X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

W jaki sposób hojne marki

zdobywają serca klientów i ich absolutną lojalność?


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Kiedyś, to wiel­kie firmy mówiły: „nie ma niczego za darmo”. Dziś,mogą powtó­rzyć to ich klienci. To oni prze­jęli kon­trolę. Marki, którepotra­fią dosto­so­wać się do tych nowych wyma­gań i oka­zaćodpo­wied­nią hoj­ność, wyzna­czą trendy, za któ­rymi będą pró­bo­walinadą­żać pozostali.

Wnikliwa obser­wa­cja odsła­nia jeden ze szcze­gól­nych aspek­tów dzia­ła­nia lide­rów mar­ke­tingu i biz­nesu. Co bar­dziej zaska­ku­jące, naśla­do­wać je może nawet począt­ku­jąca firma.

Globalny feno­men hoj­nych marek, staje się coraz bar­dziej zauwa­żalny.
Liderzy, któ­rzy są tu opi­sani, podzie­lają nasta­wie­nie do klienta, spo­sóbzacho­wa­nia i komu­ni­ka­cji ze świa­tem. Przeważnie są to marki zwie­loma suk­ce­sami. Te suk­cesy naj­wy­raź­niej nie biorą się zni­kąd — tojedna z korzy­ści, które przy­nosi wyróż­nia­jący je model postę­po­wa­nia.Jaki jest więc ich wspólny mia­now­nik? Oto wyja­śnie­nie — wszyst­kiete marki po pro­stu są szczo­dre.

Przez szczo­drość należy rozu­mieć szcze­gólną wizję swej roli,jaką speł­niają na rynku. Objawia się ona w goto­wo­ści do dzia­łań,które nie są uza­sad­nione jedy­nie chę­cią zysku, lecz empa­tią skie­ro­wanąw stronę klienta. W ten spo­sób, nawet naj­bar­dziej glo­balne biz­nesyoka­zują emo­cje i nawią­zują auten­tyczną więź.

"Lojalność klien­tów to naj­trwal­sza prze­waga kon­ku­ren­cyjna, jaką można osiągnąć."

Wyróżniający spo­sób postę­po­wa­nia zapew­nił tym mar­kom wię­cej miej­scaw ser­cach odbior­ców, niż innym. Używamy słowa “odbior­ców”, gdyż poli­tykaszczo­dro­ści ozna­cza też w pew­nym sen­sie rezy­gna­cję z tra­dy­cyj­nego modelumyśle­nia o “klien­tach” — ano­ni­mo­wej masie będą­cej krnąbr­nym źró­dłembogac­twa zarządu firmy.

"Stopień więzi i skala suk­cesu poka­zują, że to wła­śnie szczo­drość jest dla markinaj­pew­niej­szą drogą do budo­wa­nia trwa­łej wartości."

Szczodrość marki nie ozna­cza sza­fo­wa­nia fir­mo­wymi dłu­go­pi­sami, bądźnon­sza­lan­cji w udo­stęp­nia­niu floty aut. Nie jest to rów­nież cecha zwią­zanaz fun­da­cjami bądź innymi orga­ni­za­cjami o szczyt­nych celach. Hojność, októ­rej piszemy, może być spo­tkana w każ­dym seg­men­cie rynku nie­za­leż­nieod jego specyfiki.

Marka może być hojna na wiele sposobów.

W więk­szo­ści przy­pad­ków mani­fe­sta­cją hoj­no­ści będą liczne dro­bia­zgi, będące czy­tel­nym uze­wnętrz­nie­niem nieco innego, niż spo­ty­kane gdzie indziej nasta­wie­nia. Przykład? Amazon, posta­rał się, by jego klienci otrzy­mali dostęp do tak wia­ry­god­nych i bez­stron­nych recen­zji pro­duk­tów, jak to jest tylko moż­liwe. Są one pisane przez jedyne osoby nie mające wyraź­nego inte­resu w zachwa­la­niu każ­dej oferty — samych użyt­kow­ni­ków. Wprowadził rów­nież han­del uży­wa­nymi, acz­kol­wiek peł­no­war­to­ścio­wymi książ­kami, oraz co naj­bar­dziej szcze­gólne, pozwala umiesz­czać na swo­ich stro­nach ofertę innych skle­pów, które mogą bez­po­śred­nio kon­ku­ro­wać ceną. Oczywiście, że brzmi to nie­roz­sąd­nie tylko na pierw­szy rzut oka, a w rze­czy­wi­sto­ści przy­nosi Amazonowi tylko zyski. Jest też tu jed­nak i dru­gie dno — czy­telna filo­zo­fia otwar­to­ści i przej­rzy­sto­ści. Klienci otrzy­mują wię­cej, niż ocze­kują, wra­cają więc, a korzy­stają na tym obie strony.

Podobnych zacho­wań zna­leźć można wię­cej. Apple pro­wa­dzi w swo­ich skle­pach regu­larne szko­le­nia i kon­sul­ta­cje mają powięk­szyć kom­fort korzy­sta­nia z ich kom­pu­te­rów. Lokale kawiar­niane z logiem Star­bucks zapew­niły bez­płatny dostęp do Internetu. Mało tego — praw­do­po­dob­nie rezy­gna­cja z tych zacho­wań miałaby korzystny (dzięki cię­ciu kosz­tów) wpływ na bie­żące wyniki finan­sowe. W dal­szej per­spek­ty­wie oka­zuje się jed­nak, że hojne marki dosko­nale wie­dzą, co robią.

Szukając spe­kta­ku­lar­nych rela­cji marka-klient, można odwie­dzić lokale, gdzie ziarna kawy z eks­presu pako­wane są w spe­cjalne worki i roz­da­wane jako bar­dzo war­to­ściowa odżywka dla domo­wych roślin. Napotkamy też winiar­nię, gdzie wszyst­kie ety­kiety i recen­zje pisane są ręcznie.

Kolejny przy­kład szczo­drego bran­dingu — ope­ra­tor tele­fo­niczny Orange zain­sta­lo­wał łado­warki do tele­fo­nów w lon­dyń­skich tak­sów­kach. Gdy zaś jeden ze skle­pów prze­cho­dził remont, na zawie­dzio­nych klien­tów cze­kały rik­sze, które pod­wo­ził ich pod inny, czynny oddział firmy.

"To naprawę tro­chę tak, jak gdyby pro­du­cent paliw uczył oszczęd­nej jazdy."

Brak wymier­nej, przy­naj­mniej bez­po­śred­nio, korzy­ści to jedna z pod­sta­wo­wych cech szczo­drego dzia­ła­nia. Istnieje wiele marek, które potra­fią rekla­mo­wać się spo­so­bami, które nie­ko­niecz­nie przy­no­szą wzrost sprze­daży, kon­cen­tru­jąc się na budo­wa­niu przy­ja­znych sto­sun­ków z odbiorcą.

"Jakimi zasa­dami, kie­rują się naj­bar­dziej szczo­dre marki?"

Marki, które sta­rają się wcie­lać w życie poniż­sze zasady, mają opi­nię uczciw­szych, cie­kaw­szych i ofe­ru­ją­cych bar­dziej war­to­ściową usługę. Będą też potra­fiły mile zasko­czyć. Na więk­szo­ści ryn­ków, gdzie panuje silna kon­ku­ren­cja i trudno o skok tech­no­lo­giczny, dla­tego prze­waga emo­cjo­nalna szybko wysu­nie je na czo­łowe pozycje.

Firma, która chce zasłu­żyć
na opi­nię hoj­nej,
powinna przy­swoić kilka
pod­sta­wo­wych zasad:

To marka wyko­nuje pierw­szy ruch, nie ocze­ku­jąc niczego w zamian.

Motywem hoj­nego dzia­ła­nia nie może być wyłącz­nie zysk.

Klienci dzia­łają bar­dzo uczci­wie oraz rozu­mieją zasadę dawa­nia i brania.

Interakcja z oto­cze­niem jest rze­czą wspaniałą.

Zaufanie to kapi­tał trudny do zdo­by­cia,
i jesz­cze trud­niej­szy do utrzymania.

Marka pyta — klienci odpo­wia­dają. Kto umie­jęt­nie pro­wa­dzi dia­log na rynku, nie będzie podej­rze­wany o nie­uczciwe inten­cje, i może liczyć na odpo­wied­nią reak­cję oto­cze­nia.
 W ten wła­śnie spo­sób naj­bar­dziej szczo­dre marki mogą cie­szyć się korzyst­nym rezo­nan­sem swo­ich dzia­łań: ludzie doświad­czają i oglą­dają wszyst­kie obecne na rynku brandy. Z dnia na dzień coraz spraw­niej je porów­nują, oce­niają oraz doko­nują wyboru. Kto zachowa się tu naj­szla­chet­niej, wygrywa.

"Dawaj zamiast brać, a zosta­niesz nagro­dzony. Ta piękna zasada, umie­jęt­nie sto­so­wana, potrafi przy­nieść majątek."

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena