Historia logo Mistrzostw Świata i Europy,
w piłce nożnej. Przegląd symboli od 1932r.

Rozgrywki między koncepcjami logotypów FIFA i UEFA . OLE!

Co znajdziesz w artykule

  Najpop­u­larniejsza, wspani­ała, fas­cynu­jąca… Nie ma takich słów, które w pełni odd­adzą skalę emo­cji pow­iązanych z piłką nożną.Trudno zna­leźć rów­nież słowa, które mogłyby choć w czę­ści okre­ślić Mistrzostwa Świata, które przy­no­szą jesz­cze więk­sze emo­cje, wyra­zić atmos­ferę panu­jącą na try­bu­nach. Nawet tak pop­u­larna dyscy­plina (czy może już reli­gia?) potrze­buje jed­nak wiz­erunku; ten zaś nie obe­jdzie się bez logo.

  Poznaj znaki firmowe, najpopularniejszej dyscypliny świata.

  Przy­go­towanie znaku tak wiel­kich i rozpoz­nawal­nych imprez to wielki prestiż i okazja do zdoby­cia rozgłosu. Często wynik rozstrzy­gany jest w drodze konkursu (duch sportowej rywal­iza­cji obow­iązuje).

  Wydawałoby się zatem, że zwycięzcy będą reprezen­tować, nomen omen, ligę mis­trzów w pro­jek­towa­niu logo a jak jest w isto­cie?


  Być może chcesz od razu skoczyć do
  logo­typów mis­tr­zostw Euro.

  Po piłkars­kich emoc­jach zapraszamy na logo­ty­powe emocje olimpi­jskie.

  Czy wiesz, że…
  2208
  dokład­nie tyle bramek
  padło w całej his­torii
  mis­tr­zostw świata
  w piłce nożnej

  Złota szesnastka. Piłkarskie logo Mistrzostw Świata.

  Poniżej, w chrono­graficznej kole­jności prezen­tu­jemy kilka­naś­cie znaków graficznych,
  które patronowały najbardziej pop­u­larnym zawodom na Ziemi od ponad pół wieku.

  Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko!
  — Słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, pozostaną w pamięci na długo.

  Aby uniknąć oskarżeń o korupcję (o które w piłce nożnej ostat­nio nietrudno), przyj­mu­jemy kole­jność chrono­log­iczną. Każdy kibic (i grafik) może wybrać włas­nych faworytów.

  16. Identyfikacja wizualna, Brazylia 1950

  Naj­gorętsi fanatycy fut­bolu na świecie nie mogli przy­go­tować nic zbliżonego do odcieni szarości — brazyli­jskie logo jest pełne dynamizmu i żywych kolorów, naw­iązu­ją­cych trady­cyjnie do barw kraju-gospodarza.

  Wynik: Urug­waj 21 Brazylia

  15. Identyfikacja, Szwajcaria 1954

  Neu­tralny w cza­sie wojny kraj zdobył prawo orga­ni­za­cji Pucharu dzięki niewielkim zniszczeniom i relaty­wnie dobrej kondy­cji. Szwa­j­carowie zapro­ponowali spoko­jne, lecz nie zapada­jące w pamięć logo o delikat­nej budowie, wyko­rzys­tu­jące flagę.

  Wynik: Niemcy Zach. 32 Węgry

  14. Logo piłkarskie, Szwecja 1958

  Żywe kolory skan­dy­nawskiego logo zain­spirowane są bar­wami szwedzkiej flagi. Skrót w tle tłu­maczy się jako pol­skie „MŚ”.

  To właśnie wtedy na świa­towej sce­nie zade­bi­u­tował słynny Pelé.

  Wynik: Brazylia 52 Szwecja

  13. Logo FIFA, Chile 1962

  Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko” — to słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, stały się nie­ofic­jal­nym mottem tych zawodów.
  Zostały powiedziane nie bez przy­czyny — w trak­cie przy­go­towań kraj został zde­wastowany przez najwięk­sze trzęsie­nie ziemi XX wieku. Nie wpłynęło to na poziom pro­jektu logo — wyróż­nia się ono delikat­nym i pełnym detali rysunkiem.

  Wynik: Brazylia 31 Czechosłowacja

  12. Symbol, Anglia 1966

  Cen­tral­nym ele­mentem ang­iel­skiej propozy­cji był Puchar Juliesa Rimeta (Złota Nike), rzeźba autorstwa Abela Lafleura. Skradziona z wys­tawy tuż przed zawodami, podobno znaleziona została przez psa o imie­niu Pick­les.

  Inne ele­menty logo nie budzą, na szczęś­cie, podob­nie dra­maty­cznych wspom­nień (a ory­gi­nalny puchar zag­inął na dobre w 1983).

  Wynik: Anglia 42 Niemcy Zach.

  11. Symbol graficzny, Meksyk 1970

  Przez wielu fanów ten właśnie puchar jest uważany za najws­panial­szy w his­torii — brazyli­jscy Canarin­hos dokony­wali w tym roku cudów, jakie nieczęsto ogląda się na boisku.

  Również od graficznej strony to logo należy do ścisłej medalowej czołówki. Oszczędna forma, charak­terysty­czne liter­nictwo — już na pier­wszy rzut oka wyróż­nia się ono w tłu­mie sportowych logo­typów.

  Wynik: Brazylia 41 Włochy.

  10. Identyfikacja wizualna, RFN 1974

  Te zawody zapamię­tamy na zawsze dzięki wspani­ałemu zwycięstwu Polaków nad drużyną ang­iel­ską.

  Niekoniecznie zaś z powodu logo­typu — kolorystyka nie porywa, a sama kom­pozy­cja nie może być raczej uznana za ciekawą.
  Wynik: Niemcy Zach. 21 Holandia.

  9. Logotyp, Argentyna 1978

  Naw­iązanie do flagi nieczęsto bywa tak kreaty­wne jak to argen­tyńskie — z biało-niebieskich pasów stwor­zono graficzną inter­pre­tację rąk trzy­ma­ją­cych piłkę.

  Proste, dopra­cow­ane, charak­terysty­czne — tak właśnie powinno wyglą­dać dobre logo.


  Wynik: Argen­tyna 31 Holandia.

  8. Logo FIFA, Hiszpania 1982

  Niewiele jest ele­men­tów, których brakuje w tej propozy­cji — obfi­tość flag i kolorów może zawró­cić w głowie.

  Choć można dysku­tować o czytel­ności, nie o entuz­jazmie i dynam­ice tego znaku.

  Wynik: Włochy 31 Niemcy Zach.

  7. Symbol graficzny, Meksyk 1986

  Jak widać, Meksykowi dobrych pomysłów star­czyło tylko na jeden pro­jekt. Kole­jne mis­tr­zostwa świata w tym kraju nie dys­ponują już logo­typem na miarę 1970 roku.

  Nie posi­ada ono żad­nych błędów, trudno jed­nak też je za cokol­wiek pochwalić.

  Wynik: Argen­tyna 32 Niemcy Zach.

  6. Symbol, Włochy 1990

  Dość ory­gi­nalny znak zapro­ponowali europe­jscy spec­jal­iści od designu.

  Niety­powy, migoczący obraz piłki w kolorach nar­o­dowej flagi i mod­ernisty­czne liter­nictwo pokazują, że Włosi nie wzorują się na cud­zych rozwiąza­ni­ach, a pomysłów im nie brakuje.

  Wynik: Niemcy Zach. 10 Argentyna

  5. Identyfikacja wizualna, USA 1994

  Amerykańska propozy­cja to dobry stan­dard pro­jek­towa­nia — ale jed­nak stan­dard.

  Naw­iązanie do flagi (kolory, pasy), czytelny opis i data to niemal obow­iązkowe ele­menty takiego pro­jektu. Poza nimi, trudno by znaleźć w tym znaku zwraca­jące uwagę ele­menty.


  Wynik: Brazylia 32 Włochy (Karne)

  4. Logotyp, Francja 1998

  Na tle fran­cuskiego logo­typu, nawet amerykański znak sprzed czterech lat wydaje się dość ory­gi­nalny.


  Dynam­iczny — w zamierze­niu — ele­ment graficzny, fran­cuska flaga, piłka fut­bolowa — to wszys­tko zna­jdziemy w tym znaku. W tym przy­padku to dość niewiele.

  Wynik: Francja 30 Brazylia

  3. Logo, Korea & Japonia 2002

  To pier­wszy Puchar zor­ga­ni­zowany przez dwa kraje oraz pier­wszy w Azji.

  Wspól­nie przy­go­towany znak odznacza się żywą kolorystyką i ele­ganckim liter­nictwem. Mniej ma wspól­nego z trady­cyjnym wschod­nim min­i­mal­izmem, więcej zaś — z typowo fut­bolową energią.

  Wynik: Brazylia 20 Niemcy

  2. Symbol, Niemcy 2006

  Wesołe twarze to charak­terysty­czny ele­ment znaku z mis­tr­zostw sprzed paru lat.

  Z obow­iązkowych naw­iązań do flagi kraju-gospodarza został tylko drobny graficzny ele­ment dookoła jed­nej z uśmiech­nię­tych buziek. To logo, które dys­ponuje potenc­jałem nawet więk­szym, niż jest w takim wypadku potrzebne.

  Wynik: Włochy 53 Francja (Karne)

  1. Logo, RPA 2010

  Liter­nictwo i rysunek postaci umiejęt­nie naw­iązuje do kolorystyki i folk­loru tego kraju.

  Choć wybór lokaliza­cji budzi kon­trow­er­sje wśród samych Afrykańczyków (wielkie inwest­y­cje w boiska mają specy­ficzny wydźwięk w kraju, który cią­gle wal­czy z ogrom­nymi obszarami przytłacza­jącej biedy), znak dobrze odna­j­duje się w otocze­niu poprzed­nich pro­jek­tów.

  Wynik: Hisz­pa­nia 10 Holandia

  Logo EURO 2012 - niezwykła historia.

  W tym artykule przed­staw­iamy Wam pewną piłkarską his­torię. Tym ciekawszą, że klien­tem tym jest najpotężniejsza w Europie orga­ni­za­cja w najbardziej fas­cynu­ją­cym sporcie świata — UEFA. Projektant-kalosz? Zobacz­cie sami…

  Poz­naj his­torię klien­tów, którzy potrze­bowali
  ponad trzy­dzi­estu lat, by przekonać się do nowego logo. Poz­naj pro­jek­tan­tów, którym udało się ich przekonać.

  Paradoks piłkarskiej iden­ty­fikacji. Logo na 2×45 minut.
  W typowym przy­padku, powszechna rozpoz­nawal­ność znaku wynika między innymi z jego wieku. Dłu­go­let­nia obec­ność na rynku daje szansę na utr­wale­nie się w pamięci odbior­ców — to nie przy­padek, że najcenniejsze marki świata (np. Coca-Cola, Mer­cedes) liczą sobie niejed­nokrot­nie ponad 100 lat.

  Znak opra­cow­any np. dla Olimpiady czy, jak te tutaj, zawodów piłkars­kich, jest prezen­towany raptem przez parę­naś­cie dni zawodów. Mimo to, ma on szansę osiągnąć wyżyny rozpoznawalności.

  Jak przekonać się można dzięki prezen­towanym ilus­tracjom, szansa ta po prostu nie była wyko­rzysty­wana. Logo Mis­tr­zostw Europy w piłce nożnej ist­ni­ało przez dziesię­ci­ole­cia w właś­ci­wie niezmienionej formie.

  Graficzny znak firmowy na trzydzieści dwa lata.

  Sprawd­zony przez dekady szablon nie był skom­p­likowany: na prezen­towane co cztery lata logo składała się graficznie przed­staw­iona flaga kraju-organizatora, skró­towiec UEFA oraz dwie cyfry infor­mu­jące o roku imprezy.

  Ten ele­ment okazuje się być znaczący, gdyż jest to jedyna różnica, która pozwalała łatwo ziden­ty­fikować znak. Drugą i ostat­nią różnicą była kolorystyka flagi, ale gdy któryś kraj orga­ni­zował zawody ponownie, wów­czas tylko data poma­gała zde­zori­en­towanym kibicom

  Wyjątkiem potwierdza­ją­cym regułę jest rok 1980.
  Trudno powiedzieć, co wyróżniło tak bardzo aku­rat te zawody — znak aku­rat tego Pucharu wyróż­nia się jed­nak zarówno na tle poprzed­ników, jak i następców.

  Logotyp na jeden rok i ani dnia dłużej.

  Stan­dard logotypu-flagi został wów­czas zarzu­cony — zastąpił ją ciekawie zapro­jek­towany znak łączący motyw piłki i kwiatu. Zniknął nawet napis UEFA, na rzecz bardziej ogól­nej nazwy kon­ty­nentu i datą. Kolorystykę można uznać za naw­iązu­jącą do flagi Włoch — kraju goszczącego puchar tamtego roku. Wynika ona jed­nak również z przyjętej kompozycji.

  Z graficznego punktu widzenia znak ten zasługuje na wyróżnie­nie nie tylko z powodu swo­jej odręb­ności. Nawet na tle wszys­t­kich późniejszych propozy­cji okazuje się być wyjątkowo prze­myślany. Pozbaw­iony udzi­wnień, trochę flo­rysty­czny ale i bardzo charak­terysty­czny.
  Piłka kwit­nie, lecz i ten, pro­jekt nie miał jed­nak god­nych siebie kontynuatorów.

  Ponadczasowy znak graficzny, czy samobój ?

  Cztery lata później znów zaprezen­towano nowe logo. Był to… ponownie stary pro­jekt.
  Przyp­isany Euro od dekad wzór został zas­tosowany ponownie — zarówno w 1984, jak i w kole­jnych zawodach, w 1992 roku.

  Jak się okazało, był to jed­nak łabędzi śpiew prastarego pro­jektu graficznego. Już w 1996 zawody Euro dys­ponowały zupełnie nowym, dynam­icznym znakiem. Ta nowa trady­cja jest kon­tyn­uowana do dziś — w roku 2000 i wszys­t­kich następ­nych puchar Europy pieczę­tował się unikalnym znakiem. Wielo­let­nia dom­i­nacja znaku-flagi została przeła­mana. Czy słusznie?

  Logo EURO 2012 - polskie Euro, polski projekt.

  Treść zdeza­k­tu­al­i­zowana: Na pewno inaczej będzie wyglą­dać logo samych zawodów, byle nie wyglą­dał tak jak na tej propozy­cji. Choć nie jest to jeszcze potwierd­zone, jedna z propozy­cji obe­jrzeć można obok. Połącze­nie pol­s­kich i ukraińs­kich barw przed­staw­ione zostało w postaci kolorowej piłki.

  Nie posi­ada już może entuz­jazmu pro­mo­cyjnego znaku, jed­nak na pewno spełni swoje mar­ketingowe zada­nia. Na pewno też nie deta­lami logo­typu będą zaprzą­tać sobie głowę kibice, gdy sędzia rozpocznie mecz.

  Dobrze znane więk­szości Polaków pro­mo­cyjne logo Pol­ski i Ukrainy zapro­jek­tował Grze­gorz Ryszko.

  W udany sposób łączy ono pol­skie i ukraińskie motywy ludowe z żywym, sportowym charak­terem. Nasy­cone kolory i bardzo charak­terysty­czny pas (naw­iązu­jący do ukraińskiej kra­jki) na pewno skutecznie przy­cią­gały spo­jrzenia jurorów. Dzięki jego pomocy, lub co bardziej praw­dopodobne bez przeszkód z jego strony osiągnęliśmy pier­wszy etap drogi do celu.

  Przyszłość logotypów w piłce nożnej.

  Oczy­wiś­cie będziemy na bieżąco rozwi­jać ten dział. A być może Ty posi­adasz ciekawą wiedzę na temat pro­jek­towa­nia związanego z piłką nożną? Prosimy podziel się nią w komen­tarzach na dole strony. Dziękujemy!

  Jeśli oglą­dasz ten artykuł w poszuki­wa­niu inspiracji i dobrej drogi do stworzenia włas­nego znaku fir­mowego, skon­tak­tuj się z nami klika­jąc tu, lub zadz­woń: 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią przy­go­tu­jemy indy­wid­u­alną ofertę dla Ciebie. Sprawdź również artykuł o zasadach pro­jek­towa­nia skutecznych logotypów.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Efekt
  pierwszeństwa
  Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
  Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

  Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę