mo­cyj­nymi, twoja obec­ność na rynku zosta­nie zauwa­żona, a ty otrzy­masz wię­cej zle­ceń. Możemy być budow­ni­czymi two­jego logo budow­lane, two­rząc znak gra­ficzny ide­al­nie do cie­bie dopa­so­wany. Jako pro­fe­sjo­nalni pro­jek­tanci logo, wiemy, jak stwo­rzyć ide­alny logo­typ budow­lany i zapro­jek­to­wać wizy­tówki budow­lane wzory.

Przykładowe wzory pro­jek­tów logo zwią­za­nego budow­nic­twem, remon­tami i projektowaniem.

Gdy klient wybiera firmę budow­laną, w jaki spo­sób podej­muje decy­zję? W przy­padku nie­któ­rych osób, jest to reko­men­da­cja innych ludzi. Dla innych, decy­zja ta zależy od ich moż­li­wo­ści finan­so­wych. Jednak dla wielu, zależy od pro­fe­sjo­na­li­zmu wize­runki danej firmy. Dlatego wła­śnie budowa logo firm dzia­ła­ją­cych w branży budow­la­nej jest tak ważne.

 
Logo budow­lane to nie tylko atrak­cyjna forma, którą można umie­ścić w dowol­nym miej­scu. Jest wizu­alną repre­zen­ta­cją two­jej firmy i jej war­to­ści, prze­ka­zuje ważne infor­ma­cje o etyce two­jej pracy, stylu, a nawet jako­ści two­ich pro­duk­tów. Kiedy poten­cjalni klienci spo­glą­dają na twój znak fir­mowy, w ich pod­świa­do­mo­ści powsta­nie obraz two­jej firmy, wli­cza­jąc w to kwe­stie two­jej uczci­wo­ści i tego, czy jesteś godny zaufa­nia i można na tobie pole­gać w czymś tak waż­nym jak pro­jekt budow­lany. Jest to oczy­wi­ście nie­zwy­kle ważny ele­ment suk­cesu two­jej firmy, dla­tego też powi­nie­neś pra­co­wać wyłącz­nie z wykwa­li­fi­ko­wa­nym i pro­fe­sjo­nal­nym pro­jek­tan­tem logo.

Jak zro­bić logo budow­lane, aby two­rzyło silną markę?

Twój logo­typ budow­lany może być efek­tyw­nie wyko­rzy­stany w spo­sób, który pozwoli two­jej fir­mie wywrzeć na klien­tach odpo­wied­nie wra­że­nie. Jeśli jesteś przed­się­biorcą budow­la­nym albo świad­czysz usługi remon­towe, potrze­bu­jesz odpo­wied­niego znaku gra­ficz­nego, który odzwier­cie­dli filo­zo­fię i pro­fe­sjo­na­lizm two­jej firmy.

Umiejętność uka­za­nia takich war­to­ści jak zaufa­nie i etyka jest nie­zwy­kle ważne w branży budow­la­nej. Twój znak fir­mowy może pomóc ci to osią­gnąć, poprzez wysła­nie spo­łe­czeń­stwu odpo­wied­niego prze­kazu. W two­rze­niu logo dla firmy budow­la­nej albo lokal­nego przed­się­biorcy, nasi pro­jek­tanci doko­nują wszel­kich sta­rań, by upew­nić się, że logo współ­gra z toż­sa­mo­ścią firmy w zakre­sie jej sta­tusu i celów.

Ostatnią istotną kwe­stią zwią­zaną z logo, o któ­rej należy wspo­mnieć przy logo budow­la­nych, jest ich umie­jęt­ność przy­cią­ga­nia uwagi. Chcesz, aby twoje reklamy i znaki gra­ficzne wybi­jały się z tłumu. Dlatego waż­nym jest, abyś posia­dał cał­ko­wi­cie uni­kalne logo, zamiast jed­nego z goto­wych sza­blo­nów. Twój pro­jek­tant powi­nien wie­dzieć, w jaki spo­sób uży­wać kolo­rów, kształ­tów i róż­nych czcio­nek, by stwo­rzyć wyjąt­kowe i ory­gi­nalne logo budow­lane, które przy­cią­gnie uwagę ludzi, będąc jed­no­cze­śnie atrak­cyj­nym i dopa­so­wa­nym do pro­wa­dzo­nego przez cie­bie biznesu.

Zadanie pro­jek­to­wa­nia i two­rze­nia
logo budow­la­nych może być skomplikowane.

Lecz pro­fe­sjo­nalny i doświad­czony pro­jek­tant zna­ków fir­mo­wych powi­nien wie­dzieć, co odróż­nia twoją firmę od innych i wyko­rzy­sta tą wie­dzę, by stwo­rzyć dokład­nie taką markę, któ­rej potrze­bu­jesz. Profesjonalne logo prze­ka­zuje klien­tom istotne infor­ma­cje, kreu­jąc jed­no­cze­śnie pozy­tywny wize­ru­nek firmy. Ten jeden ele­ment może być kamie­niem milo­wym w osią­gnię­ciu suk­cesu i roz­po­zna­wal­no­ści two­jej firmy.

Profesjonalny pro­jek­tant logo wie, jak zapro­jek­to­wać logo­typy budow­lane, aby prze­ka­zać klien­tom istotne infor­ma­cje. Twoje logo poin­for­muje wszyst­kich o tym, w jakiej branży dzia­łasz. Istnieje na to wiele spo­so­bów. Twój znak gra­ficzny może zawie­rać w sobie obrazy, które zwią­zane są z budow­nic­twem, jak na przy­kład kształty budyn­ków i narzę­dzi. Jeśli pre­fe­ru­jesz bar­dziej nowo­cze­sny wygląd, nie­które kształty, jak na przy­kład trój­kąty, są czę­sto koja­rzone z ryn­kiem budow­la­nym. Kolory jak poma­rań­czowy i żółty także bez­po­śred­nio odno­szą się do tej gałęzi dzia­łal­no­ści i co za tym idzie, są czę­stym ele­men­tem logo budow­la­nych. Jeśli twoja firma zaj­muje okre­śloną niszę rynku, jak na przy­kład budow­nic­two eko­lo­giczne, to aspekt ten także może być podkreślony.

Projekt logo firmy budow­la­nej to nie tylko atrak­cyjna forma gra­ficzna, którą można umie­ścić w dowol­nym miej­scu. Jest wizu­alną repre­zen­ta­cją two­jej firmy i jej war­to­ści, prze­ka­zuje ważne infor­ma­cje o etyce two­jej pracy, stylu, a nawet jako­ści two­ich pro­duk­tów. Kiedy poten­cjalni klienci spo­glą­dają na Twoje wzory wizy­tówki budo­wal­nej, w ich pod­świa­do­mo­ści powsta­nie obraz two­jej firmy, wli­cza­jąc w to kwe­stie two­jej uczci­wo­ści i tego, czy jesteś godny zaufa­nia i można na tobie pole­gać w czymś tak waż­nym jak pro­jekt budow­lany. Jest to oczy­wi­ście nie­zwy­kle ważny ele­ment suk­cesu two­jej firmy, dla­tego też powi­nie­neś pra­co­wać wyłącz­nie z wykwa­li­fi­ko­wa­nym i pro­fe­sjo­nal­nym pro­jek­tan­tem logo.

Budowa logo i sym­bolu marki budowlanej.

Innym waż­nym ele­men­tem pro­jek­to­wa­nia logo budow­la­nych jest stwo­rze­nie sym­bolu, który sprawi, że firma roz­po­zna­wana będzie jako godna zaufa­nia i sta­bilna. Można to osią­gnąć poprzez uży­cie kształ­tów, które będą repre­zen­to­wały tę war­tość, jak na przy­kład kwa­draty. Efekt ten można także osią­gnąć poprzez uży­cie nie­bie­skiego koloru, który jest barwą cie­płą i budzącą zaufa­nie. Często zda­rza się tak, że nie­pro­fe­sjo­nalne logo nie­ko­rzyst­nie wpływa na twój biz­nes, dla­tego nie­zwy­kle waż­nym jest, aby twój logo­typ budow­lany był rów­nie pro­fe­sjo­nalny jak ty.

budowa-logo_0

Marki budowlane
Acciona - Budowa i sprzedaż nieruchomości

logo-pośrednika-mieszkań

Logo pośrednika mieszkań
Home Broker - Broker mieszkaniowy

marki-budowlane_0

Logo developera
Euro styl - Developer mieszkań

Ostatnią istotną kwe­stią zwią­zaną z logo, o któ­rej należy wspo­mnieć przy logo budow­la­nych, jest ich umie­jęt­ność przy­cią­ga­nia uwagi. Chcesz, aby twoje reklamy i znaki gra­ficzne wybi­jały się z tłumu. Dlatego waż­nym jest, abyś posia­dał cał­ko­wi­cie uni­kalne logo, zamiast jed­nego z goto­wych sza­blo­nów. Twój pro­jek­tant powi­nien wie­dzieć, w jaki spo­sób uży­wać kolo­rów, kształ­tów i róż­nych czcio­nek, by stwo­rzyć wyjąt­kowe i ory­gi­nalne logo budow­lane, które przy­cią­gnie uwagę ludzi, będąc jed­no­cze­śnie atrak­cyj­nym i dopa­so­wa­nym do pro­wa­dzo­nego przez cie­bie biznesu.

Zadanie two­rze­nia logo budow­la­nych może być skom­pli­ko­wane, ale pro­fe­sjo­nalny i doświad­czony pro­jek­tant zna­ków fir­mo­wych powi­nien wie­dzieć, co odróż­nia twoją firmę od innych i wyko­rzy­sta tą wie­dzę, by stwo­rzyć dokład­nie takie logo, któ­rego potrze­bu­jesz. Profesjonalne logo prze­ka­zuje klien­tom istotne infor­ma­cje, kreu­jąc jed­no­cze­śnie pozy­tywny wize­ru­nek firmy. Mając do dys­po­zy­cji tak róż­no­rodne pro­dukty i usługi, kon­su­menci mają sze­roki wybór, a zapa­mię­ta­nie znaku gra­ficz­nego naprawdę może pomóc sprze­dać pro­dukt. Ludzie, czę­sto widząc logo, koja­rzą je lepiej niż koja­rzy­liby same słowa.

Wykorzystanie kolo­rów w logo­ty­pach budowlanych.

Użycie kolo­rów rów­nież two­rzy odważne prze­sła­nie i pomaga fir­mie w sprze­daży pro­duktu. Kolory naj­czę­ściej uży­wane we wzo­rach logo firmy budow­la­nej to nie­bie­ski, żółty, ciem­no­czer­wony i jasno­po­ma­rań­czowy. Każdy z tych kolo­rów przed­sta­wia zazwy­czaj okre­ślony kon­cept w umy­śle klienta, który koja­rzy kolor z usługą. Czerwony sym­bo­li­zuje zagro­że­nie, a poma­rań­czowy to jaskrawy kolor ostrze­gaw­czy. Te kolory są czę­sto widy­wane na tere­nach budowy, dla­tego też są one koja­rzone ze sobą. Profesjonalni budow­lańcy wyko­rzy­stują te kolory w zna­kach gra­ficz­nych firmy, by odtwo­rzyć obraz znaj­du­jący się w naszych gło­wach i poprzez pamięć wizu­alną pro­mo­wać firmę. Należy zadbać o to, by w logo­ty­pie budow­la­nym nie było umiesz­czo­nych zbyt wiele kolo­rów, ponie­waż znisz­czą one c

Twoje logo powinno być czę­ścią two­ich wzo­rów wizy­tó­wek b udow­la­nych, i nie tylko.

Także akcji pro­mo­cyj­nych, powinno być zamiesz­czone w inter­ne­cie i na innych doku­men­tach, uży­wa­nych przez twoją firmę. Strategia ta postawi twoje logo na świecz­niku i zoba­czy je duża liczba osób. Niezbędnym jest, byś poka­zał innym fir­mom i poten­cjal­nym klien­tom, że twoja firma sta­nowi siłę, z którą trzeba się liczyć. Poniżej pro­zen­tu­jemy wzory wizy­tówki budo­wal­nej, które zasłu­gują na uznanie.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Estetyka
Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wane są postrze­gane jako łatwiej­sze w użyciu.
Atrakcyjne przed­mioty lepiej dzia­łają – a przy­naj­mniej my postrze­gamy je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyjna dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub strona)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­damy, że są (albo powinny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wana strona czę­sto bar­dziej nadaje się do użytku.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę