Zmień swój mózg, zmień swoje życie.

Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.
Zmień swój mózg, zmień swoje życie.
Autor: David McRaney

Poznaj leka­rza, który ska­nuje mózgi i powią­zuje okre­ślone zacho­wa­nie ze związ­kami che­micz­nymi w mózgu. Bardzo tech­niczne zagad­nie­nia neu­ro­lo­giczne, ale w naszym fachu wie­dzy o mózgu nigdy nie jest zbyt wiele…

Doświadczenia z wcze­snego dzie­ciń­stwa nie two­rzą tylko pod­stawę dla roz­woju i nauki lecz mają bez­po­średni wpływ na to, w jaki spo­sób „oka­blo­wany” jest mózg.

Większa liczba ludzi w każ­dym wieku umiera w domu z powodu upadku niż z powodu pożaru.

Dla więk­szo­ści doro­słych zale­cam nastę­pu­jący cocktail:

 • Acetylo-L-karnityna – 500 mg dzien­nie,
  Kwas alfa lipo­nowy – 100 mg dzien­nie,
  Olej rybny – 1 000 mg dwa razy dzien­nie,
  Fosfatydyloseryna – 100 mg dwa razy dzien­nie,
  Kompleks wita­min z dużą dawką wita­min z grupy B,
  Witamina E (mie­sza­nina toko­fe­roli) – 100 mg dwa razy dzien­nie,
  Witamina C – 250 mg dwa razy dziennie.

Kora przed­czo­łowa to ośro­dek umie­jęt­no­ści ucze­nia się na błę­dach, pla­no­wa­nia i stop­nio­wego dopa­so­wy­wa­nia naszego zacho­wa­nia, by osią­gnąć cele. Gdy kora przed­czo­łowa działa, jak powinna, jeste­śmy roz­ważni, empa­tyczni, eks­pre­sywni, zor­ga­ni­zo­wani i nasta­wieni na cel. Korę przed­czo­łową nazywa się wyko­naw­czą czę­ścią mózgu, jak szefa w pracy. Gdy aktyw­ność kory przed­czo­ło­wej jest niska, jest tak, jakby nie było szefa, czyli prak­tycz­nie nie ma nad­zoru i nic nie zostaje zro­bione. Gdy kora przed­czo­łowa pra­cuje zbyt ciężko, jest tak, jakby szef szcze­gól­nie nad­zo­ro­wał wszyst­kich pra­cow­ni­ków z osobna.

Ten, kto rado­śnie masze­ruje w sze­re­gach w rytm muzyki już zyskał moją pogardę. Przez pomyłkę otrzy­mał duży mózg, ponie­waż wystar­czyłby mu w zupeł­no­ści sam rdzeń krę­gowy.” – Albert Einstein

Lampka wina raz w tygo­dniu lub raz w mie­siącu, ale nie codzien­nie, może obni­żać ryzyko demen­cji o nawet 70 procent.

Picie nawet nie­wiel­kich ilo­ści alko­holu obniża ogólną wiel­kość mózgu.

Jak naj­mniej kofeiny.

Starajmy się jeść mniej niż 1 800 kalo­rii dziennie.

Im wię­cej ryb było w jadło­spi­sie danej osoby, tym dłu­żej mogła zacho­wać pamięć. Jedzenie ryby raz lub dwa razy w tygo­dniu to dobry plan. Wysokiej jako­ści oczysz­czony rybi tłuszcz to też dobre rozwiązanie.

Tłuszcze jed­no­nie­na­sy­cone są lep­sze od tłusz­czy wie­lo­nie­na­sy­co­nych. Tłuszcze jed­no­nie­na­sy­cone można zna­leźć w owo­cach awo­kado, orze­chach (jak np. mig­dały, ner­kowce i pista­cje), oleju canola, oli­wie z oli­wek, i oleju ara­chi­do­wym. Tłuszcze wie­onie­na­sy­cone znaj­dują się w oleju sza­fra­no­wym, oleju kuku­ry­dzia­nym i nie­któ­rych rybach. Tłuszcze wie­lo­nie­na­sy­cone znaj­du­jące się w łoso­siu i makreli i tłusz­cze jed­no­nie­na­sy­cone znaj­du­jące się w oleju canola i oleju sojo­wym są bogate w pod­sta­wowe kwasy tłusz­czowe nazy­wane kwa­sami Omega-3. Ludzki orga­nizm nie potrafi wytwa­rzać pod­sta­wo­wych kwa­sów tłusz­czo­wych, więc musimy je przyj­mo­wać z jedze­niem (stąd nazwa pod­sta­wowe kwasy tłuszczowe).

Trudno jest uzy­skać wystar­cza­jącą ilość kwa­sów Omega-3 w naszej diecie.

Serce i naczy­nia krwio­no­śne u osób, które jedzą rybę raz w tygo­dniu są zdrow­sze w porów­na­niu do osób, które jedzą rzadko jedzą ryby. Pamiętajmy, że to, co dobre dla serca, jest dobre także dla mózgu!

Dobrym źró­dłem wita­miny C są pomi­dory, owoce (szcze­gól­nie cytrusy i kiwi), melony, surowa kapu­sta, zie­lone warzywa liścia­ste, papryka, kiełki, bro­kuły i kapu­sta. Ważnym źró­dłem wita­miny E są zboża, orze­chy, mleko, żółtka jaj, kiełki psze­nicy, oleje roślinne i zie­lone warzywa liścia­ste. Jagody to też szcze­gól­nie dobre źró­dło przeciwutleniaczy.

WARZYWA I OWOCE ZAWIERAJĄCE NAJWIĘCEJ PRZECIWUTLENIACZY (WEDŁUG DEPARTAMENTU ROLNICTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH): jagody, jeżyny, żura­wina, tru­skawki, szpi­nak, maliny, bruk­selka, śliwki, bro­kuły, buraki, awo­kado, poma­rań­cze, czer­wone wino­grona, czer­wona papryka, wiśnie, kiwi.

Książka „Super Foods Rx” [super jedze­nie na receptę] autor­stwa Stevena Pratta i Kathy Matthews wymie­nia czter­na­ście naj­lep­szych grup pokar­mów, które są zdrowe i mają roz­sądną zawar­tość kalorii.

Mieszanie kolo­rów (jedze­nie tęczy) to dobry spo­sób myśle­nia na temat spo­ży­wa­nia zdro­wych owo­ców i warzyw. Starajmy się jeść czer­wone jedze­nie (tru­skawki, maliny, wiśnie, czer­woną paprykę i pomi­dory), żółte jedze­nie (dynię piż­mową, żółtą paprykę, małe por­cje bana­nów i brzo­skwiń), nie­bie­skie jedze­nie (jagody), fio­le­towe jedze­nie (śliwki), poma­rań­czowe jedze­nie (poma­rań­cze, man­da­rynki, pochrzyn), zie­lone jedze­nie (gro­szek, szpi­nak i bro­kuły) i tak dalej.

Orzechy i nasiona, w szcze­gól­no­ści orze­chy wło­skie. Wspaniały prze­pis: namocz przez noc orze­chy wło­skie w wodzie oso­lo­nej solą mor­ską, odsącz i posyp szczyptą cyna­monu (natu­ral­nym sta­bi­li­za­to­rem poziomu cukru we krwi) i piecz przez cztery godziny w tem­pe­ra­tu­rze 120 st. Celsjusza – dzięki temu łatwiej jest je strawić.

Robienie tego, co zawsze, nie pomaga mózgowi, nawet jeśli są to dość skom­pli­ko­wane czynności.

PPRAKTYCZNE SPOSOBY NA ĆWICZENIE MÓZGU:

Zacznijmy uczyć się cze­goś nowego. Poświęćmy pięt­na­ście minut każ­dego dnia na naukę cze­goś nowego. Einstein powie­dział, że jeśli ktoś uczyłby się cze­goś nowego przez pięt­na­ście minut dzien­nie, po roku byłby ekspertem.

Nauczenie się obser­wo­wa­nia, słu­cha­nia, czu­cia lub sma­ko­wa­nia zwięk­szy nasze zdol­no­ści zmy­słowe i będzie sty­mu­lo­wać roz­wój mózgu.

Ćwi­cze­nia także zmniej­szają szkody, jakie wyrzą­dzają neu­ro­nom tok­syczne sub­stan­cje pocho­dzące ze śro­do­wi­ska i zwięk­szają zdol­ność insu­liny do zapo­bie­ga­nia wyso­kiemu pozio­mowi cukru, zmniej­sza­jąc tym samym ryzyko cukrzycy.

Tenis sto­łowy to dla mózgu naj­lep­szy na świe­cie sport. Wymaga dużo ruchu, anga­żuje zarówno górną i dolną część ciała, wymaga wspa­nia­łej koor­dy­na­cji oczu i ręki oraz refleksu i spra­wia, że wyko­rzy­stu­jemy różne obszary mózgu jed­no­cze­śnie: gdy śle­dzimy piłkę, pla­nu­jemy strzały i stra­te­gie, i wymy­ślamy pod­krę­ce­nia. To jak aero­biczne szachy.

Żon­glo­wa­nie też może być szcze­gól­nie dobrym ćwi­cze­niem dla mózgu.

Ćwi­cze­nia Brain Gym – wię­cej o tej tech­nice można dowie­dzieć się ze strony braingym.com [strona w j. angielskim].

Dzięki ćwi­cze­niu koor­dy­na­cji możemy uspraw­nić pracę móżdżku. Pomoże nam to nie tylko myśleć jaśniej i szyb­ciej, ale pomoże też ulep­szyć naszą ocenę, uwagę i ogólny stan zdro­wia mózgu.

Lewa pół­kula bar­dziej odpo­wiada za język, logikę, szcze­góły i pla­no­wa­nie, pod­czas gdy prawa pół­kula jest bar­dziej zwią­zana z muzyką, ryt­mem, kre­atyw­no­ścią, umie­jęt­no­ściami spo­łecz­nymi i ducho­wo­ścią. Badania wyka­zały, że prawa pół­kula, wraz z ukła­dem lim­bicz­nym, odpo­wiada za przy­jem­ność czer­paną z seksu i orgazm.

Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że kon­tro­lują ich nie wyda­rze­nia czy ludzie, ale spo­sób, w jaki ich mózg postrzega świat. Słyszałem kie­dyś taką histo­rię: na prze­ło­mie XIX i XX wieku firma pro­du­ku­jąca buty wysłała swo­jego przed­sta­wi­ciela do Afryki. Wysłał on stam­tąd wia­do­mość: „Wracam do domu. Nikt tu nie nosi butów.” Inna firma wysłała swo­jego przed­sta­wi­ciela, który sprze­dał tysiące butów. Wysłał do firmy wia­do­mość „Biznes idzie fan­ta­stycz­nie. Nikt tu nigdy nie sły­szał o butach.”

Zbilansowanie mózgu poprzez dietę, ćwi­cze­nia, muzykę, reduk­cję stresu i suple­menty pomoże naszemu postrze­ga­niu świata.

Terapia poznaw­cza (ucze­nie ludzi, jak popra­wić nega­tywne wzorce myśle­nia i jak myśleć w bar­dziej racjo­nalny, pozy­tywny spo­sób) wspo­maga funk­cje mózgu.

Terapia inter­per­so­nalna, która uczy ludzi, jak lepiej doga­dy­wać się z innymi poprzez ulep­sze­nie spo­łecz­nego wspar­cia, komu­ni­ka­cji, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów oraz ćwi­cze­nie aser­tyw­no­ści, może być sku­tecz­nym lekiem na depre­sję. Terapia inter­per­so­nalna pomaga rów­nież nasta­wić funk­cje mózgu, wspo­ma­ga­jąc aktyw­ność kory przed­czo­ło­wej (polep­sza­jąc sku­pie­nie i ocenę sytu­acji) i uspa­ka­ja­jąc aktyw­ność lim­biczną (spra­wia­jąc, że czu­jemy się pewniej).

NIE WIERZMY KAŻDEJ PIERWSZEJ MYŚLI.

Ponieważ nasz mózg przyj­muje to, co widzi, i reali­zuje to, nie­zwy­kle ważne jest by wizu­ali­zo­wać to, czego chcemy, a potem z cza­sem dopa­so­wać swoje zacho­wa­nie, by to otrzy­mać. Zbyt wielu ludzi miota się pod wpły­wem codzien­nych zachcia­nek, zamiast wyko­rzy­stać korę przed­czo­łową do pla­no­wa­nia życia i dąże­nia do celu.

Pięć pod­sta­wo­wych dźwię­ków: „saa”, „taa”, „naa”, „maa” i „aa”. Ludzie, któ­rzy medy­tują, into­nują każdy dźwięk pod­czas gdy po kolei skła­dają kciuk z dru­gim, trze­cim, czwar­tym i pią­tym pal­cem. Dźwięki i skła­da­nie pal­ców powta­rza się przez dwie minuty na głos, dwie minuty szep­cząc, cztery minuty w ciszy, dwie minuty szep­cząc i dwie minuty na głos.

Przeprowadziliśmy na uczest­ni­kach bada­nia SPECT, gdy przez jeden dzień odpo­czy­wali, a potem następ­nego dnia po medy­ta­cji. Zauważyliśmy wyraźny spa­dek aktyw­ność w lewym pła­cie cie­mie­nio­wym (co poka­zało zmniej­sza­jącą się świa­do­mość czasu i prze­strzeni) i zna­czący wzrost aktyw­no­ści kory przed­czo­ło­wej (co poka­zało, że medy­ta­cja pomaga ludziom się nakrę­cić, a nie wyłączyć).

W bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym na około 7 500 stu­den­tów, stu­denci aka­de­mii muzycz­nej mieli naj­wyż­sze ze wszyst­kich wyniki w czy­ta­niu. Nauka gry na instru­men­cie muzycz­nym w każ­dym wieku może być pomocna w roz­woju i akty­wo­wa­niu neu­ro­nów płatu skroniowego.

Ludzie, u któ­rych wystę­pują przy­padki cukrzycy w rodzi­nie powinni po czter­dzie­stym roku życia raz w roku badać poziom glu­kozy we krwi na czczo.

Osobiście zaży­wam sil­nie dzia­ła­jący kom­pleks wita­min wraz z dodat­ko­wymi wita­mi­nami C i E, ginkgo biloba, kwas alfa lipo­nowy, fos­fa­ty­dy­lo­se­ryna, acetylo-L-karnitynę, koen­zym Q10 i kap­sułki oleju rybnego.

Po czter­dzie­stce, gdy pro­duk­cja ener­gii komór­ko­wej i poziom prze­ciw­u­tle­nia­czy w orga­ni­zmie natu­ral­nie się obni­żają, więk­szość ludzi mogłaby także sko­rzy­stać dzięki acetylo-L-karnitynie, kwa­sowi alfa lipo­no­wemu i koen­zy­mowi Q10.

Według badań acetylo-L-karnityna polep­sza sku­pie­nie, dodaje ener­gii i spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia. Jeśli cier­pi­cie z powodu zmę­cze­nia, umy­sło­wego wyczer­pa­nia, utraty pamięci, czy pro­ble­mów z uwagą, powin­ni­ście się zasta­no­wić nad zaży­wa­niem acetylo-L-karnityny. Typowa dawka wynosi od 500 do 1 500 mg dziennie.

Kwas alfa lipo­nowy to prze­ciw­u­tle­niacz, który wzmac­nia siłę dzia­ła­nia wielu innych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jeśli jeste­ście po czter­dzie­stce i wystę­puje u was ryzyko demen­cji lub innych pro­ble­mów z pamię­cią, raka lub udaru, roz­waż­cie zaży­wa­nie kwasu alfa-liponowego. Typowa dawka wynosi od 100 do 200 mg dziennie.

Koenzym Q10, znany także jako ubi­qu­inon, to silny prze­ciw­u­tle­niacz. Rozpuszczalne kap­sułki żela­ty­nowe podobno wchła­niają się lepiej. Koenzym Q10 naj­le­piej zaży­wać z pokar­mami. Typowa dawka wynosi od 30 do 200 mg dziennie.

Kwasy tłusz­czowe Omega-3. Dwa naj­le­piej prze­ba­dane oleje rybne to kwas eiko­za­pen­ta­enowy (EPA) i kwas doko­za­hek­sa­enowy (DHA). Ulubione źró­dła suple­men­tów ole­jów ryb­nych: suple­ment Coromega, stwo­rzony przez European Reference Botanical Laboratories (www.cormega.com) i Dr. Sears (www.drsears.com), wyso­kiej jako­ści olej rybny, taki jak pro­du­ko­wane przez Nordic Naturals i Omega Brite. Typowa dawka oleju ryb­nego w pro­fi­lak­tyce wynosi od 1 do 2 g dziennie.

Ginkoba i gink­gold (Nature’s Way) to marki utwo­rzone dla związku EGb 761. Zwykła sku­teczna dawka wynosi od 60 do 120 mg dwa razy dziennie.

Fosfatydyloseryna to skład­nik odżyw­czy wystę­pu­jący natu­ral­nie w takich pokar­mach, jak ryby, zie­lone warzywa liścia­ste, pro­dukty sojowe i ryż.

L-teanina to ami­no­kwas natu­ral­nie wystę­pu­jący w zie­lo­nej her­ba­cie. Suplementy L-teaniny pro­muje się w relak­sa­cji i kształ­to­wa­niu nastroju. Dawka wynosi od 50 do 200 mg, w zależ­no­ści od potrzeb.

Każdego dnia zaży­waj­cie 100 pro­cent zapo­trze­bo­wa­nia na wita­minę B. Upewnijcie się, że zaży­wa­cie co naj­mniej 400 mcg kwasu folio­wego i 500 mcg wita­miny B12 dziennie.

Zapotrzebowanie doro­słych na wita­minę C wynosi 250 mg dwa razy dziennie.

Rodzaj przyj­mo­wa­nej wita­miny E ma zna­cze­nie. Mieszanka toko­fe­roli, włącz­nie z typem alfa i gamma wydaje się bar­dziej sku­teczna niż sam alfa-tokoferol. Alfa-tokoferol jest naj­bar­dziej popu­larną formą sprze­da­waną w skle­pach. Z powodu względ­nie krót­kiego czasu dzia­ła­nia toko­fe­roli (dwie do czte­rech godzin), lep­szą ochronę komór­kową zapew­nia zaży­wa­nie ich dwa razy dziennie.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę