Dobre wzory logo. Przykłady najlepszych identyfikacji.

Wzory logo powstają w wyniku inno­wa­cyj­nego myśle­nia i prze­ło­mo­wych pomy­słów. Najlepsze logo są na zawsze koja­rzone z firmą i przy­czy­niają się do wiel­kiego suk­cesu w roz­po­zna­wa­niu marki, którą reprezentują.

Logotypy muszą zawie­rać nie­zbędne cechy i osza­ła­mia­jące gra­fiki by móc roz­krę­cać inte­res. Proste ele­menty, takie jak styl tek­stu, roz­miar czcionki, kolor, ton, kon­trast i pro­ste gra­fiki odgry­wają znaczną rolę w usta­le­niu wize­runku firmy. Dobre logo może przy­no­sić ogromne zyski tylko wtedy, gdy jest pra­wi­dłowo zaprojektowane.

Wzory naj­lep­szych logo na świecie?

Co liczy się naj­bar­dziej pod­czas two­rze­nia roz­po­zna­wal­nej marki?

Wiele firm zdaje sobie sprawę, że zapro­jek­to­wa­nie jakie­go­kol­wiek rodzaju logo­typu nigdy nie zaowo­cuje suk­ce­sem firmy. Ale pewne aspekty pro­jek­to­wa­nia zna­ków gra­ficz­nych mogą przy­czy­nić się do usta­wie­nia firmy w świa­tłach reflek­to­rów. Badzo łatwo to sobie uświa­do­mić. Badania dowio­dły, że jeśli z pudełka kremu niwea, usu­nąć napis NIVEA, krem prze­stałby się sprze­da­wać w skali, która spo­wo­do­wała by ban­kruc­two firmy. Oto praw­dziwy pokaz siły marki. By upew­nić się, że firma gene­ruje sprze­daż dzięki wyko­rzy­sta­niu znaku fir­mo­wego ważne jest, by roz­wa­żyć poniż­sze wska­zówki pod­czas two­rze­nia logo firmy.

Świetne logo wyraża prze­kaz w nazwie firmy nie będąc nawet pięk­nym. Nawet piękne logo nie zosta­nie zauwa­żone, jeśli nie będzie w sta­nie prze­ka­zać jakie­goś prze­sła­nia. Na powyż­szych faj­nych i pięk­nych, acz­kol­wiek zupeł­nie nie­zna­nych w Polsce przy­kła­dach logo, widać to dosko­nale. Fajne logo, to poję­cie, które dla każ­dego będzie miało inną twarz. Dla biz­nesu jed­nak naj­bar­dziej liczy się sprzedaż.

Proporcjonalność
Firma Nike to mię­dzy­na­ro­dowa orga­ni­za­cja warta wiele milio­nów dola­rów, która stała się sławna dzięki powszech­nemu uży­ciu swo­jego logo. „Haczyk” można zna­leźć na takich pro­duk­tach jak sprzęt spor­towy, ubra­nia i buty. Sukces logo wynika z moż­li­wo­ści ska­lo­wa­nia nazwy firmy i jej logo. By wyko­rzy­stać mak­si­mum poten­cjału, znak fir­mowy powi­nien móc być wyko­rzy­stany w róż­nych roz­mia­rach i na róż­nych materiałach.

Rozpoznawanie logo
Unikatowy logo­typ może spra­wić, że Twoje pro­dukty i usługi będą roz­po­zna­wane, a ich atrak­cyj­ność wzro­śnie. Dobry obraz jest pamię­tany przez dłuż­szy okres czasu, bez względu na to, w jakim środku prze­kazu jest użyty. To wła­śnie dzięki impo­nu­ją­cym logo­ty­pom ludzie pamię­tają okre­ślone pro­dukty i skła­niają się ku nim.

Kolory dobrego logo
Ograniczone wyko­rzy­sta­nie kolo­rów jest dość czę­ste wśród naj­bar­dziej zna­nych marek. Większość z naj­bar­dziej osza­ła­mia­ją­cych i naj­bar­dziej ujmu­ją­cych logo­ty­pów doko­nały olbrzy­mich sprze­daży po pro­stu dzięki ich zna­kom fir­mo­wym. Te logo­typy zawie­rają pro­ste, jed­no­lite kolory, takie jak czer­wony i nie­bie­ski. Ważne, by uni­kać prze­sad­nego uży­cia kolorów.

Oryginalność dobrego logo
Logo musi być ory­gi­nalne. Musi być zastrze­żo­nym zna­kiem towa­ro­wym i powinno bez­po­śred­nio odzwier­cie­dlać cele firmy. Zawsze.

Polepsz swój wize­ru­nek już dziś.

Najlepsze logo może polep­szyć wize­ru­nek Twoich pro­duk­tów i usług. Ludzie mogą chcieć przej­rzeć stronę inter­ne­tową, jeśli logo­typ im zaim­po­nuje. Unikatowy znak gra­ficzny wpada oglą­da­ją­cemu w oko i umac­nia wia­ry­god­ność firmy. Jeśli Twoje logo nie jest zbyt impo­nu­jące, jest ste­reo­ty­powe lub nie zain­we­sto­wa­łeś w nie wystar­cza­ją­cej ilo­ści pie­nię­dzy, logo nie pomoże fir­mie i może wręcz dłu­go­trwale zaszko­dzić wize­run­kowi firmy. Pierwsze wra­że­nie utrzy­muje się dość długo, a szkód powsta­łych w tym momen­cie nie da się napra­wić. Należy upew­nić się, że pierw­sze wra­że­nie wywo­ły­wane przez firmę jest pozy­tywne wybie­ra­jąc impo­nu­jące, pro­fe­sjo­nalne logo.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę