Którą firmę wybrać do zaprojektowania logo? czyli kompletny poradnik dla kupującego.

Zweryfikuj jakość usług firm projektujących identyfikację wizualną.

Co znajdziesz w artykule

  Real­iza­cja pro­jektu logo zwieńc­zona sukce­sem to zawsze wynik doskon­ałej współ­pracy z doświad­c­zonym pro­jek­tan­tem. Tworze­nie kreaty­wnego logo jest pro­ce­sem roz­ło­żo­nym w cza­sie – zaczyna się od szki­ców, wstęp­nych wiz­ual­iza­cji, burzy mózgów i gry ksz­tałtów. Założe­niem jest wypra­cow­anie cze­goś spry­t­nego i naprawdę intere­su­jącego. Jak nie popeł­nić błędu już na samym początku – przy wybo­rze kreaty­wnego wykon­awcy? Poz­naj pro­ces pro­jek­towa­nia nieza­pom­ni­anego wrażenia.

  Ten jeden, ten jedyny.
  Jak zidentyfikować projektanta marzeń?

  Poś­piech pod­czas wyboru part­nera biz­ne­sowego rzadko się opłaca.
  Decy­du­jąc się na stworze­nie sil­nej marki, nie warto się spieszyć z wyborem odpowied­niej firmy, która zapro­jek­tuje dobre logo. Poś­piech to naj­gorszy doradca. Tak, jak nie warto sug­erować się wartoś­cią książki oce­ni­a­jąc ją po okładce, tak i w tym przy­padku pier­wsze wraże­nia wcale nie są miar­o­da­jne. W tak ważnym pro­ce­sie nie ma miejsca na ekspery­menty. Sprawdź kom­pe­tencje osób odpowiedzial­nych za przyszłe wiz­ualne kreacje twoich usług czy produktów.

  Warto, poświę­cić kilka chwil na roz­mowę
  z dawnymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąc
  o wraże­nia, jakie towarzyszyły współpracy.

  Jeśli projektant nie potrafi skutecznie zaprezentować włas­nej marki, nie należy liczyć na to, że z obcą pójdzie mu znacznie lep­iej. Napisal­iśmy świetne artykuły o zasadach projektowania logo i o tym jak zrobić logo we własnym zakresie. Z pewnoś­cią poz­wolą Ci one odpowied­nio przy­go­tować się do współpracy z firmą od projektowania.

  Wybór odpowied­nich ludzi
  przekłada się na jakość pro­duktu.

  Zobacz, jak wygląda oferta projektowania logo, która przy­go­towana jest we właściwy sposób. Wyjaś­nia ona dokład­nie, jak wygląda pro­ces, co dosta­jesz w finale. A co najważniejsze daje gwarancję, że Twoje pieniądze będą bez­pieczne i nie ryzyku­jesz kupna kota w worku.

  3 pod­sta­wowe cechy
  skutecznego logo­typu:

  Firma. Logo. Wiarygodność. Odpowiedzialność.
  Sprawdź podstawowe cnoty dobrego usługodawcy:

  Fachowa obsługa, praw­domówność a przede wszys­tkim odpowiedzial­ność.
  To cechy, które ułatwiają współpracę i zag­waran­tują skuteczność real­iza­cji. Jak zaprojektować logo firmy? Jak wybrać odpowiednią firmę do zaprojektowania dobrego logo? To bardzo proste...

  1. Zacznij od sprawdzenia wiary­god­ności. Najlepiej rozpoczy­na­jąc od doty­chcza­sowego dorobku firmy (port­fo­lio). Zre­al­i­zowane prace to fun­da­ment najlep­szych firm pro­jek­tu­ją­cych logo i zarazem najlep­sza rekomen­dacja. Warto, abyś poświę­cił choć kilka chwil na roz­mowę z dawnymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąc o wraże­nia, jakie towarzyszyły współpracy.
  2. Sprawdź dokład­nie ofertę na stronie. Upewnij się, że nie będziesz zaskaki­wany masą dodatkowych ukry­tych kosztów związanych z pro­jek­towaniem Two­jego nowego logo.
  3. Zaniechaj współpracy z fir­mami - widmo. Firmy logo wirtu­alne mogą sprowadzić realne kłopoty. Odpuść sobie firmy, z którymi możesz kon­tak­tować się wyłącznie za pomocą maila lub tele­fonu komórkowego. W przy­padku wys­tąpi­enia trud­ności w real­iza­cji praw­dopodob­nie zosta­niesz „odłąc­zony”. Firma logo nie poda­jąca dokład­nego adresu siedz­iby nie zna­jdziesz ponownie, gdy sta­niesz w obliczu sytu­acji naruszenia praw autors­kich. Koniecznie sprawdź, w jakich godz­i­nach i jakimi sposobami możesz kon­tak­tować się z firmą.

  Zrozumienie jest podstawą wszystkich wielkich projektów.

  Upewnij się, że jesteś właś­ci­wie rozu­mi­any od samego początku.
  Jeżeli czu­jesz, że kwes­t­ionar­iusz nie daje możli­wości odzwier­ciedle­nia specy­ficznych cech Two­jego biz­nesu, nie bój się zadawać kłopotliwych pytań, lub rozważ rezy­gnację. Pro­jek­tanci to nie wróżki – jeżeli nie chcą dokład­nie poz­nać Twoich oczeki­wań, nie stworzą dopa­sowanej tożsamości.

  Firma logo, która wymaga od Ciebie infor­ma­cji
  w 50 stron­i­cowym pliku Worda przy­pom­ina lekarza,
  który pyta, jakie leki Ci przepisać.”

  Zbyt dużo infor­ma­cji może w równym stop­niu skom­p­likować pracę, jak ich niedobór.
  Przesyt danych prowadzi do selekcji, którą samowol­nie przeprowadza grafik. Skutki tych decyzji mogą być druz­gocące, dlat­ego tak ważna jest pre­cyzja. Firma, która pro­ponuje Ci wysłać „opis potrzeb” w 50-stronicowym pliku Worda przy­pom­ina lekarza, który pyta, jakie leki Ci przepisać. Na tym etapie nie straciłeś jeszcze czasu ani pieniędzy. Wbrew pozorom, to najlep­szy moment wyco­fa­nia się z realizacji.

  3 katastrofalne cechy ofert w podejrzanie niskiej cenie.

  Logo, które kosz­towało kilka zło­tych, może spowodować szkody na kilka mil­ionów. To jedne z najboleśniejszych lekcji, które odra­bi­ają firmy oszczędza­jące na nowym znaku fir­mowym. Napisal­iśmy świetny artykuł na temat kosztów i kon­sek­wencji niewłaś­ci­wie zapro­jek­towanego logo. Rekomen­du­jemy tą lek­turę, każdemu, kto za chwilę wyda swoje pieniądze na nowy wiz­erunek firmy czy produktu.

  1. Brak gwarancji lub brak zwrotów gotówki:
   Niepewność włas­nych umiejęt­ności. Tani pro­jek­tanci logo nie gwaran­tują Ci żad­nej gwarancji ani zwrotu pieniędzy w przy­padku nieod­powied­niej real­iza­cji ich usługi. Być może dlat­ego klient nie wraca do nich – takie dzi­ałanie pod­szyte jest brakiem zau­fa­nia do włas­nego pro­jektu. Pro­jektu, który w naj­gorszym wypadku może być pro­jek­tem ukradzionym z zagranicy. Co zdarza się nad­ wyraz często…
  2. Mały wybór kiep­s­kich pomysłów w słabej oprawie graficznej.
   Tanie rozwiąza­nia ofer­ują ci mały wybór. Niek­tórzy pro­jek­tanci tworzą pro­dukt nie ofer­u­jąc ci wyboru między różnymi sty­lami pro­jektu lub zapew­ni­a­jąc bardzo mały wybór. Wów­czas, nal­iczają dodatkowe koszta za alter­naty­wne rozwiąza­nia.
  3. Ama­torstwo i ogranic­zona liczba for­matów, które będzie trzeba prz­er­abiać. Pro­fesjon­alne firmy zapew­ni­ają pro­jekt w postaci bitmapy i w grafice wek­torowej. Oba rodzaje obrazu okazują się w prak­tyce niezbędne (bitmapy uży­wasz na stronie, zaś wer­sji wek­torowej – np. na wiz­ytówkach).

   Zwróć uwagę na to, że problemy: Prob­lemy z tytułu błędów w projektowaniu logo pojaw­iają się z opóźnie­niem, np. pod­czas drukowa­nia wiel­kich for­matów, tłoczenia (lub grawerowa­nia) logo, czy haftu na fir­mowych ubra­ni­ach. Niepraw­idłowo opra­cow­ane logo będzie w przyszłości powodować kłopoty. Najlepiej zapoz­naj się z pełnym artykułem na ten temat.

  Jeśli wybrałeś już właściwą firmę,
  rozpocznij współpracę we właściwy sposób.

  Od czego rozpocząć pomyślną real­iza­cję? Skup się na włas­nych klien­tach. Stwórz portret psy­cho­log­iczny ide­al­nego klienta. Ide­alny klient to ten, który będzie gen­erował fir­mie najwięk­sze zyski. Odgad­nij jego zachowa­nia, gusta. Kieruj przekaz do ludzi z krwi i kości, nie do wymyślonych, hipote­ty­cznych postaci.

  Musisz wiedzieć, co najczęś­ciej kupuje twój przyszły klient, jakie kierują nim motywacje, gdzie mieszka i czym się zaj­muje. Im lep­iej go zdefini­u­jesz, tym bardziej wzrosną szanse na stworze­nie logo­typu, które przy­ciąga klien­tów jak prawdziwy magnes. Im więk­szą grupę docelową będziesz chciał uwzględ­nić, tym mniejsza będzie siła Two­jego nowego logo.

  Logo jest prak­ty­cznym narzędziem mar­ketingowym, dlat­ego powinno być przede wszys­tkim funkcjon­alne. Będziesz uży­wał go w wielu celach: wys­tąpi na wiz­ytówkach, rekla­mach, w Internecie, na gadże­tach reklam­owych. Musi równie dobrze wyglą­dać w małym for­ma­cie, jak i w dużym, w kolorze i w kon­trastowym zestaw­ie­niu czerni z bielą. Nie może zaw­ierać zbyt wielu szczegółów, liczy się prze­cież ekono­mia. Warto abyś poznał  także, najczęstsze błędy, popełniane  podczas projektowania logo firmy.

  Drukowanie złożonych wzorów może być kosz­towne. To jed­nak nie znaczy, że twoje logo powinno być zbyt proste i nudne. Stwórz har­monię funkcjon­al­ności i wyglądu.

  Zadaniem logo jest zarabiać pieniądze dla Twojej firmy.

  Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci pod­jąć właś­ciwe decyzje.
  Być może masz już własne doświad­czenia w tym tema­cie? Podziel się nimi w komen­tarzach artykułu, które zna­j­dują się poniżej. Cieszą nas wszelkie kon­struk­ty­wne rozwinię­cie tem­atu.  Pro­jek­towanie logo, to także jedna z kom­pe­tencji naszego zespołu.
  Robimy to właś­ci­wie i co ważne - uwiel­bi­amy to robić. Jeśli chcesz abyśmy przed­staw­ili Ci owocną ofertę stworzenia pro­fesjon­al­nego logo, wystar­czy, że klikniesz tutaj, lub po prostu zadz­won­isz pod nr tel. 660 970 980. Zawsze z wielką satys­fakcją obser­wu­jemy, jak firmy, którym pomagamy odnoszą sukcesy w biz­ne­sie. Zapraszamy!

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę